Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Güneydoğu Anadolu Orojenezinde Aksu-Samsat (Adıyaman) Profil Hattının Jeolojik Özellikleri

Year 2023, Volume: 44 Issue: 1, 22 - 63, 28.03.2023
https://doi.org/10.17824/yerbilimleri.1129329

Abstract

Alpin-Himalaya Orojenezinin bir parçasını oluşturan Güneydoğu Anadolu Orojenezi, (GAO) Geç Kretase-Senozoyik süresince Avrasya ve Afrika/Arap Levhalarının göreceli olarak birbirlerine yaklaşımı, Neo-Tetis Okyanusunun güney kolunun yitimi, okyanusal kabuk kayalarının üzerlemesi, okyanus havzasının daralması/kapanması ve kıta-kıta çarpışması, değişen tektonik rejimlerde çökel ortamları ve yoğun deformasyon gelişimini temsil eder. GAO kuzeyden güneye doğru Nap bölgesi, Ekay zonu ve Arap Platformu olarak üç ana yapısal bölümden oluşur. Bu çalışmaya konu olan Aksu-Samsat profil hattı ve harita alanı bu yapısal bölümlerden Nap bölgesi ile Arap Platformunu içermektedir. Profil hattı yersel ve bölgesel ölçekli uyumsuzluklar ile farklı ölçeklerde kıvrım ve fay gelişimlerini barındırır. Fayların çoğu ters ve bindirme karakterli faylardır; havza çökellerini denetleyen ve/veya kesen sınırlı gelişime sahip normal faylar ile önceki yapıları ve litolojileri etkilemiş genç doğrultu atımlı faylar/fay zonları da yer almaktadır. Kıvrımlar farklı geometrilerde ve antiklinal/antiform ve senklinal/sinform özelliklidir.
Bölgede ve profil hattı boyunca paleotektonik ve neotektonik rejim dönemleri işaret eden beş deformasyon evresi belirlenmiştir; bu evreler sırasıyla üst Kampaniyen-alt Maestrihtiyen, üst Palesen-alt Eosen, orta Eosen sonu, erken Miyosen sonu ve Pliyosen-Kuvaterner evreleridir. Üst Kampaniyen-alt Maestrihtiyen evresi özellikle Koçali ofiyolit melanj ve Karadut karmaşığı kayalarının Koçali ve Karadut dekolmanları boyunca bölgeye yerleşimini temsil ederken, üst Paleosen-alt Eosen evresi kuzey alanların yükselip aşınması ve Gercüş formasyonunun uyumsuz olarak çökelmesi ile ilişkilidir. Orta Eosen sonu evresi, bölgesel sıkışma rejimine bağlı Midyat grubu ve örttüğü önceki litolojilerin kıvrımlanması ve faylanması ile temsil olur. Erken Miyosen sonu evresi, bölgedeki metamorfitlerin ve Maden karmaşığını oluşturan kayaların Aksu fay zonu boyunca platformun genç çökelleri üzerine (Silvan grubu) yerleşimi ve erken Miyosen ve öncesi kayaların yaygın deformasyonu ile temsil olur. Alanı etkileyen Pliyosen-Kuvaterner deformasyon evresi ile özellikle sol yanal doğrultu atımlı fayların (Örn., Adıyaman fay zonu) gelişimi ile tipiktir. İnceleme alanı ve yakın civarındaki stratigrafik oluşum ve deformasyon gelişimi, orojenezin diğer kesimleri ile önemli ölçüde korele edilmektedir.

References

 • Açıkbaş, D. ve Başuğ, C., 1975. V. Bölge Cacas-Hani Yöresi Kuzey Sahalarının Jeoloji Raporu ve Petrol Olanakları. TPAO Arama Rapor 917, Ankara (yayımlanmamış).
 • Aqrawi, A. A. M., Goff, J.C., Horbury, A. D., and Sadooni, F.N., 2010. The Petroleum Geology of Iraq: Beaconsfield, Scientific Press Ltd., United Kingdom.
 • Aksu, R., and Engin, C., 2016. The Intra-Phase in the Southastern Anatolia, the Eocene Tectonics. 69th Geological Congress of Turkey, Ankara, Abstracts, 548-549.
 • Aksu, R., and Durukan, B.A., 2014. Adıyaman Bölgesi Geç Kretase İstifindeki Yeni Bulgular ve Öneriler. TPAO Arama Raporu 5502, Ankara (yayınlanmamış).
 • Aksu, R., and Mülayim, O., 2015. Adıyaman ve Çevresinin Jeolojisi Teknik Gezi Kılavuzu, TPAO Arama Rapor 5570, Ankara (yayınlanmamış).
 • Alsharhan, A.S., and A.E.M. Nairn, 1997. Sedimentary Basins and Petroleum Geology of the Middle East. Elsevier Science, Amsterdam, The Netherlands.
 • Aktas, G., and Robertson, A.H.F., 1991. Tectonic evolution of the Tethys suture zone in SE Turkey: evidence from the petrology and geochemistry of Late Cretaceous and Middle Eocene extrusives. In Ophiolites oceanic crustal analogues. Proceedings of the Symposium “Troodos 1987”. Edited by J. Malpas et al. Geological Survey Department, Ministry of Agriculture and Natural Resources, Nicosia, Cyprus, 311–328.
 • Baniasad, A., Rabbani, A.R., Sachse, V.F., Littke, R., Moallemi,S.,A., and Soleimany, B., 2016. 2D basin modeling study of the Binak Trough, northwestern Persian Gulf, Iran. Marine and Petroleum Geology, 77, 882-897.
 • Berberian, M., and King, G. C. P., 1981. Towards a Paleogeography and Tectonic Evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Sciences, 18, 210-265.
 • Beydoun, Z. R., Hughes Clarke, M. W., and Stoneley, R., 1992. Petroleum in the Zagros basin: a late Tertiary foreland basin overprinted onto the outer edge of a vast hydrocabon-rich Paleozoic–Mesozoic passive margin shelf, in Macqueen, R. W., and Leckie, D. A., editors, Foreland basins and fold belts. American Association of Petroleum Geologists Memoir 55, 309 –339.
 • Bingöl, A.F., 1984. Petrological aspects of Yüksekova complex in the Elazığ area. 38. Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Abstracts.
 • Bordenave, M. L., and Burwood, R., 1990. Source rock distribution and maturation in Zagros Orogenic belt: Provenance of Asmari and Bangestan reservoir oil accumulations: Organic Geochemistry, 16 (13), 369–387.
 • Bordenave, M. L., and Hegre, J. A., 2010. Current distribution of oil and gas fields in the Zagros Fold Belt of Iran and contiguous as the result of the petroleum systems, in P. Leturmy and C. Robin, eds., Tectonic and stratigraphic evolution of Zagros and Makran during the Mesozoic-Cenozoic: London, Geological Society, London, Special Publications 330, 291–353.
 • Bordenave, M. L., and Huc, A. Y., 1995. The Cretaceous source rocks in the Zagros Foothills of Iran: An example of a large size intracratonic basin: Revue de l’Institut Francais du Petrole, 50, 727–753.
