Year 2018, Volume 18 , Issue 2, Pages 111 - 122 2018-11-19

A Survey on Wintering Losses and its Possible Causes in Honey Bee (Apis mellifera L.) Colonies in Ardahan Region
ARDAHAN YÖRESİNDE BAL ARISI (Apis mellifera L.) KOLONİLERİNDE KIŞLAMA KAYIPLARI VE MUHTEMEL SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ANKET

Mahir Murat CENGİZ [1]


In this study, the results of a survey administered to migratory and settled beekepers in Ardahan were evaluated and their charesteristics with respect to, colony management in autumn, over wintering, and bee diseases were investigated. It has been found that most of the beekeepers in the region (90.60%) give autumn feed, they have used 57.75% sugar syrup in large quantities in this feed, and it is not very common to feed with honey syrup. The results of the survey show that Ardahan beekepers are sensitive to the queen bee control and varroa investations during the autumn season. While the vast majority of migratory beekepers in the study area reported that 67.65% of wintering losses were 10% or less, settled beekepers found that 54.95% of wintering losses were between 10-19%.

Ardahan yöresindeki gezginci ve sabit arıcılara uygulanan anket sonuçlarının değerlendirildiği araştırmada, arıcılık işletmelerinin sonbahar bakım ve kontrolleri, kışlatma ve hastalıklarla ilgili özellikleri incelenmiştir. Yöredeki arıcıların %90.60’ının sonbahar yemlemesi yaptığı, sonbahar beslemesinde çoğunlukla şeker şurubunu %57.75 kullandıkları ve bal şurubu ile besleme yapmanın pek yaygın olmadığı anlaşılmaktadır. Anket sonuçları Ardahan yöresindeki arıcıların sonbahar dönemindeki ana arı kontrolü ile varroa mücadelesi konularında duyarlı olduklarını göstermektedir. Yörede gezginci arıcıların büyük bir çoğunluğu (%67.65) kışlatma kayıplarının %10 ve daha az olduğunu bildirirken, sabit arıcılar %54.95 oranında kışlatma kayıplarının %10-19 arasında olduğunu belirmişlerdir. 

