Year 2020, Volume 4 , Issue 1, Pages 22 - 31 2020-06-30

SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİ: DURAĞANLIK VE BİRİM KÖK TESTLERİNDEN YENİ KANITLAR

İ̇smail KOÇAK [1] , Sefa ÖZBEK [2]


Satın alma gücü paritesi, iki ülke arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırmakta ve bu ülkelerdeki fiyat düzeylerinin aynı para birimiyle ifade edilebileceğini ifade etmektedir. Bu bağlamda satın alma gücü paritesi hipotezi çerçevesinde, reel döviz kurlarının uzun dönemde durağan olup olmadığının belirlenmesi ekonomi politikası açısından önem kazanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye için satın alma gücü paritesi 1994:1-2019:1 dönemi aylık verileriyle test edilmektedir. Analiz hem geleneksel hem de kırılmalı birim kök testleri kullanılarak yapılmaktadır. Geleneksel birim kök test sonuçlarına göre, Türkiye'de ilgili dönemde satın alma gücü paritesi hipotezinin geçerli olmadığı, ancak yapısal kırılmalı birim kök test sonuçlarına göre, hipotezin geçerli olduğu bulgusu elde edilmiştir.
Satın alma gücü paritesi, Reel döviz kuru, Birim kök testleri
 • Alba, J. D. and Park, D. (2005), “Non-Linear Mean Reversion of Real Exchange Rates and Purchasing Power Parity: Some Evidence from Turkey”. Applied Economics Letters, 12(11), 701-704.
 • Aslan, N. ve Kanbur A. N., (2007), “Türkiye’de 1980 Sonrası Satın Alma Gücü Paritesi Yaklaşımı” Marmara Üniversitesi İ.İ.F. Dergisi, Cilt XXIII, Sayı 2.
 • Cassel, G. (1918). “Abnormal deviations in international exchanges”. TheEconomic Journal, 28, 413-415.
 • Chang, T., Lee, C., and Liu, W. (2012). “Nonlinear adjustment to purchasing power parity for ASEAN countries”, Japan and the World Economy, 24(4), 325-331.
 • Çevis, İ., ve Ceylan, R. (2015). Kırılgan beşlide satın alma gücü paritesi (SAGP) hipotezinin test edilmesi. Journal of Yaşar University, 10(37), 6381-6393.
 • Dickey, D.A., Fuller, W.A., 1979. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association 74, 427–431
 • Doğanlar M. ve Özmen M. (1999), “Gelişmekte Olan Ekonomiler için Reel Döviz Kurunun Durağanlığının Test Edilmesi”, IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyum Bildirileri, Antalya, ss. 5 15.
 • Ciftci, D.D., and Nazlıoglu, Ş. (2019). “Does Income Convergence in Turkey? An Empirical Assessment”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 19(1), ss.15-32.
 • Enders, W., and Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey–Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199.
 • Erlat, H. (2003), “The Nature of Persistence in Turkish Real Exchange Rates”, Emerging Markets Finance and Trade, 39(2), 70-97.
 • Gürbüz, H. ve Hasgür, İ. (1997). Satın Alma Gücü Paritesi Örneğinin Mevsimsel Verilere (1970:011994:04) Analizi Üzerine Bir Uygulama: Eşbütünleşme, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 171-196.
 • Güriş, B., Tıraşoğlu, B.Y., ve Tıraşoğlu, M. (2016). Türkiye’de satın alma gücü paritesi geçerli mi?: Doğrusal olmayan birim kök testleri. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 5(4), 30-42.
 • Holmes, M. J.,Otero, J., and Panagiotidis, J. (2012). “PPP in OECD Countries: An Analysis of Real Exchange Rate Stationary Cross-Sectional Dependancy and Structural Breaks”, Open Economics Review, 23(5), 767-783.
 • Karoglou, M.,and Morley, B. (2012). “Purchasing Power Parity and Structural instability in the US/UK Exchange rate”, Int. Fın. Markets, Int. and Money, 22, 958-972.
 • Köktürk, O., ve Ural, M. (2019). Fourıer Birim Kök Testi ile Satın Alma Gücü Paritesinin Türkiye İçin Geçerliliğinin Analizi. Business & Management Studies: An International Journal, 7(2), 877-890.
 • Kutlu, S. ve Yurttagüler, İ.M. (2014), Türkiye’de Reel Döviz Kurlarının Uzun Hafıza Özellikleri: Kesirli Bütünleşme Analizi, Marmara Üniversitesi İİB Dergisi, 36(1), 373-389.
 • Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., Shin, Y., 1992. Testing the null hypothesis of stationarity against the alternativeof a unit root. Journal of Econometrics 54, 159–178.
 • Narayan, P.K. and Popp, S. (2010). “A New Unit Root Test with Two Structural Breaks in Level and Slope at Unknown Time”, J. Appl. Stat. 37/9, 1425–1438.
 • Özatay, F., (2011), Parasal İktisat: Kuram ve Politika, Efil Yayınevi, Ankara.
 • Perron, P. (1989). The Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis. Econometrica, 57, ss. 1361-1401.
 • Phillips, P.C.B. and P. Perron, 1988, Testing for a unit root in time series regression, Biometrika 75, 335-346.
 • Sarno, L. (2000), “Real Exchange Rate Behavior in High Inflation Countries: Empirical Evidence from Turkey, 1980-1997”, Applied Economics Letters, 7(5), 285-291.
 • Snaith, S. (2012). “The PPP Debate: Multiple breaks and cross-sectional dependence”, Economics Letters, 115, 342344.
 • Şener, S., Yılancı, V. ve Canpolat, E. (2015). Satın Alma Gücü Paritesi ve Varyaslarının Türkiye için Sınanması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(25), 53-63.
 • TARI, R., (2002). Ekonometri, Alfa yayınları, İstanbul, 407s.
 • TCMB, (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) (2020), Döviz Kuru İstatistikleri, https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR, (01.03.2020)
 • Telatar, E. ve Kazdağlı, H. (1998), “Re-Examine the Long-Run Purchasing Power Parity Hypothesis for a High Inflation Country: The Case of Turkey 1980-93”, Applied Economics Letters, 5(1), 51-53.
 • Xu, Z. (1999). "The Exchange Rate andLong-Run Price Movements in The US and Japan". Applied Economics Letters 6: 227-230.
 • Yazgan, M. E. (2003), “The PurchasingPowerParityHypothesisfor a High Inflation Country: A Re-Examination of the Case of Turkey”, Applied Economics Letters, 10(3), 143-147.
 • Yıldırım, K., Mercan, M., ve Kostakoğlu, F. S. (2013). “Satın alma gücü paritesinin test edilmesi: Zaman serisi ve panel veri analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(3), 75-95.
 • Yıldırım, S. ve Yıldırım, Z. (2012), “Reel Efektif Döviz Kuru Üzerinde Kırılmalı Birim Kök Testleri ile Türkiye için Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Geçerliliğinin Sınanması”, Maramara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 33(2), 221-238.
 • Zıvot, E. and Andrews, D.W.K.; (1992), “Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis”, Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), pp. 251–70.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6647-6226
Author: İ̇smail KOÇAK
Institution: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2263-216X
Author: Sefa ÖZBEK (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : March 27, 2020
Publication Date : June 30, 2020

APA Koçak, İ , Özbek, S . (2020). SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİ: DURAĞANLIK VE BİRİM KÖK TESTLERİNDEN YENİ KANITLAR . Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 22-31 . DOI: 10.30711/utead.704902