Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler

Year 2019, Issue: 8, 151 - 176, 03.06.2019

Abstract

Bu çalışma üniversite öğrencilerinde bilinçli farkındalığın, yaşam doyumu ve
iyi oluş düzeyleri üzerinde etkisi olup olmadığını ve bu etkinin cinsiyet, yaş ve fakülte
değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmak amacıyla hazırlanmıştır.
Değerlendirmede Bilinçli Farkındalık Ölçeği, Mental İyi Oluş Ölçeği ve Yaşam
Doyumu Ölçeği olmak üzere üç farklı ölçek kullanılarak, ilişkisel tarama modelinden
yararlanılmıştır.
Bu araştırmanın evreni Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinden oluşmuştur.
Araştırmanın çalışma evreni, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Mühendislik
ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde çeşitli bölümlerde öğrenime devam eden 1. ve 2. sınıf
öğrencileridir. Araştırma örneklemi 194 kız öğrenci, 112 erkek öğrenci olmak üzere
toplamda 306 öğrenciden toplanan verilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş aralığı
18-31 ve yaş ortalaması 20,47’dir.
Araştırmadan elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Korelasyon analizinde Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Katsayısı tekniği
kullanılmıştır. Fakülte değişkenine göre gruplar arası farklılık, t testi yöntemi ile
incelenmiştir.
Yapılan analizler sonucunda elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir.
1- Üniversite öğrencilerinin bilinçli farkındalık puanları ile yaşam doyumu puanları
arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur.
2- Üniversite öğrencilerinin bilinçli farkındalık puanları ile mental iyi oluş puanları
arasında pozitif yönlü anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur.
3- Fakülte değişkeni açısından bilinçli farkındalık puan ortalamaları arasında
anlamlı bir fark bulunamazken, yaşam doyumu ve mental iyi oluş puan ortalamaları
arasında anlamlı düzeyde bir farklılaşma bulunmuştur.

