Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Evaluation of Agriculture-Stockbreeding Literacy Capacities of Trainees Receiving Training at Van Yuzuncu Yil University DAP Farmer Training Centre

Year 2019, Volume 24, Issue 2, 133 - 141, 03.09.2019

Abstract

The necessity of manpower that will be able to shed light on the principles and policies to be determined in achieving the objectives of agriculture and stockbreeding in our country should not be ignored. The importance of agriculture and stockbreeding education and training activities is an indisputable fact in training manpower gaining the ability to carry out a study in line with the technique and to be able to put these studies into practice. For this reason, this study has been conducted for the purposes of determining training levels of producers dealing with agriculture and stockbreeding in Van Province, evaluating their cases of agriculture and stockbreeding training literacy. In this manner, the questionnaires, made with trainees attending the training of agriculture and stockbreeding in Van Yuzuncu Yil University DAP Farmer Training Centre, were used. It was detected that the level of education of trainees attending training at the DAP Farmer Training Centre was low, and %78.28 of these trainees did not receive agriculture and stockbreeding training before. Following results were also found; %47.52 of trainees stated that the instructors teaching at the centre were very learned, %43.57 expressed that the centre was very suitable for training, many of trainees were satisfied with the training and it was beneficial for them, many of them attended courses for taking information and many trainees would again attend similar training, they would recommend others for attending courses. It was also determined that the rate of trainees who received training at DAP Farmer Training Centre and reported that they did not have internet access at their homes was 80.95%.

References

 • Referans1 Aksoy A ve Denizli G (2012). Erzurum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 43 (2): 123-131
 • Referans2 Anonim (2012). Van işgücü piyasası analiz raporu 2012. https://media.iskur.gov.tr/14731/van.pdf Erişim Tarihi: 01.03.2019
 • Referans3 Anonim (2016). Sosyal ve ekonomik istatistikler 2016. Van Ticaret ve Sanayi Odası. http://www.vantso.org.tr/u/files/2017_yili_sosyal_ve_ekonomik_istatistikler-WI40DA_768.pdf Erişim Tarihi: 01.03.2019
 • Referans4 Anonim (2018). Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2017/'18. https://sgb.meb.gov.tr/meb _iys_dosyalar/2018_09/06123056_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2017_2018.pdf Erişim Tarihi: 28.03.2019
 • Referans5 Anonim (2019a). Van İli tarım sektörü yatırım kılavuzu. http://www.daka.org.tr/panel/files/files/ yayinlar/Van%20%C4%B0li%20Tar%C4%B1m%20Sekt%C3%B6r%C3%BC%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20K%C4%B1lavuzu.pdf Erişim Tarihi : 22.02.2019
 • Referans6 Anonim (2019b). Ulusal Eğitim Programı 2015-2022. Türk Eğitim Derneği https://tedmem.org/ download/ulusal-egitim-programi?wpdmdl=1137 Erişim Tarihi : 23.02.2019
 • Referans7 Dedeoğlu M, Yıldırım İ (2006). Emek Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ortak işletmelerin ekonomik analizi. YYÜ Zir Fak, Tar Bil Derg, 16(1): 39-48
 • Referans8 Karakaya E ve Kızıloğlu S (2014). Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Örgütlenme Yapısı Bingöl İli Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(4): 552–560
 • Referans9 Karakuş F ve Akkol S (2013). Van İli küçükbaş hayvancılık işletmelerinin mevcut durumu ve verimliliği etkileyen sorunların tespiti üzerine bir araştırma. YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18 (1-2):09-16
 • Referans10 Karaturhan B, Şevik T, Yıldız Ö (2014). Yetiştirici birliklerinin tarımsal kalkınmaya etkileri üzerine bir araştırma: Edirne damızlık sığır yetiştiricileri birliği örnek olayı. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 51 (2) 175-184
 • Referans11 Kaymak K ve Sarıözkan S (2016). Muş İli Korkut İlçesinde koyunculuk işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı ve üretim maliyetleri. Van Vet. J., 27 (3) 141-146
 • Referans12 Koç (1994). Amerika Birleşik Devletleri’nde Tarımsal Eğitim. Gazi Üniv. End. San. Eğt. Fak. Der. Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa: 131-144
 • Referans13 Köknaroğlu H, Demircan V, Yılmaz H Dernek Z (2017). Besi Sığırcılığı Üretim Faaliyetinde Üreticilerin Eğitim Düzeylerinin Besi Performansı ve Karlılığa Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (1): 75-84
 • Referans14 Kurban S (2018). OECD “Bir Bakışta Eğitim Raporu 2017” Bağlamında Türkiye’de Finans ve İnsan Kaynakları Yatırımlarının Değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 68, Nisan 2018, s. 437-452
 • Referans15 OECD (2017). Education at a Glance 2017, OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.
 • Referans16 SAS (2014). SAS/STAT. Statistical analysis system for Windows. Released version 9.4. SAS Institute Incorporation, Carry, NC, USA
 • Referans17 Şahin K ve Keskin B (2010). Van İli Gevaş İlçesinde Yem Bitkileri Üreten İşletmelerin Mevcut Durumu ve Sorunları. Alınteri, 19 (B), 7-13 ISSN:1307-3311
 • Referans18 Şevik T (2017). Edirne İli Lalapaşa İlçesi Süt Sığırcılığı Eğitiminin Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Tekirdağ-2017
 • Referans19 TÜİK (2018). Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanı. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn= 130&locale=tr Erişim tarihi: 03.03.2019
 • Referans 20TÜİK (2017a). Ortalama hane halkı büyüklüğü. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=27597 Erişim tarihi: 03.03.2019
 • Referans 21TÜİK (2013). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. http://tuik.gov.tr/PreHaber Bultenleri.do?id=13569 Erişim Tarihi: 09.03.2019
 • Referans 22Uğur F (2014). “Tarimsal Öğretim” Türkiye’de Tarımsal Eğitim ve Öğretim’in 168. Yılı Üzerine. https://cdn.comu.edu.tr/cms/ziraat.zootekni/files/5-tarimsal-ogretim.pdf Erişim Tarihi: 03.03.2019

