Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Rekreasyon Mezun Nitelikleri Perspektifinden Üniversite, Fakülte ve Bölümlerin Misyon ve Vizyon Bildirimlerinin Tematik İncelenmesi

Year 2023, Volume: 9 Issue: 1, 10 - 25, 15.03.2023

Abstract

Amaç: Türkiye’de Rekreasyon uzmanı yetiştiren üniversitelerin, misyon ve vizyon bildirimlerini, makro (üniversite), mezo (fakülte) ve mikro (bölüm) düzeyde incelemek, bu kurumların hedeflediği mezun niteliklerini içerik analiziyle ortaya çıkartmak, sonuçları Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan benzer çalışmalarla karşılaştırmaktır.

Materyal ve Metot: Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Rekreasyon Bölümüne sahip olan 44 kamu üniversitesinden oluşmaktadır. Çalışmaya misyon ve vizyon bildirimleri bu araştırma için belirlenen temel şartları sağlayan 19 üniversite ve alt birimleri dahil edilmiştir. Kurumların internet sayfalarından alınan veriler kodlanarak önceden belirlenen temalara göre gruplandırılmış, bu kodların frekansları tablolar ve grafikler halinde karşılaştırmalı olarak raporlanmıştır.

Bulgular: 1. Üniversite, fakülte ve bölümler öğrencilerin daha çok “mesleki bilgisini” artırmayı hedeflemektedir. 2. Fakülteler, mezunlarının mesleklerini tutkuyla yapmaları için ilham kaynağı olarak öngördükleri “vatanseverlik” gibi temel değerleri bildirimlerinde sıklıkla kullanmaktadır. 3. “İletişim”, “takım çalışması”, “örgütsel davranış” ve “deneyim” makro, mezo ve mikro düzeyde en az vurgulanan mezun nitelikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 4. Bölümler vizyon ve misyon bildirimlerinde, “meslek bilgisinin” yanı sıra öğrencilerin “liderlik ve “yönetici /denetleyici” özelliklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Sonuç: Makro, mezo ve mikro düzey misyon ve vizyon bildirimlerinde hedeflenen mezun niteliklerinde uyumsuzlukların olduğu görülmektedir. Stratejik amaçların en yalın haliyle anlatıldığı bu bildirimlerde; Rekreasyon uzmanları için çok gerekli olan ve daha çok staj veya iş deneyimi sırasında kazanılan niteliklerin sistematik olarak göz ardı edildiği anlaşılmaktadır. Bu sonucun mezunların istihdam edilebilme olasılığını ve kurumsal imajı olumsuz yönde etkileyeceği öngörülmektedir. 