 • Bozdoğan, N., ve Erten, T., 1990. Mardin Yükseliminin yası ve etkileri. GD Anadolu. Türkiye 8. Petrol Kongresi, Ankara, Abstracts, 207-227.
 • Bozdoğan, N., and Ertuğ, K., 1997. Geological evolution and paleogeography of SE Anatolia in the Paleozoic. In: Göncüoğlu, M.C. & Derman, A.S. (Eds) Early Paleozoic Evolution in NW Gondwana Proceedings. Turkish Association of Petroleum Geologists, Special Publication, 3, 39-50.
 • Cater, J.M.L., and Gillcrist,J.R., 1994. Karstic Reservoirs Of The Mid-Cretaceous Mardin Group, SE Turkey: Tectonic And Eustatic Controls On Their Genesis, Distribution and Preservation. Journal of Petroleum Geology, 17, 253-278.
 • Çelikdemir, E., Dülger, S., Görür, N., Wagner, C., and Uygur. K., 1991. Stratigraphy, Sedimentology, and Hydrocarbon Potential of the Mardin Group, SE Turkey. Special Publication of EAPG, 1, 439-454.
 • Çoruh T., Yakar, H., ve Ediger, V., 1997.Güneydoğu Anadolu Bölgesi Otokton İstifinin Biyostratigrafi Atlası. TPAO Araştırma Merkezi, Eğitim Yayınları, 30, Ankara (yayınlanmamış).
 • Demirel, I.H., Yurtsever, T.S., and Güneri, S., 2001. Petroleum Systems of the Adıyaman Region, Southeastern Anatolia, Turkey. Marine and Petroleum Geology, 18, 391-410.
 • Dewey, J.F., Hempton, M.R., Kidd, W.S.F., Saroglu, F., and Şengör, A.M.C., 1986. Shortening of continental lithosphere: the neotectonics of Eastern Anatolia - a young collision zone. Geological Society, London, Special Publications, 19, 1-36.
 • Dewey, J. F., Pitman, W. C., Ryan, W. B. F., and Bonnin, J.,0 1973. Plate tectonics and the evolution of the Alpine System: Geological Society of America Bulletin, 84 (10), 3137–3180.
 • Duran, O., Semşir, D., Sezgin, İ. ve Perinçek, D. 1988. Güneydoğu Anadolu'da Midyat ve Silvan Gruplarının Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Petrol Potansiyeli. TPJD Bülteni, 1/2, 99-126.
 • Duran, O., Semşir, D., Sezgin, İ. ve Perinçek, D. 1989. Güneydoğu Anadolu'da Midyat ve Silvan Gruplarının Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Paleocoğrafyası, Paleontolojisi, Jeoloji Tarihi, Rezervuar ve Diyajenez Özellikleri ve Olası Petrol Potansiyeli. TPAO Arama Rapor 2563, Ankara (yayınlanmamış).
 • Duran, O., Şengündüz, N., Sayılı, A., Soylu, C. ve Aras, M., 1996. XI ve XII. Bölgelerde (GDA) Üst Kretase Karbonatlarının Stratigrafisi, Sedimantolojisi, Rezervuar Özellikleri, Jeokimyasal Değerlendirmesi ve Hidrokarbon Potansiyeli. TPAO Araştırma Merkezi Rapor 2165, Ankara (yayınlanmamış).
 • Ehlers, E. G., ve Blatt, H., 1982. Petrology, Igneous, Sedimentary and Metamorphic. W.H. Freemand and Co., San Francisco.
 • English, J.M., Lunn, G.A., Ferreira, L., and Yacu, G., 2015. Geologic evolution of the Iraqi Zagros, and its influence on the distribution of hydrocarbons in the Kurdistan region. AAPG Bulletin 99 (2), 231-272.
 • Erdem, E., 1994. Pütürge (Malatya) metamorfitlerinin petrografik ve petrolojik özellikleri. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ (yayınlanmamış).
 • Erenler, M., 1989. XI-XII. Bölge Güney Alanlarındaki Kuyularda Mesozoyik Çökel İstifinin Mikropaleontolojik İncelemesi. TPAO Araştırma Merkezi Rapor 1364, Ankara (yayınlanmamış).
 • Fontaine, J.M., 1981. La plate-forme Arabe et sa marge passive au Mesozoique: L’exemple d’Hazro (SE Turkey). These, L’Univeriste de Paris-Sud, Paris.
 • Fontaine, J.M., 1982. Paleozoyik esmasında Arap platformunun stratigrafik, sedimantolojik ve yapısal özellikleri. TPAO Arama Grubu Rapor 1652, Ankara (Yayınlanmamış).
 • Fourcade, E., Dercourt, J., Günay, Y., Azema, İ., Kozlu, H., Bellier, J.P., Cordey, F., Cross, P., Dewever, P., Enay, R., Hernandez, J., Lauer, I.P., and Wriellynck, B., 1991. Stratigraphie et paleogeopraphic de la marge septentrionele de la plate-forme arabe au mesozoique (Turquie du Sud. Est) Bull. Soc. Geol. France, 162 (1), 25-41.
 • Gilmour, N., and Makel, G., 1996. 3D Geometry And Kinematics of The N.V.Turkse Shell Thrustbelt Oil Fields, Sourheast Turkey. In: Ziegler, P. A. & Horvath, F. (Eds), Peri-Tethys Memoir 2: Structure And Prospects of Alpine Basins and Forelands, 525-547. Göncüoğlu, M.C., ve Turhan, N., 1984. Geology of the Bitlis Metamorphic belt. International Symp. on the geology of the Taurus Belt, The Geological Society of Turkey, Mineral Research and Exploration Institute, 237-244.
 • Görür, N., Çelikdemir, E., ve Dülger, S., 1987. Güneydoğu Anadolu X, XI ve XII. Petrol Bölgelerinde Mardin Grubu Karbonatlarının Sedimantolojisi, Yayılım, Fasiyes, Çökelme Ortamı ve Paleocoğrafya. TPAO Arama Rapor 2312, Ankara (yayımlanmamış).
 • Günay, Y., 1984. Amanos Dağlarının jeolojisi ve Karasu-Hatay grabeninin petrol olanakları. TPAO Arama Rapor 1954, Ankara (yayınlanmamış).
 • Günay, Y., 1990. Güneydoğu Anadolu'nun Jeolojisi. TPAO Arama Grubu, Ankara (yayınlanmamış).
 • Günay, Y., 1998. Güneydoğu Anadolu Jeolojisi Stratigrafi. TPAO Arama Rapor 3939, Ankara (yayımlanmamış).
 • Güven, A., Dinçer, A., Tuna, M. E., Tezcan, Ü.Ş. ve Çoruh, T., 1988. Güneydoğu Anadolu’da Mardin ve Midyat Grupları Arasında Yer Alan Birimlerin Stratigrafisi (ön rapor). TPAO Arama Rapor 2414, Ankara (yayınlanmamış).
 • Güven, A., Dinçer, A., Tuna, M. E. and Çoruh, T., 1991. Stratigraphic evolution of the Campanian-Paleocene autochthonous succesion of the Southeast Anatolia. Ozan Sungurlu Symposium Proceeding, 238-261.