 • Akyol, E., Kaftanoğlu O. (2001). Colony Characteristics and the Performance of Caucasian (Apis mellifera caucasica) and Mugla (Apis mellifera anatoliaca) Bees and Their Reciprocal Crosses’’. Journal of Apicultural Research. 40:11-15.
 • Akyol, E., Karatepe, B., Kaaratepe, M., Karaer, Z. (2006a). Development and control of the Varroa (Varroa Destructor) in honeybee (Apis mellifera L.) colonies and effects on the colony productivity, U.Bee J. 6: 149-154.
 • Akyol, E., Yeninar, H., Sahinler, N., Guler, A. (2006b). The effects of additive feeding and feed additives before wintering on honey bee colony performances, wintering abilities and survival rates at the East Mediterranean region. Pak. J. Biol. Sci. 9:589-592.
 • Akyol, E., Yeninar, H. (2011). The effects of Varroa (Varroa destructor) infestation level on wintering ability and survival rates of honeybee (Apis mellifera L.) colonies. J. Anim. Vet. Adv. 10:1427-1430.
 • Arslan, S., Güler, A., Çam, H. (2004). Farklı Bal Arısı (Apis mellifera L.) Genotiplerinin Tokat Koşullarında Kışlama Yetenekleri ve Petekli Bal Veriminin Belirlenmesi, JAFAG. 21:85-90.
 • Beyer, M., Junk, J., Eickermann, M., Clermont, A., Kraus, F., Georges, C., Hoffmann, L. (2018). Winter honey bee colony losses, Varroa destructor control strategies, and the role of weather conditions: Results from a survey among beekeepers. Research in Veterinary Science. 118, 52-60.
 • Botias, C., Martin-Hernández, R., Barrios, L., Meana, A., Higes, M. (2013). Nosema spp. infection and its negative effects on honey bees (Apis mellifera iberiensis) at the colony level. Vet. Res. 44:1-14.
 • Cengiz, M. M. (2012). In honey bee colonies (Apis mellifera L.), usage of different organics compounds and their effects to colony performance against Varroa destructor infestation. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 18 (Supplement A):133-137.
 • Cochran, W.G. (1977). Sampling Techniques. 3rd Edition. John Wiley and Sons. New York, , p 400-411.
 • Çelik, H. (1994). Kalecik İlçesinde Gezginci Arıcıların Sorunları ve Arıcılıkla Yararlanılan Bilgi Kaynakları Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniv.Fen Bil. Enst. Ankara.
 • Demen, H., Karacoğlu, M., Uçak Koç, A. (2016). Diyarbakır İli Arıcılığın Yapısı ve Sorunları. Tralleis. 1: 8-17.
 • Desai, S. D., Currie, R. W. (2016). Effects of wintering environment and parasite–pathogen interactions on honey bee colony loss in North Temperate regions. Plos One. 11:1-24.
 • Dewey, M.C. (1999). Honey Bee Biology and Beekeeping. Cheshire: Wicwas Press, p 205–218.
 • Dietz, A. (1984). Nutrition of the adult honey bee. The hive and honey bee (7th ed). Dadant Sons Hamilton IL,U.S.A. p 125-156.
 • Döke, M. A., Frazier, M., Grozinger, C. M. (2015). Overwintering honey bees: biology and management. Current Opinion in Insect Science. 10:185-193.
 • Erkan, C., Aşkın, Y. (2001). Van İli Bahçesaray İlçesi'nde Arıcılığın Yapısı ve Arıcılık Faaliyetleri. Yyü Tar Bil Derg 11:19-28.
 • Furgala, B., (1984). Fall Management and The Wintering of Productive Colonies. The Hive and Honey Bee, Dadant and Sons, Hamilton, IL. p 471-490.
 • Furgala, B. (1997). Outdoor Wintering Productive Colonies. In:The Hive and The Honey Bee, Graham, J.M., Illinois: Dadant and Sons, Graham J.M. p 829–850.
 • Genç, F., Aksoy, A. (1992). The effects of infestation level of Varroa jacobsoni on wintering of honey bee (Apis mellifera L.) colonies. Apiacta. 27:33-38.
 • Genç, F., Dülger, C., Dodoloğlu, A., Kutluca, S. (1999). Comparison of some Physiological Characteristics of Caucasica, Middle Anatolian and Erzurum honeybee (Apis mellifera L.) genotypes. Turk J Vet Anim Sci. 23:645-650.
 • Genç, F. (2010). Erzurum Koşullarında Ahşap ve Strafor Kovanlardaki Balarısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin Kışlatma Sonrası Sezondaki Performanslarının Karşılaştırılması. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 27,:398-410.