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Okuryazarlığı Kapasitelerinin Değerlendirilmesi

Year 2019, Volume 24, Issue 2, 133 - 141, 03.09.2019

Abstract

Ülkemizde tarım ve hayvancılık hedeflerine ulaşmada belirlenecek ilke ve politikalara ışık tutabilecek insan gücünün gerekliliği göz ardı edilmemelidir. Tekniğine uygun çalışma yapabilme yeteneği kazandırılmış ve bu çalışmaları uygulamaya aktarabilecek düzeyde insan gücü yetiştirmesinde tarım ve hayvancılık eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önemi tartışılmaz bir gerçektir. Bu bağlamda Van İli’nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin genel olarak eğitim düzeylerinin belirlenmesi, tarım ve hayvancılık eğitimi okuryazarlığı durumlarının değerlendirilebilmesi amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Bunun için, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’nde tarım ve hayvancılık eğitimlerine katılan kursiyerlerle yapılan anketler kullanılmıştır. DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’nde eğitimlere katılan kursiyerlerin eğitim düzeylerinin düşük olduğu,  bu kursiyerlerin %78.28’inin daha önce tarım ve hayvancılık eğitimi almadıkları tespit edilmiştir. %47.52’si Merkez’de ders veren eğitmenlerin çok fazla bilgili olduklarını, %43.57’si Merkezi’in eğitim için çok fazla uygun olduğunu, kursiyerlerin çoğunluğu verilen hizmetlerden çok memnun kaldıkları ve aldıkları eğitimlerin kendileri için faydalı olduğu, çoğunluğu eğitimlere katılım amacının bilgi almak, fazlaca kursiyerin benzer eğitimlere tekrar katılacakları,  verilen eğitimleri almaları için başkalarına tavsiye edecekleri belirlenmiştir. DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’nde eğitim alan katılımcıların evlerinde internet erişimlerinin olmadığını bildirenlerin oranı ise %80.95 olarak tespit edilmiştir.