 • Haq, B. U., Hardenbol, J., and Vail, P.R., 1988. Mesozoic and Cenozoic chronostratigraphy and cycles of sea-level change. Sea-level changes: An integrated approach: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publication 42, 72–108.
 • Harris, P.M., Frost, S.H., Seiglie, G. A., and Schneidermann, N., 1984. Regional Unconformities and Depositional Cycles, Cretaceous of the Arabian Peninsula, In:, Interregional Unconformities and Hydrocarbon Accumulation. Schlee, J.S. (eds), AAPG Memoir 36, 67-80.
 • Haynes, S. J., and Reynolds, P. H., 1980. Early development of Tethys and Jurassic ophiolite displacement. Nature, 283, 561–563.
 • Helvacı, C., 1983. Bitlis Masifi Avnik (Bingöl) bölgesi metamorfik kayaların petrojenezi, TJK Bülteni, 26 (2), 117-132. Hempton, M.R., 1985. Structure and deformation history of the Bitlis suture near lake Hazar, Southeastern Turkey: Geol. Sos. America Bull., 96, 233-243.
 • Işık, V., Uysal, I.T., Çağlayan, A., and Seyitoğlu, G., 2014. The evolution of intraplate fault systems in Central Turkey: Structural evidence and Ar-Ar and Rb-Sr age constraints for the Savcılı Fault Zone. Tectonics 33 (10), 1875-1899.
 • Işık, V., Saber, R., and Çağlayan, A., 2021. November 08, 2019 Turkmanchay earthquake (Mw:5.9) in NW Iran: an assessment of the earthquake using DInSAR time-series and field evidence. Natural Hazards, 105 (3), 3013-3037.
 • James, G. A., and Wynd, J. G., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area. The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 49(12), 2182–2245.
 • Kara, B., and Işık, V., 2021. Reservoir characteristics and unconventional oil potential of Silurian aged Dadaş shale in southeast Turkey. Journal of Petroleum Science and Engineering, 200.
 • Karabulut, A., Bozdoğan, N., Korucu, M., Çubukçu, A., ve İztan, H., 1993. Güneydoğu Anadolu XI. Bölge Kuzeyi Paleozoyik Birimlerinin Stratigrafisi, Rezervuar ve Hidrokarbon Potansiyeli. TPAO Arama Grubu Raporu 3364, Ankara (yayınlanmamış).
 • Karig, D.E., and Kozlu, H., 1990. Late Palaeogene Evolution of the Triple Junction Region Near Maras¸ south-central Turkey. Journal of the Geological Society, London 147, 1023–1034.
 • Kaymakçı, N., İnceöz, M., Ertepınar, P., and Koç, A., 2010. Late Cretaceous to Recent kinematics of SE Anatolia (Turkey). Geological Society, London, Special Publications, 340, 409-435.
 • Kazmin, V. G., Ricou, L. E., and Sbortshikov, I. M., 1986. Structure and evolution of the passive margin of the eastern Tethys. Tectonophysics, 123, 153–179.
 • Ketin, İ. 1964. Güneydoğu Anadolu Paleozoyik Teşekküllerinin Jeolojik Etüdü Hakkmda Rapor (I.Kısım: Derik-Bedinan, Penbeğli-Tut ve Hazro Bölgesi). TPAO Arama Rapor 287, Ankara (yayınlanmamış).
 • Ketin, İ., 1966. Güneydoğu Anadolu’nun Kambriyen teşekkülleri ve bunların doğu İran Kambriyen ile mukayesesi. MTA Dergisi, 66, 75-87.
 • Ketin, İ. ve Sungurlu, O. 1992. GDA'da, Kenar Kıvrımları Kuşağı İçinde Yeralan Çermik­ Kevan Antiklinalinin Jeolojisi Hakkında Tarihsel Bir İnceleme. TPJD Bülteni, 4(1), 1-8.
 • Kipman, E., 1981. Keban’ın jeolojisi ve Keban şaryajı. İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri, 1 (2), 75-81.
 • Mülayim, O., Mancini, E., Çemen, İ., and Yılmaz, İ.Ö., 2016. Upper Cenomanian-Lower Campanian Derdere and Karababa formations in the Çemberlitaş oil field, southeastern Turkey: their microfacies analyses, depositional environments, and sequence stratigraphy. Turkish Journal of Earth Science, 25, 46–63.
 • Motiei, H., 1993. Stratigraphy of Zagros. In A. Hushmandzadeh (Ed.), Treatise on the Geology of Iran. Geological Survey of Iran.
 • Okay, A.I. and Tüysüz, O., 1999. Tethyan sutures of northern Turkey. In "The Mediterranean Basins: Tertiary extension within the Alpine orogen" (eds. B. Durand, L. Jolivet, F. Horváth and M. Séranne), Geological Society, London, Special Publication 156, 475-515.
 • Özdemir, F. ve Ünlügenç, U.C., 2013. Gökiçi (Diyarbakır) Yapısının Stratigrafisi ve Hidrokarbon Potansiyeli Açısından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 127-141.
 • Özel, N. 2001. Gap Bölgesinin jeolojisi maden ve enerji kaynakları. GAP 1. Basım, Mayıs 2002, Şanlıurfa.
 • Özkan, R., 2021. The Adıyaman Group carbonate succession on the northern Arabian Plate (southeastern Turkey): A review of lithostratigraphy, foraminiferal biostratigraphy, depositional environments and sequence stratigraphic evolution. Journal of Asian Earth Sciences, 210, 1-24.
 • Özkan, R., and Altıner, D., 2019. The Cretaceous Mardin Group carbonates in southeast Turkey: lithostratigraphy, foraminiferal biostratigraphy, microfacies and sequence stratigraphic evolution. Cretaceous Research, 98, 153-178.
 • Perinçek, D., 1978. Çelikhan-Sincik-Koçali (Adıyaman ili) Alanının Jeolojik İncelemesi ve Petrol Olanaklarının Araştırılması. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Tatbiki Jeoloji Kürsüsü, İstanbul.
 • Perinçek, D., 1979. Geological investigation of Çelikhan-Sincik-Koçali Area Adıyaman province: Istanbul Universitesi Fen Fakultesi Mecmuasi, Seri B (44), 127-147.
 • Perinçek, D., 1980. Arabistan Kıtası Kuzeyindeki Tektonik Evrimin, Kıta Üzerinde Çökelen İstifteki Etkileri. Türkiye Beşinci Petrol Kongresi, Ankara, Jeoloji-Jeofizik Bildirileri, 77-93.
 • Perinçek D., Duran, O., Bozdoğan, N., and Çoruh, T., 1991. Stratigraphy and Paleogeographical Evolution of the Autochthonous Sedimentary Rocks in the SE Turkey. Ozan Sungurlu Symposium, Proceedings, Ankara, 274-305.
 • Perinçek, D., Günay, Y., and Dinçer, A., 1988. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yanal atımlı faylarla ilgili yeni gözlemler. Türkiye 7. Petrol Kongresi, Abstracts, Ankara.
