Volume: 33 - Issue: 2

Year: 2007

Research Article

1. Hodgkin Lenfoma İzleminde Pozitron Emisyon Tomografisi (Pet) Kullanımının Rolü

2. Tip II Diyabetes Mellituslu Hastalarda Kardiyak Otonom Nöropati ile Diyastolik Kalp Fonksiyonlarının İlişkisi

3. Çocukluk Çağında Vitamin B12 Eksikliği Klinik Bulgular ve Tedavi

4. Prematüre Retinopatili Yenidoğanların Laser Tedavisinde Genel Anestezi Uygulamalarımız: Retrospektif Değerlendirme

5. Prostatın Transüretral Rezeksiyonu Sırasındaki Kan Kaybının Azaltılmasında Finasterıd'in Rolü

6. Anestezi Asistanlarında Nöbetin Bilişsel İşlevler ve Ruhsal Durum Üzerine Etkisi

Review Articles