Year 2017, Volume 7, Issue 3, Pages 234 - 240 2017-09-30

Huzurevinde, Evde Ailesiyle ve Yalnız Yaşayan Yaşlı Bireylerde Depresyon, Yalnızlık Hissi Düzeylerinin Karşılaştırılması
Depression and Loneliness Levels among the Older People, a Comparison between Living Alone, Living with Family or Living at Nursing Home

Ege Ağırman [1] , Mehmet Ziya Gençer [2]

550 639

Amaç: Çalışmada yaşlılarda yaşam şeklinin depresyon ve yalnızlık düzeylerine etkilerini değerlendirerek sosyodemografik özelliklerle ilişkisini incelemeyi amaçladık. 

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın huzurevi kısmı İstanbul Darülaceze Kurumu izniyle, gönüllülük esasına dayanarak araştırmaya katılmak isteyen yaşlılardan seçildi. Evde ailesiyle ve yalnız başına yaşayan yaşlılar; Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki Aile Hekimliği polikliniklerine başvuran yaşlı bireylerden seçildi. Veriler sosyodemografik özellikleri, Geriatrik Depresyon Ölçeğini ve Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles Yalnızlık Ölçeğini (UCLA-LS) içeren anketlerin cevaplanması yoluyla elde edildi. 

Bulgular: Çalışmaya alınan yaşlıların; %53 ünde hafif depresyon bulunurken, %39,3 ünde orta düzeyde depresyon, %7,7 sinde ağır depresyon olduğu saptandı. Yalnızlık düzeyleri karşılaştırıldığında; en yüksek yalnızlık hissi evde yalnız yaşayanlarda(%42,5), sonra huzurevinde( %23) ve evde ailesiyle(%25,5) yaşayanlarda idi.(p:0,0001). Katılımcıların yalnızlık puan ortalamaları sırasıyla huzurevinde yaşayanlarda 44, evde ailesiyle yaşayanlarda 42, evde yalnız yaşayanlarda 50 olarak saptandı. Yüksek düzeyde yalnızlık hissi olan yaşlılarda depresyon görülme riski 7,6 kat artıyordu (OR:7,66 P:0,0001). Depresyon varlığında cinsiyete göre yalnızlık hissi düzeyleri karşılaştırıldığında; depresyon puanı ile yalnızlık puanı arasında pozitif korelasyon ilişkisi vardı. 

Sonuç: Bu çalışmada; yaşlılarda depresyon görülme oranının tüm toplumdaki depresyon oranına göre daha yüksek olduğunu, yaşlılardaki depresyon düzeyiyle korele olarak yalnızlık hissinin de toplumun diğer kesimlerine göre daha fazla olduğunu, kişilerde depresyon şiddeti arttıkça yalnızlık hissinin de arttığını, yalnız yaşayan yaşlılarda ailesiyle (eşiyle veya çocuklarıyla) yaşayan ve huzurevinde yaşayanlara göre depresyonun daha fazla görüldüğünü ve yalnızlığın daha büyük bir problem oluşturduğunu saptadık.


Aim: In this study, we aimed to investigate the relationship between depression and loneliness levels with sociodemographic characteristics in older people. 

Materıals and Methods: The nursery section of the study was performed in İstanbul Darülaceze Kurumu on voluntary basis. The ones living alone and living with family were selected from the people applied to the policlinics in Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi. Data was obtained by answering the survey, include sociodemographic characteristics, Geriatric Depression Scale and University of California, Los Angeles Loneliness Scale (UCLA-LS). 

Results: Older people taken to study; %53 had low level of depression, %39,3 had mid-level and %7,7 had massive depression. According to the level of loneliness; the ones living alone at home was the highest(%42,5), the ones being nursed was second (%23) and the ones living at home with family(%25,5) p:0,0001). Participants' loneliness score averages was scaled 44 for the ones being nursed, 42 for the ones living with family and 50 for the ones living alone. For the olders having high level of loneliness, risk of depression was increasing 7,6 times (OR:7,66 P:0,0001). When the levels of loneliness according to sex were compared in the presence of depression; There was a positive correlation between depression score and loneliness score.