 • Perinçek, D., ve Özkaya, İ., 1981. Arabistan levhası kuzey kenarı tektonik evrimi. Hacettepe Univ. Yerbilimleri, 8, 91-101.
 • Ricou, L. E., 1976. Evolution structurale des Zagrides, la region clef de Neyriz (Zagros Iranien). Memoires de la Societe Geologique de France, 125, 1–144.
 • Rigo de Righi, M., and Cortesini, A., 1964. Gravity Tectonics in Foothills Structure Belt of Southeast Turkey. AAPG Bulletin, 48, 1911-1937.
 • Robertson A.H.F., 2000. Mesozoic–Tertiary tectono-sedimentary evolution of a South Tethyan oceanic basin and its margins in southern Turkey. In: Bozkurt E, Winchester JA, Piper JDA (eds) Tectonics and Magmatism in Turkey and Surrounding Area. Geol Soc, London, Spec Publ 173, 97–138.
 • Robertson, A.H.F., Ustaömer, T., Parlak, O., Ünlügenç, U.C., Taslı, K., and Inan, N., 2006. The Berit transect of the Tauride thrust belt, SE Turkey: Late Cretaceous–Early Cenozoic accretionary /collisional processes related to closure of the Southern Neotethys. J. Asian Earth Sci. 27, 108–145.
 • Robertson, A., Boulton, S.J., Taslı, K., Yıldırım, N., İnan, N., Yıldız, A., and Parlak, O. 2016. Lower Cretaceous-Miocene Sedimentary Development of The Arabian Continental Margin In Se Turkey (Adıyaman Region): Implications For Regional Palaeogeography and The Closure History Of Southern Neotethys, Journal of Asian Earth Sciences 115, 571-616.
 • Sadooni, F.N., 2004. Stratigraphy, Depositional Setting And Reservoir Characteristics Of Turonian - Campanian Carbonates In Central Iraq. Journal of Petroleum Geology, 27 (4), 357- 371.
 • Sepehr, M., and Cosgrove, J.W., 2004. Structural framework of the Zagros Fold-Thrust Belt, İran. Marine and Petroleum Geology, 21, 829-843.
 • Sinanoğlu, E., ve Erkmen, U., 1980. Güneydoğu Anadolu Apsiyen-Albiyen Palinostratigrafisi ve Bölgenin Alt Kretase Palinoprovensleri İçindeki Yeri. Türkiye Beşinci Petrol Kongresi, Ankara, Jeoloji-Jeofizik Bildirileri, 51-59.
 • Sungurlu, O., 1973. VI. Bölge Gölbaşı-Gerger Arasındaki Sahanın Jeolojisi. TPAO Arama Rapor 802, Ankara (yayınlanmamış).
 • Sungurlu, O., 1974. VI. Bölge Kuzey Sahalarının Jeolojisi. Türkiye İkinci Petrol Kongresi, Ankara, Tebliğler (Proceedings), 85-107.
 • Şahin, Ö., ve Işık, V., 2010. Çelikhan (Adıyaman) Civarında Yüzeyleyen Metamorfik ve Magmatik Kayaların Petrolojisi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 53 (2-3), 129-158.
 • Şenalp, M.A., Bahtiyar, İ., Işıkalp, U., Kaya, M., and Uz, E., 2018. Sequence Stratigraphy and Sedimentology of the Paleozoic Successions on the Arabian Platform and their Impact to Hydrocarbon Explorations in Southeast Turkey. Turkish Association of Petroleum Geologists (TAPG). Ankara.
 • Şengör, A.M.C., and Yılmaz, Y., 1981. Tethyan Evolution of Turkey: A Plate Tectonic Approach. Tectonophysics, 75, 181-241.
 • Tuna, D., 1973. VI. Bölge Litostratigrafi Birimleri Adlamasının Açıklayıcı Raporu. TPAO Arama Rapor 813, Ankara (yayınlanmamış).
 • Yazgan, E., 1984. Geodynamic evolution of the Eastern Taurus region. International Symposium on the Geology of the Taurus Belt, Ankara, 199-209.
 • Yazgan, E., and Chessex, R. 1991. Geology and tectonic evolution of the southeastern Taurides in the region of Malatya. Turkish Association of Petroleum Geologists, 3, 1–42.
 • Yılmaz, Y., 1990. Allochthonous Terranes in The Tethyan Middle East: Anatolia and The Surrounding Regions. Royal Society of London Philosophical Transactions, A331, 611-624.
 • Yılmaz, Y., 1993. New Evidence And Model On The Evolution Of The Southeast Anatolia Orogen. Geological Society of America Bulletin, 105, 251-271.
 • Yılmaz, Y., 2019. Southeast Anatolian Orogenic Belt revisited (geology and evolution). Can. J. Earth Sci., 56, 1163–1180.
 • Yilmaz, Y., and Yiğitbaş, E., 1991. The different ophiolitic-metamorphic assemblages of S.E. Anatolia and their significance in the geological evolution of the region: 8th Petroleum Congress of Turkey, Geology Proceedings, Ankara, Turkey, 128-140.
 • Yılmaz, Y., Yiğitbas, E., Yıldırım, M., and Genç, C., 1992. Origin of the southeast Anatolian metamorphic massifs. In The 9th Petroleum Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Abstracts, 170–180.
 • Yılmaz, E., ve Duran, O. 1997. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Otokton ve Allokton Birimler Stratigrafi Adlama Sözlüğü (Lexicon). TPAO Eğitim Yayınları 31, Arama Rapor 3712, Ankara (yayınlanmamış).
 • Yılmaz, Y., Gürpınar, O., Günay, Y., Demirkol, C., Yiğitbaş, E., ve Sarıtaş, B., 1984. Amanos Dağlarının Jeolojisi. TPAO Arama Rapor 1920, Ankara (yayınlanmamış).
 • Yılmaz, Y., Gürpınar, O., Kozlu, H., Gül, M. A., Yiğitbaş, E., Yıldırım, M., Genç, C. ve Keskin, M., 1987. Maraş Kuzeyinin Jeolojisi (Andırın-Berit-Engizek-Nurhak­ Binboğa Dağları). Cilt II: TPAO Arama Rapor 2028/2, Ankara (yayınlanmamış).
 • Yılmaz, Y., Yiğitbaş, E., and Çemen, İ., 2022. Tectonics of the Southeast Anatolian Orogenic Belt. https://www.essoar.org/10.1002.
 • Ziegler, M.A., 2001. Late Permian to Holocene Paleofacies Evolution of the Arabian Plate and its Hydrocarbon Occurrences. GeoArabia, 6 (3), 445-504.

Year 2023, Volume: 44 Issue: 1, 22 - 63, 28.03.2023
https://doi.org/10.17824/yerbilimleri.1129329

Abstract

References

 • Açıkbaş, D. ve Başuğ, C., 1975. V. Bölge Cacas-Hani Yöresi Kuzey Sahalarının Jeoloji Raporu ve Petrol Olanakları. TPAO Arama Rapor 917, Ankara (yayımlanmamış).
