Case Report
BibTex RIS Cite
Year 2016, Volume: 2 Issue: 3, 129 - 165, 03.10.2016
https://doi.org/10.29065/usakead.256383

Abstract

References

 • Akgün, Ş. , (2004). Fen bilgisi öğretimi. Ankara: Nasa Yayınları.
 • Akyürek, A. ve Afacan, Ö. (2013). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” ünitesindeki kavram yanılgılarının tespiti ve analoji ve kavramsal değişim metinleri kullanılarak giderilmesi,
 • Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 175-193.
 • Aydoğan, S., Güneş, B., & Gülçiçek, Ç. (2003). Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 111-124.
 • Ayvacı, H. ve Çoruhlu, T. (2009). Fiziksel ve kimyasal değişim konularındaki kavram yanılgılarının düzeltilmesinde açıklayıcı hikaye yönteminin etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,28, 93-104.
 • Ayvacı, H. Ş. ve Devecioğlu,Y. (2002). Kavram haritasının fen bilgisi başarısına etkisi, V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Bayram, A. (2010). Probleme dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi "ısı ve sıcaklık" konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarını gidermede etkisi.(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Baysen, E. , Güneyli, A. & Baysen, F. (2012). Kavram öğrenme-öğretme ve kavram yanılgıları: Fen bilgisi ve Türkçe örneği. International Journal Of New Trends in Arts, Sports & Science Education. 1(2), 108–116.
 • Bozkurt, A. , Akın, B. & Uşak, M. (2004). İlköğretim 6. , 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin "erozyon" hakkındaki ön bilgilerinin ve kavram yanılgılarının tespiti. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 277-285.
 • Bozkurt, O. ve Koray, Ö. C. (2002). İlköğretim öğrencilerinin çevre eğitiminde sera etkisi ile ilgili kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23).
 • Coştu, B. , Ayas, A. & Keser, Ü. (2007). Kavram yanılgıları ve olası nedenleri: Kaynama kavramı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 123-136.
 • Çepni, S. (2007). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demir, A. ve Sezek, F. (2009). İlköğretim sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersi genetik ünitesindeki kavram yanılgılarının belirlenmesinde garfik materyallerin etkisi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 573-587.
 • Demirci, N. ve Efe S. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ses konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 23-56.
 • Duman, M. Ş., Avcı, E. (2014). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kavram Yanılgıları Üzerine 2003-2013 Yılları Arasında Yapılmış Çalışmaların Değerlendirilmesi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2 (2), 67-82.
 • Erdoğan, A. ve Özgeç, L. (2012). Kavram karikatürlerinin öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilmesi üzerindeki etkisi: Sera etkisi ve küresel ısınma örneği. Turkish Journal Of Education, 1(2).
 • Eryılmaz, A. ve Sürmeli, H. (2002). Üç aşamalı sorularla öğrencilerin ısı ve sıcaklık konularındaki kavram yanılgılarının ölçülmesi, Paper presented at the 5th national conference on science and
 • mathematics education. 9 Ocak 2012 tarihinde www.fetu.metu.edu.tr/ufbmek5 adresinden alınmıştır.
 • Güngör, B. ve Özgür S. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sindirim sitemi konusundaki didaktik kökenli kavram yanılgılarının nedenleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 149-177.
 • Güneş, T. , Şener Dilek, N. , Hoplan, M. & Güneş, O. (2012). İlköğretim 8.sınıf öğrencilerinde fotosentez ve solunum konusunda oluşan kavram yanılgıları. Dünya’daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(1), 42-47.
 • Hançer, A. (2007). Fen eğitiminde yapılandırıcı yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli öğrenmenin kavram yanılgıları üzerine etkisi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 69-81.
 • Harrison, A. G.,Grayson, D. J., & Treagust, D. F. (1999). Investigating a grade 11 student's evolving conceptions of heat and temperature. JournalOf Research In Science Teaching, 36(1), 55-87.
 • Karataş, F. Ö., Köse, A. G. S., & Coştu, A. G. B. (2003). Öğrenci Yanılgılarını Ve Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılan İki Aşamalı Testler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(13), 54-69.
 • Karakuyu, Y. , Uzunkavak, M., Tortop, H. S. , Bezir, N.Ç. & Özek, N. (2007). Sandıklı- çevresi lise ve dengi okul öğrencilerinin ısı ve sıcaklık ile ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(1).
 • Kete, R. (2006). Altıncı sınıf biyoloji konularında kavram yanılgıları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 63-70.
 • Kırıkkaya, E. ve Güllü, D. (2008). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin ısı-sıcaklık ve kaynama - buharlaşma konularındaki kavram yanılgıları. http://ilkogretim online.org.tr, 7(1), 15-27.
 • Kocakülah, A. (2006). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin görüntü kavramı ve düzlem aynada görüntü oluşumu ile ilgili kavramsal anlamaları. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(7), 157-173.
 • Koray, Ö., Özdemir, M. & Tatar, N. (2005). İlköğretim öğrencilerinin “Birimler” hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları: Kütle ve ağırlık örneği, http://ilkogretim- online.org. tr, 4(2), 24-31.
 • Köksal, M.S. (2006). Kavram Öğretimi Ve Çoklu Zeka Teorisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 473-480.
 • Köseoğlu, F. ve Tümay, H. (2013). Bilim eğitiminde yapılandırıcı paradigma. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden alınmıştır.
 • Murat, M. , Kanadlı, S. & Ünişen, A. (2011). Yedinci sınıf öğrencilerinin hayvanların üremesi, büyümesi ve gelişmesi konusundaki kavram yanılgıları ve olası kaynakları. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(1), 179-197.
 • Ocak, İ. , Ocak, E. , Gündüz, M. & Doğan, K. (2007). Fen ve Teknoloji Dersinde Öğretmenlerin Kavram Öğretimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.
 • Sarıay, Ö. (2010). İlköğretim sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersi "Maddenin Halleri ve Isı" ünitesinde belirlenen kavram yanılgılarının giderilmesinde kavramsal değişim metinleri kullanımının etkisi ve öğrenci görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şendur, G., Toprak, M., & Pekmez, E. Ş. (2008). Buharlaşma ve kaynama konularındaki kavram yanılgılarının önlenmesinde analoji yönteminin etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 9(2).
 • Taşkın, Ö. (2012). Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Turan, İ. ve Kartal, A. (2012). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin doğal afetler konusu ile ilgili kavram yanılgıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 67-81.
 • Türkmen, H. ve Usta, E. (2007). The role of learning cycle approach overcoming misconceptions in science. Recuperado el, 23.
 • Ülgen, G. (2004). Kavram Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yağbasan, R. ve Gülçiçek, Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 102-120.
 • Yeşilyurt, M. (2006). Lise öğrencilerinin ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili düşünceleri. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1), 1-24.
 • Yıldırım, H.İ., Yalçın, N., Şensoy, Ö. & Akçay S. (2008). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin elektrik akımı hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 67-82.
 • Yürümezoğlu, K., Ayaz, S. & Çökelez, A. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin enerji ve enerji ile ilgili kavramları algılamaları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 52-73.

Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Halleri Ve Isı Ünitesine Yönelik Kavram Yanılgıları

Year 2016, Volume: 2 Issue: 3, 129 - 165, 03.10.2016
https://doi.org/10.29065/usakead.256383

Abstract

Öğretim sürecinin temelinde kavram öğretimi yer almaktadır. Dolayısı ile kavram yanılgıları da bu süreçte önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı sekizinci sınıf öğrencilerinin Maddenin Halleri ve Isı ünitesinde yer alan kavram yanılgılarının neler olduğunu belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Mersin’in Erdemli ilçesinde öğrenim gören 31 ortaokul sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerin, Maddenin halleri ve Isı ünitesindeki kavram yanılgılarını belirlemek için, kazanımlara yönelik olarak araştırmacı tarafından hazırlanan 28 soruluk bir görüşme formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin ısı, sıcaklık, enerji dönüşümleri, ısı alışverişleri, erime, donma ve buharlaşma ısıları ile ilgili kavram yanılgılarına ve yanlış bilgilere sahip olduğunu göstermiştir. Çalışma sonucunda tespit edilen kavram yanılgılarının öğretim ortamında kullanılan öğretmen kılavuz kitaplarına yerleştirilmesi önerilmektedir. Böylelikle öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgıları hakkında farkındalık oluşturulacağı düşünülmektedir.

