Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2016, Volume: 2 Issue: 3, 73 - 90, 03.10.2016
https://doi.org/10.29065/usakead.256380

Abstract

References

 • Altıntaş, E. (2012). Bireycilik ve toplumculuk tartışmaları bağlamında değerler eğitimi yaklaşımları. Değerler Eğitimi Dergisi, 10(24), 31-54.
 • Baloğlu, N., & Karadağ, E. (2008). Öğretmen yetkinliğinin tarihsel gelişimi ve ohio öğretmen yetkinlik ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi(56), 571-606.
 • Baudrillard, J. (2001). Tam ekran. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2010). Tüketim toplumu. İstanbul: Ayrıntı.
 • Bauman, Z. (2005). Bireyselleşmiş toplum. İstanbul: Ayrıntı.
 • Bauman, Z. (2006). Küreselleşme. İstanbul: Ayrıntı.
 • Cerit, Y. (2014). Sınıf öğretmenlerinin iş doyumunun örgütsel kolektivizm ve bireycilik ile ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 55-65.
 • Chiou, J. (2001). Horizontal and vertical ındividualism and collectivism among college students in the United States, Taiwan, and Argentina. The Journal of Social Psychology, 141(5), 667-678.
 • Dardot, P., & Laval, C. (2012). Dünyanın yeni aklı: neoliberal toplum üzerine deneme. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Doğan, M. (2006). Siyasal açıdan 1980 sonrası islami sermaye birikim modelinin analizi:Türkiyede islam bankacılığı .
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E. S., & Çinko, M. (2010). Sosyal bilimlerde spss'le veri analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Foucault, M. (2015). Biopolitikanın doğuşu. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Göle, N. (2001). 80 sonrası politik kültür. E. Kalaycıoğlu, & A. Y. Sarıbay içinde, Türkiye'de politik değişim ve modernleşme (s. 425-435). İstanbul: Alfa.
 • Harvey, D. (2007). A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.
 • Hayek, F. (2004). Kölelik yolu. İstanbul: Liberte.
 • Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations. New York: McGraw Hill.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Korostelina, K. V. (2007). Social identiy and conflict. New york: Palgrave MacMillan.
 • Machan, T. (2000). Capitalism and individualism. Christchurch: Cybereditions Corparation.
 • Özbek M.F. (2010). Yatay ve dikey bireycilik & kolektivizm ile para etiği ilişkisi: türk ve kırgız üniversite öğrencileri üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(3). 23-42
 • Pamuk, Ş. (2004). Karşılaştırmalı açıdan Türkiye'de iktisadi büyüme 1880-2000. İktisat üzerine yazılar 1: Küresel düzen: birikim, devlet ve sınıflar (s. 383). içinde İstanbul: İletişim.
 • Schein, E. H. (1992). Organizational culture and leadership. California: Josey Bass.
 • Smith, D. E. (1996). The implications of the individualism/communitarian debate for civic education: observations and prejudices. t. C. Education, & F. C. Germany (Dü.), Presented to the International Conference on Individualism and Community in a Democratic Society. içinde Washington D. C.: ERIC.
 • Tamer, N. (2013). Sürdürülebilir tüketim açısından giysi satın alma-elden çıkarma davranışında güdüsel satın alma ve materyalist eğilim ilişkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tellan, D. Ö. (2008). Tüketimin karşı devrimi: Türkiye'de 1980 sonrası uygulanan iktisat politikalarının toplumsal sonuçlarına eleştirel bir bakış. Ekonomik Yaklaşım, 19(67), 1-19.
 • Ton, İ. A. (2008). The effect of individualism-collectivism and trust on workplace empowerment. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi .
 • Triandis, H. C. (2001). Individualism-collectivism and personality. Journal of Personality, 69(6), 907-924.
 • Üskül-Engin, Z. Ö. (2005). Yüzyılımızın postmodern bireyi ve Baudrillard'ın birey anlayışı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 63(1-2), 139-167.
 • Wasti, A., & Erdil, S. E. (2007). Bireycilik ve toplulukçuluk değerlerinin ölçülmesi: Benlik kurgusu ve Indcol ölçeklerinin Türkçe geçerlemesi. Yönetim Araştırmaları Dergisi(7), 39-66.
 • Yayla, A. (2002). Liberalizm. Ankara: Liberte.
 • Yayla, A. (2012). Hayek'in liberalizm anlayışı. İstanbul: Kesit Yay.
 • Yayla, A. (2014). Liberal bakışlar. İstanbul: Profil Yay.

Genç Bireylerde Bireycilik ve Kolektivizm Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Year 2016, Volume: 2 Issue: 3, 73 - 90, 03.10.2016
https://doi.org/10.29065/usakead.256380

Abstract

Bu çalışmada 15 yaş üstü genç bireylerin bireyci ve kolektivist (toplulukçu) tutumlarını belirleyecek bir ölçeğin geliştirilerek geçerlik ve güvenirlik analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla literatür taraması yapılmıştır. Tarama sonrasında 74 ölçek maddesi hazırlanarak Türkçe dil ve alan uzmanlarının görüşlerine başvurulmuştur. Dil ve alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda 7 madde ölçekten çıkartılmıştır. Kalan 67 madde gözden geçirilerek ölçek formu oluşturulmuştur. Ölçek formu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi 1. Sınıfta öğrenim gören 494 kişiye uygulanmıştır. Bu verilere Açımlayıcı Faktör Analizi yapılmıştır. Analizde 38 madde birden fazla alt ölçekte birbirine yakın değerler aldığı için ölçekten çıkartılmıştır.  Kalan 29 maddenin Bireycilik üst başlığı altında 5 (beş) ; Kolektivizm (toplulukçuluk) üst başlığında ise 3 (üç) alt ölçekte toplandığı görülmüştür. Ölçeğin açıklanan varyans miktarının 56.98 olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin alt ölçeklerdeki iç tutarlılık katsayıları .60 ile .78 arasında değişmektedir. İç tutarlılık katsayısı ölçeğin tamamı için .77 olarak gerçekleşmiştir. Bu bulgulara göre ölçeğin okullarda ve diğer gruplarda kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Bireycilik, kolektivizm,  geçerlik, güvenirlik

