Volume: 7 Issue: 1, 8/3/22

Year: 2022

Enerji, Yenilenebilir Enerji konuları ve Mühendislik Bilimleri alanında Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış orijinal araştırma makaleleri, vaka takdimi, derleme ve çeviri türünde bilimsel çalışmaları kabul etmektedir. -Dergimiz; Google Scholar, BASE ve Sobiad tarafından indexlenmiştir.

 • Dergimiz aşağıda verilen konularda editöryal destek verebilmektedir.
 • Mühendislik (Genel)
 • Makine Mühendisliği
 • Enerji ve Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim
 • Çevre Mühendisliği
 • Elektrik Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Gıda Bilimleri ve Teknolojisi
 • İnşaat Mühendisliği
 • Kimya ve Kimya Mühendisliği
 • Tekstil Mühendisliği
 • Yer Bilimleri

.

Sayfa Düzeni

Sayfa yapısı A4 boyutunda her kenardan 2,5 cm. bırakılarak ayarlanmalıdır. Tüm sayfalara numara verilmeli ve kaynaklar ile birlikte en az 2 en çok 20 sayfa olmalıdır.

Başlık

Makale başlığı kısa ve açıklayıcı olmalı, “Her Sözcüğün İlk Harfi Büyük ve Kalın” şekilde ortalanarak yazılmalıdır.

Yazar İsimleri

Yazar(lar)'ın adının ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı büyük harflerle ortalanmış olarak yazılmalıdır. Yazar isimlerinden sonra virgül ve adres belirtmek için üst simge olarak harf kullanılmalıdır (a, b, c,  gibi). Sorumlu yazar isminde mutlaka üst simge yıldız sembolü olmalıdır (*). Yazarların tam adresleri isimlerin hemen alt kısmına küçük harflerle, ortalı ve yazılmalı, sorumlu yazarın e–posta adresi dipnot olarak bulunmalıdır. Yazar adları yazılırken herhangi bir akademik unvan belirtilmez. 

Öz ve Anahtar Kelimeler

Türkçe veya İngilizce çalışmanın başında Türkçe ve İngilizce özet/Abstract olmalıdır. Özet 200 kelimeyi geçmemelidir.  

Özetin altına küçük harflerle 4–6 tane anahtar kelime (key words) yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, zorunlu olmadıkça başlıktakilerin tekrarı olmamalıdır. 

Genel Biçim

Yayım metni “Times New Roman”,  “12 punto”, “iki yana yaslı”, “düz”, “satır aralığı 1,15” ve “sonra 12 nk” olarak, varsa metin içerisindeki vurgulanmak istenen kelimeler, cümleler veya tanımlamalar italik olarak yazılabilir fakat kalın olarak yazılmamalıdır. Yazımda noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılmalıdır.

Çalışmada SI (Systeme International) birimleri ve kısaltmaları kullanılmalıdır. Diğer kısaltmalar kullanıldığında, metinde ilk geçtiği yerde 1 kez açıklanmalıdır.

Kaynak Gösterme(Atıf):

Gönderilen çalışmalar, APA 6.0 (American Psychological Association) yazım kuralları göz önünde bulundurularak yazılmalıdır. Makale ve kitapların referans olarak veriliş şekilleri aşağıdaki gibidir:

Tablo 1. Kaynak gösterme

 

Cümle başında veya ortasında:

Cümle sonunda:

Tek yazarlı çalışmalar

Sancar (2004) veya

Polat (2004); Yalçın (2006)

(Sancar, 2004). veya

(Polat, 2004; Yalçın, 2006). veya

(Polat, 1991; Aktaş, 1993; Çağlar, 2003; Çubuk ve Korkmaz, 2007).

Aynı yıl içindeki tek yazarlı çalışmalar

Kandemir (2000a ve b)

(Kandemir, 2000a ve b).

İki yazarlı çalışmalar

Sülün ve Balkı (2006) veya

Treagust and Coll (2004)

(Sülün ve Balkı, 2006). veya

(Treagust and Coll, 2004).

İkiden fazla yazarlı çalışmalar

Arf vd. (2000) veya

Lehmer et al. (2003)

(Arf vd., 2000).  veya

(Lehmer et al., 2003).

 

Tablo ve Grafikler:

Çalışmanın içeriğine göre gerekli görüldüğünde çalışma tablo, şekil ve grafiklerle desteklenerek açıklanmalıdır. Tablo dışında kalan fotoğraf, resim, çizim ve grafik gibi göstermeler “Şekil” olarak verilmelidir.

Her tablo ve şeklin metin içindeki yeri belirtilmelidir. Tüm tablo ve şekiller çalışma boyunca sırayla numaralandırılmalı (Tablo 1., Şekil 1.), başlık ve açıklamalar içermelidir. Şekiller sayfa boyutları dikkate alınarak yerleştirilmelidir. Şekillerin sıra numaraları ve başlıkları alta, tabloların ise üst kısmına yazılmalıdır.

Dipnotlar:

Sadece ilk sayfada; sorumlu yazarın e – posta adresi ve eğer sunulan çalışma bildiri, tez veya proje çalışmasının bir kısmı ise dipnot olarak belirtilmelidir.

