Research Article
BibTex RIS Cite

Examining Primary School Teachers’ Perceptions of the Covid-19 Pandemic Through Metaphors

Year 2022, Volume: 8 Issue: 3, 36 - 52, 26.12.2022
https://doi.org/10.29065/usakead.1183323

Abstract

This research was carried out to reveal the views of primary school teachers on the concept of "classroom teaching in the pandemic period" through metaphors. The participants of the research were selected by snowball sampling method, who still teach in the 2020-2021/2021-2022 academic year, after the pandemic of the 2019-2020 academic year was declared. Teachers voluntarily filled out the created online form. The research consists of 194 primary school teachers. The data of the research were obtained with the answers given to an online form containing the sentence "Being a classroom teacher during the pandemic process is like ……….. because ………………..”. In the research, a phenomenological design based on the qualitative research approach was used. İnitially, the online form was filled out by 224 teachers, and the information of 30 people that were irrelevant with no logical basis were removed. Appropriate forms were coded as SÖ1, SÖ2, SÖ3,…..,SÖ194 instead of real names. As a result of the content analysis, the metaphors collected from the participants were categorized according to their common features, and the metaphors were gathered under 10 conceptual categories. These categories were called “being a techno-teacher, being at risk from many aspects, being self-sacrificing, not being self-fulfilling, being indomitable, being important, being active and careful, being under uncertain responsibilities, being a guide and director, and being in a difficult and intense period”.

