Year 2016, Volume 2 , Issue 2, Pages 66 - 72 2016-06-09

Bir serbest zaman etkinliği olarak; Gençlik ve Spor Bakanlığınca uygulanan gençlik kampları programları
The youth camp programmes which are carried out by Ministry of Youth and Sports as a leisure time activity

Melike ESENTAS [1] , Selhan ÖZBEY [2]


Amaç: serbest zaman etkinliği olarak uygulanan gençlik kamplarında yer alan öğrencilerin, cinsiyet ve farklı yaş (13-15 ve 16-17) gruplarına göre, kamp programına ilişkin görüşlerini analiz etmek, yorumlamak ve gerekli hallerde öneriler vermektir.

MateryalveYöntem: Araştırmaya deniz kampında üç ayrı dönemde yer alan, 205 kız öğrenci ve 347 erkek öğrenci olmak üzere toplam 552 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerini ve profilini belirlemek üzere bir kişisel bilgi formu ve kamp programını değerlendirmeye yönelik, evet-hayır, çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulardan oluşan anket formu hazırlanmıştır. Anket uygulamasının ardından, veri elde etmek üzere kişisel bilgi formu ve anketlerin tümü araştırmacı tarafından kontrol edilmiş, veriler kod yönergesine uygun olarak kodlandırılmıştır. Kodlanan veriler tanımlayıcı istatistik kullanılarak, tablolar oluşturulmuş, yüzdelik oranlarına ve frekans dağılımlarına bakılarak yorumlanmıştır.

Bulgular: Serbest zaman etkinliği olarak uygulanan gençlik kamplarında, kurulan arkadaşlıklar, özgüvenlerinin artması, planlı ve düzenli yaşamayı öğrenmeleri, sorumluluk sahibi olmaları ve takım çalışması hususunda yapabilmeleri ve bunları hayata uygulamada olumlu transferlerde bulunduklarını belirtmişlerdir. Yaş gruplarına göre temel ihtiyaçların giderilmesi hususunda “temizlik” sorununun yüksek oranda tespit edilmesi dikkat çekici bir bulgudur.

Sonuçlar: Araştırmada etkinlikler planlanırken, kız-erkek kontenjan dağılımının eşitliğin sağlanması ve yaş faktörü de göz önüne alınarak, programda her yaş grubunun beklentilerini karşılayabilecek etkinliklerin bulundurulması ayrıca deniz etkinliklerinin sayısının artırılması önerilmiştir.

Aim: In this survey it is aimed to analyse, interpret and to give proposals when necessary to the ideas of women and men participants of youth camps organised as spare time activity aged 13-15 and 16-17 about sea camp program and leader behaviours.

Material and Methods: The participants that are in this research are 205 women and 347 men and totally 552 students who are in Çeşme Paşalimanı sea camp in three different terms. A personal data form and a questionairre form is prepared in order to establish the demographic features and profiles of participants of Free of Charge Sea Camp. The questionnairre involves yes-no questions, multiple choice and open-ended questions about the camp program and the camp leader. Once the survey was completed, all the personal data forms and questionairres has been checked to gain information, data has been coded to be comforable to code instruction. The obtained data using descriptive statistics methods, tables have been created, it is interpreted by looking at the percentage and frequency distribution.

Results: The youth camps ,which are spare time activities, effects the participants in a positive way. The participants emphasized that when the camp finished they had good friendships, they gained self-confidence and they determined that they had positive transfers about team working and used these workings in their lifesytles. İn accordance age groups the cleaning problem is determined in high rate that is very interesting findings. Thus, the negative features of camp programs need to be healed. 