 • Aqrawi, A. A. M., Goff, J.C., Horbury, A. D., and Sadooni, F.N., 2010. The Petroleum Geology of Iraq: Beaconsfield, Scientific Press Ltd., United Kingdom.
 • Aksu, R., and Engin, C., 2016. The Intra-Phase in the Southastern Anatolia, the Eocene Tectonics. 69th Geological Congress of Turkey, Ankara, Abstracts, 548-549.
 • Aksu, R., and Durukan, B.A., 2014. Adıyaman Bölgesi Geç Kretase İstifindeki Yeni Bulgular ve Öneriler. TPAO Arama Raporu 5502, Ankara (yayınlanmamış).
 • Aksu, R., and Mülayim, O., 2015. Adıyaman ve Çevresinin Jeolojisi Teknik Gezi Kılavuzu, TPAO Arama Rapor 5570, Ankara (yayınlanmamış).
 • Alsharhan, A.S., and A.E.M. Nairn, 1997. Sedimentary Basins and Petroleum Geology of the Middle East. Elsevier Science, Amsterdam, The Netherlands.
 • Aktas, G., and Robertson, A.H.F., 1991. Tectonic evolution of the Tethys suture zone in SE Turkey: evidence from the petrology and geochemistry of Late Cretaceous and Middle Eocene extrusives. In Ophiolites oceanic crustal analogues. Proceedings of the Symposium “Troodos 1987”. Edited by J. Malpas et al. Geological Survey Department, Ministry of Agriculture and Natural Resources, Nicosia, Cyprus, 311–328.
 • Baniasad, A., Rabbani, A.R., Sachse, V.F., Littke, R., Moallemi,S.,A., and Soleimany, B., 2016. 2D basin modeling study of the Binak Trough, northwestern Persian Gulf, Iran. Marine and Petroleum Geology, 77, 882-897.
 • Berberian, M., and King, G. C. P., 1981. Towards a Paleogeography and Tectonic Evolution of Iran. Canadian Journal of Earth Sciences, 18, 210-265.
 • Beydoun, Z. R., Hughes Clarke, M. W., and Stoneley, R., 1992. Petroleum in the Zagros basin: a late Tertiary foreland basin overprinted onto the outer edge of a vast hydrocabon-rich Paleozoic–Mesozoic passive margin shelf, in Macqueen, R. W., and Leckie, D. A., editors, Foreland basins and fold belts. American Association of Petroleum Geologists Memoir 55, 309 –339.
 • Bingöl, A.F., 1984. Petrological aspects of Yüksekova complex in the Elazığ area. 38. Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Abstracts.
 • Bordenave, M. L., and Burwood, R., 1990. Source rock distribution and maturation in Zagros Orogenic belt: Provenance of Asmari and Bangestan reservoir oil accumulations: Organic Geochemistry, 16 (13), 369–387.
 • Bordenave, M. L., and Hegre, J. A., 2010. Current distribution of oil and gas fields in the Zagros Fold Belt of Iran and contiguous as the result of the petroleum systems, in P. Leturmy and C. Robin, eds., Tectonic and stratigraphic evolution of Zagros and Makran during the Mesozoic-Cenozoic: London, Geological Society, London, Special Publications 330, 291–353.
 • Bordenave, M. L., and Huc, A. Y., 1995. The Cretaceous source rocks in the Zagros Foothills of Iran: An example of a large size intracratonic basin: Revue de l’Institut Francais du Petrole, 50, 727–753.
 • Bozdoğan, N., ve Erten, T., 1990. Mardin Yükseliminin yası ve etkileri. GD Anadolu. Türkiye 8. Petrol Kongresi, Ankara, Abstracts, 207-227.
 • Bozdoğan, N., and Ertuğ, K., 1997. Geological evolution and paleogeography of SE Anatolia in the Paleozoic. In: Göncüoğlu, M.C. & Derman, A.S. (Eds) Early Paleozoic Evolution in NW Gondwana Proceedings. Turkish Association of Petroleum Geologists, Special Publication, 3, 39-50.
 • Cater, J.M.L., and Gillcrist,J.R., 1994. Karstic Reservoirs Of The Mid-Cretaceous Mardin Group, SE Turkey: Tectonic And Eustatic Controls On Their Genesis, Distribution and Preservation. Journal of Petroleum Geology, 17, 253-278.
 • Çelikdemir, E., Dülger, S., Görür, N., Wagner, C., and Uygur. K., 1991. Stratigraphy, Sedimentology, and Hydrocarbon Potential of the Mardin Group, SE Turkey. Special Publication of EAPG, 1, 439-454.
 • Çoruh T., Yakar, H., ve Ediger, V., 1997.Güneydoğu Anadolu Bölgesi Otokton İstifinin Biyostratigrafi Atlası. TPAO Araştırma Merkezi, Eğitim Yayınları, 30, Ankara (yayınlanmamış).
 • Demirel, I.H., Yurtsever, T.S., and Güneri, S., 2001. Petroleum Systems of the Adıyaman Region, Southeastern Anatolia, Turkey. Marine and Petroleum Geology, 18, 391-410.
 • Dewey, J.F., Hempton, M.R., Kidd, W.S.F., Saroglu, F., and Şengör, A.M.C., 1986. Shortening of continental lithosphere: the neotectonics of Eastern Anatolia - a young collision zone. Geological Society, London, Special Publications, 19, 1-36.
 • Dewey, J. F., Pitman, W. C., Ryan, W. B. F., and Bonnin, J.,0 1973. Plate tectonics and the evolution of the Alpine System: Geological Society of America Bulletin, 84 (10), 3137–3180.
 • Duran, O., Semşir, D., Sezgin, İ. ve Perinçek, D. 1988. Güneydoğu Anadolu'da Midyat ve Silvan Gruplarının Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Petrol Potansiyeli. TPJD Bülteni, 1/2, 99-126.
 • Duran, O., Semşir, D., Sezgin, İ. ve Perinçek, D. 1989. Güneydoğu Anadolu'da Midyat ve Silvan Gruplarının Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Paleocoğrafyası, Paleontolojisi, Jeoloji Tarihi, Rezervuar ve Diyajenez Özellikleri ve Olası Petrol Potansiyeli. TPAO Arama Rapor 2563, Ankara (yayınlanmamış).
 • Duran, O., Şengündüz, N., Sayılı, A., Soylu, C. ve Aras, M., 1996. XI ve XII. Bölgelerde (GDA) Üst Kretase Karbonatlarının Stratigrafisi, Sedimantolojisi, Rezervuar Özellikleri, Jeokimyasal Değerlendirmesi ve Hidrokarbon Potansiyeli. TPAO Araştırma Merkezi Rapor 2165, Ankara (yayınlanmamış).
 • Ehlers, E. G., ve Blatt, H., 1982. Petrology, Igneous, Sedimentary and Metamorphic. W.H. Freemand and Co., San Francisco.
 • English, J.M., Lunn, G.A., Ferreira, L., and Yacu, G., 2015. Geologic evolution of the Iraqi Zagros, and its influence on the distribution of hydrocarbons in the Kurdistan region. AAPG Bulletin 99 (2), 231-272.