References

 • Akgün, Ş. , (2004). Fen bilgisi öğretimi. Ankara: Nasa Yayınları.
 • Akyürek, A. ve Afacan, Ö. (2013). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” ünitesindeki kavram yanılgılarının tespiti ve analoji ve kavramsal değişim metinleri kullanılarak giderilmesi,
 • Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 175-193.
 • Aydoğan, S., Güneş, B., & Gülçiçek, Ç. (2003). Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 111-124.
 • Ayvacı, H. ve Çoruhlu, T. (2009). Fiziksel ve kimyasal değişim konularındaki kavram yanılgılarının düzeltilmesinde açıklayıcı hikaye yönteminin etkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,28, 93-104.
 • Ayvacı, H. Ş. ve Devecioğlu,Y. (2002). Kavram haritasının fen bilgisi başarısına etkisi, V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Bayram, A. (2010). Probleme dayalı öğrenme yönteminin ilköğretim 5.sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi "ısı ve sıcaklık" konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarını gidermede etkisi.(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Baysen, E. , Güneyli, A. & Baysen, F. (2012). Kavram öğrenme-öğretme ve kavram yanılgıları: Fen bilgisi ve Türkçe örneği. International Journal Of New Trends in Arts, Sports & Science Education. 1(2), 108–116.
 • Bozkurt, A. , Akın, B. & Uşak, M. (2004). İlköğretim 6. , 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin "erozyon" hakkındaki ön bilgilerinin ve kavram yanılgılarının tespiti. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 277-285.
 • Bozkurt, O. ve Koray, Ö. C. (2002). İlköğretim öğrencilerinin çevre eğitiminde sera etkisi ile ilgili kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23).
 • Coştu, B. , Ayas, A. & Keser, Ü. (2007). Kavram yanılgıları ve olası nedenleri: Kaynama kavramı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 123-136.
 • Çepni, S. (2007). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demir, A. ve Sezek, F. (2009). İlköğretim sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersi genetik ünitesindeki kavram yanılgılarının belirlenmesinde garfik materyallerin etkisi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 573-587.
 • Demirci, N. ve Efe S. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ses konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 23-56.
 • Duman, M. Ş., Avcı, E. (2014). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Kavram Yanılgıları Üzerine 2003-2013 Yılları Arasında Yapılmış Çalışmaların Değerlendirilmesi. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 2 (2), 67-82.
 • Erdoğan, A. ve Özgeç, L. (2012). Kavram karikatürlerinin öğrencilerin kavram yanılgılarının giderilmesi üzerindeki etkisi: Sera etkisi ve küresel ısınma örneği. Turkish Journal Of Education, 1(2).
 • Eryılmaz, A. ve Sürmeli, H. (2002). Üç aşamalı sorularla öğrencilerin ısı ve sıcaklık konularındaki kavram yanılgılarının ölçülmesi, Paper presented at the 5th national conference on science and
 • mathematics education. 9 Ocak 2012 tarihinde www.fetu.metu.edu.tr/ufbmek5 adresinden alınmıştır.
 • Güngör, B. ve Özgür S. (2009). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin sindirim sitemi konusundaki didaktik kökenli kavram yanılgılarının nedenleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 149-177.
 • Güneş, T. , Şener Dilek, N. , Hoplan, M. & Güneş, O. (2012). İlköğretim 8.sınıf öğrencilerinde fotosentez ve solunum konusunda oluşan kavram yanılgıları. Dünya’daki Eğitim ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(1), 42-47.
 • Hançer, A. (2007). Fen eğitiminde yapılandırıcı yaklaşıma dayalı bilgisayar destekli öğrenmenin kavram yanılgıları üzerine etkisi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 69-81.
 • Harrison, A. G.,Grayson, D. J., & Treagust, D. F. (1999). Investigating a grade 11 student's evolving conceptions of heat and temperature. JournalOf Research In Science Teaching, 36(1), 55-87.
 • Karataş, F. Ö., Köse, A. G. S., & Coştu, A. G. B. (2003). Öğrenci Yanılgılarını Ve Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılan İki Aşamalı Testler. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(13), 54-69.
