Year 2018, Volume 8, Issue 4, Pages 316 - 321 2018-12-31

Moral Sensitivity Questionnaire (MSQ): Turkish Adaptation of the Validity and Reliability
Ahlaki Duyarlılık Anketi (ADA): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Uyarlaması

Hale Tosun [1]

40 303

Amaç: Araştırma Ahlaki Duyarlılık Anketi’nin geçerliliği ve güvenilirliğini belirlemek amacı ile metodolojik tipte gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini; İstanbul il sınırları içerisinde bulunan iki üniversite ve 10 kamu hastanesinin cerrahi, yoğun bakım ve reanimasyon, psikiyatri, onkoloji ve hematoloji birimlerinde çalışan hekim ve hemşireler oluşturdu. Örnekleme; araştırmaya katılmaya kabul eden toplam 180hekim ve hemşire alındı. Veriler “Bireysel Bilgi Formu” ve Kim Lutzen tarafından geliştirilmiş Ahlaki Duyarlılık Anketi (ADA) kullanılarak elde edildi. Ahlaki Duyarlılık Anketi toplam 30 madde ve 6 alt boyuttan (Otonomi, Yarar Sağlama, Bütüncül Yaklaşım, Çatışma, Uygulama, Oryantasyon) oluşmaktadır. Likert tipte bir ölçek olan Ahlaki Duyarlılık Anketi 1 puan (tamamen katılıyorum) ile 7 puan (hiç katılmıyorum) arasında derecelendirilmektedir. Bir puan yüksek duyarlılığı, 7 puan düşük duyarlılığı ifade etmektedir. Ölçeğin en düşük puanı 30, en yüksek puan ise 210’dur.

Bulgular: Ahlaki Duyarlılık Anketinin (ADA) zamana göre değişmezliğini belirlemek amacıyla 90 hekim ve 90 hemşire den oluşan toplam 180 sağlık çalışanına 3 hafta ara ile iki kez uygulandı. Ahlaki Duyarlılık Anketinin (ADA) test-tekrar test korelasyon katsayısının 0.81-0.99 arasında, Cronbach alfa değerinin ise 0.82-0.84 olarak değiştiği bulunmuştur. “Ahlaki Duyarlılık Anketinin (ADA) madde toplam puan korelasyonu birinci uygulamada anketin geneline göre (r1) 0.08-0.61, anketin alt boyutlarına göre (r2) 0.04-0.57 arasında değiştiği ikinci uygulamada ise anketin geneline göre 0.09-0.61, alt boyutlara göre ise 0.01-0.55 arasında olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Sonuçlarımız hekim ve hemşireler de Ahlaki Duyarlılık Anketi’nin (ADA), geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermiştir.

