Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

TÜRKÇENİN İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA VLOG (VİDEO BLOG) KULLANIMI

Year 2022, Volume 8, Issue 1, 1 - 21, 29.04.2022
https://doi.org/10.47714/uebt.1035561

Abstract

İkinci/yabancı dilde iletişim kurmanın ön koşulu anlamak kadar anlatabilmektir. Özellikle günlük hayatın büyük bir kısmının konuşarak geçtiği düşünüldüğünde konuşma becerisinin iletişimdeki yeri oldukça önemlidir. Özür dilemek, talepte bulunmak, soru sormak, kendini tanıtmak, emir vermek, yer ve zaman öğrenmek, sipariş vermek gibi iletişimsel amaçlarla konuşma becerisinden yararlanılır. Ancak konuşma, öğrenenlerin diğer dil becerilerine kıyasla en çok zorlandığı ve öğrenmek için zaman harcadığı bir beceridir. Bu bağlamda konuşma becerisinin kazanımı ve gelişimi için sınıf dışı öğrenme ortamlarından biri olan sosyal medyaya şans verilmelidir. Sosyal medyanın yaygın kullanımı, içerik üreticiliğine ve bunun sonucunda bazı kavramların doğuşuna zemin hazırlamıştır. Video destekli blog, diğer adıyla vlog, içerik üreticiliği ile gündeme gelen kavramlardandır. Vlog üreticisi, videonun merkezindedir ve bir konuya, duruma ilişkin tecrübelerini yansıtırken sözlü üretim etkinlikleri ve stratejilerinden yararlanır. Konuşanın sesli mesajları kadar beden diliyle uyumunu da gösteren zengin bir medya örneği olması, vlogdan konuşma becerisinin eğitiminde yararlanılabileceğini düşündürmüştür. Bu çalışma, literatüre dayalı bir derleme niteliğindedir. Çalışmanın amacı, Türkçenin ikinci/yabancı dil olarak öğretiminde konuşma becerisinin eğitiminde vlogun kullanılabilirliğini ortaya koymaktır. İlgili çalışmada; ikinci/yabancı dil eğitimi ve sosyal medya ilişkisi, Türkçenin ikinci/yabancı dil olarak öğretiminde konuşma becerisi ve eğitimi, konuşma becerisinin eğitiminde vlogun faydaları ve sınırlılıkları ile ilgili teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu çerçevede literatürden elde edilen bilgiler tartışılarak Türkçenin ikinci/yabancı dil olarak öğretiminde vlog kullanımına ilişkin bazı önerilerde bulunulmuştur.

