Year 2020, Volume 4 , Issue 1, Pages 32 - 46 2020-06-30

KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNDE İHRACATA VE İTHALATA DAYALI BÜYÜME: AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME

Halil Oğuzhan ERGÜR [1] , Yavuz ÖZEK [2]


Dünya ekonomisinde özellikle 20. yüzyılın sonuna doğru artan ekonomik bütünleşme ve küreselleşme süreci, ulusal ekonomilerin uluslararası ilişkileri ve dış ticaret faaliyetleri üzerinde etkinliğini daha da arttırarak ülkeler arası mal, hizmet ve sermaye akışını hızlandırmaktadır. Literatürde ekonomik ve politik açıdan önem arz eden ihracat-ithalat faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yapılmasının kalkınma ve büyümeyi arttırarak ülke refahına katkı sağladığına yönelik fikir birliğine varılmıştır. Bu çalışmada Morgan Stanley’in ilk kez 2013 yılında gruplandırdığı ve Kırılgan Beşli olarak tanımlanan Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve Türkiye ekonomilerinde ihracat ve ithalata dayalı büyümenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi incelenmiştir. Analiz periyodu 1970-2018 dönemine ait yıllık verileri kapsamaktadır. Panel veri ekonometrisinden faydalanılarak yapılan test sonuçlarına göre, Hindistan ekonomisinde gayrisafi yurtiçi hasıladan hem ihracat hem de ithalata doğru, Türkiye’de gayrisafi yurtiçi hasıladan ihracata doğru ve Güney Afrika’da ise gayrisafi yurtiçi hasıladan ithalata doğru nedensellik bulunmaktadır.
Kırılgan Beşli Ülkeleri, Dış Ticaret, Panel Veri
 • Adıgüzel, U., Bayat, T., & Kayhan, S. (2012). Long term impact of financial system on import demand for Turkey. Journal of Doğuş, 12(1).
 • Akbaş, Y. E., & Şentürk, M. (2013). Türkiye'nin ithalat ve ihracat bağımlılığı: Seçilmiş ülke örnekleri üzerine ampirik bir uygulama. Ege Akademik Bakış, 13(2), 195.
 • Akkaş, İ., & Öztürk, M. (2016). Türkiye'de İhracat, İthalat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkilerinin Analizi. Journal of International Social Research, 9(42).
 • Balkanlı, A. (2019). İthalattan ihracata, dış ticaret ekonomik büyüme ilişkisi: kuramsal çerçeve ve Türkiye uygulaması (2006q1-2018q3). Tesam Akademi Dergisi, Türkiye Ekonomisi Özel Sayısı, 13-40.
 • Balkanlı, A. O. (2019). İthalattan ihracata, dış ticaret ekonomik büyüme ilişkisi: kuramsal çerçeve ve Türkiye uygulaması (2006q1-2018q3). Tesam Akademi Dergisi, 6, 11-39.
 • Bayat, T., Tas, S., & Tasar, I. (2017). Energy consumption is a determinant of economic growth in BRICS countries or not. Asian Economic and Financial Review, 7(8), 823-835.
 • Breusch, T., Pagan, A., (1980). The Lagrange multiplier test and its application to model specification in econometrics. Rev. Econ. Stud. 47, 239–253.
 • Eğilmez, M. (2017). http://www.mahfiegilmez.com/2017/11/turkiye-ekonomisi-nicin-krlgan-besli.html.
 • Emirmahmutoğlu, F. And Kose, N. (2011), “Testing for Granger Causality in Heterogeneous Mixed Panels”, Economic Modelling , 28, 870–876.
 • Hopoğlu, S. (2019).Yükselen Ekonomilerde İhracat-İthalat İlişkisi: Bir Panel Nedensellik Analizi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 7(18), 24-56.
 • Hussain, M. A., & Saaed, A. A. J. (2015). Impact of exports and imports on economic growth: Evidence from Tunisia. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences, 6(1), 13-21.
 • Koçyiğit, A., Bayat, T., Kayhan, S., & Şentürk, M. (2015). Short and Long Term Validity of Export-Led Growth Hypothesis in BRICS-T Countries: A Frequency Domain Causality Approach. Stud, 4(3).
 • Korkmaz, S., & Aydın, A. (2015). Türkiye’de Dış Ticaret - Ekonomik Büyüme İlişkisi: Nedensellik Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, Aralık 2015, 10(3), 47-76.
 • Köksal, M. (2016). Dış ticaret ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Köse, Z., & Gültekin, H. (2019). Ekonomik Büyümenin Bir Belirleyicisi Olarak Dış Ticaret: NAFTA Ülkeleri Örneği. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 5(2), 139-151.
 • Okyay, U., ve Koçak, E. (2014). Türkiye’de dış ticaret ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 51.
 • Özçelik, Ö. (2012). Dış Ticaretin İktisadi Büyüme Üzerine Etkileri: Çin Ve Türkiye Örneği. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Öztürk, E., & Özel, H. A. (2018). E-7 Ülkelerinde Dış Ticaretin Ekonomik Büyümeye Etkisi. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Year, 2(31), 358-369.
 • Pesaran, Hasem, M., (2004), “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, Working Paper No:0435, University of Cambridge.
 • Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
 • Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.
 • Pesaran, M.H., Ullah, A., Yamagata, T., (2008). A bias-adjusted LM test of error cross section independence. Econometrics Journal 11, 105–127.
 • Ramos, F. F. R. (2001). Exports, imports, and economic growth in Portugal: evidence from causality and cointegration analysis. Economic modelling, 18(4), 613-623.
 • Rousseau, P. L., & Wachtel, P. (1998). Financial intermediation and economic performance: historical evidence from five industrialized countries. Journal of money, credit and banking, 657-678.
 • Şahbaz, A., & Kayhan, S. (2018). Balkan Ülkeleri İçin İhracata Dayalı Büyüme Modelinin Analizi. In the Book of Abstracts (p. 115).
 • Şahin, D., & Durmuş, S. (2018). Türkiye'de Dış Ticaret Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi. Journal of International Social Research, 11(60).
 • Tuncer, İ. (2002). Türkiye’de İhracat İthalat ve Büyüme: TODA YAMAMOTO Yöntemiyle Granger Nedensellik Analizleri 1980 2000. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(9).
 • Westerlund, J. (2007). Testing for error correction in panel data. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 69(6), 709-748.
 • Westerlund, J., & Edgerton, D. L. (2007). A panel bootstrap cointegration test. Economics letters, 97(3), 185-190.
 • Yenisu, E. (2019). Türkiye’de İhracat, İthalat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18(3), 1175-1193.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9475-7036
Author: Halil Oğuzhan ERGÜR
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4517-4875
Author: Yavuz ÖZEK (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : April 9, 2020
Publication Date : June 30, 2020

APA Ergür, H , Özek, Y . (2020). KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELERİNDE İHRACATA VE İTHALATA DAYALI BÜYÜME: AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME . Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 32-46 . DOI: 10.30711/utead.708250