Bölüm ve alt bölümler: 
Çalışmadaki ana bölümler; (Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Sonuç ve Tartışma,  Öneriler) Her Sözcüğün baş harfleri büyük ve kalın, 12 punto olarak sola dayalı yazılmalıdır.

Alt bölümlerin başlıkları Yalnız ilk sözcüğün ilk harfi büyük diğer sözcükler küçük ve kalın 12 punto olarak sola dayalı yazılmalıdır. Bütün bölüm/alt bölüm başlıklarına numara verilmelidir.

Giriş: Konu hakkında kısa bir literatür bilgisi verilmeli, sonunda çalışmanın amacı kısaca belirtilmelidir.

Materyal ve Metot: Eğer çalışma deneysel ise kullanılan deneysel yöntemler detaylı ve açıklayıcı bir biçimde verilmelidir. Çalışmada kullanılan metot, başkaları tarafından tekrarlanabilecek şekilde açıklayıcı olmalıdır.

Bulgular: Bu bölümde elde edilen bulgular verilmeli ve yorum yapılmamalıdır.

Sonuç ve Tartışma: Sonuçlar mutlaka tartışılmalı fakat gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Sonuçların başka araştırmalarla benzerlik ve farklılıkları verilmeli, bunların muhtemel nedenleri tartışılmalıdır.

Öneriler(Seçimlik): Gerekli ise elde edilen sonuçların bilime katkısı ve önemi belirtilebilir.

Teşekkür(Seçimlik): gerekli görüldüğünde Teşekkür genellikle çalışmaya maddi destek sağlayan kurumlara veya kişilere veya çalışmayı yayına gönderilmeden önce inceleyip önerilerde bulunan uzmanlara yapılır. Mümkün olduğunca kısa olmalıdır.

Kaynaklar: Yayınlanmamış bilgiler kaynak olarak verilmemelidir. (Örnekler: Hazırlanmakta olan veya yayına gönderilen çalışmalar, yayınlanmamış bilgiler veya gözlemler, kişilerle görüşülerek elde edilen bilgiler, raporlar, ders notları, seminerler gibi). Ancak, tamamlanmış ve jüriden geçmiş tezler kaynak olarak verilebilir.

Kaynaklar 12 punto ve tek aralıklı sonra 6 nk olacak şekilde ve ikini satır ve sonrası soldan 1cm girintili olacak şekilde yazar soyadlarına göre sıralı yazılmalıdır.

APA 6 standartlarına uygun olarak verilmelidir. Türkçe ve yabancı kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘ve/and' yazılmalıdır. Kaynaklara metin içinde numara verilmemeli ve aşağıdaki örneklerde olduğu gibi belirtilmelidir.

Ekler: Tüm ekler ayrı sayfalara yazılmalı ve Romen rakamları ile numaralandırılmalıdır.

Kaynakların yazımı
Makale:

Yazarın Soyadı, adının baş harf(ler)i. Yıl. “Çalışmanın başlığı”, derginin adı (italik), cilt numarası(varsa sayısı), sayfa numarası.

Şahin, S. 2008. “Su Arıtma Teknolojisindeki Kolloidlerin Kararlılık Esasları”, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(2), 133-154.

Kitap:

Yazarın Soyadı, Adının Baş Harf(ler)i. (Basım Yılı). “kitabın adı varsa baskı sayısı”, (varsa çeviri editör(ler)i),  basımevi(italik), Yayınlandığı yer, varsa cilt numarası, sayfa aralığı.

McAdams, W. H. (1942). “Heat Transmission 2nd ed.”, Mc Graw Hill, New York, 278-292.

Kitapta Bölüm:

Bölüm yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i, (basım yılı). “Bölüm Başlığı”, kitabın adı varsa baskı sayısı,  (varsa çeviri editör(ler)i),  basımevi(italik), Yayınlandığı yer, varsa cilt numarası, sayfa aralığı.

Goto, S., Levec, J. and Smith, J. M. 1942. “Mass transfer in packed ebds with two-phase flow” , Heat Transmission 2nd ed., McGraw Hill, New York, 278-292.

Kongre ve Sempozyum:

Yazar(lar)ın soyadı, adının baş harfi. Yıl. “Çalışma başlığı”, kongre adı(italik), kongreyi düzenleyen kurum, yapıldığı yer, sayfa numarası.

Gürses, E., Yalçın, H., Uğur, K., “Anlamlı Öğrenme ve Verim, Dönüşümlülük ve Entropi Kavramlarının İlişkilendirilmesi”, V. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 97. 

Tez: 

Yazarın Soyadı, Adının baş harf(ler)i. Yıl “Tezin Adı”, Tezin Cinsi (Yüksek Lisans/Doktora), Tezin Sunulduğu Enstitü (italik), Sunulduğu yer, sayfa aralığı.

Okur, M. 2006 “Cebir paket programları vasıtasıyla izomorfizim kavramının öğretimi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 10-15.