 • Genç, F., Dodoloğlu A. (2017). Arıcılığın Temel Esasları Atatürk Üniv. Zir. Fak. Yayın No:341, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ofset Tesisi, Erzurum. s 467.
 • Goodman, L. (2003). Form and Function in the Honey Bee. Cardiff: IBRA – International Bee Research Association. p 220.
 • Kaftanoğlu, O. Yeninar H, Kumova U, Özkök D. (1995). Epidemiology and control of honeybee (Apis mellifera L.), diseases in Turkey. TUBİTAK Project No VHAG-925, TUBİTAK Publication No: 92 0054, Final Report. pp 93, Ankara.
 • Kaftanoğlu, O. (1987). Ana arı yetiştiriciliğinin önemi. Teknik Arıcılık Dergisi.9:7-8.
 • Kekeçoğlu, M., Rasgele, P. G., Filiz, A. C. A. R., Kaya, S. T. (2013). Düzce İlinde Bulunan Arıcılık İşletmelerinde Görülen Koloni Kayıplarının, Bal Arısı Hastalık ve Zararlılarının ve Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der.3:99-108.
 • Kekeçoğlu, M., Rasgele, P. G., Filiz, A. C. A. R., Kaya, S. T. (2014). Düzce İlinde Arıcılığın Yapısı ve Arıcılık Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2:1-15.
 • Kumova, U., Kaftanoğlu, O. ve Yeninar, H. (1993). Çukurova Bölgesinde Bal arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerin Ek Yemlerle Beslenmesinin Koloni Gelişimi Üzerine etkileri. Ç.Ü.Z.F. Dergisi. 8:153-166.
 • Mehmet, Ayağ., M., Cengiz, H., Çitrazoğlu, (2006). Arılarda Sonbahar Bakımı ve Kışlatma. U.Arı D. / U.Bee J. 4:137-138.
 • Muz, M., Solmaz, H., Yaman, M., Karakavuk, M. (2012). Kış Salkımı Erken Bozulan Arı Kolonilerinde Paraziter ve Bakteriyel Patojenler. Van Vet J. 23:147-150.
 • Özbilgin, N., Alatas, İ., Balkan, C., Öztürk, A. İ., Karaca, Ü. (1999). Ege bölgesi arıcılık işletmelerinin teknik ve ekonomik başlıca karakteristiklerinin belirlenmesi. Anadolu. 9:149-170.
 • Seitz,N., Traynor, K.S., Steinhauer N., Rennich K., Wilson M. E., Ellis J.D., Rose R., Tarpy D. R., Sagili R.R., Caron D. M., Delaplane K. S., Rangel J., Lee K., Baylis K., Wilkes J.T., Skinner J. A., Pettis J.S. vanEngelsdorp D. (2016). A national survey of managed honey bee 2014–2015 annual colony losses in the USA, Journal of Apicultural Research. 54:1-13.
 • Sıralı, R., Doğaroğlu, M. (2005). Trakya bölgesi arı hastalıkları ve zararlıları üzerine anket sonuçları. U. Arı D. / U.Bee J. 5, 71-78.
 • Southwick, E.E.(1985). Bee Hair Structure and the Effect of On Metabolizm at Low Tempature. Journal of Apicultural Research. 24:144-146.
 • Szabo, T. I., Heikel, D. T. (1987). Effect of fumagillin treatment on Nosema infection, survival and populations of overwintering honeybee colonies. Journal of Apicultural Research. 26:186-190.
 • Szabo, T.I. (1989). Termology of wintering honey– bee colonnies in 4. colony pack. I. The direct effects of hive insulation on colony temperatures. Amer. Bee J. 129, 338-339
 • Taber, S. (1988). Management for winter survival. Amer. Bee J. 129:833-835.
 • Tutkun, E. (1987). Bal Arılarında Nosema Hastalığı. Teknik Arıcılık Dergisi. 10:12-15.
 • Winston, M.L., 1993. The Biology of the Honey Bee. Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, London, England. p 284.
 • Yamane, T. (2006). Temel Örnekleme Yöntemleri. Çev. Esin, A., Bakır, M.A., Aydın, C, Güzbüzsel, E. Literatür Yayınları, İstanbul. 53 s.
 • Yaşar, N., Güler, A., Yeşiltaş, H. B., Bulut, G., Gökçe, M. (2002). Karadeniz bölgesi arıcılığının genel yapısının belirlenmesi. Mellifera. 3:,15-24.
 • Yeninar, H. (2016). Ülkemizde Farklı Materyallerden Üretilmiş Kovanlarda Barındırılan Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin Doğu Akdeniz Sahil Şeridinde Kışlama Özellikleri. U.Arı D. / U.Bee J. 15:1-9.
 • Yıldız, N. ve Bircan, H. (2006). Uygulamalı İstatistik. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Yorgancıoğlu, İ.Y. (2001). Bal Arılarının Değişik Kışlatma Şekilleri Sırasında Farklı Kovan Tiplerinin ve Beslenme Şekillerinin Koloni Performansına ve Bal Verimine Etkileri. Doktora Tezi Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. ANKARA
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Mahir Murat CENGİZ (Primary Author)

