Research Article
PDF BibTex RIS Cite

ORTAÖĞRETİMDE MOBİL TABANLI EĞİTİM DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Year 2018, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 27, 06.09.2018

Abstract

Meslek
Liselerinde performans çalışması kapsamında öğretmen her bir eğitim öğretim
döneminde sorumlu olduğu dersler için, tüm öğrencilerine en az iki adet
performans notu vermek zorundadır. Performans görevlerinin kontrolünü düzenli
bir şekilde yapılması ve özellikle uygulamalı derslerde ders bitmeden
kontrollerin tamamlanıp her bir öğrenci için kişisel geri bildirimde bulunulması
işleminin yerine getirilmesi gereklidir. Bu çalışma kapsamında, öğretmen-öğrenci-veli
işbirliği ile ürün arşivleme, geri bildirim ve değerlendirmenin, şeffaf ve
verimli yapılmasını sağlayacağı amaçlanan Mobil Tabanlı Eğitim Değerlendirme
Sistemi Uygulaması geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulama web ve mobil olmak
üzere iki farklı platform için tasarlanmıştır. Öğrencilerin sisteme
yükledikleri performans görevi ürün dosyaları, ders öğretmeni tarafından web
ortamında değerlendirilebilecektir. Performans görevine ait değerlendirme ve
tanımlama süreçlerinden ise öğrenciler ve velilerin, geliştirilen mobil
uygulama ile haberdar olmaları sağlanacaktır. Süreç iyileştirmeye yönelik
yapılan bu çalışmada, bilgisayar ve mobil iletişim teknolojileri kullanılarak
gerçekleştirilen uygulamalar ile eğitim öğretim değerlendirme süreçlerinde
öğretmen – öğrenci ve veli işbirliğini sağlanarak etkileşim arttırılmış ve
şeffaflık sağlamıştır.

References

 • Aghaee, N. ve Larsson, K. (2013). Perspectives on Utility of Mobile Applications in HigherEducation. (Ed. M. Matera ve G. Rossi). MobiWIS 2013 Workshops, CCIS 183, Springer International Publishing Switzerland: 44–56.
 • Akıncı, A., Kurtoğlu, M., ve Seferoğlu, S. S. (2012). Teknoloji Politikası Olarak FATİH Projesinin Başarılı Olması İçin Yapılması Gerekenler: Bir Durum Analizi Çalışması. Akademik Bilişim: 1-10.
 • Akkuş, İ. ve Kapıdere M. (2015). Açık Kaynak Kodlu Mobil Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemleri. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium-ICITS2015 Full Paper Proceedings: 13-19.
 • Bures, E.M., Abrami, P.C. ve Amundsen C. (2000). Student Motivation to Learn Via Computer Conferencing. Research in Higher Education. 41 (5): 593-621.
 • Eğitimde Bilişim Teknolojileri. Fatih Projesi ve Eğitimde Bilişim Teknolojileri Geleceği.http://www.egitimdebilisimteknolojileri.com/fatih-projesi-ve-egitimde-bilisimteknolojileri-gelecegi.html. (20.11.2016).
 • Heflin, H.,Shewmaker, J. ve Nguyen J. (2017). Impact of Mobile Technology on Student Attitudes, Engagement, and Learning. Computers&Education. 107: 91-99.
 • Hussain, I. ve Adeeb M.A. (2009). Role of Mobile Technology in Promoting Campus-Wide Learning Environment. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET. 8 (3): 48-56.
 • Küpçüoğlu, E. (2008). Bilişim Teknolojileri Temelleri Eğitiminin Ortaöğretimde İnteraktif Yöntemlerle Verilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Mediaclick. PHP Nedir? https://www.mediaclick.com.tr/blog/php-nedir (19.04.2017).
 • Namlı, Ç. (2010). Mobil Uygulama Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi ). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Oran, M.K. ve Karadeniz, Ş. (2007). İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimde Mobil Öğrenmenin Rolü. Akademik Bilişim’07-IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri (ss. 167-170). Düzenleyen Dumlupınar Üniversitesi Kütahya. 31 Ocak - 2 Şubat 2007.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H.B. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory&Practice. 13 (3): 1799-1822.
 • Purba, S.W.D. ve Hwang W.Y. (2017). Investigation of Learning Behaviors and Achievement of Vocational High School Students Using an Ubiquitous Physics Tablet PC App. J SciEducTechnol. 26: 322–331 DOI 10.1007/s10956-016-9681-x.
 • Rau, P. P.,Qin, G. ve Wu, L.M. (2008). Using Mobile Communication Technology in High School Education: Motivation, Pressure, and Learning Performance. Computers&Education. 50: 1–22.
 • Romero, C.,Ventura, S. ve Bra, P. (2009). Using Mobile and Web-Based Computerized Tests to Evaluate University Students. Wiley Periodicals Inc.: 435-447.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eskişehir İl Mili Eğitim Müdürlüğü. Öğretim Programlarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı. http://eskisehir.meb.gov.tr/www/ogretim-programlarinda-bilisim-teknolojileri-kullanimi/icerik/159)%20%20(http:/anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/milli-egitim-bakanligi-yenilik-ve-egitim-teknolojileri-genel-muduru-mahmut-tuncel/193. (20.11.2016).
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Fatih Projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/etts/ (19.04.2017).
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi. https://e-okul.meb.gov.tr/mebsmsservis/sms.htm (05.03.2017).
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim (1. Dönem) National Education Statistics Formal Education (1. Semester) 2016/'17. https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_03/31152628_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2016_2017_1.pdf (30.03.2017).
 • Vicente, P. (2013). Mobile Learning Using Mobile Phones. International Conference Mobile Learning.: 257-259.
 • Vişoiu, A. (2010). Project Management Methodology for the Development of M-Learning Web Based Applications. Informatica Economică. 14 (3): 75-85.
 • Wong, A. (2015). StudentPerception on a Student Response System Formed By Combining Mobile Phone and a Polling Web Site. Working Paper Series 6 (3). Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University, College of Professional and Continuing Education, School of Professional Educationand Executive Development.

