Yayın İlkeleri

Yönetim Bilişim Sistemleri dergisi ulusal hakemli bir dergi olarak bilimsel makalelerin yayınlanması süreçlerini işletmekte ve aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yayın hayatını sürdürmektedir.

 1. Yılda iki kez (Ocak, Temmuz) yayınlanmaktadır.
 2. Sadece elektronik olarak yayınlanmaktadır.
 3. Dergiye gönderilen makaleler Türkçe veya İngilizce olarak kabul edilmektedir.
 4. Gönderilen makalelerin inceleme ve değerlendirme süreci, “Kör Hakemlik” yöntemi ile (hakem ve yazarların birbirlerinin bilgilerini görmeleri engellenerek) yürütülmektedir.
 5. Dergimiz Açık Kaynak Yayın Politikasını benimsemektedir. 
 6. Dergimizde, makale yayınlama ve yayınlanan makalelere erişim süreçlerinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Yayına kabul edilen makaleler için yazarlara ve hakemlere ücret ödenmemektedir.
 7. Dergimizde makale değerlendirme sürecinin, hakem değerlendirmelerine bağlı olarak her bir makale için en fazla 6-9 ay sürmesi öngörülmektedir.
 8. Gönderilen makaleler için “Düzeltme” kararı alındığında yazarların 15 gün içinde gerekli düzeltmeleri yaparak makalenin son şeklini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Düzeltmeler belirtilen sürede yapılıp gönderilmediği takdirde, editörler makaleyi reddetme hakkına sahiptir.
 9. Dergiye gönderilen makaleler, başka yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
 10. Tezsunum veya bildiri olarak kullanılmış ve makale olarak dergimize gönderilen çalışmalar için daha önceki kullanımına yönelik bilgiler aşağıdaki koşullara göre ilk sayfada dipnot olarak verilmelidir.
  1. Çalışma özet bildiri olarak yayınlanmış ise; bildiri başlığı, etkinliğin adı, tarihi ve yer bilgisi yazılmalıdır.
  2. Çalışma lisansüstü tezlerden üretilmiş ise; tezin adı, danışmanın adı, yapıldığı üniversite ve enstitü bilgileri ile birlikte tamamlanma tarihi ve yer bilgisi yazılmalıdır.
  3. Çalışma araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenmiş ise; destek sağlayan kuruluş adı, proje numarası ve tamamlandığı tarih bilgisi yazılmalıdır.
  4. Belirtilen koşullar dışında sunulmuş ve bir kısmı yayınlanmış çalışmalardan üretilmiş makaleler için etkinlik bilgileri ayırt edici şekilde yazılmalıdır.
 11. Gönderilen makaleler hakemlere sunulmadan önce aşağıdaki noktalar dikkate alınarak incelenmekte, değerlendirme sürecine uygun bulunan makaleler hakemlere gönderilmektedir:
  1. Yazım kurallarına uygunluğu
  2. Şekilsel olarak şablona uygunluğu
  3. Amaç ve kapsamına uygunluğu
  4. Yayın ilkelerine uygunluğu
  5. Yayın etiğine uygunluğu
  6. Bilimsel niteliği ve özgünlüğü
 12. Bir makale en az 3 hakem tarafından değerlendirilmekte ve yayına kabul edilmesi için ön şart olarak en az 2 hakem tarafından yayınlanmaya uygun görülmesi gerekmektedir. Hakem onayları sonrasında Editör, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda karar yetkisine sahiptir.
 13. Dergimize makale gönderen tüm yazarlar eşit haklara sahiptir. Makalelerin değerlendirme, kabul ve yayınlama süreçlerinde çalışma veya yazara herhangi bir ayrıcalık tanınmamaktadır. Kabul edilen makalelerin yayınlanma sırası, kabul zamanına bağlı olarak ayarlanmaktadır. Fakat Yayın Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
 14. Bir makale yayına kabul edildikten sonra, “Telif Hakkı Devir Formu” tüm yazarlar tarafından doldurulup imzalanarak dergi sistemine yüklenmelidir. 
 15. Yayınlanmak üzere kabul edilen makaleler, Bilişim Teknolojileri Dergisi tarafından yayın haklarının tümüne sahip olarak yayınlanmaktadır.
 16. Dergimize gönderilen makaleler intihal kontrol süreçlerinden (iThenticate vb.) geçirilmektedir. Yayından önce tespit edilen intihallerin metnin tümünde %20’nin üstünde çıkması ve tek bir kaynaktan %5'in üzerinde olması halinde, makale hakem değerlendirme süreci başlatılmadan reddedilmektedir. Yayınlandıktan sonra tespit edilen intihaller için yayından kaldırma işlemi uygulanmakta ve okuyucular için dergide bir editör notu yayınlanmaktadır.