Supporting Institution

Çalışma herhangi bir kurum tarafından desteklenmemektedir

References

 • Akgül, S. Ö. & Güneş, S. G. (2019). Türkiye’de Rekreasyon Yönetimi Bölümünde okuyan öğrencilerin kariyer beklentilerinin belirlenmesine yönelik bir araştirma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 725–744.
 • Alegre, I., Berbegal-Mirabent, J., Guerrero, A., & Mas-Machuca, M., (2018). The real mission of the mission statement: a systematic review of the literature. J. Manag. Organ, 24 (4), 456–473.
 • Altheide, D. L. (1996). Qualitative media analysis. Newbury Park, CA: Sage.
 • Altunışık, R., Çoşkun R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Arum, R. & Roksa, J. (2011). Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses. University of Chicago Press.
 • Becket, N. & Brookes, M. (2012). Developing global competencies in graduates. Journal of Hospitality, Leisure, Sports and Tourism Education, 11(1), 79–82.
 • Berg, B. L. & Lune, H. (2015), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Çev. Editörü: Hasan Aydın, Eğitim Yayınevi, Konya.
 • Bryson, J. M. (1995). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Cabler, K. N. (2018). The impact of Organizational Development (OD) methodology on leadership training: A more intentional consulting approach. Journal of Practical Consulting, 6(1), 37–45.
 • Calder, W. B. (2014). Achieving an institution’s values, vision, and mission. College Quarterly, 17(2), 1-9.
 • Cengiz, S. & Şahin, A. (2011). Refah kaybı çerçevesinde işsizlik. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(1), 135–144.
 • Çevik, H., Şimşek, K. Y., Kayacık, U., & Demirtaş, H. (2020). Rekreasyon uzmanında aranan özellikler ve iş olanakları: İş ilanlarına yönelik içerik analizi. Tourism and Recreation, 2(2), 59–66.
 • Chase, D. M. & Masberg, B. A. (2008). Partnering for skill development: Park and recreation agencies and university programs. Managing Leisure, 13(2), 74–91.
 • Çiçek, B. & Çiçek, A. (2019). Kurumsal itibarın medyadaki izleri: Muş Alparslan Üniversitesi örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 299–307.
 • Çivilidağ, A. (2019). İşsizlik Sorununa Fenomenolojik Bir Yaklaşım: Üniversite Mezunu Genç İşsizlerin Görüşlerine Göre İşsizlik Sorunu. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 9(2), 197–217. Council on Accreditation of Park, Recreation, Tourism, and Related Professions (COAPRT) (2021). Learning Outcomes Standards and Assessment. Erişim adresi: https://accreditationcouncil.org/Accreditation-Resources/COAPRT-Standards
 • David, F. R. (2007). Strategic Management: Concepts and Cases (11th ed.). New York, NJ: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • D'Eloia, M. H., & Fulthorp, K. (2016). Preparing for the profession: Practitioner perceptions of college student preparedness for entry-level, full-time employment in municipal recreation agencies. Schole: A Journal of Leisure Studies and Recreation Education, 31(1), 15–28.
 • Doğru, Z. & Şahinöz, E. (2017). Yükseköğretimde kapanan bölümler: Su ürünleri örneği. Kent Akademisi, 10(32), 490–499.
 • Drucker, P. F. (1974). Management: Tasks, Responsibilities, and Practices. New York, NJ. Harper and Row. Eraslan, İ. H., Kızıldağ, Ş., Karabalık, A. E. & Ataseven, A. (2021). Sosyal devlet örgütü anlayışı çerçevesinde adil gelir dağılımına yönelik stratejik öneriler. Uluslararası İşletme Bilimi ve Uygulamaları Dergisi, 1 (1) , 1-26.
 • Eren, V., Orhan, U. & Dönmez, D. (2014). Üniversitelerde stratejik planlama süreci: devlet ve vakıf üniversitelerinde karşılaştırm alı bir araştırma, Amme İdaresi Dergisi, 47(2), 121–143.
 • Falsey, T. A. (1989). Corporate Philosophies and Mission Statements: A Survey and Guide for Corporate Communicators and Management. Westport, CT: Greenwood Press.
 • Fulthorp, K. & D’Eloia, M. H. (2015). Managers’ perceptions of entry-level job competencies when making hiring decisions for municipal recreation agencies. Journal of Park ve Recreation Administration, 33(1), 57–71.
 • Gulati, R., Mikhail, O., Morgan, R. O. & Sittig, D. F. (2016). Vision statement quality and organizational performance in US hospitals. Journal of Healthcare Management, 61(5), 335–350.
 • Hammersley, CH. & Tynon, JF. (1998). Job competencies of entry-level resort and commercial recreation professionals. Journal of Applied Recreation Research, 23(3), 225–241.
 • Hurd, A. R. (2005). Competency development for entry level public parks and recreation pro- fessionals. Journal of Park ve Recreation Administration, 23(3), 45–62.
 • Hurd, A. R., Elkins, D. J. & Beggs, B. A. (2014). Using competencies to assess entry-level knowledge of students graduating from parks and recreation academic programs. Schole: A Journal of Leisure Studies and Recreation Education, 29(1), 54–59.
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2003, 10 Aralık). TC Resmi Gazete (Sayı: 5018). Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/12/20031224.htm#1
 • Karayürek, E. (2019). Beden eğitimi ve spor öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarının örgütsel imajı:(Ege Bölgesi örneği) (Yayımlanmamış yükseklisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
 • Kızanlıklı, M. & Birinci, M. (2018). Türkiye’de yükseköğretim düzeyindeki Rekreasyon eğitimine yönelik bir değerlendirme. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 3 (1) , 37-50. DOI: 10.31822/jomat.413772
 • Labor, U. D. (2017). US Bureau of Labor Statistics. Erişim Adresi: https://www.tbf.org/news-and-insights/videos/2018/june/the-work-of-leisure