References

 • AbuSa’aleek, A. O. (2015). Students’ perceptions of English language learning in the Facebook context. Teaching English With Technology, 15(4), 60-75.
 • Akar, E. (2010). Sosyal medya pazarlaması: Sosyal webde pazarlama stratejileri. Ankara: Elif Yayınevi.
 • Allam, M. ve Elyas, T. (2016). Perceptions of using social media as an ELT tool among EFL teachers in the Saudi context. Canadian Center of Science and Education, 9(7), 1-9.
 • Anil, B. (2016). Top-up students second language talk time through vlogs. Indonesian Journal of EFL and Linguistics, 1(2), 129-143.
 • Baran, E. (2007). The promises of videoblogging in education. In The Annual Convention of the Association for Educational Communications and Technology, 10-18.
 • Bozavlı, E. (2017). Yabancı dilde öğrenenlerin sosyal medya aracılığıyla sözel dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik algıları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 627-640.
 • Bunjan, A. ve Suppasetseree, S. (2017). The video blog based role play lessons to enhance English oral communication skills for tourism students. International Journal of Educational Administration, 9(1), 1-16.
 • Coşkun, A. (2016). Causes of the ‘I can understand English but I can’t speak’ syndrome in Turkey. Journal on English Language Teaching, 6(3), 1-12.
 • Council of Europe. (2020). Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assesment. Companion volume with new descriptors. Language Policy Programme Education Policy Division, Education Department.
 • Çetin, D. (2013). Bilgisayar destekli prozodi eğitiminin vurgu, ton ve duyguyu algılama ve yansıtma becerilerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çetin, D. (2017). Dil becerileri-anlatma (konuşma ve yazma becerileri). H. Develi, C. Yıldız, M. Balcı, İ. Gültekin ve D. Melanlıoğlu (Ed.), Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi el kitabı I. cilt içinde (ss. 359-424). İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Demirel, Ö. (1993). Yabancı dil öğretimi ilkeler, yöntemler, teknikler. Ankara: Usem Yayınları.
 • Erdem, İ. (2013). Türkçe öğretimi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Ergün Elverici, S. ve Karadeniz, Ş. (2018). The effects of social media on social presence in teaching a foreign language. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 4(2), 174-185.
 • Fidan, Ö. (2016). Türkçenin yabancı/ikinci dil olarak öğretimi: Konuşma. F. Yıldırım ve B. Tüfekçioğlu (Ed.), Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kuramlar, yöntemler, beceriler, uygulamalar içinde (ss. 129-154). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Fidan, M. ve Debbağ, M. (2018). The usage of video blog (vlog) in the “school experience” course: The opinions of the pre-service teachers. Journal of Education and Future, 13, 161-177.
 • Gao, W., Tian, Y., Huang, T. ve Yang, Q. (2010). Vlogging: A survey of videoblogging technology on the web. ACM Computing Surveys (CSUR), 42(4), 1-57.
 • Göçer, A. (2014). Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Güler, C. (2000). Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında video etkileşimliliği. M. Kesim ve T. V. Yüzer (Ed.), Açık ve uzaktan öğrenmenin teknoloji boyutu içinde (ss. 345-379), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Güllülü, M. ve Çetinoğlu, G. (2017). Türkçenin yabancı dil olarak öğreniminde ve öğretiminde sosyal medyanın özellikle Facebook’un yeri. Turkish Studies (Elektronik), 12(34), 205-238.
 • Güneş, F. (2016). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Hung, S. T. (2011). Pedagogical applications of vlogs: An investigation into ESP learners' perceptions. British Journal of Educational Technology, 42(5), 736-746.
 • Hyland, F. (2004). Learning autonomously: Contextualising out-of-class English language learning. Language awareness, 13(3), 180-202.
 • İşisağ, K. U. ve Demirel, Ö. (2010). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninin konuşma becerisinin gelişiminde kullanılması. Eğitim ve Bilim, 35(156), 190-204.
 • Kaçar, I. G. ve Zengin, B. (2009). İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dil öğrenme ile ilgili inançları, öğrenme yöntemleri, dil öğrenme amaçları ve öncelikleri arasındaki ilişki: Öğrenci boyutu. Journal of Language and Linguistic Studies, 5(1), 55-89.
 • Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
 • Kartallıoğlu, N. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde konuşma eğitimi. H. Karatay (Ed.), Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi el kitabı içinde (ss. 315-346). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Kesici, İ. (2018). Young audiences, Youtube culture and fandom concept in Turkey (Unpublished doctoral dissertation). İstanbul Bilgi Üniversitesi Institute of Social Sciences, İstanbul.