 • Erdem, E., 1994. Pütürge (Malatya) metamorfitlerinin petrografik ve petrolojik özellikleri. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Elazığ (yayınlanmamış).
 • Erenler, M., 1989. XI-XII. Bölge Güney Alanlarındaki Kuyularda Mesozoyik Çökel İstifinin Mikropaleontolojik İncelemesi. TPAO Araştırma Merkezi Rapor 1364, Ankara (yayınlanmamış).
 • Fontaine, J.M., 1981. La plate-forme Arabe et sa marge passive au Mesozoique: L’exemple d’Hazro (SE Turkey). These, L’Univeriste de Paris-Sud, Paris.
 • Fontaine, J.M., 1982. Paleozoyik esmasında Arap platformunun stratigrafik, sedimantolojik ve yapısal özellikleri. TPAO Arama Grubu Rapor 1652, Ankara (Yayınlanmamış).
 • Fourcade, E., Dercourt, J., Günay, Y., Azema, İ., Kozlu, H., Bellier, J.P., Cordey, F., Cross, P., Dewever, P., Enay, R., Hernandez, J., Lauer, I.P., and Wriellynck, B., 1991. Stratigraphie et paleogeopraphic de la marge septentrionele de la plate-forme arabe au mesozoique (Turquie du Sud. Est) Bull. Soc. Geol. France, 162 (1), 25-41.
 • Gilmour, N., and Makel, G., 1996. 3D Geometry And Kinematics of The N.V.Turkse Shell Thrustbelt Oil Fields, Sourheast Turkey. In: Ziegler, P. A. & Horvath, F. (Eds), Peri-Tethys Memoir 2: Structure And Prospects of Alpine Basins and Forelands, 525-547. Göncüoğlu, M.C., ve Turhan, N., 1984. Geology of the Bitlis Metamorphic belt. International Symp. on the geology of the Taurus Belt, The Geological Society of Turkey, Mineral Research and Exploration Institute, 237-244.
 • Görür, N., Çelikdemir, E., ve Dülger, S., 1987. Güneydoğu Anadolu X, XI ve XII. Petrol Bölgelerinde Mardin Grubu Karbonatlarının Sedimantolojisi, Yayılım, Fasiyes, Çökelme Ortamı ve Paleocoğrafya. TPAO Arama Rapor 2312, Ankara (yayımlanmamış).
 • Günay, Y., 1984. Amanos Dağlarının jeolojisi ve Karasu-Hatay grabeninin petrol olanakları. TPAO Arama Rapor 1954, Ankara (yayınlanmamış).
 • Günay, Y., 1990. Güneydoğu Anadolu'nun Jeolojisi. TPAO Arama Grubu, Ankara (yayınlanmamış).
 • Günay, Y., 1998. Güneydoğu Anadolu Jeolojisi Stratigrafi. TPAO Arama Rapor 3939, Ankara (yayımlanmamış).
 • Güven, A., Dinçer, A., Tuna, M. E., Tezcan, Ü.Ş. ve Çoruh, T., 1988. Güneydoğu Anadolu’da Mardin ve Midyat Grupları Arasında Yer Alan Birimlerin Stratigrafisi (ön rapor). TPAO Arama Rapor 2414, Ankara (yayınlanmamış).
 • Güven, A., Dinçer, A., Tuna, M. E. and Çoruh, T., 1991. Stratigraphic evolution of the Campanian-Paleocene autochthonous succesion of the Southeast Anatolia. Ozan Sungurlu Symposium Proceeding, 238-261.
 • Haq, B. U., Hardenbol, J., and Vail, P.R., 1988. Mesozoic and Cenozoic chronostratigraphy and cycles of sea-level change. Sea-level changes: An integrated approach: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists, Special Publication 42, 72–108.
 • Harris, P.M., Frost, S.H., Seiglie, G. A., and Schneidermann, N., 1984. Regional Unconformities and Depositional Cycles, Cretaceous of the Arabian Peninsula, In:, Interregional Unconformities and Hydrocarbon Accumulation. Schlee, J.S. (eds), AAPG Memoir 36, 67-80.
 • Haynes, S. J., and Reynolds, P. H., 1980. Early development of Tethys and Jurassic ophiolite displacement. Nature, 283, 561–563.
 • Helvacı, C., 1983. Bitlis Masifi Avnik (Bingöl) bölgesi metamorfik kayaların petrojenezi, TJK Bülteni, 26 (2), 117-132. Hempton, M.R., 1985. Structure and deformation history of the Bitlis suture near lake Hazar, Southeastern Turkey: Geol. Sos. America Bull., 96, 233-243.
 • Işık, V., Uysal, I.T., Çağlayan, A., and Seyitoğlu, G., 2014. The evolution of intraplate fault systems in Central Turkey: Structural evidence and Ar-Ar and Rb-Sr age constraints for the Savcılı Fault Zone. Tectonics 33 (10), 1875-1899.
 • Işık, V., Saber, R., and Çağlayan, A., 2021. November 08, 2019 Turkmanchay earthquake (Mw:5.9) in NW Iran: an assessment of the earthquake using DInSAR time-series and field evidence. Natural Hazards, 105 (3), 3013-3037.
 • James, G. A., and Wynd, J. G., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area. The American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 49(12), 2182–2245.
 • Kara, B., and Işık, V., 2021. Reservoir characteristics and unconventional oil potential of Silurian aged Dadaş shale in southeast Turkey. Journal of Petroleum Science and Engineering, 200.
 • Karabulut, A., Bozdoğan, N., Korucu, M., Çubukçu, A., ve İztan, H., 1993. Güneydoğu Anadolu XI. Bölge Kuzeyi Paleozoyik Birimlerinin Stratigrafisi, Rezervuar ve Hidrokarbon Potansiyeli. TPAO Arama Grubu Raporu 3364, Ankara (yayınlanmamış).
 • Karig, D.E., and Kozlu, H., 1990. Late Palaeogene Evolution of the Triple Junction Region Near Maras¸ south-central Turkey. Journal of the Geological Society, London 147, 1023–1034.
 • Kaymakçı, N., İnceöz, M., Ertepınar, P., and Koç, A., 2010. Late Cretaceous to Recent kinematics of SE Anatolia (Turkey). Geological Society, London, Special Publications, 340, 409-435.
 • Kazmin, V. G., Ricou, L. E., and Sbortshikov, I. M., 1986. Structure and evolution of the passive margin of the eastern Tethys. Tectonophysics, 123, 153–179.
 • Ketin, İ. 1964. Güneydoğu Anadolu Paleozoyik Teşekküllerinin Jeolojik Etüdü Hakkmda Rapor (I.Kısım: Derik-Bedinan, Penbeğli-Tut ve Hazro Bölgesi). TPAO Arama Rapor 287, Ankara (yayınlanmamış).
 • Ketin, İ., 1966. Güneydoğu Anadolu’nun Kambriyen teşekkülleri ve bunların doğu İran Kambriyen ile mukayesesi. MTA Dergisi, 66, 75-87.