 • Lopez, Y. P. & Martin, W. F. (2018). University mission statements and sustainability performance. Business and Society Review, 123(2), 341–368.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Munge, B. (2009). From the outside looking in: A study of Australian employers’ perceptions of graduates from outdoor education degree programs. Journal of Outdoor and Environmental Education, 13(1), 30–38.
 • Muslu, Ş. (2014). Örgütlerde misyon ve vizyon kavramlarinin önemi. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(5), 150–171.
 • Nelson, A. & Sandberg, M. (2017). Labour-market orientation and approaches to studying–a study of the first Bologna Students at a Swedish Regional University. Studies in Higher Education, 42(8), 1545–1566.
 • NRPA (2018). Council Accreditation, Parks, Recreation, Tourism Academic Accreditation. Erişim adresi: http://www.nrpa.org/coaprt/
 • Öcal, K. & Bayansalduz, M. (2020) Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin kariyer planlama stratejileri. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 8(22), 76–97.
 • Öğrenci İşleri Veri Tabanı (2021). MSKÜ, Spor Bilimleri Fakültesi, özel yetenek sınavı sonuçları. Muğla.
 • Onan, G. & Saygın, M. (2021). Content analysis of the mission, vision, and corporate values of the chambers and commodity exchanges in Turkey. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 5(9), 400–414.
 • Özkan, H. (1999). Türkiye’de beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmek için bir model. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Pandey, S., Kim, M. & Pandey, S. K. (2017). Do mission statements matter for nonprofit performance? Insights from a study of US performing arts organizations. Nonprofit Management and Leadership, 27(3), 389–410.
 • Schneider, RC., Stier, Jr WF, Kampf, S, Haines, SG, & Wilding, G. (2006). Characteristics, attributes, and competencies sought in new hires by campus recreation directors. Recreational Sports Journal, 30(2), 142–153.
 • Seaman, J., Bell, B. J. & Trauntvein, N. (2017). Assessing the value of a college degree in outdoor education or recreation: Institutional comparisons using the college scorecard and surveys of faculty and employers. Journal of Outdoor Recreation, Education, and Leadership, 9(1), 26–41.
 • Şimşek, K. Y. (2018). Ticari Rekreasyon Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Şimşek, K. Y., Çevik, H. & Mercanoğlu, A. O. (2021). Main qualifications required for employment of recreation experts: The Perspective of Sector Representatives. International Journal of Recreation and Sports Science, 5(1), 31–41.
 • Söyler, İ. (2006), Kamu mali yönetim sisteminin bütçe teknik ve süreçlerindeki değişiklikler ve yenilikler açısından değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,16, 283–300.
 • Sufi, T. & Lyons, H. (2003). Mission statements exposed. International Journal of Contemporary Hospitality Management,15 (5), 255–262
 • Tekin, A. (2021). 2000’li yıllardan günümüze Türkiye ekonomisinde genç işsizlik sorunu ve çözüm önerileri. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 28(3), 447–466.
 • Tercihiniyap.net, KPSS 2019/1 Rekreasyon Atama Taban Puanları, Erişim adresi: https://www.tercihiniyap.net/rekreasyon-kpss-20191-atama-taban-puanlari-h9280.html
 • Tercihiniyap.net, KPSS 2020/1 Rekreasyon Atama Taban Puanları, Erişim adresi: https://www.tercihiniyap.net/rekreasyon-20201-kpss-atama-taban-puanlari-h11597.html
 • Truity (2018). Recreation Worker. Erişim adresi: https://www.truity.com/career-profile/ recreation-worker
 • Tulipane, B. (2015). What the park and recreation professional ofthe future needs to know. Parks ve Recreation, 50(5), 8–9.
 • Tütüncü, Ö. (2017). Rekreasyon alanında kurumsallaşma sürecinin yeniden değerlendirilmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 28(1), 138–142.
 • Tütüncü, Ö. (2021). Rekreasyon ve Rekreasyon Yönetimi lisans programlarinin kontenjanlarinin değerlendirilmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 32(2), 261-266.
 • Tütüncü, Ö., Taş, İ. & Kiremitçi, İ. (2012). Rekreasyonda kurumsallaşma ve uzmanlaşma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23(1), 112–116.
 • Vinzant, D. H. & Vinzant, J. C. (1996). Strategy and organizational capacity: Finding a fit. Public Productivity ve Management Review, 139–157.
 • Wach, E. (2013) Learning about Qualitative Document Analysis. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/259828893_Learning_about_Qualitative_Document_Analysis
 • Wells, M. S., Piatt, J. A. & Paisley, K. P. (2012). Writing well as an essential skill for professionals in parks, recreation, and tourism: why do we need it and how do we do ıt? administrators' perspectives. Schole: A Journal of Leisure Studies and Recreation Education, 27(2), 14–21.
 • Yadav, R. (2015). A roadmap for implementing total quality management practices in medium enterprises. IUP Journal of Operations Management, 14(4), 7–23.
 • Yakut-Çayır, M. & Sarıtaş, M. T. (2017). Computer assisted qualitative data analysis: a descriptive content analysis (2011-2016). Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 11(2).
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK (Yükseköğretim Kurumu) (2022, 10 Ekim). Devlet Üniversiteleri. Erişim adresi https://www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz
 • Zlatkin-Troitschanskaia, O., Shavelson, R. J. & Kuhn, C. (2015). The international state of research on measurement of competency in higher education. Studies in Higher Education, 40(3), 393–411.
 • Zorba, E., Cerit, E., Gümüşdağ, H. & Evli, M. (2013). Rekreasyon Bölümlerinin tercih edilme nedenleri ve bölüm öğrencilerinin beklentilerinin araştırılması. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 8(3), 1–15.