 • Konuk, N. ve Güntaş, S. (2019). Sosyal medya kullanımı eğitimi ve bir eğitim aracı olarak sosyal medya kullanımı. International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries, 3(4), 1-24.
 • Köksal, D. ve Pestil, A. D. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe konuşma öğretimi. A. Şahin (Ed.), Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi/Kuramlar, yaklaşımlar, etkinlikler içinde (ss. 295-316). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Kurudayıoğlu, M. (2011). Konuşma eğitimi. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Lestari, N. (2019). Improving the speaking skill by vlog (video blog) as learning media: The EFL students perspective. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(1), 915-925.
 • Maden, S. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde informal ortamlar. A. Şahin (Ed.), Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi/Kuramlar, yaklaşımlar, etkinlikler içinde (ss. 391-416). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Maden, T. O. (2021). Türkiye’de dijital yayıncılıkta video günlükler (vloglar) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu.
 • Mandasari, B. ve Aminatun, D. (2020). Vlog: A tool to ımprove students‟ English speaking ability at university level. Proceedıngs Uunıversıtas Pamulang, 1(1).
 • Maulidah, I. (2017, August). Vlog: The mean to improve students’ speaking ability. In International Conference on English Language Teaching, 145, 12-15.
 • Menekşe, F. (2019). Bir iş modeli olarak vloggerlık ve YouTube platformunda içerik üretimi (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü, İstanbul.
 • Molyneaux, H., Gibson, K., O’Donnell, S. ve Singer, J. (2007). New visual media and gender: a content, visual and audience analysis of YouTube vlogs. Proceedings of the International Communications Association (ICA 2008), Montreal, Canada, May 22-26.
 • Nugroho, W. F. ve Anugerahwati, M. (2019). Project-based learning: Enhancing EFL students’ speaking skill through vlog. Jurnal Pendidikan, 4(8), 1077-1083.
 • Nuhoğlu Kibar, P. (2020). Görünüş özelliklerini buluşturan öğretimsel grafik türü olarak video. M. Kokoç ve H. Ilgaz (Ed.), E-öğrenmede videolar, uygulamalar ve güncel eğilimler içinde (ss. 45-60). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Özkan, M. (2008). İnsan, dil ve iletişim. İstanbul: 3F Yayınevi.
 • Öztürk, M. F. ve Talas, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken/Journal Of World Of Turks, 7(1), 101-120.
 • Rakhmanina, L. ve Kusumaningrum, D. (2017). The effectiveness of video blogging in the teaching speaking viewed from students’ learning motivation. Proceedings of ISELT FBS Universitas Ngeri Padang, 5, 27-34.
 • Richards, J. C. (2015). The changing face of language learning: Learning beyond the classroom. Relc Journal, 46(1), 5-22.
 • Shih, R. C. (2010). Blended learning using video-based blogs: Public speaking for English as a second language students. Australasian Journal of Educational Technology, 26(6). Sukiman, S. L. (2016). The use of video-based blogs to enhance ESL students' oral presentation skills (Unpublished doctoral dissertation). Universiti Teknologi Mara.
 • Tanrıkulu, L. ve Şıhanlıoğlu, Ö. (2019). 2018 (CEFR) Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi yeni açıklamalar metininde konuşma becerisinin incelenmesi. International Journal of Language’s Education and Teaching, 7(5), 212-224.
 • Taş, S. ve Uğurlu, M. (2019). Dil eğitiminde teknoloji ve sosyal medya etkisi. Gece Akademi, 1-13.
 • Taşer, S. (2000). Konuşma eğitimi. İstanbul: Papirüs Yayınevi.
 • Taşköprü, G. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe sınıflarında konuşma becerisini geliştirmeye yönelik materyal hazırlama (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Tüm, G. (2014). Çok uluslu sınıflarda yabancı dil Türkçe öğretiminde karşılaşılan sesletim sorunları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 255-266.
 • Valimbo, I. A. ve Hartati, E. (2019). Vlog to improve students speaking skill: a classroom action research. KoPeN: Konferensi Pendidikan Nasional, 1(1), 91-9.
 • Ustabulut, M. Y. ve Keskin, S. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alan uluslararası öğrencilerin öğrenme etkinliğini geliştirme amaçlı sosyal medya kullanım-doyum motivasyonları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 155-173.
 • Watkins, J. (2012). Increasing student talk time through vlogging. Language Education in Asia, 3(2), 196-203.
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, G. (2020). Video oluşturma. S. Şahin ve Ç. Uluyol (Ed.), Eğitimde bilişim teknolojileri içinde (ss. 411-431). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Year 2022, Volume 8, Issue 1, 1 - 21, 29.04.2022
https://doi.org/10.47714/uebt.1035561