References

 • Afacan, Ö. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının “Fen” ve “Fen ve Teknoloji Öğretmeni” kavramlarına yönelik metafor durumları. Education Sciences , 6(1) , 1242-1254 .
 • Aktan-Acar, E., Erbaş, Y. H., & Eryaman, M. Y. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(4), 31-54.
 • Aladağ, S. & Kuzgun, M. P. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının ‘değer’ kavramına ilişkin metaforik algıları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (29): 163-193.
 • Alanoğlu, A. & Doğan Altan, B. (2021). Öğretmen gözünden Covid-19 süreci: Öğrencilerin bağımsız araştırma ve öz-düzenleme becerilerine ilişkin bir durum çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (39). http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.2021.164. 34-47.
 • Arslan, K., Görgülü-Arı, A. ve Hayır-Kanat, M. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde verilen uzaktan eğitim hakkında veli görüşleri. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 57, 192-206.
 • Aytaç, A. (2021). Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve uzaktan eğitime yönelik özyeterlik algıları üzerine bir çalışma. Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, (28). 21-49.
 • Baran, A. ve Sadık, O. (2021). Covid-19 sürecinde sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan öğretim tecrübelerinin ve görüşlerinin incelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 813-854. https://doi.org/10.19171/uefad.882291
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1- 23.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri (28. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell. J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson.
 • Cömert, İ. & Şahin Çakır, Ç. (2021). Covid-19 ile ilgili öğretmen algılarını belirlemeye yönelik bir olgu bilim çalışması. AJER- Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 382-405.
 • Çelik, K., Çatalbaş, G. & Tombul, E. (2014). İlköğretim kurumu öğrencilerinin “Sınıf Öğretmeni” kavramına ilişkin metaforik algıları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi. (16). 1-16.
 • Çokyaman, M. & Ünal, M. (2021). Öğrenci ve öğretmenlerin Covid-19 salgını dönemindeki uzaktan eğitim algısı: Bir metafor analizi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18 ( Özel Sayı). 10.26466/opus.913396.
 • Dilekçi, U. (2021). School Administration During the Covid-19 Pandemic: Challenges to Turkish School Administrators. i-manager's Journal on Educational Psychology, 15(1), 25-42. https://doi.org/10.26634/jpsy.15.1.17920
 • DSÖ. (2020). WHO characterizes COVID-19 as a pandemic. 27 Mayıs 2022 tarihinde https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Duban, N.. & Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının COVID-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 357-376. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43653.
 • Ekici, G. (2016). Öğretmen adaylarının ‘Bilgisayar’ kavramına ilişkin metaforik algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(3), 755-781.
 • Erbaş, Y. H. (2021). Covid-19 salgını döneminde eğitim: İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 360-380.
 • Ergüç Şahan, B. & Parlar, H. (2021). Pandemi döneminde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı problemler ve çözüm yolları. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18 (40). DOI: 10.26466/opus.883814.
 • Fidan, M. (2020). Covid-19 Belirsizliğinde eğitim: İlkokulda zorunlu uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 24- 43.
 • Kandemir, A. N. (2020). Öğretmenlerin EBA, Morpa Kampüs, Okulistik Benzeri Eğitim Ortamları Kullanımının Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli 2 ile Açıklanması (Yayımlanmamış yükseklisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Karabacak, N., Küçük, M., & Korkmaz, İ. (2015). Primary school teachers’ professional values from the perspective of teaching experts. Turkish Journal of Teacher Education, 4(2), 1- 32.
 • Karakaş, H. (2019). A metaphoric study for classroom teacher candidates in socio-scientific ıssues based environmental education class: Nuclear power plant example . International Journal of Progressive Education, 15(1), 44-60. doi: 10.29329/ijpe.2019.184.3
 • Karakuş, N. & Karacaoğlu, M. Ö. (2021). Uzaktan eğitime yakından bakış: Bir metafor çalışması . RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , 7. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kongresi Özel Sayısı , 44-62 .
 • Kargın, T. & Karataş, A. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Gözünden Küresel Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitim Aracılığıyla İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9 (4), 1264-1284. DOI: 10.16916/aded.982002
 • Kavrayıcı, C., & Kesim, E. (2021). School management during the covid-19 pandemic: A qualitative study. Educational Administration: Theory and Practice, 27(1), 1005-1060.
 • Kaya, A., & Dilekçi, Ü. (2021). Covid-19 salgını sürecindeki acil uzaktan eğitime ilişkin ebeveynlerin algıları: bir metafor analizi çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1621- 1636. https://doi.org/10.24315/tred.933889
 • Kırmızıgül, G. H. (2020). Covıd-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7 (5). 283-289.
 • Kızıltaş ,Y. & Çetinkaya Özdemir, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(80).
 • Koç, E. S. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin metaforik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15 (1). DOI: 10.17679/iuefd.79408 .
 • Korkmaz, E. (2021). İlköğretim matematik öğretmenlerinin metaforik algıları: Pandemi sürecinde matematiğe yönelik farklı kavramlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (7). 1-14.
 • Metin, M., Gürbey, S. & Çevik, A. . (2021). Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik öğretmen görüşleri. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 66-89. https://doi.org/10.46762/mamulebd.881284 .
 • Özcan, A. F. & Saydam, E. N. (2021). İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin Covid 19 salgın sürecinde ilk okuma yazma öğretimine yönelik algıları. Journal of Individual Differences in Education, 3(2), 62-86.
 • Sarıer, E. & Uysal, Ş. (2021). Öğretmen adaylarının Covid-19 pandemi sürecinde “Öğretmen” ve “Öğrenci” kavramlarına ilişkin metaforik algıları. USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi Academy 3(5), 606-642.
 • Saygı, H. (2021). Covid-19 pandemi uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 7(2), 109-129. https://doi.org/10.51948/auad.841632.
 • Sertkaya Dinler, S. & Dündar, H. (2021). Pandemi döneminde sınıf öğretmenlerinin yaşadığı problemler. International Journal of Field Education, 7(2), 112-133.
 • Sezen Gültekin, G. & Algın, G. (2021). Öğretmenlerin gözünden Covid-19 pandemisinin eğitim sistemine yansımaları. Eğitim ve Gençlik Araştırmaları Dergisi, 1(2). 62-81.
 • Sökmen, Y., Yıldırım, G. & Kılıç, D. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının ve sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına yönelik metaforlarının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,11(1),1-13. .
 • Şenel Çoruhlu, T. & Uzun, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları problemlerin tespit edilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 61-79. https://doi.org/10.17539/amauefd.1024195
 • TEDMEM. (2020). COVID-19 sürecinde eğitim: Uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri. https://tedmem.org/yayin/covid-19-surecinde-egitim-uzaktan-ogrenme-sorunlar-cozum-onerileri.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, İ., Yılmaz, E. & Savaş, B. (2021). İlkokul 1. sınıf öğretmenlerinin pandemi döneminde yüz yüze eğitime ilişkin görüşleri. Journal of Interdisciplinary Educational Research, 5(9);38-50.
 • Yolcu, H. H. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinde sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, (AUAd),6(4), 237-250.
 • Yurtbakan, E. & Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin Covid-19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 949-977. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43780.

Sınıf Öğretmenlerinin Covid-19 Pandemisine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi

Year 2022, Volume: 8 Issue: 3, 36 - 52, 26.12.2022
https://doi.org/10.29065/usakead.1183323

