Year 2018, Volume 2 , Issue 1, Pages 42 - 50 2018-06-29

WEB PAPER BASED INVESTIGATION OF CUSTOMER FEEDBACKS BY INTERNET
İNTERNET ARACILIĞIYLA MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİNİN WEB SAYFASI TABANLI İNCELENMESİ

Berkant DULKADİR [1] , Ahmet LEBLEBİCİ [2]


Production/service; can be defined as the creation of final products by bringing together elements such as machinery, people, raw materials to meet human needs. Therefore, it is important for the country's economy to navigate. The feedback of the production/service activities to the customers can be in the form of satisfaction, thanks and complaint. In this study, the feedback in the furniture sector which is a significant economic contribution to our country, is investigated in detail. A website that feedbacks were widely received, was used while researching. Depend on the feedbacks received from customers; the satisfaction level in last one year and all times, the rate of thank in last one month, one year and all times, the number of complaint in last one week, one month, one year and all times, and the sequence of company were investigated for the top 10 companies. The First ten businesses having too many complaints were investigated by grouping within the complaint number reason in the last week and month, and analyses were shared with related to businesses. This work will be an example fort the other businesses being service in furniture sector and draw a route for themselves in quality point for the conditions related to complaints.

Üretim/hizmet; insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere makine, insan, hammadde vb. unsurların bir araya getirilerek nihai ürünlerin oluşturulması olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla ülke ekonomisinin seyri için önem arz etmektedir. Üretim/hizmet faaliyetlerinin müşterilerden geribildirimi memnuniyet, teşekkür ve şikâyet şeklinde olabilmektedir. Çalışmada ülkemize önemli ekonomik katkısı olan mobilya sektöründeki geribildirimler detaylı şekilde incelenmiştir. Araştırma yapılırken geribildirimlerin yaygın olarak yapıldığı bir internet sitesi kullanılmıştır. Müşterilerden gelen geribildirimlere bağlı olarak ilk 10 işletme için memnuniyet düzeyinin bir yıl ve tüm zamanlardaki durumu; teşekkür oranının son bir ay, bir yıl ve tüm zamanlardaki durumu; şikâyet sayısının son bir hafta, bir ay, bir yıl ve tüm zamanlardaki durumu ile işletmenin bu zamanlardaki sıralamasının nasıl değiştiği incelenmiştir. Araştırma’da ise şikâyet sayısı fazla olan ilk 10 işletmenin son bir hafta ve bir ayda’ ki şikâyet sayısı nedenleri ile beraber gruplandırılarak incelenmiş olup analizler ilgili işletmeler ile paylaşılmıştır. Bu çalışma mobilya sektöründe faaliyet gösteren diğer işletmeler için örnek teşkil edecek olup şikâyete konu olan durumlarla ilgili olarak kalite noktasında kendilerine bir yol çizebilecektir.


 • Barlow, J., Moller, C. (1998). Her Şikâyet Bir Armağandır. (Çev. G.Günay). Rota Yayınları, İstanbul.
 • Bell, J. B., Menguc, B., Stefani, S. L. (2004). “When Customers Dissappoint: A Model Of Relational İnternal Marketing And Customer Complaints”, Academy Of Marketing Science, 32.(2): 112-126.
 • Burucuoğlu, M. (2011). Müşteri Memnuniyeti ve Sadakatini Arttırmada Müşteri Şikâyetleri Yönetiminin Etkinliği: Bir Örnek Olay İncelemesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Felsenthal, R. (2001). “Is B-To-B Dead? Excuse Me! Absolutely Not”, B to B, (86).15
 • İnan, A. (2001). İnternet El Kitabı, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
 • Hamill, J. (1997) “Internet and International Marketing”, International Marketing Review, 14.(5), :300-323.
 • Hoffman, D. L., Thomas, P. N. (1996), “Marketing İn Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations”, Journal of Marketing, (60), 50-68.
 • Karaçor, S. (2007). Reklam İletişimi İnternet ve Gazete Reklamlarının Etkilerine Yönelik Bir Araştırma, Çizgi Kitapevi Yayınları, Konya.
 • Kozak, M. (2007). “Turizm Sektöründe Tüketicilerin Şikâyetlerini Bildirme Eğilimleri”, Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (1):1-17.
 • Lapre, M. A., Tsikriktsis, N. (2006). “Organizational Learning Curves For Customer Dissatisfaction: Heterogeneity Across Airlines”, Management Science, 52 (3):352-366.
 • Özdemir, L. (2009). Yönetimde Bilişim Teknolojisi Etkinlik Sistemi Üzerine Bir Araştırma, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Ramsey, D. R. (2003). “How To Handle Customer Complaints”. The American Salesman, 48.(10): 15-20.
 • Şikayet Var (2018). Müşteriler ve Marka Karneleri, https://www.sikayetvar.com/ (10.05..2018)
 • Reicheld, F.,F., (1996), “Learning From Customer Defections”, Harvard Business Review, March- April, 56-69.
 • Soyaslan, M. (2006). Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Türkiye’ deki Oteller Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Taşkın, E. (2000). Müşteri İlişkileri Eğitimi, Papatya Yayıncılık, İstanbul.
 • Türk, M. (2005). “Parakendeci işletmelerde Personelin Davranışsal Özellikleri ile Müşteri Memnuniyeti arasındaki İlişki”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (10).(1): 196-208.
Primary Language tr
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Berkant DULKADİR (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Ahmet LEBLEBİCİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 29, 2018

APA DULKADİR, B , LEBLEBİCİ, A . (2018). İNTERNET ARACILIĞIYLA MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİNİN WEB SAYFASI TABANLI İNCELENMESİ. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi , 2 (1) , 42-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/uybisbbd/issue/37798/425158