Conclusıon: In the study, we found out that, rate of depression in older people is higher than the level in entire society, the same is true for the sense of loneliness, loneliness becomes more fierce, as depression becomes stronger, The older people living alone are more exposed to depression compared to the ones living with family or being nursed, and loneliness becomes a more important problem for these people, 


 • 1-Livingston G, Hawkins A, Graham N, Blizard B, Mann A. The Gospel Oak Study: prevalence rates of dementia, depression and activity limitation among elderly residents in inner London. Psychol Med 1990; 20(1): 137-146.
 • 2-Kim MD, Hong SC, Lee CI ve ark. Prevalence of depression and correlates of depressive symptoms for residents in the urban part of Jeju Island, Korea. Int J Soc Psychiatry 2007; 53(2):123-134.
 • 3-Akdemir A, Atasoy N, Sağnak S ve ark. Yaşlılıkta depresyon. 3P Dergisi 2001; 9(2): 263-270.
 • 4-Şahin E, Özer C, Ölüç F ve ark. Huzurevinde kalan yaşlılarda demans ve depresyon. Türk Geriatri Dergisi 2005; 8 (1): 22-24.
 • 5-Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni Sayı:16049 (Haziran 2014) www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16049 Erişim Tarihi:20.01.2015.
 • 6-Öz F, Swift J. Yaşamın Son Evresi: Yaşlılık Psikososyal Açıdan Gözden Geçirme. Kriz Dergisi 2002; 10(2): 17-28.
 • 7-Lyness JM, Noel TK, Cox C ve ark. Screening for depression in elderly primary care patients. A comparison of the Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale and the Geriatric Depression Scale. Archives of Internal Medicine 1997; 157(4), 449-454.
 • 8-Özdemir H, Rezaki M. Depresyon Saptanmasında Genel Sağlık Anketi-12. Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(1): 13-21.
 • 9-Lockwood K, Alexopoulos G, Gorp W. Executive Dysfunction in Geriatric Depression. American Journal of Psychiatry 2002; 159(7): 1119-1126.
 • 10-Alexopoulos G, Buckwalter K, Olin J, Martinez R, Wainscott C, Krishnan KRR. Comorbidity of late life depression: an opportunity for research on mechanisms and treatment. A Journal of Psychiatric Neuroscience and Therapeutics 2002; 52(6):543-558.
 • 11-Halil M. Geriatrik Depresyon ve Tedavisi. İç Hastalıkları Dergisi 2008; 15(1): 24-32.
 • 12-Hua Y, Wang B, Wallen G, Shao P, Ni C, Hua Q. Health-Promoting Life styles and Depression in Urban Elderly Chinese. Plos One 2015; 10(3):1-11.
 • 13-Sadock JB, Sadock VA. Synopsis of Psychiatry, Ninth Edition, Lippincott Williams and Wilkins 2005,174-179.
 • 14-Jorm AF, Christensen H, Medway J, Korten AE, Jacomb PA, Rodgers B. Public belief systems about the helpfulness of interventions for depression: associations with history of depression and Professional help-seeking. Social psychiatry and psychiatric epidemiology 2000; 35(5):211-219.
 • 15-Özmenler KN. Yaşlılık çağı depresyonları. Duygudurum Dizisi. 2001; 3:109-115.
 • 16-Raccio-Robak N, McErlean MA, Fabacher DA, Milano PM, Verdile VP. Socioeconomic and health status differences between depressed and nondepressed ED elders. Pubmed-NCBI 2002; 20(2):71-73.
 • 17-Maral I, Aslan S, İlhan MN, Yıldırım A, Candansayar S, Bumin M. Depresyon Yaygınlığı ve Risk Etkenleri: Huzurevinde ve Evde Yaşayan Yaşlılarda Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi.2001; 12(4): 251-259.
 • 18-Sengupta P, Benjamin A. Prevalence of depression and associated risk factors among the elderly in urban and rural field practice areas of a tertiary care institution in Ludhiana. İndian journal of public health 2015; 59(1): 3-8.
 • 19-Eryılmaz A, Atak H. Ailesiyle Yaşayan Yaşlılarda Mutluluk Modeli. Nöropsikiyatri Arşivi. 2011; 48(4): 227-233.
 • 20-Polat Ü, Kahraman B. Yaşlı Bireylerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki. Fırat Tıp Dergisi 2013;18: 213-218.
 • 21-Klug G, Lacruz ME, Emeny RT, Häfner S, Ladwig KH, Huber D. Aging without depression: a cross-sectional study. Psychodynamic psychiatry 2014; 42(1): 5-22.
 • 22-Bekhet AK, Zauszniewski JA. Mental health of elders in retirement communities: Is loneliness a key factor? Archives of psychiatric nursing 2012; 26(3):214-224.
 • 23-Kılıç S, Karadağ G, Koçak S.H ve ark. Evde Yaşayan Yaşlıların Yalnızlık ve Depresyon Düzeyleri İle Yaşlılık Algılarının İncelenmesi. Türk Geriatri Dergisi 2014; 17(1): 70-76.
 • 24- Geriatrik Depresyon Ölçeğinin Türk Yaşlı Nüfusunda Geçerlilik Ve Güvenilirliği. T Ertan, E Eker, V Şar. Nöropsikiyatri Arşivi, 1997; 34(2):62-71.
 • 25- Russell, D, Peplau, L. A. & Ferguson, M. L. (1978). Developing a measure of loneliness. Journal of Personality Assessment, 42, 290-294.
 • 26- Demir, A. (1989). UCLA Yalnızlık Ölçeği' nin geçerlik ve güvenirliği. Psikoloji dergisi, 7(23), 14-18.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Author: Ege Ağırman
Institution: İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, AİLE HEKİMLİĞİ
Country: Turkey