 • 1.Dinç L. Hemşirelik hizmetlerinde etik yükümlülükler. Hacettepe Tıp Dergisi 2009; 40:113-119.
 • 2.Okuroğu G.K. Alpar Ş, Bahçecik N. Felsefe ve hemşirelik etiği. Kilikya Felsefe Dergisi 2014; (1) :53-61.
 • 3.Babadağ K. Hemşirelik ve Değerler. Alter Yayıncılık. Ankara, 2010;31-41.
 • 4.Yıldırım S.,Dülgerler Ş. Psikiyatride Etik ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulamasına Yansıması. Türkiye Klinikleri J Med Ethics 2010;18(2):103-108.
 • 5.Özer S. Kardiyoloji yoğun bakım hemşireliğinde etik. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2009;13(1):6-12.
 • 6.Utlu N. Hastane ortamında hemşirelerin etik yaklaşımı ve etik ikilemler. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 2016;8(29):17-32.
 • 7.Kaya H, Işık B, Şenyuva E, Kaya N. Hemşirelik öğrencilerinin bireysel ve profesyonel değerleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 15: 1.
 • 8.Dinç L. Bakım kavramı ve ahlaki boyutu. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2010;74–82.
 • 9.Velioğlu P.Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. Akademi Basın Yayıncılık: İstanbul:2012
 • 10.Burkhardt MA, Nathaniel AK. Ethics issues in contemporary nursing. Johnson B.editors. Clinical Ethics and Nursing. 3rd ed. Canada: Thomson Delmar Learning. 2007.p.36- 40.
 • 11.Elçigil A.,Bahar Z., Beşer A.,Mızrak B.,Bahçelioğlu D., Demirtaş D. ve ark. Hemşirelerin karşılaştıkları etik ikilemlerin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2011; 14: 2.
 • 12.Cerit B. Hemşirelik etik ikilem testi’nin geçerlik-güvenirlik çalışması ve hemşirelerin etik karar verebilme düzeyi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2010; 47–67
 • 13.Comrie R. An analysis of undergraduate and graduate student nurses’ moral sensitivity. Nursing Ethics. 2102;19(1) 116–127.
 • 14.Goethals S., Gastmans C.,Casterle B.D.Nurses’ ethical reasoning and behaviour: A literature review. International Journal of Nursing Studies2010;47:5.
 • 15.Fairchild RM. Practical ethical theory for nurses responding to complexity in care. Nursing Ethics. 2010; 17(3): 353– 62
 • 16.LutzenK , Evertzon M , Nordin C. Moral sensıtıvıty ın psychıatrıc practıce.Nursing Ethics 1997;4 (6): 472 - 482 .
 • 17.Lutzen K, Johansson A, Nardström G .Moral sensıtıvıty:some dıfferences between nurses and phycısıans. Nursing Ethics 2000; 7(6): 520-529.
 • 18.Erefe İ. Veri toplama araçlarının niteliği. Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri. Odak Ofset: Ankara, 2002; s.169-187 .
 • 19.Gözüm S., Aksayan S. guide for transcultural adaptation of the scale II: Psychometric characteristics and cross-cultural comparison. Journal of Researchand Development in Nursing 2003; (1)3-14.
 • 20.Esin N. Veri toplama yöntem ve araçları&veri toplama araçlarının güvenirlik ve geçerliği. Erdoğan S., Nahcivan N.,Esin N.(Editörler) Hemşirelikte Araştırma Süreç, uygulama ve kritik.İstanbul:Nobel Tıp Kitapevi:2014. s.193-233
 • 21.Büyüköztürk Ş. Veri Analizi El Kitabı. Pegem Yayıncılık: Ankara: 2006
 • 22.Alpar R. Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik. Detay Yayıncılık: Ankara: 2010
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0001-5362-6793
Author: Hale Tosun
Institution: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Country: Turkey


Bibtex @research article { gopctd467052, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {316 - 321}, doi = {10.16899/gopctd.467052}, title = {Ahlaki Duyarlılık Anketi (ADA): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Uyarlaması}, key = {cite}, author = {Tosun, Hale} }
APA Tosun, H . (2018). Ahlaki Duyarlılık Anketi (ADA): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Uyarlaması. Çağdaş Tıp Dergisi, 8 (4), 316-321. DOI: 10.16899/gopctd.467052
MLA Tosun, H . "Ahlaki Duyarlılık Anketi (ADA): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Uyarlaması". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018): 316-321 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/39480/467052>
Chicago Tosun, H . "Ahlaki Duyarlılık Anketi (ADA): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Uyarlaması". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018): 316-321
RIS TY - JOUR T1 - Ahlaki Duyarlılık Anketi (ADA): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Uyarlaması AU - Hale Tosun Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.467052 DO - 10.16899/gopctd.467052 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 316 EP - 321 VL - 8 IS - 4 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.467052 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.467052 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Ahlaki Duyarlılık Anketi (ADA): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Uyarlaması %A Hale Tosun %T Ahlaki Duyarlılık Anketi (ADA): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Uyarlaması %D 2018 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 8 %N 4 %R doi: 10.16899/gopctd.467052 %U 10.16899/gopctd.467052
ISNAD Tosun, Hale . "Ahlaki Duyarlılık Anketi (ADA): Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Uyarlaması". Çağdaş Tıp Dergisi 8 / 4 (December 2019): 316-321. https://doi.org/10.16899/gopctd.467052