Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 132 - 165 2019-05-24

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРYY РЕФОРМАСЫНДАГЫ ЖАҢЫЛАНУУ БАГЫТЫ
RENEWAL ASPECT OF EDUCATION REFORM IN THE KYRGYZ REPUBLIC

Gülzada JUMAŞOVA [1] , Aida ABDURASULOVA [2]


Макалада бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасындагы билим берүү реформасындагы жаңылануу багытындагы негизги артыкчылыктар, мүмкүнчүлүктөр, оорчундуу көйгөйлөр каралган. Билим – бул мамлекеттин өнүгүү стратегиясын башкаруудагы жол көрсөтүүчүсү. Ошондуктан жаштарды келечекке даярдап жаткан соң алардын ички дүйнөсүн, көз караштарын жана адамдык сапаттарын да жаңы коомду өзгөртүп куруп башкара ала турган даражага көтөрүү милдетине мамлекет да көңүл борборун бурушу өтө маанилүү. Ал эми билим берүү мекемелеринде жаштардын өз алдынча ой жүгүртүүсүн гана өнүктүрбөстөн, келечекте мамлекетти башкарууга даярдашыбыз зарыл. Макалада тарыхый, коом таануучулук жана социалдык-экономикалык багыттагы жалпы билим берүүнүн биздин жашап жаткан коомчулуктун жергиликтүү дэңгээлдеги баардык кырдаалдарга жоопкерчиликтүү жана өнүгүү процессинде берилген мүнөздөмөсү катары каралгандыгы айтылган.

Today innovation in education reform in the Kyrgyz Republic, the main advantages of the opportunities provided, pressing problems. Education is a national development strategy. Therefore, youngsters are prepared for future and their selfness, attitudes and human qualities of a level to build a new company to change control is essential to pay attention to the responsibility of raising the state’s center. However, educational institutions thinking of young people’s self-development, governance of the state is necessary to prepare the morning. Historical sociology and socio-economic trends in general education who live in our community and local levels of responsibility in all situations, and served as a developmental process characteristics.

  • Пайдаланылган адабияттар Абдылдаев О.Т., У.У. Бейшеналиева. Билим берүү системасында педагогикалык ишмердүүлүктүн инновациялык багытталышы (Bilim berüü sistemasında pedagogikalık işmerdüülüktün innovatsiyalık bagıttalışı) // Вестник ИГУ. № 30(2). 2011. http://arch.kyrlibnet.kg/uploads/IGU_ ABDYLDAEV,BEYSHENALIEVA_2011-30.pdf, (Алынган датасы: 06.05.2019). Авазова Э.Т., Билим берүү системаларын башкарууга инновациялык мамилелер (Bilim berüü sistemaların başkaruuga innovatsiyalık mamileler) // ОшМУнун жарчысы. № 4(2). 2015. 188-193-б. Алтыбаева М., Кыргызстанда билим берүү системасын реформалоодогу проблемалар (Kırgızstanda bilim berüü sistemasın reformaloodogu problemalar) // ОшМУнун жарчысы. № 4(2). 2015. 6-8-б. Бекбалаев А. Билим берүү реформасы-Жаңылануу багытынын жаңы бийиктиги (Bilim berüü reforması-Jaŋılanuu bagıtının jaŋı biyiktigi) // Кыргыз туусу гезити. № 34. 26.06.2009. 15-бет. Бекбоев И.Б. Инсанга багыттап окутуу технологиясынын теориялык жана практикалык маселелери (İnsanga bagıttap okutuu tehnologiyasının teoriyalık jana praktikalık maseleleri). Бийиктик. Бишкек 2011. Билим берүү жѳнүндѳ (Bilim berüü jѳnündѳ) // Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги. http://cbd.minjust. gov.kg/act/view/ky-kg/1216, Алынган датасы: 07.05.2019. Болочок мугалим мектептен даярдалууга тийиш (Boloçok mugalim mektepten dayardaluuga tiyiş) // Кут билим гезити. 15.05.2015. http://kutbilim.kg/2015/05/15/bolochok-mugalimmektepten- dayardaluuga-tiyish/, (Алынган датасы: 30.04.2019). Жунушалиева К. Учурдагы мектепти башкаруунун өзгөчөлүктөрү (Uçurdagı mektepti başkaruunun özgöçölüktörü) // Шоокум. № 11. 2012. 11-13-бб. Кыргыз педагогикасы (энциклопедиялык окуу куралы) (Kırgız pedagogikası (entsiklopediyalık okuu kuralı)). Ред. Ү. Асанов, И. Бекбоев. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек 2004. 173 б. Мамбетакунов Э., Сияев Т.М. Педагогиканын негиздери (Pedagogikanın negizderi). Айат. Бишкек 2008. Методикалык сунуштар (Metodikalık sunuştar) // Кут билим коомдук-саясий гезит. №24-25. 18.07.2008. 5-б. Ѳлкѳ келечегине, кѳзкарандысыздыгына доо кетирген эмне? (Ѳlkѳ keleçegine, kѳzkarandısızdıgına doo ketirgen emne?) // Агым. №23. 12.06.09. 10-б. Султанкулов. Д., Жаңы багытка канткенде барабыз? Билим берүүнү реформалоо жѳнүндѳ ой (Jaŋı bagıtka kantkende barabız? Bilim berüünü reformaloo jѳnündѳ oy) // Кут билим коомдук-саясий гезит. 19.10.2015. http://kutbilim. kg/2015/10/19/zha-yi-bagyitka-kantkende-barabyiz-bilim-bern- reformaloo-zh-n-nd-oy/, (Алынган датасы: 30.04.2019). Тагаева Дамира. Орто мектепте геометрияны окутуу процессинде окуучулардын чыгармачылык жѳндѳмдүүлүктѳрүн ѳнүктүрүүнүн дидактикалык шарттары (7-9-класстардын мисалында) (Orto mektepte geometriyanı okutuu protsessinde okuuçulardın çıgarmaçılık jѳndѳmdüülüktѳrün ѳnüktürüünün didaktikalık şarttarı (7-9-klasstardın misalında)). Кандидаттык диссертация. Ош гуманитардык-педагогикалык институту. Ош 2017. Турганбаева М. Азыркы шартта айыл мектеби (Azırkı şartta ayıl mektebi) // Эл агартуу. № 1-2, 2009. 34-39-бб. Турдукулов Ф.З., Касымова Э.Г. Менеджменттин негиздери (Menedjmenttin negizderi). Бийиктик. Бишкек 2006. Убайдуллаева А.И., Орто мектепте билим берүүнүн сапатын башкаруу (Orto mektepte bilim berüünün sapatın başkaruu) // ОшМУнун жарчысы. № 4(2). 2015. 210-213-бб. Эргешов А.А. Билими күчтүү миңди жыгат (Bilimi küçtüü miŋdi jıgat) // Кут билим коомдук-саясий гезит. № 24-25. 12.06.2009. 4-б.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-3894-7366
Author: Gülzada JUMAŞOVA (Primary Author)