Thematic Examination of Mission & Vision Statements of Universities, Faculties and Departments from the Perspective of Recreation Graduates’ Qualifications

Year 2023, Volume: 9 Issue: 1, 10 - 25, 15.03.2023

Abstract

Aim: This research carries on a content analysis of the mission and vision statements of higher education institutions at macro (university), meso (faculty) and micro (department) levels in order to reveal expected graduate qualifications of Recreation experts in Turkey. Results were compaired with situation in United States of America.

Methods: This research is a qualitative study that is conducted with a document analysis methood. The universe of the research consists of 44 public universities having Recreation Department. Among these organizations, 19 universities with their sub-units which meet the sample selection criteria, were involved in the study. Missions and visions statements were gathered from the web pages of the organizations. Codings were done under predetermined themes and then frequencies of codes were comparatively put forward with tables and graphs.

Results: According to the findings; 1. Universities, faculties and departments are all focus on increasing students' "professional knowledge" primarily. 2. Faculties highlight social values such as “patriotism” in order to motivate graduates for doing social utilities with passion. 3. Graduate skills such as “communication”, “teamwork”, “organizational behavior” and “experience” are less emphasized qualifications at macro, meso and micro levels. 4. Recreation departments aim to prioritize “leadership” and “supervisor/manager” qualities for their graduates as well as increasing their “professional knowledge”.

Conclusion: It is concluded that, there is an inconsistency on “expected graduate qualifications” between university, faculty and department levels. It is determined that qualifications which can only be gained during internship or work experience are systematically ignored. It is estimated that these inconsistencies and deficiencies may have negative effects on employability of graduates and corporate images of organizations. 