Abstract

References

 • AbuSa’aleek, A. O. (2015). Students’ perceptions of English language learning in the Facebook context. Teaching English With Technology, 15(4), 60-75.
 • Akar, E. (2010). Sosyal medya pazarlaması: Sosyal webde pazarlama stratejileri. Ankara: Elif Yayınevi.
 • Allam, M. ve Elyas, T. (2016). Perceptions of using social media as an ELT tool among EFL teachers in the Saudi context. Canadian Center of Science and Education, 9(7), 1-9.
 • Anil, B. (2016). Top-up students second language talk time through vlogs. Indonesian Journal of EFL and Linguistics, 1(2), 129-143.
 • Baran, E. (2007). The promises of videoblogging in education. In The Annual Convention of the Association for Educational Communications and Technology, 10-18.
 • Bozavlı, E. (2017). Yabancı dilde öğrenenlerin sosyal medya aracılığıyla sözel dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik algıları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 627-640.
 • Bunjan, A. ve Suppasetseree, S. (2017). The video blog based role play lessons to enhance English oral communication skills for tourism students. International Journal of Educational Administration, 9(1), 1-16.
 • Coşkun, A. (2016). Causes of the ‘I can understand English but I can’t speak’ syndrome in Turkey. Journal on English Language Teaching, 6(3), 1-12.
 • Council of Europe. (2020). Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assesment. Companion volume with new descriptors. Language Policy Programme Education Policy Division, Education Department.
 • Çetin, D. (2013). Bilgisayar destekli prozodi eğitiminin vurgu, ton ve duyguyu algılama ve yansıtma becerilerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çetin, D. (2017). Dil becerileri-anlatma (konuşma ve yazma becerileri). H. Develi, C. Yıldız, M. Balcı, İ. Gültekin ve D. Melanlıoğlu (Ed.), Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi el kitabı I. cilt içinde (ss. 359-424). İstanbul: Kesit Yayınları.
 • Demirel, Ö. (1993). Yabancı dil öğretimi ilkeler, yöntemler, teknikler. Ankara: Usem Yayınları.
 • Erdem, İ. (2013). Türkçe öğretimi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Ergün Elverici, S. ve Karadeniz, Ş. (2018). The effects of social media on social presence in teaching a foreign language. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 4(2), 174-185.
 • Fidan, Ö. (2016). Türkçenin yabancı/ikinci dil olarak öğretimi: Konuşma. F. Yıldırım ve B. Tüfekçioğlu (Ed.), Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kuramlar, yöntemler, beceriler, uygulamalar içinde (ss. 129-154). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Fidan, M. ve Debbağ, M. (2018). The usage of video blog (vlog) in the “school experience” course: The opinions of the pre-service teachers. Journal of Education and Future, 13, 161-177.
 • Gao, W., Tian, Y., Huang, T. ve Yang, Q. (2010). Vlogging: A survey of videoblogging technology on the web. ACM Computing Surveys (CSUR), 42(4), 1-57.
 • Göçer, A. (2014). Türkçe eğitiminde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Güler, C. (2000). Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında video etkileşimliliği. M. Kesim ve T. V. Yüzer (Ed.), Açık ve uzaktan öğrenmenin teknoloji boyutu içinde (ss. 345-379), Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Güllülü, M. ve Çetinoğlu, G. (2017). Türkçenin yabancı dil olarak öğreniminde ve öğretiminde sosyal medyanın özellikle Facebook’un yeri. Turkish Studies (Elektronik), 12(34), 205-238.
 • Güneş, F. (2016). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Hung, S. T. (2011). Pedagogical applications of vlogs: An investigation into ESP learners' perceptions. British Journal of Educational Technology, 42(5), 736-746.
 • Hyland, F. (2004). Learning autonomously: Contextualising out-of-class English language learning. Language awareness, 13(3), 180-202.
 • İşisağ, K. U. ve Demirel, Ö. (2010). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninin konuşma becerisinin gelişiminde kullanılması. Eğitim ve Bilim, 35(156), 190-204.
 • Kaçar, I. G. ve Zengin, B. (2009). İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dil öğrenme ile ilgili inançları, öğrenme yöntemleri, dil öğrenme amaçları ve öncelikleri arasındaki ilişki: Öğrenci boyutu. Journal of Language and Linguistic Studies, 5(1), 55-89.
 • Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
 • Kartallıoğlu, N. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde konuşma eğitimi. H. Karatay (Ed.), Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi el kitabı içinde (ss. 315-346). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Kesici, İ. (2018). Young audiences, Youtube culture and fandom concept in Turkey (Unpublished doctoral dissertation). İstanbul Bilgi Üniversitesi Institute of Social Sciences, İstanbul.