References

 • Altıntaş, E. (2012). Bireycilik ve toplumculuk tartışmaları bağlamında değerler eğitimi yaklaşımları. Değerler Eğitimi Dergisi, 10(24), 31-54.
 • Baloğlu, N., & Karadağ, E. (2008). Öğretmen yetkinliğinin tarihsel gelişimi ve ohio öğretmen yetkinlik ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi(56), 571-606.
 • Baudrillard, J. (2001). Tam ekran. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2010). Tüketim toplumu. İstanbul: Ayrıntı.
 • Bauman, Z. (2005). Bireyselleşmiş toplum. İstanbul: Ayrıntı.
 • Bauman, Z. (2006). Küreselleşme. İstanbul: Ayrıntı.
 • Cerit, Y. (2014). Sınıf öğretmenlerinin iş doyumunun örgütsel kolektivizm ve bireycilik ile ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 39(173), 55-65.
 • Chiou, J. (2001). Horizontal and vertical ındividualism and collectivism among college students in the United States, Taiwan, and Argentina. The Journal of Social Psychology, 141(5), 667-678.
 • Dardot, P., & Laval, C. (2012). Dünyanın yeni aklı: neoliberal toplum üzerine deneme. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Doğan, M. (2006). Siyasal açıdan 1980 sonrası islami sermaye birikim modelinin analizi:Türkiyede islam bankacılığı .
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E. S., & Çinko, M. (2010). Sosyal bilimlerde spss'le veri analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Foucault, M. (2015). Biopolitikanın doğuşu. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Göle, N. (2001). 80 sonrası politik kültür. E. Kalaycıoğlu, & A. Y. Sarıbay içinde, Türkiye'de politik değişim ve modernleşme (s. 425-435). İstanbul: Alfa.
 • Harvey, D. (2007). A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.
 • Hayek, F. (2004). Kölelik yolu. İstanbul: Liberte.
 • Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations. New York: McGraw Hill.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.
 • Korostelina, K. V. (2007). Social identiy and conflict. New york: Palgrave MacMillan.
 • Machan, T. (2000). Capitalism and individualism. Christchurch: Cybereditions Corparation.
 • Özbek M.F. (2010). Yatay ve dikey bireycilik & kolektivizm ile para etiği ilişkisi: türk ve kırgız üniversite öğrencileri üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(3). 23-42
 • Pamuk, Ş. (2004). Karşılaştırmalı açıdan Türkiye'de iktisadi büyüme 1880-2000. İktisat üzerine yazılar 1: Küresel düzen: birikim, devlet ve sınıflar (s. 383). içinde İstanbul: İletişim.
 • Schein, E. H. (1992). Organizational culture and leadership. California: Josey Bass.
 • Smith, D. E. (1996). The implications of the individualism/communitarian debate for civic education: observations and prejudices. t. C. Education, & F. C. Germany (Dü.), Presented to the International Conference on Individualism and Community in a Democratic Society. içinde Washington D. C.: ERIC.
 • Tamer, N. (2013). Sürdürülebilir tüketim açısından giysi satın alma-elden çıkarma davranışında güdüsel satın alma ve materyalist eğilim ilişkisi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tellan, D. Ö. (2008). Tüketimin karşı devrimi: Türkiye'de 1980 sonrası uygulanan iktisat politikalarının toplumsal sonuçlarına eleştirel bir bakış. Ekonomik Yaklaşım, 19(67), 1-19.
 • Ton, İ. A. (2008). The effect of individualism-collectivism and trust on workplace empowerment. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi .
 • Triandis, H. C. (2001). Individualism-collectivism and personality. Journal of Personality, 69(6), 907-924.
 • Üskül-Engin, Z. Ö. (2005). Yüzyılımızın postmodern bireyi ve Baudrillard'ın birey anlayışı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 63(1-2), 139-167.
 • Wasti, A., & Erdil, S. E. (2007). Bireycilik ve toplulukçuluk değerlerinin ölçülmesi: Benlik kurgusu ve Indcol ölçeklerinin Türkçe geçerlemesi. Yönetim Araştırmaları Dergisi(7), 39-66.
 • Yayla, A. (2002). Liberalizm. Ankara: Liberte.
 • Yayla, A. (2012). Hayek'in liberalizm anlayışı. İstanbul: Kesit Yay.
 • Yayla, A. (2014). Liberal bakışlar. İstanbul: Profil Yay.
There are 32 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Hakkı Kahveci

Mustafa Sever

Publication Date October 3, 2016
Submission Date June 15, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 2 Issue: 3

Cite

APA Kahveci, H., & Sever, M. (2016). Genç Bireylerde Bireycilik ve Kolektivizm Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 73-90. https://doi.org/10.29065/usakead.256380

open-access-logo-png-transparent.png   by.png

Articles published in the Usak University Journal of Educational Research are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).