Author: Mehmet Ziya Gençer
Institution: Bilecik Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi, Bilecik, Türkiye
Country: Turkey


Bibtex @research article { gopctd349938, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selcuk University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {234 - 240}, doi = {10.16899/gopctd.349938}, title = {Huzurevinde, Evde Ailesiyle ve Yalnız Yaşayan Yaşlı Bireylerde Depresyon, Yalnızlık Hissi Düzeylerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Ağırman, Ege and Gençer, Mehmet Ziya} }
APA Ağırman, E , Gençer, M . (2017). Huzurevinde, Evde Ailesiyle ve Yalnız Yaşayan Yaşlı Bireylerde Depresyon, Yalnızlık Hissi Düzeylerinin Karşılaştırılması. Çağdaş Tıp Dergisi, 7 (3), 234-240. DOI: 10.16899/gopctd.349938
MLA Ağırman, E , Gençer, M . "Huzurevinde, Evde Ailesiyle ve Yalnız Yaşayan Yaşlı Bireylerde Depresyon, Yalnızlık Hissi Düzeylerinin Karşılaştırılması". Çağdaş Tıp Dergisi 7 (2017): 234-240 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/31840/349938>
Chicago Ağırman, E , Gençer, M . "Huzurevinde, Evde Ailesiyle ve Yalnız Yaşayan Yaşlı Bireylerde Depresyon, Yalnızlık Hissi Düzeylerinin Karşılaştırılması". Çağdaş Tıp Dergisi 7 (2017): 234-240
RIS TY - JOUR T1 - Huzurevinde, Evde Ailesiyle ve Yalnız Yaşayan Yaşlı Bireylerde Depresyon, Yalnızlık Hissi Düzeylerinin Karşılaştırılması AU - Ege Ağırman , Mehmet Ziya Gençer Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.16899/gopctd.349938 DO - 10.16899/gopctd.349938 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 234 EP - 240 VL - 7 IS - 3 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.349938 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.349938 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Huzurevinde, Evde Ailesiyle ve Yalnız Yaşayan Yaşlı Bireylerde Depresyon, Yalnızlık Hissi Düzeylerinin Karşılaştırılması %A Ege Ağırman , Mehmet Ziya Gençer %T Huzurevinde, Evde Ailesiyle ve Yalnız Yaşayan Yaşlı Bireylerde Depresyon, Yalnızlık Hissi Düzeylerinin Karşılaştırılması %D 2017 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 7 %N 3 %R doi: 10.16899/gopctd.349938 %U 10.16899/gopctd.349938
ISNAD Ağırman, Ege , Gençer, Mehmet Ziya . "Huzurevinde, Evde Ailesiyle ve Yalnız Yaşayan Yaşlı Bireylerde Depresyon, Yalnızlık Hissi Düzeylerinin Karşılaştırılması". Çağdaş Tıp Dergisi 7 / 3 (September 2017): 234-240. https://doi.org/10.16899/gopctd.349938