Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 122 - 144, 07.02.2017
https://doi.org/10.29065/usakead.285941

Abstract

References

 • Abdel-Nour, F. (2003). National responsibility. Political Theory, 31 (5), 693-719.
 • Aladağ, S. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde değer eğitimi yaklaşımlarının öğrencilerin sorumluluk değerini kazanma düzeyine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitimi Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aslan, R. (2007). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim birinci basamaktaki öğrencilerin temel bilgi, beceri ve değerleri kazanma düzeyleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Ayas, C., Çeken, R., Eş, H., & Taştan, B. (2013). Bu benim eserim: Fen bilimleri projelerinde vatandaşlık eğitimi açısından sosyal sorumluluk ve vatandaşlık bilinci. Journal of Social Sciences, 6 (14), 1-19. 23.11.2016 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adyusbd/article/view/5000041603 adresinde alınmıştır.
 • Barrett, J. D. (2009). Corporate social responsibility and quality management revisited. The Journal for Quality and Participation, 31 (4), 24-32.
 • Bilgiç, N. (2003). Sorumluluk Eğitimi. Ankara: Mamak Rehberlik Araştırma Merkezi.
 • Bridge, B. (2004). Siz olsaydınız ne yapardınız etik değerler eğitimi. İstanbul: Beyaz.
 • Bufford, R. K., Gordon, M., Hansen, S., & Campbell, C., (2004). Finding consistency in social responsibility. American Psychological Association, Hawaii: Honolulu.
 • Çelik, F. (2010) 5. sınıf sosyal bilgiler programında sorumluluk, estetik ve doğal çevreye duyarlılık değerlerinin kazandırılmasına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Çelikkaya, H. (1996). Fonksiyonel Eğitim Sosyolojisi. İstanbul: Alfa Yayınları.

ÖĞRETMENLERİN SORUMLULUK DEĞERİ ALGILARININ İNCELENMESİ

Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 122 - 144, 07.02.2017
https://doi.org/10.29065/usakead.285941

AbstractBu araştırmanın amacı öğretmenlerin sorumluluk algılarını, öğrencilerde
gözlemledikleri sorumluluk davranışları ile öğrencilerde gözlemlemek
istedikleri sorumluluk davranışlarını, öğretmenlerin sorumluluk değerini
kazandırmak için yapmış oldukları etkinlikleri ve öğretim programlarının değer
kazandırmada yeterli olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmada var olan bir
durumu betimlemeyi sağlayan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada çalışma
gruplarının oluşturulması sürecinde kolay ulaşılabilir durum örneklemesi tipi
kullanılmıştır. Zihin haritası ve yarı yapılandırılmış görüşme formları ile
elde edilen verilerin analizinde tümevarım analiz tekniği kullanılmıştır. Verileri
tanımlama, kodlama ve sınırlama sürecini içeren tümevarım analizinde toplanan
verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşılması temel hedeftir.
Araştırma sonucunda öğretmenlerin sorumluluk algıları; öğretmenlerin
öğrencilerde gözlemledikleri ve görmek istedikleri sorumluluklar; öğretmenlerin
öğrencilere sorumluluk değerini kazandırmada kullandıkları etkinlikler ve
öğretmenlere göre öğretim programında verilen değerlerin öğrencilere değerleri
kazandırmada etkili olup olmadığı açıklanmıştır.
    

References

 • Abdel-Nour, F. (2003). National responsibility. Political Theory, 31 (5), 693-719.
 • Aladağ, S. (2009). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde değer eğitimi yaklaşımlarının öğrencilerin sorumluluk değerini kazanma düzeyine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitimi Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aslan, R. (2007). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim birinci basamaktaki öğrencilerin temel bilgi, beceri ve değerleri kazanma düzeyleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Ayas, C., Çeken, R., Eş, H., & Taştan, B. (2013). Bu benim eserim: Fen bilimleri projelerinde vatandaşlık eğitimi açısından sosyal sorumluluk ve vatandaşlık bilinci. Journal of Social Sciences, 6 (14), 1-19. 23.11.2016 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/adyusbd/article/view/5000041603 adresinde alınmıştır.
 • Barrett, J. D. (2009). Corporate social responsibility and quality management revisited. The Journal for Quality and Participation, 31 (4), 24-32.
 • Bilgiç, N. (2003). Sorumluluk Eğitimi. Ankara: Mamak Rehberlik Araştırma Merkezi.
 • Bridge, B. (2004). Siz olsaydınız ne yapardınız etik değerler eğitimi. İstanbul: Beyaz.
 • Bufford, R. K., Gordon, M., Hansen, S., & Campbell, C., (2004). Finding consistency in social responsibility. American Psychological Association, Hawaii: Honolulu.
 • Çelik, F. (2010) 5. sınıf sosyal bilgiler programında sorumluluk, estetik ve doğal çevreye duyarlılık değerlerinin kazandırılmasına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Çelikkaya, H. (1996). Fonksiyonel Eğitim Sosyolojisi. İstanbul: Alfa Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Adem SEZER
Uşak Üniverisitesi
Türkiye


Okan ÇOBAN

Türkiye


İbrahim AKŞİT

Türkiye

Publication Date February 7, 2017
Submission Date January 15, 2017
Acceptance Date
Published in Issue Year 2017 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Sezer, A. , Çoban, O. & Akşit, İ. (2017). ÖĞRETMENLERİN SORUMLULUK DEĞERİ ALGILARININ İNCELENMESİ . Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 122-144 . DOI: 10.29065/usakead.285941