 • Ketin, İ. ve Sungurlu, O. 1992. GDA'da, Kenar Kıvrımları Kuşağı İçinde Yeralan Çermik­ Kevan Antiklinalinin Jeolojisi Hakkında Tarihsel Bir İnceleme. TPJD Bülteni, 4(1), 1-8.
 • Kipman, E., 1981. Keban’ın jeolojisi ve Keban şaryajı. İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri, 1 (2), 75-81.
 • Mülayim, O., Mancini, E., Çemen, İ., and Yılmaz, İ.Ö., 2016. Upper Cenomanian-Lower Campanian Derdere and Karababa formations in the Çemberlitaş oil field, southeastern Turkey: their microfacies analyses, depositional environments, and sequence stratigraphy. Turkish Journal of Earth Science, 25, 46–63.
 • Motiei, H., 1993. Stratigraphy of Zagros. In A. Hushmandzadeh (Ed.), Treatise on the Geology of Iran. Geological Survey of Iran.
 • Okay, A.I. and Tüysüz, O., 1999. Tethyan sutures of northern Turkey. In "The Mediterranean Basins: Tertiary extension within the Alpine orogen" (eds. B. Durand, L. Jolivet, F. Horváth and M. Séranne), Geological Society, London, Special Publication 156, 475-515.
 • Özdemir, F. ve Ünlügenç, U.C., 2013. Gökiçi (Diyarbakır) Yapısının Stratigrafisi ve Hidrokarbon Potansiyeli Açısından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 127-141.
 • Özel, N. 2001. Gap Bölgesinin jeolojisi maden ve enerji kaynakları. GAP 1. Basım, Mayıs 2002, Şanlıurfa.
 • Özkan, R., 2021. The Adıyaman Group carbonate succession on the northern Arabian Plate (southeastern Turkey): A review of lithostratigraphy, foraminiferal biostratigraphy, depositional environments and sequence stratigraphic evolution. Journal of Asian Earth Sciences, 210, 1-24.
 • Özkan, R., and Altıner, D., 2019. The Cretaceous Mardin Group carbonates in southeast Turkey: lithostratigraphy, foraminiferal biostratigraphy, microfacies and sequence stratigraphic evolution. Cretaceous Research, 98, 153-178.
 • Perinçek, D., 1978. Çelikhan-Sincik-Koçali (Adıyaman ili) Alanının Jeolojik İncelemesi ve Petrol Olanaklarının Araştırılması. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Tatbiki Jeoloji Kürsüsü, İstanbul.
 • Perinçek, D., 1979. Geological investigation of Çelikhan-Sincik-Koçali Area Adıyaman province: Istanbul Universitesi Fen Fakultesi Mecmuasi, Seri B (44), 127-147.
 • Perinçek, D., 1980. Arabistan Kıtası Kuzeyindeki Tektonik Evrimin, Kıta Üzerinde Çökelen İstifteki Etkileri. Türkiye Beşinci Petrol Kongresi, Ankara, Jeoloji-Jeofizik Bildirileri, 77-93.
 • Perinçek D., Duran, O., Bozdoğan, N., and Çoruh, T., 1991. Stratigraphy and Paleogeographical Evolution of the Autochthonous Sedimentary Rocks in the SE Turkey. Ozan Sungurlu Symposium, Proceedings, Ankara, 274-305.
 • Perinçek, D., Günay, Y., and Dinçer, A., 1988. Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yanal atımlı faylarla ilgili yeni gözlemler. Türkiye 7. Petrol Kongresi, Abstracts, Ankara.
 • Perinçek, D., ve Özkaya, İ., 1981. Arabistan levhası kuzey kenarı tektonik evrimi. Hacettepe Univ. Yerbilimleri, 8, 91-101.
 • Ricou, L. E., 1976. Evolution structurale des Zagrides, la region clef de Neyriz (Zagros Iranien). Memoires de la Societe Geologique de France, 125, 1–144.
 • Rigo de Righi, M., and Cortesini, A., 1964. Gravity Tectonics in Foothills Structure Belt of Southeast Turkey. AAPG Bulletin, 48, 1911-1937.
 • Robertson A.H.F., 2000. Mesozoic–Tertiary tectono-sedimentary evolution of a South Tethyan oceanic basin and its margins in southern Turkey. In: Bozkurt E, Winchester JA, Piper JDA (eds) Tectonics and Magmatism in Turkey and Surrounding Area. Geol Soc, London, Spec Publ 173, 97–138.
 • Robertson, A.H.F., Ustaömer, T., Parlak, O., Ünlügenç, U.C., Taslı, K., and Inan, N., 2006. The Berit transect of the Tauride thrust belt, SE Turkey: Late Cretaceous–Early Cenozoic accretionary /collisional processes related to closure of the Southern Neotethys. J. Asian Earth Sci. 27, 108–145.
 • Robertson, A., Boulton, S.J., Taslı, K., Yıldırım, N., İnan, N., Yıldız, A., and Parlak, O. 2016. Lower Cretaceous-Miocene Sedimentary Development of The Arabian Continental Margin In Se Turkey (Adıyaman Region): Implications For Regional Palaeogeography and The Closure History Of Southern Neotethys, Journal of Asian Earth Sciences 115, 571-616.
 • Sadooni, F.N., 2004. Stratigraphy, Depositional Setting And Reservoir Characteristics Of Turonian - Campanian Carbonates In Central Iraq. Journal of Petroleum Geology, 27 (4), 357- 371.
 • Sepehr, M., and Cosgrove, J.W., 2004. Structural framework of the Zagros Fold-Thrust Belt, İran. Marine and Petroleum Geology, 21, 829-843.
 • Sinanoğlu, E., ve Erkmen, U., 1980. Güneydoğu Anadolu Apsiyen-Albiyen Palinostratigrafisi ve Bölgenin Alt Kretase Palinoprovensleri İçindeki Yeri. Türkiye Beşinci Petrol Kongresi, Ankara, Jeoloji-Jeofizik Bildirileri, 51-59.
 • Sungurlu, O., 1973. VI. Bölge Gölbaşı-Gerger Arasındaki Sahanın Jeolojisi. TPAO Arama Rapor 802, Ankara (yayınlanmamış).
 • Sungurlu, O., 1974. VI. Bölge Kuzey Sahalarının Jeolojisi. Türkiye İkinci Petrol Kongresi, Ankara, Tebliğler (Proceedings), 85-107.
 • Şahin, Ö., ve Işık, V., 2010. Çelikhan (Adıyaman) Civarında Yüzeyleyen Metamorfik ve Magmatik Kayaların Petrolojisi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 53 (2-3), 129-158.
 • Şenalp, M.A., Bahtiyar, İ., Işıkalp, U., Kaya, M., and Uz, E., 2018. Sequence Stratigraphy and Sedimentology of the Paleozoic Successions on the Arabian Platform and their Impact to Hydrocarbon Explorations in Southeast Turkey. Turkish Association of Petroleum Geologists (TAPG). Ankara.
 • Şengör, A.M.C., and Yılmaz, Y., 1981. Tethyan Evolution of Turkey: A Plate Tectonic Approach. Tectonophysics, 75, 181-241.