References

 • Akgül, S. Ö. & Güneş, S. G. (2019). Türkiye’de Rekreasyon Yönetimi Bölümünde okuyan öğrencilerin kariyer beklentilerinin belirlenmesine yönelik bir araştirma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 725–744.
 • Alegre, I., Berbegal-Mirabent, J., Guerrero, A., & Mas-Machuca, M., (2018). The real mission of the mission statement: a systematic review of the literature. J. Manag. Organ, 24 (4), 456–473.
 • Altheide, D. L. (1996). Qualitative media analysis. Newbury Park, CA: Sage.
 • Altunışık, R., Çoşkun R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
 • Arum, R. & Roksa, J. (2011). Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses. University of Chicago Press.
 • Becket, N. & Brookes, M. (2012). Developing global competencies in graduates. Journal of Hospitality, Leisure, Sports and Tourism Education, 11(1), 79–82.
 • Berg, B. L. & Lune, H. (2015), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Çev. Editörü: Hasan Aydın, Eğitim Yayınevi, Konya.
 • Bryson, J. M. (1995). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Cabler, K. N. (2018). The impact of Organizational Development (OD) methodology on leadership training: A more intentional consulting approach. Journal of Practical Consulting, 6(1), 37–45.
 • Calder, W. B. (2014). Achieving an institution’s values, vision, and mission. College Quarterly, 17(2), 1-9.
 • Cengiz, S. & Şahin, A. (2011). Refah kaybı çerçevesinde işsizlik. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(1), 135–144.
 • Çevik, H., Şimşek, K. Y., Kayacık, U., & Demirtaş, H. (2020). Rekreasyon uzmanında aranan özellikler ve iş olanakları: İş ilanlarına yönelik içerik analizi. Tourism and Recreation, 2(2), 59–66.
 • Chase, D. M. & Masberg, B. A. (2008). Partnering for skill development: Park and recreation agencies and university programs. Managing Leisure, 13(2), 74–91.
 • Çiçek, B. & Çiçek, A. (2019). Kurumsal itibarın medyadaki izleri: Muş Alparslan Üniversitesi örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 299–307.
 • Çivilidağ, A. (2019). İşsizlik Sorununa Fenomenolojik Bir Yaklaşım: Üniversite Mezunu Genç İşsizlerin Görüşlerine Göre İşsizlik Sorunu. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 9(2), 197–217. Council on Accreditation of Park, Recreation, Tourism, and Related Professions (COAPRT) (2021). Learning Outcomes Standards and Assessment. Erişim adresi: https://accreditationcouncil.org/Accreditation-Resources/COAPRT-Standards
 • David, F. R. (2007). Strategic Management: Concepts and Cases (11th ed.). New York, NJ: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • D'Eloia, M. H., & Fulthorp, K. (2016). Preparing for the profession: Practitioner perceptions of college student preparedness for entry-level, full-time employment in municipal recreation agencies. Schole: A Journal of Leisure Studies and Recreation Education, 31(1), 15–28.
 • Doğru, Z. & Şahinöz, E. (2017). Yükseköğretimde kapanan bölümler: Su ürünleri örneği. Kent Akademisi, 10(32), 490–499.
 • Drucker, P. F. (1974). Management: Tasks, Responsibilities, and Practices. New York, NJ. Harper and Row. Eraslan, İ. H., Kızıldağ, Ş., Karabalık, A. E. & Ataseven, A. (2021). Sosyal devlet örgütü anlayışı çerçevesinde adil gelir dağılımına yönelik stratejik öneriler. Uluslararası İşletme Bilimi ve Uygulamaları Dergisi, 1 (1) , 1-26.
 • Eren, V., Orhan, U. & Dönmez, D. (2014). Üniversitelerde stratejik planlama süreci: devlet ve vakıf üniversitelerinde karşılaştırm alı bir araştırma, Amme İdaresi Dergisi, 47(2), 121–143.
 • Falsey, T. A. (1989). Corporate Philosophies and Mission Statements: A Survey and Guide for Corporate Communicators and Management. Westport, CT: Greenwood Press.
 • Fulthorp, K. & D’Eloia, M. H. (2015). Managers’ perceptions of entry-level job competencies when making hiring decisions for municipal recreation agencies. Journal of Park ve Recreation Administration, 33(1), 57–71.
