Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2016, Volume: 2 Issue: 3, 17 - 38, 03.10.2016
https://doi.org/10.29065/usakead.256378

Abstract

References

 • Kaynaklar
 • Akça, F. (2012). An investigation into the self-handicapping behaviors of undergraduates in terms of academic procrastination, the locus of control and academic success. Journal of Education and Learning, 1(2), 288.
 • Akkaya, E. (2007). Academic procrastination among faculty of education students: the role of gender, age, academic achievement, perfectionism and depression. Unpublished PhD thesis). METU, Ankara.
 • Alay, S., & Koçak, S. (2002). Zaman yönetimi anketi: Geçerlik ve güvenirlik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 9-13.
 • Alay, S., & Koçak, S. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimleri ile Akademik Başarilari Arasindaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 9(3), 326-335.
 • Aydoğan, D., & Özbay, Y. (2012). Akademik erteleme davranışının benlik saygısı, durumluluk kaygı, öz-yeterlilik açısından açıklanabilirliğinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(3), 1-10.
 • Balkıs, M., & Duru, E. (2009). Prevalence of academic procrastination behavior among preservice teachers, and its relationships with demographics and individual preferences. Journal of Theory and Practice in Education, 5(1), 18-32.
 • Balkıs, M., & Duru, E. (2010). Akademik erteleme eğilimi, akademik başarı ilişkisinde genel ve performans benlik saygısının rolü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 159-170.
 • Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M., & Duru, S. (2006). Üniversite öğrencilerinde akademik erteleme eğiliminin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 7(2), 57-73.
 • Başak, T., Uzun, Ş., & Arslan, F. (2008). Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(5), 429-434.
 • Bulut, R. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 595-603.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem, Ankara.
 • Chun Chu, A. H., & Choi, J. N. (2005). Rethinking procrastination: Positive effects of" active" procrastination behavior on attitudes and performance. The Journal of social psychology, 145(3), 245-264.
 • Çağlıyan, V., & Güral, R. (2009). Zaman yönetimi becerileri: Meslek yüksekokulu öğrencileri üzerine bir değerlendirme. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2009(2), 174-189.
 • Çakıcı, D. Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çam, Z. (2013). Ergenlerde genel ve akademik erteleme davranışının yordayıcısı olarak beş büyük kişilik özelliği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 89-96.
 • Çelik, Ç. B (2014). Akademik Erteleme Davranışının Bazı Kişisel ve Psikolojik Değişkenlere Göre Açıklanması Explanation of Academic Procrastianation by Some Personal and Psychological Variables.
 • Çelikkaleli, Ö., & Akbay, S. E. (2013). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışı, genel yetkinlik inancı ve sorumluluklarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2).
 • Çetin, Ş. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 1-7.
 • Demirtaş, H., & Özer, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarısı arasındaki ilişkisi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 34-47.
 • Deniz, M. E., & Akdoğan, A. (2014). Farklı depresyon anksiyete stres düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının incelenmesi. PSİDE Psikolojik Danışma ve Eğitim Dergisi, 1(1).
 • Deniz, M. E., Traş, Z., & Aydoğan, D. (2009). Akademik erteleme ve denetim odağının duygusal zekâ açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 607-632.
 • Duru, E., & Balkıs, M. (2014). Kendinden Şüphe Duyma, Benlik Saygısı ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerde Akademik Erteleme Eğiliminin Rolü. Eğitim ve Bilim, 39(173).
 • Eldeleklioğlu, J. (2008). Ergenlerin zaman yönetimi becerilerinin kaygı, yaş ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 7(3).
 • Erdem, R., & Kaya, S. (1998). Zaman yönetimi. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 7(2), 99-120.
 • Erdem, R., Pirinçci, E., & Dikmetaş, E. (2005). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi davranışları ve bu davranışların akademik başarı ile ilişkisi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(7), 167-177.
 • Ferrari, J. R. (1991). Compulsive procrastination: Some self-reported characteristics. Psychological reports, 68(2), 455-458.
 • Ferrari, J. R. (1994). Dysfunctional procrastination and its relationship with self-esteem, interpersonal dependency, and self-defeating behaviors. Personality and Individual Differences, 17(5), 673-679.
 • Ferrari, J. R., & Pychyl, T. A. (Eds.). (2000). Procastination: Current Issues and New Directions. Select Press.
 • Ferrari, J. R., Harriott, J. S., Evans, L., Lecik-Michna, D. M., & Wenger, J. M. (1997). Exploring the time preferences of procrastinators: Night or day, which is the one?. European Journal of Personality, 11(3), 187-196.
 • Güçlü, N. (2001). Zaman yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25(25), 87-106.
 • Güleç, S., Kahraman, P. B., & Sezer, G. O. (2013). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile sınav kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin akademik başarılarına göre incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(2).
 • Häfner, A., & Stock, A. (2010). Time management training and perceived control of time at work. The journal of psychology, 144(5), 429-447.
 • Haycock, L. A., McCarthy, P., & Skay, C. L. (1998). Procrastination in college students: The role of self-efficacy and anxiety. Journal of Counseling and Development: JCD, 76(3), 317.