Abstract

Bu araştırma, eğitim sistemi içerisinde ilk basamağı oluşturan sınıf öğretmenlerinin ‘Pandemi döneminde sınıf öğretmenliği’ kavramına ilişkin görüşlerini metaforlar yoluyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın katılımcılarını 2019-2020 eğitim-öğretim yılının pandemi ilan edildiği dönemden sonrası ve 2020-2021/2021-2022 eğitim-öğretim yıllarında öğretmenliğe hala devam eden, oluşturulan çevrimiçi formu gönüllü olarak doldurmayı kabul eden, kartopu örneklem yöntemiyle seçilmiş, 194 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri belirlenen amaç doğrultusunda hazırlanmış olan “Pandemi sürecinde sınıf öğretmenliği yapmak ……….. gibidir, çünkü ………………..” cümlesinin bulunduğu çevrimiçi bir forma verilen cevaplar ile elde edilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımına dayalı olgubilim deseni kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda katılımcılardan toplanan metaforlar ortak özellikleri ve uyumlarına göre kategorilere ayrılmış ve sonucunda 10 adet kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler; tekno-öğretmen olmak, çok yönlü açılardan risk altında bulunmak, fedakâr olmak, kendini gerçekleştirememiş olmak, yılmaz olmak, önemli olmak, etkin ve dikkatli olmak, belirsiz sorumluluklar altında olmak, yol gösterici ve yönlendirici olmak ile zorlu ve yoğun bir dönemde bulunmak şeklinde sıralanabilir.