 • Gulati, R., Mikhail, O., Morgan, R. O. & Sittig, D. F. (2016). Vision statement quality and organizational performance in US hospitals. Journal of Healthcare Management, 61(5), 335–350.
 • Hammersley, CH. & Tynon, JF. (1998). Job competencies of entry-level resort and commercial recreation professionals. Journal of Applied Recreation Research, 23(3), 225–241.
 • Hurd, A. R. (2005). Competency development for entry level public parks and recreation pro- fessionals. Journal of Park ve Recreation Administration, 23(3), 45–62.
 • Hurd, A. R., Elkins, D. J. & Beggs, B. A. (2014). Using competencies to assess entry-level knowledge of students graduating from parks and recreation academic programs. Schole: A Journal of Leisure Studies and Recreation Education, 29(1), 54–59.
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2003, 10 Aralık). TC Resmi Gazete (Sayı: 5018). Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/12/20031224.htm#1
 • Karayürek, E. (2019). Beden eğitimi ve spor öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarının örgütsel imajı:(Ege Bölgesi örneği) (Yayımlanmamış yükseklisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
 • Kızanlıklı, M. & Birinci, M. (2018). Türkiye’de yükseköğretim düzeyindeki Rekreasyon eğitimine yönelik bir değerlendirme. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 3 (1) , 37-50. DOI: 10.31822/jomat.413772
 • Labor, U. D. (2017). US Bureau of Labor Statistics. Erişim Adresi: https://www.tbf.org/news-and-insights/videos/2018/june/the-work-of-leisure
 • Lopez, Y. P. & Martin, W. F. (2018). University mission statements and sustainability performance. Business and Society Review, 123(2), 341–368.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Munge, B. (2009). From the outside looking in: A study of Australian employers’ perceptions of graduates from outdoor education degree programs. Journal of Outdoor and Environmental Education, 13(1), 30–38.
 • Muslu, Ş. (2014). Örgütlerde misyon ve vizyon kavramlarinin önemi. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 3(5), 150–171.
 • Nelson, A. & Sandberg, M. (2017). Labour-market orientation and approaches to studying–a study of the first Bologna Students at a Swedish Regional University. Studies in Higher Education, 42(8), 1545–1566.
 • NRPA (2018). Council Accreditation, Parks, Recreation, Tourism Academic Accreditation. Erişim adresi: http://www.nrpa.org/coaprt/
 • Öcal, K. & Bayansalduz, M. (2020) Rekreasyon Bölümü öğrencilerinin kariyer planlama stratejileri. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 8(22), 76–97.
 • Öğrenci İşleri Veri Tabanı (2021). MSKÜ, Spor Bilimleri Fakültesi, özel yetenek sınavı sonuçları. Muğla.
 • Onan, G. & Saygın, M. (2021). Content analysis of the mission, vision, and corporate values of the chambers and commodity exchanges in Turkey. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 5(9), 400–414.
 • Özkan, H. (1999). Türkiye’de beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmek için bir model. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 • Pandey, S., Kim, M. & Pandey, S. K. (2017). Do mission statements matter for nonprofit performance? Insights from a study of US performing arts organizations. Nonprofit Management and Leadership, 27(3), 389–410.
 • Schneider, RC., Stier, Jr WF, Kampf, S, Haines, SG, & Wilding, G. (2006). Characteristics, attributes, and competencies sought in new hires by campus recreation directors. Recreational Sports Journal, 30(2), 142–153.
 • Seaman, J., Bell, B. J. & Trauntvein, N. (2017). Assessing the value of a college degree in outdoor education or recreation: Institutional comparisons using the college scorecard and surveys of faculty and employers. Journal of Outdoor Recreation, Education, and Leadership, 9(1), 26–41.
 • Şimşek, K. Y. (2018). Ticari Rekreasyon Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Şimşek, K. Y., Çevik, H. & Mercanoğlu, A. O. (2021). Main qualifications required for employment of recreation experts: The Perspective of Sector Representatives. International Journal of Recreation and Sports Science, 5(1), 31–41.
