Research Article
BibTex RIS Cite

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Şehre, Üniversiteye Ve Öğrenim Gördükleri Bölümlere İlişkin Memnuniyet Durumları

Year 2015, , 51 - 77, 16.12.2015
https://doi.org/10.29065/usakead.232409

Abstract

İnsan, yaşantısında memnuniyet arayan sosyal bir varlıktır. Atılan her bir adım, girişilen her bir iş, kişinin yaşantısıyla ilgili memnuniyet düzeyini artırmak amacını taşır. Bu memnuniyet durumu duygusal tatmin olarak da ifade edilebilir. Fiiliyatın sonunda memnun olmayı beklemek, insanoğlunun doğası gereği sıradandır. Bununla birlikte memnuniyet durumlarını etkileyen dâhili ve harici birtakım sebepler ortaya çıkabilir. Bu sebepler kişinin memnuniyetsizliğine, dolayısıyla mutsuzluğuna yol açabilmektedir. Kişinin iştigal ettiği işle ilgili memnuniyet düzeyi, onun çalışmalarındaki verimliliği açısından son derece önemlidir. Girmiş oldukları sınavların neticesinde eğitim fakültesini kazanmış öğrencilerin şehre, üniversiteye ve öğrenim gördükleri bölüme ilişkin memnuniyet durumlarını tespit etmek amacıyla yapılmış olan bu çalışma, onların memnuniyetlerinin veya memnuniyetsizliklerinin sebeplerini ortaya çıkarmayı hedef almaktadır. Bu doğrultuda çalışma, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve RPD bölümlerinin 3’üncü sınıflarından belirlenen 3’er öğrenci ile sınırlandırılmış ve toplam 12 katılımcı ile çalışılmıştır. Nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması bu makalede işe koşulmuş ve görüşme yöntemi ile veriler toplanmıştır. Elde edilen bulgular içerik analizi ile yorumlandıktan sonra tartışılmıştır.

References

 • Arslantaş, H. İ. (2011). Öğretim Elemanlarının Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri, İletişim ve Ölçme Değerlendirme Yeterliklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), s. 487–506.
 • Buss, D. M. (2000). The evolution of Happiness. American Psychologist, 55, s. 15–23.
 • Ceylan S., Demirkaya, H. (2006). Sınıf Öğretmen Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Programı ve Program Dâhilinde Sunulan Hizmetler Konusundaki Memnuniyet Düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, s. 146-160.
 • Çelikten, M., Şanal, M., Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), s. 207-237.
 • Devellioğlu, F. (2013). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları.
 • Diener, E. (1984). Subjective Well-being. Psychological Bulletin, 95, s. 542–575.
 • Erginsoy Osmanoğlu, D., Kaya, H. İ. (2013). Öğretmen Adaylarının Yükseköğretime Dair Memnuniyet Durumları İle Öznel İyi Oluş Durumlarının Değerlendirilmesi: Kafkas Üniversitesi Örneği. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, s. 45-70.
 • Eryılmaz, A. (2010). Ergenlerde Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejilerini Kullanma İle Akademik Motivasyon Arasındaki İlişki. Klinik Psikiyatri, 13, s. 77-84.
 • Kıdak, L. B., Aksaraylı, M. (2008). Yatan Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (3), s. 87-122.
 • Kırılmaz, H. (2013). Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Sağlık Hizmetlerinde Performans Yönetimi Çerçevesinde İncelenmesi: Poliklinik Hastaları Üzerine Bir Alan Araştırması. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 (1), s. 11-21.
 • Özel, M., Eren, V., İnal, M. E. (2009). Yerel Siyaset ve Yerel Halkın Belediye Hizmetlerine Bakışı: Yerel Hizmetlerden Memnuniyet Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1 (1),s. 33-50.
 • Özkan, C., Zaim, S., Türkyılmaz, A. (2006). Sağlık Sektöründe Müşteri Memnuniyet Ölçümü: Simetrik ve Asimetrik Etki Analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9, s. 61-71.
 • Şahin, A. E. (2009). Eğitim Fakültesinde Hizmet Kalitesinin Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği (EF-ÖMÖ) ile Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, s. 106-122.
 • Şahin, İ., Zoraloğlu, Y. R., Şahin Fırat, N. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları, Eğitsel Hedefleri, Üniversite Öğreniminden Beklentileri Ve Memnuniyet Durumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (3), s. 429-452.
 • Tor, S. S. (2011). “Örgütlerde İş Tatminini Etkileyen Demografik Faktörler ve Verimlilik: Karaman Gıda Sektöründe Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, s. 543-559.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Year 2015, , 51 - 77, 16.12.2015
https://doi.org/10.29065/usakead.232409

