Year 2017, Volume 1 , Issue 2, Pages 71 - 80 2017-12-31

RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND UNEMPLOYMENT: THE ARDL BOUND TESTING APPROACH FOR TURKEY
ENFLASYON VE İŞSİZLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

Fındık ALPER [1]


Inflation and unemployment are among the most important economic and social problems encountered by both developed and developing countries. As countries are trying to lower inflation and maintain price stability, they also strike to increase production and hence economic growth by lowering unemployment rates. Therefore, policymakers are committed to these two variables. The relationship between inflation and unemployment is examined by the Phillips Curve approach in macroeconomics literature. This approach suggests that an inverse relationship exists between inflation and unemployment. In other words, higher inflation rate results in lower unemployment and lower inflation rate leads to higher unemployment. This study aims to test the validity of the Phillips Curve throughout the years 1987-2016 by the ARDL approach regarding the Turkish economy. In the analysis, the stability of the series is examined first, and then the cointegration test is utilized to investigate whether or not a long-term relationship exists between the series. As a result of the cointegration analysis, it is concluded that there is no long-term relationship between the variables in the model where the inflation is considered as the dependent variable. The unemployment rate is taken as the dependent variable, the existence of a long-run relationship among the variables included in the analysis would be determined.

Enflasyon ve işsizlik, gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerin yaşadıkları en önemli ekonomik ve sosyal sorunların başında gelmektedir. Ülkeler bir yandan enflasyonu düşürüp, fiyat istikrarını sağlamaya çalışırken; diğer yandan işsizlik oranlarını düşürerek üretimi ve dolayısıyla da ekonomik büyümeyi artırmaya çabalamaktadırlar. Bu sebeple politika yapıcılar bu iki değişkene son derece büyük önem vermektedirler. Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişki makroekonomi literatüründe Phillips Eğrisi yaklaşımıyla incelenmektedir. Bu yaklaşım enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir. Diğer bir ifadeyle, yüksek enflasyon oranı düşük işsizliğe, düşük enflasyon oranı ise yüksek işsizliğe yol açmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 1987-2016 yıllarını kapsayan dönemde Phillips Eğrisi’nin geçerliliğini ARDL yaklaşımı ile Türkiye ekonomisi açısından sınamaktır. Analizde önce serilerin durağanlığı incelenmiş, sonra eşbütünleşme testi ile seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olup olmadığı araştırılmıştır. Yapılan eşbütünleşme analizi neticesinde enflasyon değişkeninin bağımlı değişken olarak alındığı modelde değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki söz konusu değilken, işsizlik oranının bağımlı değişken olarak alındığı modelde değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 • Altay, B., Tuğcu, C. T., & Topcu, A. G. M. (2015). İşsizlik ve enflasyon oranları arasındaki nedensellik ilişkisi: G8 ülkeleri örneği.
 • Bayrak, M., & Kanca, O. C. (2013). Türkiye’de Phillips Eğrisi üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(3).
 • Büyükakın, T. (2008). Phillips Eğrisi: Yarım yüzyıldır bitmeyen tartışma. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (39), 133-159.
 • Ewing, B. T., & Seyfried, W. (2003). Modeling The Philips Curve: A Time-Varying Volatility Approach. Applied Econometrics and International Development. 3-2, 7-24.
 • Furuoka, F. (2007). Does the “Phillips curve” really exist? New empirical evidence from Malaysia. Economics Bulletin, 5(16), 1-14.
 • Hepsağ, A. G. A. (2009). Türkiye'de enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişkinin analizi: Sınır testi yaklaşımı. İktisat Fakültesi Mecmuası, 59(1), 169.
 • Herman, E. (2010). Inflation and unemployment in the Romanian economy. Annals of the University of Petrosani Economics, 10(2).
 • Kuştepeli, Y. (2005). A comprehensive short-run analysis of a (possible) Turkish Phillips curve. Applied Economics, 37(5), 581-591.
 • Mangır, F., & Erdoğan, S. (2012). Türkiye’de Enflasyon ile İşsizlik Arasındaki İlişki (1990-2011). Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 49(570), 77-98.
 • Narayan, P. K. (2005). The saving and investment nexus for China: evidence from cointegration tests. Applied economics, 37(17), 1979-1990.
 • Önder, A. Ö. (2009). The stability of the Turkish Phillips curve and alternative regime shifting models. Applied Economics, 41(20), 2597-2604.
 • Öztürk, I., & Acaravci, A. (2013). The long-run and causal analysis of energy, growth, openness and financial development on carbon emissions in Turkey. Energy Economics, 36, 262-267.
 • Öztürk, S., & Emek, M. L. (2016). 1997–2006 yılları nisan ve ekim ayları verileriyle Türkiye için Phillips eğrisi analizi. Balkan Journal of Social Sciences Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10).
 • Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of applied econometrics, 16(3), 289-326.
 • Phillips, A. W. (1958). The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861–1957. Economica, 25(100), 283-299.
 • Samuelson, P. A., & Solow, R. M. (1960). Analytical aspects of anti-inflation policy. The American Economic Review, 50(2), 177-194.
 • Uysal, D., & Erdoğan, S. (2004). Enflasyon ile işsizlik oranı arasındaki ilişki ve Türkiye örneği (1980-2002). Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(6), 35-47.
 • Vredin, A. & Warne, A. (2000). Unemployment and inflation regimes. Econometric Society World Congress Contributed Papers.
 • Yılancı, V. & Aydın, M. (2016). Enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişkinin varlığının sınanması. International Congress on European Unions Relations, Economics, Finance and Econometrics (EUREFE’16) Bildiri Kitabı, 1454-1464.
Primary Language en
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7829-8551
Author: Fındık ALPER (Primary Author)
Institution: Ömer Halisdemir Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : January 4, 2018
Publication Date : December 31, 2017

APA Alper, F . (2017). RELATIONSHIP BETWEEN INFLATION AND UNEMPLOYMENT: THE ARDL BOUND TESTING APPROACH FOR TURKEY . Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 71-80 . DOI: 10.30711/utead.352151