Ethical Principles and Publication Policy

GENEL İLKELER


Yekarum E-dergi Dergisi’nde uygulanan makale kabul süreçleri ve yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Bütün paydaşların (yazarlar, okurlar ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Makalelerin kabulünde, özgün, atıf alma olasılığı yüksek ve akademik ilkelere uygun olması kriterleri göz önünde tutulmaktadır. Yazarlardan makale başvurusu ve yayım süreçlerinde herhangi bir ücret talep edilmez. DOI kayıtları ile yayınlanacak makalelerin bilimsel, etik ve yasal sorumlulukları yazarlarına aittir.
Yekarum E-dergiDergisi yönetimi (Ön Denetim Kurulu-Yayın Kurulu ve editör) intihal (plagiarism) konusunda ithenticate(R) aracılığıyla ve diğer bilimsel denetimlerden sonra metin incelemelerine geçer. Benzerlik oranı üst sınırı %20 (Kaynaklar hariç) olarak belirlenmiş ve benzeme oranı %20'yi geçen makaleler, değerlendirmeye alınmaz.
Yekarum E-dergi Dergisi editör grubu, yayın etiği kapsamında tüm paydaşlarının belirtilen etik sorumluluk ve yükümlülükleri taşımalarını beklemektedir. Belirtilen etik görev ve sorumluluklar, yükümlülükler oluşturulurken açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi dikkate alınarak hazırlanmıştır.
ETIK GÖREV, SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLER


Yazarlar İçin;


Yekarum E-dergiDergisi’ne makale gönderen yazar veya yazarların belirtilen etik sorumluluk ve yükümlülüklere uyması beklenmektedir:

· Yazar veya yazarların çalışmalarının özgün olması, yazar veya yazarların başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.

· Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.

· Yazar veya yazarlardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar veya yazarlar beklenen veri ve bilgileri editörler kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.

· Yazar veya yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklere yönelik izin prosedürlerini gerçekleştirdiğini gösteren belgeye sahip olmalıdır.

· Yazar veya yazarların yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

· Yazar veya yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma Yekarum E-dergi Dergisi 'ne gönderilemez.

· Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.
Editör ve Alan Editörleri İçin;


Editör ve alan editörleri, Yekarum E-dergi Dergisi’nde yayınlanan her yayından sorumludur. Yekarum E-dergi Dergisi’nin editörü ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde belirtilen etik görev, sorumluluk ve yükümlülüklere sahip olmalıdır.

· Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarfetme,

· Sürekli olarak derginin gelişimini sağlama,

· Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütme,

· Düşünce özgürlüğünü destekleme,

· Akademik açıdan bütünlüğü sağlama,

· Fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirme,

· Düzeltme, açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık gösterme.

· Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

· Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.
Editör ve alan editörlerinin yazarlara karşı görev, sorumluluk ve yükümlülükleri belirtildiği şekildedir;

· Editör ve alan editörleri, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.

· Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.

· Editör ve alan editörleri, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.

· Yeni editör ve alan editörleri, çalışmalara yönelik olarak önceki editör veya editörler tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.

· "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmelidir.

· Editör ve alan editörleri, yazarlar tarafından kendilerinden beklenecek her konuyu ayrıntılı olarak içeren bir "Yazar Rehberi" yayınlamalıdır. Bu rehberler belirli zaman aralıklarında güncellenmelidir.

· Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.
Editör ve alan editörlerinin hakemlere karşı görev, sorumluluk ve yükümlülükleri belirtildiği şekildedir;

· Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.

· Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamakla yükümlüdür.

· Yazarlar ve hakemler arasından çıkar çatışması olup olmadığını gözetmek durumundadır.

· Körleme hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.

· Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.

· Hakemleri zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirmelidir.

· Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.

· Hakem havuzunun sürekli ve dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.

· Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellemelidir.

· Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.