MOBILE BASED EDUCATION EVALUATION SYSTEM IN HIGH SCHOOLS

Year 2018, Volume: 4 Issue: 1, 1 - 27, 06.09.2018

Abstract

The Vocational High School performance study requires
the teachers to give at least two performance grades for each course they are
responsible for each term to their students. It is necessary that the control
of performance assignments is carried out regularly and that the process of
checking and completing individual feedback for each student, especially during
the practical lessons be carried out. Within the scope of this study, a mobile
based education evaluation system application has been developed which aims to
provide product archiving and transparent and efficient feedback and evaluation
with teacher-student-parent cooperation. The application has been developed for
two different platforms, web and mobile. The performance assignments product folders
that the students upload to the system can be evaluated by the teacher in a web
environment. With this application, the student and parent will be informed of
the performance assignment evaluation and specification periods. Within this
study, which is aimed at process improvement, interaction and transparency has
increased by ensuring teacher, student and parent collaboration.

References

 • Aghaee, N. ve Larsson, K. (2013). Perspectives on Utility of Mobile Applications in HigherEducation. (Ed. M. Matera ve G. Rossi). MobiWIS 2013 Workshops, CCIS 183, Springer International Publishing Switzerland: 44–56.
 • Akıncı, A., Kurtoğlu, M., ve Seferoğlu, S. S. (2012). Teknoloji Politikası Olarak FATİH Projesinin Başarılı Olması İçin Yapılması Gerekenler: Bir Durum Analizi Çalışması. Akademik Bilişim: 1-10.
 • Akkuş, İ. ve Kapıdere M. (2015). Açık Kaynak Kodlu Mobil Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemleri. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium-ICITS2015 Full Paper Proceedings: 13-19.
 • Bures, E.M., Abrami, P.C. ve Amundsen C. (2000). Student Motivation to Learn Via Computer Conferencing. Research in Higher Education. 41 (5): 593-621.
 • Eğitimde Bilişim Teknolojileri. Fatih Projesi ve Eğitimde Bilişim Teknolojileri Geleceği.http://www.egitimdebilisimteknolojileri.com/fatih-projesi-ve-egitimde-bilisimteknolojileri-gelecegi.html. (20.11.2016).
 • Heflin, H.,Shewmaker, J. ve Nguyen J. (2017). Impact of Mobile Technology on Student Attitudes, Engagement, and Learning. Computers&Education. 107: 91-99.
 • Hussain, I. ve Adeeb M.A. (2009). Role of Mobile Technology in Promoting Campus-Wide Learning Environment. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET. 8 (3): 48-56.
 • Küpçüoğlu, E. (2008). Bilişim Teknolojileri Temelleri Eğitiminin Ortaöğretimde İnteraktif Yöntemlerle Verilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Mediaclick. PHP Nedir? https://www.mediaclick.com.tr/blog/php-nedir (19.04.2017).
 • Namlı, Ç. (2010). Mobil Uygulama Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi ). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Oran, M.K. ve Karadeniz, Ş. (2007). İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitimde Mobil Öğrenmenin Rolü. Akademik Bilişim’07-IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri (ss. 167-170). Düzenleyen Dumlupınar Üniversitesi Kütahya. 31 Ocak - 2 Şubat 2007.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H.B. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory&Practice. 13 (3): 1799-1822.
 • Purba, S.W.D. ve Hwang W.Y. (2017). Investigation of Learning Behaviors and Achievement of Vocational High School Students Using an Ubiquitous Physics Tablet PC App. J SciEducTechnol. 26: 322–331 DOI 10.1007/s10956-016-9681-x.