 • Kachgal, M. M., Hansen, L. S., & Nutter, K. J. (2001). Academic procrastination prevention/intervention: Strategies and recommendations. Journal of Developmental Education, 25(1), 14.
 • Kagan, M. (2009). Determining the variables which explain the behavior of academic procrastination in university students. Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 42(2), 113.
 • Kandemir, M. (2014). Predictors of academic procrastination: coping with stress, internet addiction and academic motivation. World Applied Sciences Journal, 32(5), 930-938.
 • Kandemir, M., İlhan, T., Özpolat, A. R., & Palanci, M. (2014). Analysis of academic self-efficacy, self-esteem and coping with stress skills predictive power on academic procrastination. Educational Research and Reviews, 9(5), 146.
 • Karataş, H. & Bademcioğlu, M. (2015). The explanation of the academic procrastination behavior of pre-service teachers with five factor personality traits. Educational Research Association The International Journal, 6(2), 11-25.
 • Kaya, S. & Kaya, Ç. (2014). Pre-service teachers’ academic motivation and coping strategies as the predictors of their academic procrastination. Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 7-24.
 • Köse, D., Çakır, N. ve Akduran, F. (2012). Hemşirelik öğrencilerinde internet bağımlılığının kişilik özellikleri ve zaman yönetimi ile ilişkisi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(3), 227-233.
 • Lay, C. H., & Schouwenburg, H. C. (1993). Trait procrastination, time management, and academic behavior. Journal of social Behavior and personality, 8(4), 647.
 • Lay, C., & Silverman, S. (1996). Trait procrastination, anxiety, and dilatory behavior. Personality and Individual Differences, 21(1), 61-67.
 • Lay, C. H., & Brokenshire, R. (1997). Conscientiousness, procrastination, and person-task characteristics in job searching by unemployed adults. Current Psychology, 16(1), 83-96.
 • Lee, E. (2005). The relationship of motivation and flow experience to academic procrastination in university students. The Journal of Genetic Psychology, 166(1), 5-15.
 • McCown, W., Petzel, T., & Rupert, P. (1987). An experimental study of some hypothesized behaviors and personality variables of college student procrastinators. Personality and Individual Differences, 8(6), 781-786.
 • Milgram, N. N., Mey-Tal, G., & Levison, Y. (1998). Procrastination, generalized or specific, in college students and their parents. Personality and Individual Differences, 25(2), 297-316.
 • Orpen, C. (1998). The causes and consequences of academic procrastination: A research note. Westminster Studies in Education, 21(1), 73-75.
 • Rothblum, E. D., Solomon, L. J., & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of counseling psychology, 33(4), 387.
 • Schouwenburg, H. C., & Lay, C. H. (1995). Trait procrastination and the big-five factors of personality. Personality and Individual Differences, 18(4), 481-490.
 • Senécal, C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. The Journal of Social Psychology, 135(5), 607-619.
 • Senécal, C., Julien, E., & Guay, F. (2003). Role conflict and academic procrastination: A self‐determination perspective. European journal of social psychology, 33(1), 135-145.
 • Sezen, A. (2013). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 38.
 • Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and
 • cognitive-behavioral correlates. Journal of counseling psychology, 31(4), 503.
 • Sugötüren, M., Mülazımoğlu Ballı, Ö. & Gökçe, H. (2011). Spor bilimleri ve teknolojisi yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin zaman yönetimi davranışları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(3), 91-96.
 • Tanrıöğen, A., & Işcan, S. (2009). Time management skills of Pamukkale University students and their effects on academic achievement. Eurasian Journal of Educational Research, 35, 93-108.
 • Tektas, M., & Tektas, N. (2010). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi ve akademik basarilari arasindaki iliski/The relationship between vocational school student's academic success and time management. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 221.
 • Trueman, M., & Hartley, J. (1996). A comparison between the time-management skills and academic performance of mature and traditional-entry university students. Higher education, 32(2), 199-215.
 • Tuckman, B., & Sexton, T. (1989, April). Effects of relative feedback in overcoming procrastination on academic tasks. In meeting of the American Psychological Association, New Orleans, LA.
 • Tufan, E., & Gök, M. (2009). Müzik öğretmeni adaylarının genel ve akademik erteleme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 23-25.
 • Türe, G. (2013). Hazırlık okulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile stres yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin araştırılması: Yeditepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Vodanovich, S. J., & Seib, H. M. (1997). Relationship between time structure and procrastination. Psychological Reports, 80(1), 211-215.
 • Watson, D. C. (2001). Procrastination and the five-factor model: A facet level analysis. Personality and Individual Differences, 30(1), 149-158.
 • Yılmaz, İ., Yoncalık, O., & Bektaş, F. (2010). Zaman yönetimi davranışı ile akademik başarı arasındaki ilişki. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 187-194.
 • Yeşil, R., & Şahan, E. (2012). Öğretmen adaylarının akademik işlerini erteleme nedenleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Erteleme Düzeylerinin İncelenmesi