Anonim:

Anonim, (basım yılı). “yayının adı”, basıldığı yer, sayfa aralığı.

Anonim, (2005). “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik. T.C. Tarim ve Köyişleri Bakanlığı”, Resmi Gazete, 2.

Anonim kaynaklar, Kaynaklar bölümünde yıl sırasına göre verilir.

Patentler:

Kitchen, (1986). “Combustion Improver Fuel Additive”. US Patent No: 4, 585, 462. April 29.

İnternet:

Eğer bir bilgi herhangi bir internet sayfasından alınmış ise (internetten alınan ve dergilerde yayınlanan Çalışmalar hariç), kaynaklar bölümüne internet sitesinin ismi tam olarak yazılmalıdır.

Yazarın Soyadı, adının baş harf(ler)i. (Yıl). “Çalışmanın başlığı”, derginin adı (italik), varsa cilt numarası, varsa sayısı (parantez içerisinde), sayfa numarası.

İnternette yayımlanan dergi

Yazarın Soyadı, Adının baş harf(ler)i. (Derginin yayımlandığı Yıl). “Çalışma Başlığı”, Derginin adı (italik), cilt numarası(varsa sayı no), 
Erişim Adresi, 
Son erişim tarihi: Gün. Ay. Yıl

İnternet sayfası

Kurum/Kuruluş Adı. “Atıf yapılan bölüm/tablo/şekil başlığı”, 
Erişim adresi, 
Son erişim tarihi: Gün.Ay.Yıl

TUİK. “2004 Belediye Atık su İstatistikleri”, 
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=416,
Son erişim tarihi: 01.01.2017

Robotics at Boston Dynamics, (2008),
http://www.bostondynamics.com/content/sec.php?section=robotics 
Son Erişim Tarihi: 21.10.2008 

Şayet internet sayfasının yazarı belli değil ise:

Anonim 2018. İnternet adresi

GENEL İLKELER


Yekarum E-dergi Dergisi’nde uygulanan makale kabul süreçleri ve yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Bütün paydaşların (yazarlar, okurlar ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Makalelerin kabulünde, özgün, atıf alma olasılığı yüksek ve akademik ilkelere uygun olması kriterleri göz önünde tutulmaktadır. Yazarlardan makale başvurusu ve yayım süreçlerinde herhangi bir ücret talep edilmez. DOI kayıtları ile yayınlanacak makalelerin bilimsel, etik ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir.
Yekarum E-dergiDergisi yönetimi (Ön Denetim Kurulu-Yayın Kurulu ve editör) intihal (plagiarism) konusunda ithenticate(R) aracılığıyla ve diğer bilimsel denetimlerden sonra metin incelemelerine geçer. Benzerlik oranı üst sınırı %20 (Kaynaklar hariç) olarak belirlenmiş ve benzeme oranı %20'yi geçen makaleler, değerlendirmeye alınmaz.
Yekarum E-dergi Dergisi editör grubu, yayın etiği kapsamında tüm paydaşlarının belirtilen etik sorumluluk ve yükümlülükleri taşımalarını beklemektedir. Belirtilen etik görev ve sorumluluklar, yükümlülükler oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
ETIK GÖREV, SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLER


Yazarlar İçin;


Yekarum E-dergiDergisi’ne makale gönderen yazar veya yazarların belirtilen etik sorumluluk ve yükümlülüklere uyması beklenmektedir:

· Yazar veya yazarların çalışmalarının özgün olması, yazar veya yazarların başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

· Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

· Yazar veya yazarlardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar veya yazarlar beklenen veri ve bilgileri editörler kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

· Yazar veya yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklere yönelik izin prosedürlerini gerçekleştirdiğini gösteren belgeye sahip olmalıdır.

· Yazar veya yazarların yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

· Yazar veya yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Yekarum E-dergi Dergisi 'ne gönderilemez.

· Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.
Editör ve Alan Editörleri İçin;


Editör ve alan editörleri, Yekarum E-dergi Dergisi’nde yayınlanan her yayından sorumludur. Yekarum E-dergi Dergisi’nin editörü ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde belirtilen etik görev, sorumluluk ve yükümlülüklere sahip olmalıdır.

· Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,

· Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,

· Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,

· Düşünce özgürlüğünü destekleme,

· Akademik açıdan bütünlüğü sağlama,

· Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,

· Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

· Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

· Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.
Editör ve alan editörlerinin yazarlara karşı görev, sorumluluk ve yükümlülükleri belirtildiği şekildedir;

· Editör ve alan editörleri, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.

· Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.

· Editör ve alan editörleri, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.

· Yeni editör ve alan editörleri, çalışmalara yönelik olarak önceki editör veya editörler tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.

· "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmelidir.

· Editör ve alan editörleri, yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.

· Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.
Editör ve alan editörlerinin hakemlere karşı görev, sorumluluk ve yükümlülükleri belirtildiği şekildedir;

· Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.

· Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.

· Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.

· Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.

· Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.

· Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.

· Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.

· Hakem havuzunun sürekli ve dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.

· Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.

· Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Derginin Makale İşleme Ücreti (APC) veya herhangi bir gönderim ücreti yoktur.