 • Rau, P. P.,Qin, G. ve Wu, L.M. (2008). Using Mobile Communication Technology in High School Education: Motivation, Pressure, and Learning Performance. Computers&Education. 50: 1–22.
 • Romero, C.,Ventura, S. ve Bra, P. (2009). Using Mobile and Web-Based Computerized Tests to Evaluate University Students. Wiley Periodicals Inc.: 435-447.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eskişehir İl Mili Eğitim Müdürlüğü. Öğretim Programlarında Bilişim Teknolojileri Kullanımı. http://eskisehir.meb.gov.tr/www/ogretim-programlarinda-bilisim-teknolojileri-kullanimi/icerik/159)%20%20(http:/anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/milli-egitim-bakanligi-yenilik-ve-egitim-teknolojileri-genel-muduru-mahmut-tuncel/193. (20.11.2016).
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Fatih Projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/etts/ (19.04.2017).
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi. https://e-okul.meb.gov.tr/mebsmsservis/sms.htm (05.03.2017).
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim (1. Dönem) National Education Statistics Formal Education (1. Semester) 2016/'17. https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_03/31152628_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2016_2017_1.pdf (30.03.2017).
 • Vicente, P. (2013). Mobile Learning Using Mobile Phones. International Conference Mobile Learning.: 257-259.
 • Vişoiu, A. (2010). Project Management Methodology for the Development of M-Learning Web Based Applications. Informatica Economică. 14 (3): 75-85.
 • Wong, A. (2015). StudentPerception on a Student Response System Formed By Combining Mobile Phone and a Polling Web Site. Working Paper Series 6 (3). Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University, College of Professional and Continuing Education, School of Professional Educationand Executive Development.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ahmet Selçuk ÖZGÜR
Dokuz Eylül Üniversitesi
0000-0002-8475-2634
Türkiye


Çiğdem TARHAN
Dokuz Eylül Üniversitesi
0000-0002-5891-0635
Türkiye

Publication Date September 6, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA
ÖZGÜR, A. S., & TARHAN, Ç. (2018). ORTAÖĞRETİMDE MOBİL TABANLI EĞİTİM DEĞERLENDİRME SİSTEMİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 4(1), 1-27.
MLA
ÖZGÜR, Ahmet Selçuk and Çiğdem TARHAN. “ORTAÖĞRETİMDE MOBİL TABANLI EĞİTİM DEĞERLENDİRME SİSTEMİ”. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, vol. 4, no. 1, 2018, pp. 1-27.
Chicago
ÖZGÜR, Ahmet Selçuk, and Çiğdem TARHAN. “ORTAÖĞRETİMDE MOBİL TABANLI EĞİTİM DEĞERLENDİRME SİSTEMİ”. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 4, no. 1 (September 2018): 1-27.
EndNote
ÖZGÜR AS, TARHAN Ç (September 1, 2018) ORTAÖĞRETİMDE MOBİL TABANLI EĞİTİM DEĞERLENDİRME SİSTEMİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 4 1 1–27.
ISNAD
ÖZGÜR, Ahmet Selçuk - TARHAN, Çiğdem. “ORTAÖĞRETİMDE MOBİL TABANLI EĞİTİM DEĞERLENDİRME SİSTEMİ”. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 4/1 (September 2018), 1-27.
AMA
ÖZGÜR AS, TARHAN Ç. ORTAÖĞRETİMDE MOBİL TABANLI EĞİTİM DEĞERLENDİRME SİSTEMİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. September 2018;4(1):1-27.
Vancouver
ÖZGÜR AS, TARHAN Ç. ORTAÖĞRETİMDE MOBİL TABANLI EĞİTİM DEĞERLENDİRME SİSTEMİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2018;4(1):1-27.
IEEE
A. S. ÖZGÜR and Ç. TARHAN, “ORTAÖĞRETİMDE MOBİL TABANLI EĞİTİM DEĞERLENDİRME SİSTEMİ”, Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 1–27, 2018.
JAMA
ÖZGÜR AS, TARHAN Ç. ORTAÖĞRETİMDE MOBİL TABANLI EĞİTİM DEĞERLENDİRME SİSTEMİ. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi. 2018;4:1–27.