Year 2016, Volume: 2 Issue: 3, 17 - 38, 03.10.2016
https://doi.org/10.29065/usakead.256378

Abstract

Bu araştırmada üniversitede hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin zaman yönetimi becerileri ile akademik erteleme davranışı arasındaki ilişki ve zaman yönetimi becerilerine sahip olma düzeylerinin akademik erteleme davranışını yordayıp yordamadığı incelenmiştir. Araştırmaya 2014-2015 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda (YDYO) öğrenim görmekte olan İngilizce Hazırlıktan 479 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 345’i kadın, 134’ü erkektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Alay ve Koçak (2002) tarafından geliştirilen “Zaman Yönetimi Ölçeği” ve Çakıcı (2003) tarafından geliştirilen “Akademik Erteleme Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzdelik değer gibi betimsel istatistikler kullanılmıştır; değişkenler arası ilişkilerin incelenmesinde çoklu korelasyon (Pearson Korelasyon Katsayısı), zaman yönetimi becerilere sahip olma düzeyinin akademik erteleme üzerindeki yordayıcılığının test edilmesinde ise hiyerarşik regresyon tekniğinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinden elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin zaman yönetim becerileri ile akademik erteleme davranışları arasında negatif yönlü, orta düzeyde, anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkarılmıştır.  Hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre ise, zaman yönetimine yönelik becerilere ait üç boyutun, akademik erteleme davranışlarındaki toplam varyansın %46’sını açıkladığı tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: zaman yönetimi, akademik erteleme, erteleme davranışı