References

 • Astin, John. “Stress Reduction Through Mindfulness Meditation: Effects on Psychological Symptomology, Sense of Control, and Spiritual Experiences.” Psychother Psychosom 66, sayı:2 (1997): 97-106.
 • Aydıner, Berent Burcu. “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçlarının Alt Boyutlarının Genel Öz-Yeterlik Yaşam Doyumu ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2011.
 • Baer, Ruth. “Mindfulness Training as a Clinical Intervention: A Conceptual and Empirical Review.” Clinical Psychology: Science and Practice 10, sayı:2 (2003): 125-143.
 • Brown, Kirk Warren ve Richard M. Ryan. “The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being.” Journal of Personality and Social Psychology 84, sayı:4 (2003): 822-848.
 • Cenkseven, Önder Fulya. “Öznel İyi Olma.” Yaşam Doyumu Seçme Konular. Editör: Selen Doğan, (Ankara: Nobel Yayınları, 2015).
 • Dağlı, Abidin ve Nigah Baysal. “Yaşam Doyumu Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15, sayı:59 (2016): 1250- 1262.
 • Dane, Erik. “Paying Attention to Mindfulness and Its Effects on Task Performance in the Workplace.” Journal of Management 37, (2011): 997-1018.
 • Davis, Daphne M. ve Jeffrey A. Hayes. “What are Benefits of Mindfulness.” American Psychology Assosiation, Psychotherapy 48, sayı:2 (2011): 198-208. Diener, Edward. “Subjective Well-Being.” Psychological Bulletin 95, sayı:3 (1984): 542-575.
 • Diener, Edward ve Marissa Diener. “Cross-Cultural Correlates of Life Satisfaction and Self- Esteem.” Journal of Personality and Social Psychology 68, (1995): 653-663. https://doi.org/10.1037/0022-3514.68.4.653.
 • Diener, Edward ve Randy J. Larsen. “The Experience of Emotional Well-Being.” Handbook of Emotions içinde, 405-415, Editörler: M. Lewis ve J.M. Haviland. New York: Guilford, 1993.
 • Diener, Edward, Richard Lucas ve Christie N. Scollon. “Beyond the Hedonic Treadmill: Revising the Adaptation Theory of Well-Being.” American Psychologist 61, sayı:4, (2006): 305-314.
 • Diener, Edward, Robet A. Emmons, Randy J. Larsen ve Sharon Griffin. “The Satisfaction with Life Scale.” Journal of Personality Assessment 49, sayı:1 (1985), 71-75.
 • Duncan, G. Larissa, J.Douglas Coatsworth ve Mark T. Greenberg. “A Model of Mindful Parenting: Implications for Parent–Child Relationships and Prevention Research.” Clinical Child and Family Psychology Review 12, sayı:3 (2009): 255-270.
 • Germer, Chris, Ronald D. Siegel, ve Paul R. Fulton. Mindfulness and Psychotherapy, (New York: Guilford Press, 2005).
 • Germer, Chris. The Mindful Path to Self Compassion. Freeing Yourself From Destructive Thoughts and Emotions. New York: The Guilford Press, 2009.
 • Gündoğar, Duru, Songül Sallan Gül, Ersin Uskun, Serpil Demirci ve Diljin Keçeci, “Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi.” Klinik Psikiyatri Dergisi 1, sayı:10 (2007): 14-27.
 • Hanh, Tich Nath, The Miracle of Mindfulness: An Introduction to the Practice of Meditation, Boston: Beacon Press, 1987.
 • Hyland, Patrick K., R. Andrew. Lee ve Maura J. Mills, “Mindfulness at Work: A New Approach to Improving Individual and Organizational Performance.” Society for Industrial and Organizational Psychology 8, sayı:4 (2015): 576-602.
 • Keldal, Gökay. “Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.” The Journal of Happiness & Well-Being 3, sayı:1 (2015): 103- 115.
 • Keser, Aşkın. “İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi.” Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü Çalışma ve Toplum Dergisi, 005/4, Erişim: 04.09.2018, https://www.academia.edu/210908 /%C4%B0%C5%9F_Doyumu_ve_Ya%C5%9Fam_Doyumu_%C4%B0li%C5%9Fkisi
 • Köker, Süreyya. “Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyinin Karşılaştırılması.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 1991.
 • Köksal, Onur. “Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Yaşam Doyumu”. Yaşam Doyumu Seçme Konular. Editör: Selen Doğan, Ankara: Nobel Yayınları, 2015.
 • Liebermeister, Svagito R.. Danışmanlığın Zen Yolu. İstanbul: Butik Yayıncılık, 2009.
 • Lyubomirsky, Sonja, Laura King, ve Edward Diener. “The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success?.” Psychological Bulletin 131, sayı:6 (2005): 803-855.
 • Özdemir, Nurgül, Ali Güreş ve Nermin Gürbüz, “Sporun Kadınlarda Yalnızlık ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkileri.” Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi 4, sayı:13 (2015): 101-110. https://doi.org/10.17368/UHBAB.2015139482.
 • Özyeşil, Zümra. “Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayış Düzeylerinin Bilinçli Farkındalık Kişilik Özellikleri ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.” Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2011.
 • Özyeşil, Zümra, Coşkun Arslan, Şahin Kesici ve M. Engin Deniz, “Bilinçli Farkındalık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması.” Eğitim ve Bilim 36, sayı:160 (2011): 224- 235.
 • Pavot, William, Edward Diener, Randall Colvin ve Ed Sandvick, “Further Validation of the Satisfaction with Life Scale: Evidence for The Cross-Method Convergence of Well- Being Measures.” Journal of Personality Assessment 57, sayı:1 (1991): 149-161.
 • Proctor, Carmel L., P. Alex Linley ve John Maltby. “Youth Life Satisfaction: A Review of the Literature.” Journal of Happiness Studies 10, sayı:5 (2009): 583-630. https://doi.org/10.1007/s10902-008-9110-9
 • Şahin, Azize. “Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler.” Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, 2018.
 • Tennant, Ruth, Louise Hiller, Ruth Fishwick, Stephen Platt, Stephen Joseph, Scott Weich, Jane Parkinson, Jenny Secker ve Sarah Stewart Brown. “The Warwick- Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS): Development and UK Validation.” Health and Quality of Life Outcomes 11, sayı:27 (2007): 1-12.
 • Yetim, Ünsal. “Kişisel Projelerin Organizasyonu ve Örüntüsü Açısından Yaşam Doyumu”. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, 1991.
 • Yıkılmaz, Murat ve M. Demir Güdül, “Üniversite Öğrencilerinde Yaşamda Anlam, Bilinçli Farkındalık, Algılanan Sosyoekonomik Düzey ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiler.” Ege Eğitim Dergisi 16, sayı:2 (2015): 297-315.
 • Young, Shinzen. “What is Mindfulness.” Erişim 12 Eylül 2018, https://www.shinzen.org/wp- content/uploads/2016/08/WhatIsMindfulness_SY_Public_ver1.5.pdf
 • Zinn, Jon Kabat. “Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present and Future.” American Psychological Association. Clinical Psychology: Science and Practice 10, sayı:2 (2003): 144-156. https://doi.org/10.1093/clipsy/bpg016
 • ———. Neredeysen Orada Ol. Çeviren: Hüseyin Göksu, İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık, 2009a.
 • ———. Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Mind and Body to Face Stress, Pain and Illness, New York: Delacorte, 2009.