 • Konuk, N. ve Güntaş, S. (2019). Sosyal medya kullanımı eğitimi ve bir eğitim aracı olarak sosyal medya kullanımı. International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries, 3(4), 1-24.
 • Köksal, D. ve Pestil, A. D. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe konuşma öğretimi. A. Şahin (Ed.), Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi/Kuramlar, yaklaşımlar, etkinlikler içinde (ss. 295-316). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Kurudayıoğlu, M. (2011). Konuşma eğitimi. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Lestari, N. (2019). Improving the speaking skill by vlog (video blog) as learning media: The EFL students perspective. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(1), 915-925.
 • Maden, S. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde informal ortamlar. A. Şahin (Ed.), Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi/Kuramlar, yaklaşımlar, etkinlikler içinde (ss. 391-416). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Maden, T. O. (2021). Türkiye’de dijital yayıncılıkta video günlükler (vloglar) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ordu.
 • Mandasari, B. ve Aminatun, D. (2020). Vlog: A tool to ımprove students‟ English speaking ability at university level. Proceedıngs Uunıversıtas Pamulang, 1(1).
 • Maulidah, I. (2017, August). Vlog: The mean to improve students’ speaking ability. In International Conference on English Language Teaching, 145, 12-15.
 • Menekşe, F. (2019). Bir iş modeli olarak vloggerlık ve YouTube platformunda içerik üretimi (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü, İstanbul.
 • Molyneaux, H., Gibson, K., O’Donnell, S. ve Singer, J. (2007). New visual media and gender: a content, visual and audience analysis of YouTube vlogs. Proceedings of the International Communications Association (ICA 2008), Montreal, Canada, May 22-26.
 • Nugroho, W. F. ve Anugerahwati, M. (2019). Project-based learning: Enhancing EFL students’ speaking skill through vlog. Jurnal Pendidikan, 4(8), 1077-1083.
 • Nuhoğlu Kibar, P. (2020). Görünüş özelliklerini buluşturan öğretimsel grafik türü olarak video. M. Kokoç ve H. Ilgaz (Ed.), E-öğrenmede videolar, uygulamalar ve güncel eğilimler içinde (ss. 45-60). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Özkan, M. (2008). İnsan, dil ve iletişim. İstanbul: 3F Yayınevi.
 • Öztürk, M. F. ve Talas, M. (2015). Sosyal medya ve eğitim etkileşimi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken/Journal Of World Of Turks, 7(1), 101-120.
 • Rakhmanina, L. ve Kusumaningrum, D. (2017). The effectiveness of video blogging in the teaching speaking viewed from students’ learning motivation. Proceedings of ISELT FBS Universitas Ngeri Padang, 5, 27-34.
 • Richards, J. C. (2015). The changing face of language learning: Learning beyond the classroom. Relc Journal, 46(1), 5-22.
 • Shih, R. C. (2010). Blended learning using video-based blogs: Public speaking for English as a second language students. Australasian Journal of Educational Technology, 26(6). Sukiman, S. L. (2016). The use of video-based blogs to enhance ESL students' oral presentation skills (Unpublished doctoral dissertation). Universiti Teknologi Mara.
 • Tanrıkulu, L. ve Şıhanlıoğlu, Ö. (2019). 2018 (CEFR) Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi yeni açıklamalar metininde konuşma becerisinin incelenmesi. International Journal of Language’s Education and Teaching, 7(5), 212-224.
 • Taş, S. ve Uğurlu, M. (2019). Dil eğitiminde teknoloji ve sosyal medya etkisi. Gece Akademi, 1-13.
 • Taşer, S. (2000). Konuşma eğitimi. İstanbul: Papirüs Yayınevi.
 • Taşköprü, G. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe sınıflarında konuşma becerisini geliştirmeye yönelik materyal hazırlama (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Tüm, G. (2014). Çok uluslu sınıflarda yabancı dil Türkçe öğretiminde karşılaşılan sesletim sorunları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 255-266.
 • Valimbo, I. A. ve Hartati, E. (2019). Vlog to improve students speaking skill: a classroom action research. KoPeN: Konferensi Pendidikan Nasional, 1(1), 91-9.
 • Ustabulut, M. Y. ve Keskin, S. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alan uluslararası öğrencilerin öğrenme etkinliğini geliştirme amaçlı sosyal medya kullanım-doyum motivasyonları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(1), 155-173.
 • Watkins, J. (2012). Increasing student talk time through vlogging. Language Education in Asia, 3(2), 196-203.
 • Yalçın, A. (2002). Türkçe öğretim yöntemleri yeni yaklaşımlar. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, G. (2020). Video oluşturma. S. Şahin ve Ç. Uluyol (Ed.), Eğitimde bilişim teknolojileri içinde (ss. 411-431). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section MAKALELER
Authors

