Year 2020, Volume 4 , Issue 2, Pages 87 - 97 2020-12-31

INTERNATIONAL ARMS TRADE AND MILITARY EXPENDITURES
ULUSLARARASI SİLAH TİCARETİ VE SAVUNMA HARCAMALARI

Mustafa Ali GÜLER [1] , Zülfükar Aytaç KİŞMAN [2]


Security is one of the most basic needs of human beings. The concept of security today is a wide set that includes the individual, society and states. In order to ensure security at national and international level, states need to improve their ability to defend themselves. Defense can be defined as protecting yourself against all kinds of threats. The rapidly developing technology has also shown its effects in the defense industry, making military expenditures dynamic. In order to ensure their own security, states must keep up with this rapidly developing technology and have to make accurate and strategic defense investments. In this study, information about the international arms trade is given, definition and classification of military expenditures are made, and various information about defense expenditures in the world are presented.
Güvenlik insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından biridir. Günümüzdeki güvenlik kavramı bireyi, toplumu ve devletleri de kapsayan geniş bir kümedir. Güvenliğin ulusal ve uluslararası düzeyde sağlanabilmesi için, devletlerin kendilerini savunabilme kabiliyetlerini geliştirmeleri gerekmektedir. Savunma her türlü tehdide karşı kendini korumak olarak tanımlanabilir. Hızla gelişen teknoloji savunma sanayisinde de etkilerini göstererek, savunma harcamalarını dinamik bir hale getirmiştir. Devletler, kendi güvenliklerini sağlayabilmek için bu hızlı gelişen teknolojiye ayak uydurmalı, doğru ve stratejik savunma yatırımları zorundalardır. Bu çalışmada uluslararası silah ticaretiyle ilgili bilgiler verilmekte, savunma harcamalarının tanımı ve sınıflandırılması yapılmakta, Dünyada savunma harcamalarıyla ilgili çeşitli bilgiler sunulmaktadır.
 • Makaleler.....................................................................................
 • BARAN, T. (2018). Türkiye’de Savunma Sanayi Sektörünün İncelenmesi ve Savunma Sanayi Sektörü Harcamalarının Ekonomi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. International Journal of Economics and Administrative Sciences, 4(2), 58-81.
 • ERTEKİN, Ş. (2020). Savunma Harcamalarının Bütçe Açıkları Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(41), 460-474.
 • TAŞ, S., Örnek, İ., & AKSOĞAN, G. (2013). Türkiye’de Savunma Harcamaları, Büyüme ve Gelir Eşitsizliği, 1970-2008: Ekonometrik Bir İnceleme. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(3), 659-682.
 • TUNCAY, Ö. (2017). Analizi, Finansal Serbestleşme Sonrası Dönem Savunma Harcamalarının Ekonomik Analizi. INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC STUDIES, 3(1), 23-37.
 • ŞİŞMAN, D. (2017). Küreselleşme, Kriz ve Savunma Sanayi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 39(1), 223-237.
 • GİRAY, F. (2004). Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(1), 181-199.
 • KULA, S., & ÇAKAR, B. (2015). Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi Bağlamında Toplumda Bireylerin Güvenlik Algısı ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6(12), 193-194. Tezler
 • YAYIM, A. F. (2006). Savunma Sanayiinde Küreselleşme Biçimleri : Özel Askeri Şirketler. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilimdalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • KAYA, E. (2006). Dışa Açılma Döneminde Savunma Harcamalarının Ekonomik Etkileri (1980-2004 Türkiye Örneği). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi.
 • ŞİMŞEK, E. (2011). Örgütsel İletişim ve Kişilik Özelliklerinin Yaşam Doyumuna Etkileri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi.
 • TANRIVERDİ, E. (2010). Silahlanma ve Çevresel Güvenlik. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi.
 • İnternet kaynakları...............................................................................................
 • TIAN, N., KUIMOVA, A., SILVA, D. l., WEZEMAN, P. D., & WEZEMAN, S. T. (2020, 12 12). Trends In World Military Expenditure, 2019. https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0.pdf adresinden alındı
 • Top 100 for 2020. (2020, 12 02). Top 100 | Defense News, News about defense programs, business, and technology. 12 02, 2020 tarihinde Top 100 for 2020: https://people.defensenews.com/top-100/ adresinden alındı
 • SIPRI. (2020, 12 12). Global military expenditure sees largest annual increase in a decade—says SIPRI—reaching $1917 billion in 2019 |
 • SIPRI. Global military expenditure sees largest annual increase in a decade—says SIPRI—reaching $1917 billion in 2019: https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-military-expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917-billion#:~:text=(Stockholm%2C%2027%20April%202020),Peace%20Research%20Institute%20(SIPRI) adresinden alındı
 • SIPRI. (2020, 12 12). Military expenditure. Military expenditure | SIPRI: https://www.sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/military-expenditure adresinden alındı
 • SIPRI. (2020, 12 12). Military spending graphics 2019. Military spending graphics 2019: https://www.sipri.org/gallery/military-spending-graphics-2019 adresinden alındı
 • SIPRI. (2020, 12 12). SIPRI Military Expenditure Database | SIPRI. SIPRI Military Expenditure Database: view-source:https://www.sipri.org/databases/milex adresinden alındı
Primary Language tr
Subjects International Relations
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9588-9409
Author: Mustafa Ali GÜLER
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5573-5448
Author: Zülfükar Aytaç KİŞMAN (Primary Author)
Institution: FIRAT UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Acceptance Date : January 4, 2021
Publication Date : December 31, 2020

APA Güler, M , Kişman, Z . (2020). ULUSLARARASI SİLAH TİCARETİ VE SAVUNMA HARCAMALARI . Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 87-97 . DOI: 10.30711/utead.844542