Conclusion: At the end of the survey It is concluded that while planning the activities women and men participation should be done equally and considering the age factor the activities which will meet the needs of all age groups should be involved in the program, and moreover increasing the number of the sea activities are advised.
 • Balcı V. İlhan A. (2006). Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılım düzeylerinin belirlenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IV (1) 11-18
 • Çelebi, M., Özbey, S., Güzel, P. (2012). Eğitimde ve gelişiminde rekreasyonun rolü, 1. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi, S.192-201, Antalya.
 • Edginton, R. Christopher ve Hudson, D. Susan ve Ford, M. Phyllis. (1999). Leadership for Recreation and Leisure Programs and Settings. Illinois: Sagamore Publishing Champaign, 188.
 • Esteve, R., Martin, J. and San Lopez, A. E. (2007). Grosping the meaning of leisure: Developing a self-report measurement tool. Leisure Studies, Retrived January 13, 2015 from http://www.tandfonline.com/toc/rlst20/current#.VKlNWbn9n4g.
 • Karaküçük, S. (1995). Rekreasyon boş zamanları değerlendirme kavram, kapsam ve bir araştırma, Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu, s.12-103, 177-190,273-303. Ankara.
 • Karaküçük, S. ve Gürbüz, B. (2007). Boş zaman engelleri ölçeği-28: Ölçek geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1, 3-10.
 • Kelly, J.R. (1990).Leisure. New Jersey: Prentice-Hall, Englewood, Cliffs
 • Kılbaş, Ş. (2010). Rekreasyon ve boş zaman değerlendirme (3. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kırıkoğlu, S. (2004). Doğa eğitimi programlarının uygulama boyutunda planlama sürecinin rolü, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bolu.
 • Kraus, R.G. (1985). Recreation Program Planning Today, Scott, Foresman and Company, s.32, London.
 • Mc Avoy, L.(2001). Outdoors for everyone: Opportunities that include people with disabilities. Parks and Recreation, 36(8), 24-36.
 • Mull, RF, Bayless, KG, Ross, CM, Jamieson, LM. (1997). Recreational Sport Management. Third Edition, Human Kinetics, USA.
 • Özer, A. (2013). Eğlence Pazarlaması, İçinde M. Tokay Argan (Editör), Eğlence Pazarlaması (ss.32‐58), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2855
 • Ragheb, M., G., Griiffit. C., A. (1982) The contribution of leisure participation and leisure satisfaction to life satisfaction of older persons. Journal of Leisure Research.S. 14. ss 295 - 306.
 • Ragheb, MG, Tate, RL. (1993). A behavioral model of leisure participation based on leisure attitude, motivation and satisfaction. Leisure Studies, 12, 61-70
 • Tütüncü, Ö., Aydın, İ., Küçükusta, D., Avcı, N. ve Taş, İ. (2011). Üniversite öğrencilerinin rekreasyon faaliyetlerine katılımını etkileyen unsurların analizi. Spor Bilimleri Dergisi, 22(2): 69‐ 83.
 • Yerlisu Lapa, T., Ardahan, F.,& Yıldız, F., (2010). Bisiklet Etkinliklerine Katılan Bireylerin Profilleri, bu Sporu Yapma Nedenleri ve Elde Ettikleri Faydalar. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 10-12 Kasım 2010, Antalya-Türkiye.
 • Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, www.ghdb.gov.tr Erişim Tarihi:13.09.2012 yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı; Gençlik Kampları; www.genclikkampları.gsb.gov.tr Erişim tarihi: 14.5.2012
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı www.gsb.gov.tr Erişim Tarihi: 14. 5. 2012
Subjects Sport Sciences
Journal Section SCIENCE of SPORTS MANAGEMENT
Authors

Author: Melike ESENTAS

Author: Selhan ÖZBEY

Dates

Application Date : February 3, 2016
Acceptance Date : November 29, 2020
Publication Date : June 9, 2016

APA Esentas, M , Özbey, S . (2016). The youth camp programmes which are carried out by Ministry of Youth and Sports as a leisure time activity . International Journal of Sport Exercise and Training Sciences - IJSETS , 2 (2) , 66-72 . DOI: 10.18826/ijsets.09229