References

 • Kaynaklar
 • Akça, F. (2012). An investigation into the self-handicapping behaviors of undergraduates in terms of academic procrastination, the locus of control and academic success. Journal of Education and Learning, 1(2), 288.
 • Akkaya, E. (2007). Academic procrastination among faculty of education students: the role of gender, age, academic achievement, perfectionism and depression. Unpublished PhD thesis). METU, Ankara.
 • Alay, S., & Koçak, S. (2002). Zaman yönetimi anketi: Geçerlik ve güvenirlik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 9-13.
 • Alay, S., & Koçak, S. (2003). Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimleri ile Akademik Başarilari Arasindaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 9(3), 326-335.
 • Aydoğan, D., & Özbay, Y. (2012). Akademik erteleme davranışının benlik saygısı, durumluluk kaygı, öz-yeterlilik açısından açıklanabilirliğinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(3), 1-10.
 • Balkıs, M., & Duru, E. (2009). Prevalence of academic procrastination behavior among preservice teachers, and its relationships with demographics and individual preferences. Journal of Theory and Practice in Education, 5(1), 18-32.
 • Balkıs, M., & Duru, E. (2010). Akademik erteleme eğilimi, akademik başarı ilişkisinde genel ve performans benlik saygısının rolü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 159-170.
 • Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M., & Duru, S. (2006). Üniversite öğrencilerinde akademik erteleme eğiliminin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 7(2), 57-73.
 • Başak, T., Uzun, Ş., & Arslan, F. (2008). Hemşirelik yüksek okulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 7(5), 429-434.
 • Bulut, R. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 595-603.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem, Ankara.
 • Chun Chu, A. H., & Choi, J. N. (2005). Rethinking procrastination: Positive effects of" active" procrastination behavior on attitudes and performance. The Journal of social psychology, 145(3), 245-264.
 • Çağlıyan, V., & Güral, R. (2009). Zaman yönetimi becerileri: Meslek yüksekokulu öğrencileri üzerine bir değerlendirme. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2009(2), 174-189.
 • Çakıcı, D. Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlamamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çam, Z. (2013). Ergenlerde genel ve akademik erteleme davranışının yordayıcısı olarak beş büyük kişilik özelliği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 89-96.
 • Çelik, Ç. B (2014). Akademik Erteleme Davranışının Bazı Kişisel ve Psikolojik Değişkenlere Göre Açıklanması Explanation of Academic Procrastianation by Some Personal and Psychological Variables.
 • Çelikkaleli, Ö., & Akbay, S. E. (2013). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışı, genel yetkinlik inancı ve sorumluluklarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2).
 • Çetin, Ş. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 1-7.
 • Demirtaş, H., & Özer, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarısı arasındaki ilişkisi. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 34-47.
 • Deniz, M. E., & Akdoğan, A. (2014). Farklı depresyon anksiyete stres düzeylerine sahip üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarının incelenmesi. PSİDE Psikolojik Danışma ve Eğitim Dergisi, 1(1).
 • Deniz, M. E., Traş, Z., & Aydoğan, D. (2009). Akademik erteleme ve denetim odağının duygusal zekâ açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 607-632.
 • Duru, E., & Balkıs, M. (2014). Kendinden Şüphe Duyma, Benlik Saygısı ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerde Akademik Erteleme Eğiliminin Rolü. Eğitim ve Bilim, 39(173).
 • Eldeleklioğlu, J. (2008). Ergenlerin zaman yönetimi becerilerinin kaygı, yaş ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 7(3).
 • Erdem, R., & Kaya, S. (1998). Zaman yönetimi. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 7(2), 99-120.
 • Erdem, R., Pirinçci, E., & Dikmetaş, E. (2005). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi davranışları ve bu davranışların akademik başarı ile ilişkisi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(7), 167-177.
 • Ferrari, J. R. (1991). Compulsive procrastination: Some self-reported characteristics. Psychological reports, 68(2), 455-458.
 • Ferrari, J. R. (1994). Dysfunctional procrastination and its relationship with self-esteem, interpersonal dependency, and self-defeating behaviors. Personality and Individual Differences, 17(5), 673-679.
 • Ferrari, J. R., & Pychyl, T. A. (Eds.). (2000). Procastination: Current Issues and New Directions. Select Press.
 • Ferrari, J. R., Harriott, J. S., Evans, L., Lecik-Michna, D. M., & Wenger, J. M. (1997). Exploring the time preferences of procrastinators: Night or day, which is the one?. European Journal of Personality, 11(3), 187-196.
 • Güçlü, N. (2001). Zaman yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25(25), 87-106.
 • Güleç, S., Kahraman, P. B., & Sezer, G. O. (2013). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile sınav kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin akademik başarılarına göre incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(2).
 • Häfner, A., & Stock, A. (2010). Time management training and perceived control of time at work. The journal of psychology, 144(5), 429-447.
 • Haycock, L. A., McCarthy, P., & Skay, C. L. (1998). Procrastination in college students: The role of self-efficacy and anxiety. Journal of Counseling and Development: JCD, 76(3), 317.
 • Kachgal, M. M., Hansen, L. S., & Nutter, K. J. (2001). Academic procrastination prevention/intervention: Strategies and recommendations. Journal of Developmental Education, 25(1), 14.
 • Kagan, M. (2009). Determining the variables which explain the behavior of academic procrastination in university students. Egitim Bilimleri Fakultesi Dergisi, 42(2), 113.