 • Karakuyu, Y. , Uzunkavak, M., Tortop, H. S. , Bezir, N.Ç. & Özek, N. (2007). Sandıklı- çevresi lise ve dengi okul öğrencilerinin ısı ve sıcaklık ile ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(1).
 • Kete, R. (2006). Altıncı sınıf biyoloji konularında kavram yanılgıları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 63-70.
 • Kırıkkaya, E. ve Güllü, D. (2008). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin ısı-sıcaklık ve kaynama - buharlaşma konularındaki kavram yanılgıları. http://ilkogretim online.org.tr, 7(1), 15-27.
 • Kocakülah, A. (2006). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin görüntü kavramı ve düzlem aynada görüntü oluşumu ile ilgili kavramsal anlamaları. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(7), 157-173.
 • Koray, Ö., Özdemir, M. & Tatar, N. (2005). İlköğretim öğrencilerinin “Birimler” hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları: Kütle ve ağırlık örneği, http://ilkogretim- online.org. tr, 4(2), 24-31.
 • Köksal, M.S. (2006). Kavram Öğretimi Ve Çoklu Zeka Teorisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 473-480.
 • Köseoğlu, F. ve Tümay, H. (2013). Bilim eğitiminde yapılandırıcı paradigma. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2012). İlköğretim Fen ve Teknoloji Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72 adresinden alınmıştır.
 • Murat, M. , Kanadlı, S. & Ünişen, A. (2011). Yedinci sınıf öğrencilerinin hayvanların üremesi, büyümesi ve gelişmesi konusundaki kavram yanılgıları ve olası kaynakları. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(1), 179-197.
 • Ocak, İ. , Ocak, E. , Gündüz, M. & Doğan, K. (2007). Fen ve Teknoloji Dersinde Öğretmenlerin Kavram Öğretimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.
 • Sarıay, Ö. (2010). İlköğretim sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersi "Maddenin Halleri ve Isı" ünitesinde belirlenen kavram yanılgılarının giderilmesinde kavramsal değişim metinleri kullanımının etkisi ve öğrenci görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Şendur, G., Toprak, M., & Pekmez, E. Ş. (2008). Buharlaşma ve kaynama konularındaki kavram yanılgılarının önlenmesinde analoji yönteminin etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 9(2).
 • Taşkın, Ö. (2012). Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Turan, İ. ve Kartal, A. (2012). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin doğal afetler konusu ile ilgili kavram yanılgıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 67-81.
 • Türkmen, H. ve Usta, E. (2007). The role of learning cycle approach overcoming misconceptions in science. Recuperado el, 23.
 • Ülgen, G. (2004). Kavram Geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yağbasan, R. ve Gülçiçek, Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(13), 102-120.
 • Yeşilyurt, M. (2006). Lise öğrencilerinin ısı ve sıcaklık kavramları ile ilgili düşünceleri. International Journal of Environmental and Science Education, 1(1), 1-24.
 • Yıldırım, H.İ., Yalçın, N., Şensoy, Ö. & Akçay S. (2008). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin elektrik akımı hakkında sahip oldukları kavram yanılgıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 67-82.
 • Yürümezoğlu, K., Ayaz, S. & Çökelez, A. (2009). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin enerji ve enerji ile ilgili kavramları algılamaları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 52-73.
There are 43 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Menevşe Şükran Duman

Gülşen Avcı This is me

Publication Date October 3, 2016
Submission Date April 18, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 2 Issue: 3

Cite

APA Duman, M. Ş., & Avcı, G. (2016). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Maddenin Halleri Ve Isı Ünitesine Yönelik Kavram Yanılgıları. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 129-165. https://doi.org/10.29065/usakead.256383

Cited Byopen-access-logo-png-transparent.png   by.png

Articles published in the Usak University Journal of Educational Research are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).