References

 • Referans1 Aksoy A ve Denizli G (2012). Erzurum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 43 (2): 123-131
 • Referans2 Anonim (2012). Van işgücü piyasası analiz raporu 2012. https://media.iskur.gov.tr/14731/van.pdf Erişim Tarihi: 01.03.2019
 • Referans3 Anonim (2016). Sosyal ve ekonomik istatistikler 2016. Van Ticaret ve Sanayi Odası. http://www.vantso.org.tr/u/files/2017_yili_sosyal_ve_ekonomik_istatistikler-WI40DA_768.pdf Erişim Tarihi: 01.03.2019
 • Referans4 Anonim (2018). Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2017/'18. https://sgb.meb.gov.tr/meb _iys_dosyalar/2018_09/06123056_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2017_2018.pdf Erişim Tarihi: 28.03.2019
 • Referans5 Anonim (2019a). Van İli tarım sektörü yatırım kılavuzu. http://www.daka.org.tr/panel/files/files/ yayinlar/Van%20%C4%B0li%20Tar%C4%B1m%20Sekt%C3%B6r%C3%BC%20Yat%C4%B1r%C4%B1m%20K%C4%B1lavuzu.pdf Erişim Tarihi : 22.02.2019
 • Referans6 Anonim (2019b). Ulusal Eğitim Programı 2015-2022. Türk Eğitim Derneği https://tedmem.org/ download/ulusal-egitim-programi?wpdmdl=1137 Erişim Tarihi : 23.02.2019
 • Referans7 Dedeoğlu M, Yıldırım İ (2006). Emek Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ortak işletmelerin ekonomik analizi. YYÜ Zir Fak, Tar Bil Derg, 16(1): 39-48
 • Referans8 Karakaya E ve Kızıloğlu S (2014). Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Örgütlenme Yapısı Bingöl İli Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(4): 552–560
 • Referans9 Karakuş F ve Akkol S (2013). Van İli küçükbaş hayvancılık işletmelerinin mevcut durumu ve verimliliği etkileyen sorunların tespiti üzerine bir araştırma. YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18 (1-2):09-16
 • Referans10 Karaturhan B, Şevik T, Yıldız Ö (2014). Yetiştirici birliklerinin tarımsal kalkınmaya etkileri üzerine bir araştırma: Edirne damızlık sığır yetiştiricileri birliği örnek olayı. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg. 51 (2) 175-184
 • Referans11 Kaymak K ve Sarıözkan S (2016). Muş İli Korkut İlçesinde koyunculuk işletmelerinin sosyo-ekonomik yapısı ve üretim maliyetleri. Van Vet. J., 27 (3) 141-146
 • Referans12 Koç (1994). Amerika Birleşik Devletleri’nde Tarımsal Eğitim. Gazi Üniv. End. San. Eğt. Fak. Der. Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa: 131-144
 • Referans13 Köknaroğlu H, Demircan V, Yılmaz H Dernek Z (2017). Besi Sığırcılığı Üretim Faaliyetinde Üreticilerin Eğitim Düzeylerinin Besi Performansı ve Karlılığa Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (1): 75-84
 • Referans14 Kurban S (2018). OECD “Bir Bakışta Eğitim Raporu 2017” Bağlamında Türkiye’de Finans ve İnsan Kaynakları Yatırımlarının Değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 68, Nisan 2018, s. 437-452
 • Referans15 OECD (2017). Education at a Glance 2017, OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.
 • Referans16 SAS (2014). SAS/STAT. Statistical analysis system for Windows. Released version 9.4. SAS Institute Incorporation, Carry, NC, USA
 • Referans17 Şahin K ve Keskin B (2010). Van İli Gevaş İlçesinde Yem Bitkileri Üreten İşletmelerin Mevcut Durumu ve Sorunları. Alınteri, 19 (B), 7-13 ISSN:1307-3311
 • Referans18 Şevik T (2017). Edirne İli Lalapaşa İlçesi Süt Sığırcılığı Eğitiminin Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi. Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Tekirdağ-2017
 • Referans19 TÜİK (2018). Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanı. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn= 130&locale=tr Erişim tarihi: 03.03.2019
 • Referans 20TÜİK (2017a). Ortalama hane halkı büyüklüğü. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=27597 Erişim tarihi: 03.03.2019
 • Referans 21TÜİK (2013). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. http://tuik.gov.tr/PreHaber Bultenleri.do?id=13569 Erişim Tarihi: 09.03.2019
 • Referans 22Uğur F (2014). “Tarimsal Öğretim” Türkiye’de Tarımsal Eğitim ve Öğretim’in 168. Yılı Üzerine. https://cdn.comu.edu.tr/cms/ziraat.zootekni/files/5-tarimsal-ogretim.pdf Erişim Tarihi: 03.03.2019

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Serhat YILDIZ (Primary Author)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, GEVAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-1063-4704
Türkiye


Suna AKKOL
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
0000-0001-5123-7516
Türkiye


Suphi DENİZ
VETERİNER FAKÜLTESİ
0000-0002-6005-0056
Türkiye

Publication Date September 3, 2019
Application Date May 16, 2019
Acceptance Date July 1, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 24, Issue 2

Cite

APA Yıldız, S. , Akkol, S. & Deniz, S. (2019). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi DAP Çiftçi Eğitim Merkezi’nde Eğitim Alan Kursiyerlerin Tarım-Hayvancılık Okuryazarlığı Kapasitelerinin Değerlendirilmesi . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 24 (2) , 133-141 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yyufbed/issue/48502/566524