 • Kandemir, M. (2014). Predictors of academic procrastination: coping with stress, internet addiction and academic motivation. World Applied Sciences Journal, 32(5), 930-938.
 • Kandemir, M., İlhan, T., Özpolat, A. R., & Palanci, M. (2014). Analysis of academic self-efficacy, self-esteem and coping with stress skills predictive power on academic procrastination. Educational Research and Reviews, 9(5), 146.
 • Karataş, H. & Bademcioğlu, M. (2015). The explanation of the academic procrastination behavior of pre-service teachers with five factor personality traits. Educational Research Association The International Journal, 6(2), 11-25.
 • Kaya, S. & Kaya, Ç. (2014). Pre-service teachers’ academic motivation and coping strategies as the predictors of their academic procrastination. Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 7-24.
 • Köse, D., Çakır, N. ve Akduran, F. (2012). Hemşirelik öğrencilerinde internet bağımlılığının kişilik özellikleri ve zaman yönetimi ile ilişkisi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(3), 227-233.
 • Lay, C. H., & Schouwenburg, H. C. (1993). Trait procrastination, time management, and academic behavior. Journal of social Behavior and personality, 8(4), 647.
 • Lay, C., & Silverman, S. (1996). Trait procrastination, anxiety, and dilatory behavior. Personality and Individual Differences, 21(1), 61-67.
 • Lay, C. H., & Brokenshire, R. (1997). Conscientiousness, procrastination, and person-task characteristics in job searching by unemployed adults. Current Psychology, 16(1), 83-96.
 • Lee, E. (2005). The relationship of motivation and flow experience to academic procrastination in university students. The Journal of Genetic Psychology, 166(1), 5-15.
 • McCown, W., Petzel, T., & Rupert, P. (1987). An experimental study of some hypothesized behaviors and personality variables of college student procrastinators. Personality and Individual Differences, 8(6), 781-786.
 • Milgram, N. N., Mey-Tal, G., & Levison, Y. (1998). Procrastination, generalized or specific, in college students and their parents. Personality and Individual Differences, 25(2), 297-316.
 • Orpen, C. (1998). The causes and consequences of academic procrastination: A research note. Westminster Studies in Education, 21(1), 73-75.
 • Rothblum, E. D., Solomon, L. J., & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences between high and low procrastinators. Journal of counseling psychology, 33(4), 387.
 • Schouwenburg, H. C., & Lay, C. H. (1995). Trait procrastination and the big-five factors of personality. Personality and Individual Differences, 18(4), 481-490.
 • Senécal, C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. The Journal of Social Psychology, 135(5), 607-619.
 • Senécal, C., Julien, E., & Guay, F. (2003). Role conflict and academic procrastination: A self‐determination perspective. European journal of social psychology, 33(1), 135-145.
 • Sezen, A. (2013). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin incelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 38.
 • Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and
 • cognitive-behavioral correlates. Journal of counseling psychology, 31(4), 503.
 • Sugötüren, M., Mülazımoğlu Ballı, Ö. & Gökçe, H. (2011). Spor bilimleri ve teknolojisi yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin zaman yönetimi davranışları. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(3), 91-96.
 • Tanrıöğen, A., & Işcan, S. (2009). Time management skills of Pamukkale University students and their effects on academic achievement. Eurasian Journal of Educational Research, 35, 93-108.
 • Tektas, M., & Tektas, N. (2010). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi ve akademik basarilari arasindaki iliski/The relationship between vocational school student's academic success and time management. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (23), 221.
 • Trueman, M., & Hartley, J. (1996). A comparison between the time-management skills and academic performance of mature and traditional-entry university students. Higher education, 32(2), 199-215.
 • Tuckman, B., & Sexton, T. (1989, April). Effects of relative feedback in overcoming procrastination on academic tasks. In meeting of the American Psychological Association, New Orleans, LA.
 • Tufan, E., & Gök, M. (2009). Müzik öğretmeni adaylarının genel ve akademik erteleme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 23-25.
 • Türe, G. (2013). Hazırlık okulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile stres yönetimi becerileri arasındaki ilişkinin araştırılması: Yeditepe Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Vodanovich, S. J., & Seib, H. M. (1997). Relationship between time structure and procrastination. Psychological Reports, 80(1), 211-215.
 • Watson, D. C. (2001). Procrastination and the five-factor model: A facet level analysis. Personality and Individual Differences, 30(1), 149-158.
 • Yılmaz, İ., Yoncalık, O., & Bektaş, F. (2010). Zaman yönetimi davranışı ile akademik başarı arasındaki ilişki. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 187-194.
 • Yeşil, R., & Şahan, E. (2012). Öğretmen adaylarının akademik işlerini erteleme nedenleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
There are 66 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Kübra Sarıkaya Aydın

Seval Koçak

Publication Date October 3, 2016
Submission Date April 1, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 2 Issue: 3

Cite

APA Sarıkaya Aydın, K., & Koçak, S. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Erteleme Düzeylerinin İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 17-38. https://doi.org/10.29065/usakead.256378

Cited ByUNDERSTANDING AND DEALING WITH ACADEMIC PROCRASTINATION
i-manager’s Journal on English Language Teaching
ERDOST YASTIBAŞ AHMET
https://doi.org/10.26634/jelt.10.1.16559


open-access-logo-png-transparent.png   by.png

Articles published in the Usak University Journal of Educational Research are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).