Year 2019, Issue: 8, 151 - 176, 03.06.2019

Abstract

References

 • Astin, John. “Stress Reduction Through Mindfulness Meditation: Effects on Psychological Symptomology, Sense of Control, and Spiritual Experiences.” Psychother Psychosom 66, sayı:2 (1997): 97-106.
 • Aydıner, Berent Burcu. “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Amaçlarının Alt Boyutlarının Genel Öz-Yeterlik Yaşam Doyumu ve Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2011.
 • Baer, Ruth. “Mindfulness Training as a Clinical Intervention: A Conceptual and Empirical Review.” Clinical Psychology: Science and Practice 10, sayı:2 (2003): 125-143.
 • Brown, Kirk Warren ve Richard M. Ryan. “The Benefits of Being Present: Mindfulness and Its Role in Psychological Well-Being.” Journal of Personality and Social Psychology 84, sayı:4 (2003): 822-848.
 • Cenkseven, Önder Fulya. “Öznel İyi Olma.” Yaşam Doyumu Seçme Konular. Editör: Selen Doğan, (Ankara: Nobel Yayınları, 2015).
 • Dağlı, Abidin ve Nigah Baysal. “Yaşam Doyumu Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 15, sayı:59 (2016): 1250- 1262.
 • Dane, Erik. “Paying Attention to Mindfulness and Its Effects on Task Performance in the Workplace.” Journal of Management 37, (2011): 997-1018.
 • Davis, Daphne M. ve Jeffrey A. Hayes. “What are Benefits of Mindfulness.” American Psychology Assosiation, Psychotherapy 48, sayı:2 (2011): 198-208. Diener, Edward. “Subjective Well-Being.” Psychological Bulletin 95, sayı:3 (1984): 542-575.
 • Diener, Edward ve Marissa Diener. “Cross-Cultural Correlates of Life Satisfaction and Self- Esteem.” Journal of Personality and Social Psychology 68, (1995): 653-663. https://doi.org/10.1037/0022-3514.68.4.653.
 • Diener, Edward ve Randy J. Larsen. “The Experience of Emotional Well-Being.” Handbook of Emotions içinde, 405-415, Editörler: M. Lewis ve J.M. Haviland. New York: Guilford, 1993.
 • Diener, Edward, Richard Lucas ve Christie N. Scollon. “Beyond the Hedonic Treadmill: Revising the Adaptation Theory of Well-Being.” American Psychologist 61, sayı:4, (2006): 305-314.
 • Diener, Edward, Robet A. Emmons, Randy J. Larsen ve Sharon Griffin. “The Satisfaction with Life Scale.” Journal of Personality Assessment 49, sayı:1 (1985), 71-75.
 • Duncan, G. Larissa, J.Douglas Coatsworth ve Mark T. Greenberg. “A Model of Mindful Parenting: Implications for Parent–Child Relationships and Prevention Research.” Clinical Child and Family Psychology Review 12, sayı:3 (2009): 255-270.
 • Germer, Chris, Ronald D. Siegel, ve Paul R. Fulton. Mindfulness and Psychotherapy, (New York: Guilford Press, 2005).
 • Germer, Chris. The Mindful Path to Self Compassion. Freeing Yourself From Destructive Thoughts and Emotions. New York: The Guilford Press, 2009.
 • Gündoğar, Duru, Songül Sallan Gül, Ersin Uskun, Serpil Demirci ve Diljin Keçeci, “Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi.” Klinik Psikiyatri Dergisi 1, sayı:10 (2007): 14-27.
 • Hanh, Tich Nath, The Miracle of Mindfulness: An Introduction to the Practice of Meditation, Boston: Beacon Press, 1987.
 • Hyland, Patrick K., R. Andrew. Lee ve Maura J. Mills, “Mindfulness at Work: A New Approach to Improving Individual and Organizational Performance.” Society for Industrial and Organizational Psychology 8, sayı:4 (2015): 576-602.
 • Keldal, Gökay. “Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.” The Journal of Happiness & Well-Being 3, sayı:1 (2015): 103- 115.