References

 • Afacan, Ö. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının “Fen” ve “Fen ve Teknoloji Öğretmeni” kavramlarına yönelik metafor durumları. Education Sciences , 6(1) , 1242-1254 .
 • Aktan-Acar, E., Erbaş, Y. H., & Eryaman, M. Y. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(4), 31-54.
 • Aladağ, S. & Kuzgun, M. P. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının ‘değer’ kavramına ilişkin metaforik algıları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (29): 163-193.
 • Alanoğlu, A. & Doğan Altan, B. (2021). Öğretmen gözünden Covid-19 süreci: Öğrencilerin bağımsız araştırma ve öz-düzenleme becerilerine ilişkin bir durum çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (39). http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.2021.164. 34-47.
 • Arslan, K., Görgülü-Arı, A. ve Hayır-Kanat, M. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde verilen uzaktan eğitim hakkında veli görüşleri. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 57, 192-206.
 • Aytaç, A. (2021). Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve uzaktan eğitime yönelik özyeterlik algıları üzerine bir çalışma. Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, (28). 21-49.
 • Baran, A. ve Sadık, O. (2021). Covid-19 sürecinde sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan öğretim tecrübelerinin ve görüşlerinin incelenmesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 813-854. https://doi.org/10.19171/uefad.882291
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1- 23.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri (28. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell. J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson.
 • Cömert, İ. & Şahin Çakır, Ç. (2021). Covid-19 ile ilgili öğretmen algılarını belirlemeye yönelik bir olgu bilim çalışması. AJER- Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 382-405.
 • Çelik, K., Çatalbaş, G. & Tombul, E. (2014). İlköğretim kurumu öğrencilerinin “Sınıf Öğretmeni” kavramına ilişkin metaforik algıları. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi. (16). 1-16.
 • Çokyaman, M. & Ünal, M. (2021). Öğrenci ve öğretmenlerin Covid-19 salgını dönemindeki uzaktan eğitim algısı: Bir metafor analizi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18 ( Özel Sayı). 10.26466/opus.913396.
 • Dilekçi, U. (2021). School Administration During the Covid-19 Pandemic: Challenges to Turkish School Administrators. i-manager's Journal on Educational Psychology, 15(1), 25-42. https://doi.org/10.26634/jpsy.15.1.17920
 • DSÖ. (2020). WHO characterizes COVID-19 as a pandemic. 27 Mayıs 2022 tarihinde https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Duban, N.. & Şen, F. G. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının COVID-19 pandemi sürecine ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 357-376. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43653.
 • Ekici, G. (2016). Öğretmen adaylarının ‘Bilgisayar’ kavramına ilişkin metaforik algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(3), 755-781.
 • Erbaş, Y. H. (2021). Covid-19 salgını döneminde eğitim: İlkokuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(2), 360-380.
 • Ergüç Şahan, B. & Parlar, H. (2021). Pandemi döneminde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı problemler ve çözüm yolları. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18 (40). DOI: 10.26466/opus.883814.
 • Fidan, M. (2020). Covid-19 Belirsizliğinde eğitim: İlkokulda zorunlu uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 24- 43.
 • Kandemir, A. N. (2020). Öğretmenlerin EBA, Morpa Kampüs, Okulistik Benzeri Eğitim Ortamları Kullanımının Teknoloji Kabul ve Kullanım Birleştirilmiş Modeli 2 ile Açıklanması (Yayımlanmamış yükseklisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Karabacak, N., Küçük, M., & Korkmaz, İ. (2015). Primary school teachers’ professional values from the perspective of teaching experts. Turkish Journal of Teacher Education, 4(2), 1- 32.
 • Karakaş, H. (2019). A metaphoric study for classroom teacher candidates in socio-scientific ıssues based environmental education class: Nuclear power plant example . International Journal of Progressive Education, 15(1), 44-60. doi: 10.29329/ijpe.2019.184.3
 • Karakuş, N. & Karacaoğlu, M. Ö. (2021). Uzaktan eğitime yakından bakış: Bir metafor çalışması . RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , 7. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Kongresi Özel Sayısı , 44-62 .
 • Kargın, T. & Karataş, A. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Gözünden Küresel Salgın Sürecinde Uzaktan Eğitim Aracılığıyla İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9 (4), 1264-1284. DOI: 10.16916/aded.982002
 • Kavrayıcı, C., & Kesim, E. (2021). School management during the covid-19 pandemic: A qualitative study. Educational Administration: Theory and Practice, 27(1), 1005-1060.
 • Kaya, A., & Dilekçi, Ü. (2021). Covid-19 salgını sürecindeki acil uzaktan eğitime ilişkin ebeveynlerin algıları: bir metafor analizi çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1621- 1636. https://doi.org/10.24315/tred.933889
 • Kırmızıgül, G. H. (2020). Covıd-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 7 (5). 283-289.
 • Kızıltaş ,Y. & Çetinkaya Özdemir, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 20(80).
 • Koç, E. S. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin metaforik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15 (1). DOI: 10.17679/iuefd.79408 .
 • Korkmaz, E. (2021). İlköğretim matematik öğretmenlerinin metaforik algıları: Pandemi sürecinde matematiğe yönelik farklı kavramlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (7). 1-14.
 • Metin, M., Gürbey, S. & Çevik, A. . (2021). Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik öğretmen görüşleri. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 66-89. https://doi.org/10.46762/mamulebd.881284 .
 • Özcan, A. F. & Saydam, E. N. (2021). İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin Covid 19 salgın sürecinde ilk okuma yazma öğretimine yönelik algıları. Journal of Individual Differences in Education, 3(2), 62-86.
 • Sarıer, E. & Uysal, Ş. (2021). Öğretmen adaylarının Covid-19 pandemi sürecinde “Öğretmen” ve “Öğrenci” kavramlarına ilişkin metaforik algıları. USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi Academy 3(5), 606-642.
 • Saygı, H. (2021). Covid-19 pandemi uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 7(2), 109-129. https://doi.org/10.51948/auad.841632.
 • Sertkaya Dinler, S. & Dündar, H. (2021). Pandemi döneminde sınıf öğretmenlerinin yaşadığı problemler. International Journal of Field Education, 7(2), 112-133.
 • Sezen Gültekin, G. & Algın, G. (2021). Öğretmenlerin gözünden Covid-19 pandemisinin eğitim sistemine yansımaları. Eğitim ve Gençlik Araştırmaları Dergisi, 1(2). 62-81.
 • Sökmen, Y., Yıldırım, G. & Kılıç, D. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının ve sınıf öğretmenlerinin öğretmen kavramına yönelik metaforlarının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,11(1),1-13. .
 • Şenel Çoruhlu, T. & Uzun, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları problemlerin tespit edilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 61-79. https://doi.org/10.17539/amauefd.1024195
 • TEDMEM. (2020). COVID-19 sürecinde eğitim: Uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri. https://tedmem.org/yayin/covid-19-surecinde-egitim-uzaktan-ogrenme-sorunlar-cozum-onerileri.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, İ., Yılmaz, E. & Savaş, B. (2021). İlkokul 1. sınıf öğretmenlerinin pandemi döneminde yüz yüze eğitime ilişkin görüşleri. Journal of Interdisciplinary Educational Research, 5(9);38-50.
 • Yolcu, H. H. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinde sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, (AUAd),6(4), 237-250.
 • Yurtbakan, E. & Akyıldız, S. (2020). Sınıf öğretmenleri, ilkokul öğrencileri ve ebeveynlerin Covid-19 izolasyon döneminde uygulanan uzaktan eğitim faaliyetleri hakkındaki görüşleri. Turkish Studies, 15(6), 949-977. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43780.
There are 44 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Makaleler
Authors

Emrehan Ata 0000-0001-8738-9861

Ayşenur Aktaş 0000-0002-9139-4724

Yahya Han Erbaş 0000-0003-0802-4536

Mustafa Yunus Eryaman 0000-0002-4214-1202

Publication Date December 26, 2022
Submission Date October 2, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 8 Issue: 3

Cite

APA Ata, E., Aktaş, A., Erbaş, Y. H., Eryaman, M. Y. (2022). Sınıf Öğretmenlerinin Covid-19 Pandemisine İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(3), 36-52. https://doi.org/10.29065/usakead.1183323

open-access-logo-png-transparent.png   by.png

Articles published in the Usak University Journal of Educational Research are licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).