Dates

Application Date : June 7, 2018
Acceptance Date : July 20, 2018
Publication Date : November 19, 2018

Bibtex @research article { uluaricilik485093, journal = {Uludağ Arıcılık Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-5594}, address = {}, publisher = {Bursa Uludağ University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {111 - 122}, doi = {10.31467/uluaricilik.485093}, title = {ARDAHAN YÖRESİNDE BAL ARISI (Apis mellifera L.) KOLONİLERİNDE KIŞLAMA KAYIPLARI VE MUHTEMEL SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ANKET}, key = {cite}, author = {Cengi̇z, Mahir Murat} }
APA Cengi̇z, M . (2018). ARDAHAN YÖRESİNDE BAL ARISI (Apis mellifera L.) KOLONİLERİNDE KIŞLAMA KAYIPLARI VE MUHTEMEL SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ANKET . Uludağ Arıcılık Dergisi , 18 (2) , 111-122 . DOI: 10.31467/uluaricilik.485093
MLA Cengi̇z, M . "ARDAHAN YÖRESİNDE BAL ARISI (Apis mellifera L.) KOLONİLERİNDE KIŞLAMA KAYIPLARI VE MUHTEMEL SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ANKET" . Uludağ Arıcılık Dergisi 18 (2018 ): 111-122 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uluaricilik/issue/40487/485093>
Chicago Cengi̇z, M . "ARDAHAN YÖRESİNDE BAL ARISI (Apis mellifera L.) KOLONİLERİNDE KIŞLAMA KAYIPLARI VE MUHTEMEL SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ANKET". Uludağ Arıcılık Dergisi 18 (2018 ): 111-122
RIS TY - JOUR T1 - ARDAHAN YÖRESİNDE BAL ARISI (Apis mellifera L.) KOLONİLERİNDE KIŞLAMA KAYIPLARI VE MUHTEMEL SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ANKET AU - Mahir Murat Cengi̇z Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31467/uluaricilik.485093 DO - 10.31467/uluaricilik.485093 T2 - Uludağ Arıcılık Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 122 VL - 18 IS - 2 SN - -2687-5594 M3 - doi: 10.31467/uluaricilik.485093 UR - https://doi.org/10.31467/uluaricilik.485093 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uludağ Arıcılık Dergisi ARDAHAN YÖRESİNDE BAL ARISI (Apis mellifera L.) KOLONİLERİNDE KIŞLAMA KAYIPLARI VE MUHTEMEL SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ANKET %A Mahir Murat Cengi̇z %T ARDAHAN YÖRESİNDE BAL ARISI (Apis mellifera L.) KOLONİLERİNDE KIŞLAMA KAYIPLARI VE MUHTEMEL SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ANKET %D 2018 %J Uludağ Arıcılık Dergisi %P -2687-5594 %V 18 %N 2 %R doi: 10.31467/uluaricilik.485093 %U 10.31467/uluaricilik.485093
ISNAD Cengi̇z, Mahir Murat . "ARDAHAN YÖRESİNDE BAL ARISI (Apis mellifera L.) KOLONİLERİNDE KIŞLAMA KAYIPLARI VE MUHTEMEL SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ANKET". Uludağ Arıcılık Dergisi 18 / 2 (November 2018): 111-122 . https://doi.org/10.31467/uluaricilik.485093
AMA Cengi̇z M . ARDAHAN YÖRESİNDE BAL ARISI (Apis mellifera L.) KOLONİLERİNDE KIŞLAMA KAYIPLARI VE MUHTEMEL SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ANKET. U.Arı.D.-U. Bee J.. 2018; 18(2): 111-122.
Vancouver Cengi̇z M . ARDAHAN YÖRESİNDE BAL ARISI (Apis mellifera L.) KOLONİLERİNDE KIŞLAMA KAYIPLARI VE MUHTEMEL SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ANKET. Uludağ Arıcılık Dergisi. 2018; 18(2): 111-122.
IEEE M. Cengi̇z , "ARDAHAN YÖRESİNDE BAL ARISI (Apis mellifera L.) KOLONİLERİNDE KIŞLAMA KAYIPLARI VE MUHTEMEL SEBEPLERİ ÜZERİNE BİR ANKET", Uludağ Arıcılık Dergisi, vol. 18, no. 2, pp. 111-122, Nov. 2018, doi:10.31467/uluaricilik.485093