Orcid: 0000-0002-1811-1791
Author: Aida ABDURASULOVA

Dates

Publication Date : May 24, 2019

Bibtex @research article { uksad569970, journal = {Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1269}, address = {Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. Sümer İş Merkezi 15/17 Balgat Çankaya – Ankara/Türkiye}, publisher = {Mehmet Seyfettin EROL}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {132 - 165}, doi = {}, title = {КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРYY РЕФОРМАСЫНДАГЫ ЖАҢЫЛАНУУ БАГЫТЫ}, key = {cite}, author = {JUMAŞOVA, Gülzada and ABDURASULOVA, Aida} }
APA JUMAŞOVA, G , ABDURASULOVA, A . (2019). КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРYY РЕФОРМАСЫНДАГЫ ЖАҢЫЛАНУУ БАГЫТЫ. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 132-165 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uksad/issue/45433/569970
MLA JUMAŞOVA, G , ABDURASULOVA, A . "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРYY РЕФОРМАСЫНДАГЫ ЖАҢЫЛАНУУ БАГЫТЫ". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 3 (2019 ): 132-165 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uksad/issue/45433/569970>
Chicago JUMAŞOVA, G , ABDURASULOVA, A . "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРYY РЕФОРМАСЫНДАГЫ ЖАҢЫЛАНУУ БАГЫТЫ". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 3 (2019 ): 132-165
RIS TY - JOUR T1 - КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРYY РЕФОРМАСЫНДАГЫ ЖАҢЫЛАНУУ БАГЫТЫ AU - Gülzada JUMAŞOVA , Aida ABDURASULOVA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 165 VL - 3 IS - 1 SN - -2587-1269 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРYY РЕФОРМАСЫНДАГЫ ЖАҢЫЛАНУУ БАГЫТЫ %A Gülzada JUMAŞOVA , Aida ABDURASULOVA %T КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРYY РЕФОРМАСЫНДАГЫ ЖАҢЫЛАНУУ БАГЫТЫ %D 2019 %J Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi %P -2587-1269 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD JUMAŞOVA, Gülzada , ABDURASULOVA, Aida . "КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРYY РЕФОРМАСЫНДАГЫ ЖАҢЫЛАНУУ БАГЫТЫ". Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (May 2019): 132-165 .
AMA JUMAŞOVA G , ABDURASULOVA A . КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРYY РЕФОРМАСЫНДАГЫ ЖАҢЫЛАНУУ БАГЫТЫ. UKSAD. 2019; 3(1): 132-165.
Vancouver JUMAŞOVA G , ABDURASULOVA A . КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРYY РЕФОРМАСЫНДАГЫ ЖАҢЫЛАНУУ БАГЫТЫ. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi. 2019; 3(1): 165-132.