Akife KURT> (Primary Author)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2875-8406
Türkiye


Ali GÖÇER>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6880-2611
Türkiye

Publication Date April 29, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 8, Issue 1

Cite

Bibtex @review { uebt1035561, journal = {Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi}, eissn = {2458-8628}, address = {}, publisher = {Ahmet AKÇAY}, year = {2022}, volume = {8}, number = {1}, pages = {1 - 21}, doi = {10.47714/uebt.1035561}, title = {TÜRKÇENİN İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA VLOG (VİDEO BLOG) KULLANIMI}, key = {cite}, author = {Kurt, Akife and Göçer, Ali} }
APA Kurt, A. & Göçer, A. (2022). TÜRKÇENİN İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA VLOG (VİDEO BLOG) KULLANIMI . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi , 8 (1) , 1-21 . DOI: 10.47714/uebt.1035561
MLA Kurt, A. , Göçer, A. "TÜRKÇENİN İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA VLOG (VİDEO BLOG) KULLANIMI" . Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2022 ): 1-21 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uebt/issue/69712/1035561>
Chicago Kurt, A. , Göçer, A. "TÜRKÇENİN İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA VLOG (VİDEO BLOG) KULLANIMI". Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (2022 ): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇENİN İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA VLOG (VİDEO BLOG) KULLANIMI AU - AkifeKurt, AliGöçer Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.47714/uebt.1035561 DO - 10.47714/uebt.1035561 T2 - Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 8 IS - 1 SN - -2458-8628 M3 - doi: 10.47714/uebt.1035561 UR - https://doi.org/10.47714/uebt.1035561 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 International Journal of Education Science and Technology TÜRKÇENİN İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA VLOG (VİDEO BLOG) KULLANIMI %A Akife Kurt , Ali Göçer %T TÜRKÇENİN İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA VLOG (VİDEO BLOG) KULLANIMI %D 2022 %J Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2458-8628 %V 8 %N 1 %R doi: 10.47714/uebt.1035561 %U 10.47714/uebt.1035561
ISNAD Kurt, Akife , Göçer, Ali . "TÜRKÇENİN İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA VLOG (VİDEO BLOG) KULLANIMI". Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 / 1 (April 2022): 1-21 . https://doi.org/10.47714/uebt.1035561
AMA Kurt A. , Göçer A. TÜRKÇENİN İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA VLOG (VİDEO BLOG) KULLANIMI. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2022; 8(1): 1-21.
Vancouver Kurt A. , Göçer A. TÜRKÇENİN İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA VLOG (VİDEO BLOG) KULLANIMI. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2022; 8(1): 1-21.
IEEE A. Kurt and A. Göçer , "TÜRKÇENİN İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİNİN KAZANDIRILMASI VE GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA VLOG (VİDEO BLOG) KULLANIMI", Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 1-21, Apr. 2022, doi:10.47714/uebt.1035561
e-ISSN: 2458-8628