 • Keser, Aşkın. “İş Doyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisi.” Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü Çalışma ve Toplum Dergisi, 005/4, Erişim: 04.09.2018, https://www.academia.edu/210908 /%C4%B0%C5%9F_Doyumu_ve_Ya%C5%9Fam_Doyumu_%C4%B0li%C5%9Fkisi
 • Köker, Süreyya. “Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyinin Karşılaştırılması.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 1991.
 • Köksal, Onur. “Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Yaşam Doyumu”. Yaşam Doyumu Seçme Konular. Editör: Selen Doğan, Ankara: Nobel Yayınları, 2015.
 • Liebermeister, Svagito R.. Danışmanlığın Zen Yolu. İstanbul: Butik Yayıncılık, 2009.
 • Lyubomirsky, Sonja, Laura King, ve Edward Diener. “The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success?.” Psychological Bulletin 131, sayı:6 (2005): 803-855.
 • Özdemir, Nurgül, Ali Güreş ve Nermin Gürbüz, “Sporun Kadınlarda Yalnızlık ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkileri.” Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi 4, sayı:13 (2015): 101-110. https://doi.org/10.17368/UHBAB.2015139482.
 • Özyeşil, Zümra. “Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayış Düzeylerinin Bilinçli Farkındalık Kişilik Özellikleri ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi.” Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2011.
 • Özyeşil, Zümra, Coşkun Arslan, Şahin Kesici ve M. Engin Deniz, “Bilinçli Farkındalık Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışması.” Eğitim ve Bilim 36, sayı:160 (2011): 224- 235.
 • Pavot, William, Edward Diener, Randall Colvin ve Ed Sandvick, “Further Validation of the Satisfaction with Life Scale: Evidence for The Cross-Method Convergence of Well- Being Measures.” Journal of Personality Assessment 57, sayı:1 (1991): 149-161.
 • Proctor, Carmel L., P. Alex Linley ve John Maltby. “Youth Life Satisfaction: A Review of the Literature.” Journal of Happiness Studies 10, sayı:5 (2009): 583-630. https://doi.org/10.1007/s10902-008-9110-9
 • Şahin, Azize. “Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler.” Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, 2018.
 • Tennant, Ruth, Louise Hiller, Ruth Fishwick, Stephen Platt, Stephen Joseph, Scott Weich, Jane Parkinson, Jenny Secker ve Sarah Stewart Brown. “The Warwick- Edinburgh Mental Well-Being Scale (WEMWBS): Development and UK Validation.” Health and Quality of Life Outcomes 11, sayı:27 (2007): 1-12.
 • Yetim, Ünsal. “Kişisel Projelerin Organizasyonu ve Örüntüsü Açısından Yaşam Doyumu”. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, 1991.
 • Yıkılmaz, Murat ve M. Demir Güdül, “Üniversite Öğrencilerinde Yaşamda Anlam, Bilinçli Farkındalık, Algılanan Sosyoekonomik Düzey ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiler.” Ege Eğitim Dergisi 16, sayı:2 (2015): 297-315.
 • Young, Shinzen. “What is Mindfulness.” Erişim 12 Eylül 2018, https://www.shinzen.org/wp- content/uploads/2016/08/WhatIsMindfulness_SY_Public_ver1.5.pdf
 • Zinn, Jon Kabat. “Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present and Future.” American Psychological Association. Clinical Psychology: Science and Practice 10, sayı:2 (2003): 144-156. https://doi.org/10.1093/clipsy/bpg016
 • ———. Neredeysen Orada Ol. Çeviren: Hüseyin Göksu, İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık, 2009a.
 • ———. Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Mind and Body to Face Stress, Pain and Illness, New York: Delacorte, 2009.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Psychology
Journal Section Research Article
Authors