Abstract

References

 • Arslantaş, H. İ. (2011). Öğretim Elemanlarının Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri, İletişim ve Ölçme Değerlendirme Yeterliklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), s. 487–506.
 • Buss, D. M. (2000). The evolution of Happiness. American Psychologist, 55, s. 15–23.
 • Ceylan S., Demirkaya, H. (2006). Sınıf Öğretmen Adaylarının Sınıf Öğretmenliği Programı ve Program Dâhilinde Sunulan Hizmetler Konusundaki Memnuniyet Düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, s. 146-160.
 • Çelikten, M., Şanal, M., Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (2), s. 207-237.
 • Devellioğlu, F. (2013). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları.
 • Diener, E. (1984). Subjective Well-being. Psychological Bulletin, 95, s. 542–575.
 • Erginsoy Osmanoğlu, D., Kaya, H. İ. (2013). Öğretmen Adaylarının Yükseköğretime Dair Memnuniyet Durumları İle Öznel İyi Oluş Durumlarının Değerlendirilmesi: Kafkas Üniversitesi Örneği. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, s. 45-70.
 • Eryılmaz, A. (2010). Ergenlerde Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejilerini Kullanma İle Akademik Motivasyon Arasındaki İlişki. Klinik Psikiyatri, 13, s. 77-84.
 • Kıdak, L. B., Aksaraylı, M. (2008). Yatan Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi ve İzlenmesi: Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (3), s. 87-122.
 • Kırılmaz, H. (2013). Hasta Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Sağlık Hizmetlerinde Performans Yönetimi Çerçevesinde İncelenmesi: Poliklinik Hastaları Üzerine Bir Alan Araştırması. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 4 (1), s. 11-21.
 • Özel, M., Eren, V., İnal, M. E. (2009). Yerel Siyaset ve Yerel Halkın Belediye Hizmetlerine Bakışı: Yerel Hizmetlerden Memnuniyet Düzeyi Üzerine Bir Araştırma. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1 (1),s. 33-50.
 • Özkan, C., Zaim, S., Türkyılmaz, A. (2006). Sağlık Sektöründe Müşteri Memnuniyet Ölçümü: Simetrik ve Asimetrik Etki Analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9, s. 61-71.
 • Şahin, A. E. (2009). Eğitim Fakültesinde Hizmet Kalitesinin Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği (EF-ÖMÖ) ile Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, s. 106-122.
 • Şahin, İ., Zoraloğlu, Y. R., Şahin Fırat, N. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçları, Eğitsel Hedefleri, Üniversite Öğreniminden Beklentileri Ve Memnuniyet Durumları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (3), s. 429-452.
 • Tor, S. S. (2011). “Örgütlerde İş Tatminini Etkileyen Demografik Faktörler ve Verimlilik: Karaman Gıda Sektöründe Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi (Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 24, s. 543-559.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Abdulkerim Diktaş This is me

Publication Date December 16, 2015
Submission Date November 4, 2015
Published in Issue Year 2015

Cite

APA Diktaş, A. (2015). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Şehre, Üniversiteye Ve Öğrenim Gördükleri Bölümlere İlişkin Memnuniyet Durumları. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 51-77. https://doi.org/10.29065/usakead.232409

open-access-logo-png-transparent.png   by.png 

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) ile lisanslanmıştır.