 • Söyler, İ. (2006), Kamu mali yönetim sisteminin bütçe teknik ve süreçlerindeki değişiklikler ve yenilikler açısından değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,16, 283–300.
 • Sufi, T. & Lyons, H. (2003). Mission statements exposed. International Journal of Contemporary Hospitality Management,15 (5), 255–262
 • Tekin, A. (2021). 2000’li yıllardan günümüze Türkiye ekonomisinde genç işsizlik sorunu ve çözüm önerileri. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 28(3), 447–466.
 • Tercihiniyap.net, KPSS 2019/1 Rekreasyon Atama Taban Puanları, Erişim adresi: https://www.tercihiniyap.net/rekreasyon-kpss-20191-atama-taban-puanlari-h9280.html
 • Tercihiniyap.net, KPSS 2020/1 Rekreasyon Atama Taban Puanları, Erişim adresi: https://www.tercihiniyap.net/rekreasyon-20201-kpss-atama-taban-puanlari-h11597.html
 • Truity (2018). Recreation Worker. Erişim adresi: https://www.truity.com/career-profile/ recreation-worker
 • Tulipane, B. (2015). What the park and recreation professional ofthe future needs to know. Parks ve Recreation, 50(5), 8–9.
 • Tütüncü, Ö. (2017). Rekreasyon alanında kurumsallaşma sürecinin yeniden değerlendirilmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 28(1), 138–142.
 • Tütüncü, Ö. (2021). Rekreasyon ve Rekreasyon Yönetimi lisans programlarinin kontenjanlarinin değerlendirilmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 32(2), 261-266.
 • Tütüncü, Ö., Taş, İ. & Kiremitçi, İ. (2012). Rekreasyonda kurumsallaşma ve uzmanlaşma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23(1), 112–116.
 • Vinzant, D. H. & Vinzant, J. C. (1996). Strategy and organizational capacity: Finding a fit. Public Productivity ve Management Review, 139–157.
 • Wach, E. (2013) Learning about Qualitative Document Analysis. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/259828893_Learning_about_Qualitative_Document_Analysis
 • Wells, M. S., Piatt, J. A. & Paisley, K. P. (2012). Writing well as an essential skill for professionals in parks, recreation, and tourism: why do we need it and how do we do ıt? administrators' perspectives. Schole: A Journal of Leisure Studies and Recreation Education, 27(2), 14–21.
 • Yadav, R. (2015). A roadmap for implementing total quality management practices in medium enterprises. IUP Journal of Operations Management, 14(4), 7–23.
 • Yakut-Çayır, M. & Sarıtaş, M. T. (2017). Computer assisted qualitative data analysis: a descriptive content analysis (2011-2016). Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science & Mathematics Education, 11(2).
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK (Yükseköğretim Kurumu) (2022, 10 Ekim). Devlet Üniversiteleri. Erişim adresi https://www.yok.gov.tr/universiteler/universitelerimiz
 • Zlatkin-Troitschanskaia, O., Shavelson, R. J. & Kuhn, C. (2015). The international state of research on measurement of competency in higher education. Studies in Higher Education, 40(3), 393–411.
 • Zorba, E., Cerit, E., Gümüşdağ, H. & Evli, M. (2013). Rekreasyon Bölümlerinin tercih edilme nedenleri ve bölüm öğrencilerinin beklentilerinin araştırılması. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, 8(3), 1–15.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Medicine
Journal Section LEİSURE AND RECREATİON
Authors

Kubilay ÖCAL
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, REKREASYON BÖLÜMÜ
0000-0002-7730-9394
Türkiye

Early Pub Date March 15, 2023
Publication Date March 15, 2023
Submission Date September 9, 2022
Acceptance Date October 21, 2022
Published in Issue Year 2023 Volume: 9 Issue: 1

Cite

APA Öcal, K. (2023). Rekreasyon Mezun Nitelikleri Perspektifinden Üniversite, Fakülte ve Bölümlerin Misyon ve Vizyon Bildirimlerinin Tematik İncelenmesi . International Journal of Sport Exercise and Training Sciences - IJSETS , 9 (1) , 10-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/useeabd/issue/73459/1172903