Azize ŞAHİN This is me

0000-0001-8457-0075

Publication Date June 3, 2019
Submission Date August 4, 2018
Acceptance Date October 15, 2018
Published in Issue Year 2019 Issue: 8

Cite

Bibtex @research article { uskudarsbd609280, journal = {Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2459-0223}, eissn = {2717-7769}, address = {Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sk. No: 14, PK. 34662 Üsküdar/İstanbul/Türkiye}, publisher = {Uskudar University}, year = {2019}, volume = {0}, number = {8}, pages = {151 - 176}, title = {Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler}, key = {cite}, author = {Şahin, Azize} }
APA Şahin, A. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler . Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 0 (8) , 151-176 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uskudarsbd/issue/48123/609280
MLA Şahin, A. "Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler" . Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2019 ): 151-176 <https://dergipark.org.tr/en/pub/uskudarsbd/issue/48123/609280>
Chicago Şahin, A. "Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler". Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 (2019 ): 151-176
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler AU - AzizeŞahin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 176 VL - 0 IS - 8 SN - 2459-0223-2717-7769 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler %A Azize Şahin %T Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler %D 2019 %J Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2459-0223-2717-7769 %V 0 %N 8 %R %U
ISNAD Şahin, Azize . "Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler". Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 0 / 8 (June 2019): 151-176 .
AMA Şahin A. Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler. JOSOC. 2019; 0(8): 151-176.
Vancouver Şahin A. Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 0(8): 151-176.
IEEE A. Şahin , "Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler", Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 0, no. 8, pp. 151-176, Jun. 2019

The opinions in the articles published in Üsküdar University Journal of Social Sciences belong to the author. The articles published in another journal, book, and so on are not accepted. National or international conference presentations, seminar presentations, or panel presentations can be included in the publication process after being specified in the footnote and converted into the article format.
Academic articles published in the journal can only be reproduced for educational purposes. The articles and the graphics and tables in the articles cannot be duplicated or archived in part or as a whole without permission except for educational purposes. Quotations may be made from the articles under the condition that they are indicated in the academic publications.
It is assumed that the authors undertake that they would not claim royalties for the articles they submit to Üsküdar University Journal of Social Sciences.