 • Tuna, D., 1973. VI. Bölge Litostratigrafi Birimleri Adlamasının Açıklayıcı Raporu. TPAO Arama Rapor 813, Ankara (yayınlanmamış).
 • Yazgan, E., 1984. Geodynamic evolution of the Eastern Taurus region. International Symposium on the Geology of the Taurus Belt, Ankara, 199-209.
 • Yazgan, E., and Chessex, R. 1991. Geology and tectonic evolution of the southeastern Taurides in the region of Malatya. Turkish Association of Petroleum Geologists, 3, 1–42.
 • Yılmaz, Y., 1990. Allochthonous Terranes in The Tethyan Middle East: Anatolia and The Surrounding Regions. Royal Society of London Philosophical Transactions, A331, 611-624.
 • Yılmaz, Y., 1993. New Evidence And Model On The Evolution Of The Southeast Anatolia Orogen. Geological Society of America Bulletin, 105, 251-271.
 • Yılmaz, Y., 2019. Southeast Anatolian Orogenic Belt revisited (geology and evolution). Can. J. Earth Sci., 56, 1163–1180.
 • Yilmaz, Y., and Yiğitbaş, E., 1991. The different ophiolitic-metamorphic assemblages of S.E. Anatolia and their significance in the geological evolution of the region: 8th Petroleum Congress of Turkey, Geology Proceedings, Ankara, Turkey, 128-140.
 • Yılmaz, Y., Yiğitbas, E., Yıldırım, M., and Genç, C., 1992. Origin of the southeast Anatolian metamorphic massifs. In The 9th Petroleum Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Abstracts, 170–180.
 • Yılmaz, E., ve Duran, O. 1997. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Otokton ve Allokton Birimler Stratigrafi Adlama Sözlüğü (Lexicon). TPAO Eğitim Yayınları 31, Arama Rapor 3712, Ankara (yayınlanmamış).
 • Yılmaz, Y., Gürpınar, O., Günay, Y., Demirkol, C., Yiğitbaş, E., ve Sarıtaş, B., 1984. Amanos Dağlarının Jeolojisi. TPAO Arama Rapor 1920, Ankara (yayınlanmamış).
 • Yılmaz, Y., Gürpınar, O., Kozlu, H., Gül, M. A., Yiğitbaş, E., Yıldırım, M., Genç, C. ve Keskin, M., 1987. Maraş Kuzeyinin Jeolojisi (Andırın-Berit-Engizek-Nurhak­ Binboğa Dağları). Cilt II: TPAO Arama Rapor 2028/2, Ankara (yayınlanmamış).
 • Yılmaz, Y., Yiğitbaş, E., and Çemen, İ., 2022. Tectonics of the Southeast Anatolian Orogenic Belt. https://www.essoar.org/10.1002.
 • Ziegler, M.A., 2001. Late Permian to Holocene Paleofacies Evolution of the Arabian Plate and its Hydrocarbon Occurrences. GeoArabia, 6 (3), 445-504.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Özlem KORUCU
Türkiye Petrolleri A. O.
0000-0002-3240-7265
Türkiye


Veysel IŞIK
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0296-8237
Türkiye

Publication Date March 28, 2023
Submission Date June 11, 2022
Acceptance Date November 3, 2022
Published in Issue Year 2023 Volume: 44 Issue: 1

Cite

Bibtex @research article { yerbilimleri1129329, journal = {Yerbilimleri}, issn = {1301-2894}, eissn = {2687-2978}, address = {}, publisher = {Hacettepe University}, year = {2023}, volume = {44}, number = {1}, pages = {22 - 63}, doi = {10.17824/yerbilimleri.1129329}, title = {Güneydoğu Anadolu Orojenezinde Aksu-Samsat (Adıyaman) Profil Hattının Jeolojik Özellikleri}, key = {cite}, author = {Korucu, Özlem and Işık, Veysel} }
APA Korucu, Ö. & Işık, V. (2023). Güneydoğu Anadolu Orojenezinde Aksu-Samsat (Adıyaman) Profil Hattının Jeolojik Özellikleri . Yerbilimleri , 44 (1) , 22-63 . DOI: 10.17824/yerbilimleri.1129329
MLA Korucu, Ö. , Işık, V. "Güneydoğu Anadolu Orojenezinde Aksu-Samsat (Adıyaman) Profil Hattının Jeolojik Özellikleri" . Yerbilimleri 44 (2023 ): 22-63 <https://dergipark.org.tr/en/pub/yerbilimleri/issue/75373/1129329>
Chicago Korucu, Ö. , Işık, V. "Güneydoğu Anadolu Orojenezinde Aksu-Samsat (Adıyaman) Profil Hattının Jeolojik Özellikleri". Yerbilimleri 44 (2023 ): 22-63
RIS TY - JOUR T1 - Güneydoğu Anadolu Orojenezinde Aksu-Samsat (Adıyaman) Profil Hattının Jeolojik Özellikleri AU - ÖzlemKorucu, VeyselIşık Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.17824/yerbilimleri.1129329 DO - 10.17824/yerbilimleri.1129329 T2 - Yerbilimleri JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 63 VL - 44 IS - 1 SN - 1301-2894-2687-2978 M3 - doi: 10.17824/yerbilimleri.1129329 UR - https://doi.org/10.17824/yerbilimleri.1129329 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bulletin For Earth Sciences Güneydoğu Anadolu Orojenezinde Aksu-Samsat (Adıyaman) Profil Hattının Jeolojik Özellikleri %A Özlem Korucu , Veysel Işık %T Güneydoğu Anadolu Orojenezinde Aksu-Samsat (Adıyaman) Profil Hattının Jeolojik Özellikleri %D 2023 %J Yerbilimleri %P 1301-2894-2687-2978 %V 44 %N 1 %R doi: 10.17824/yerbilimleri.1129329 %U 10.17824/yerbilimleri.1129329
ISNAD Korucu, Özlem , Işık, Veysel . "Güneydoğu Anadolu Orojenezinde Aksu-Samsat (Adıyaman) Profil Hattının Jeolojik Özellikleri". Yerbilimleri 44 / 1 (March 2023): 22-63 . https://doi.org/10.17824/yerbilimleri.1129329
AMA Korucu Ö. , Işık V. Güneydoğu Anadolu Orojenezinde Aksu-Samsat (Adıyaman) Profil Hattının Jeolojik Özellikleri. Yerbilimleri. 2023; 44(1): 22-63.
Vancouver Korucu Ö. , Işık V. Güneydoğu Anadolu Orojenezinde Aksu-Samsat (Adıyaman) Profil Hattının Jeolojik Özellikleri. Yerbilimleri. 2023; 44(1): 22-63.
IEEE Ö. Korucu and V. Işık , "Güneydoğu Anadolu Orojenezinde Aksu-Samsat (Adıyaman) Profil Hattının Jeolojik Özellikleri", Yerbilimleri, vol. 44, no. 1, pp. 22-63, Mar. 2023, doi:10.17824/yerbilimleri.1129329