Year 2019, Volume 9, Issue 1, Pages 43 - 47 2019-03-27

Bir Üniversite Hastanesi Noroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonların Değerlendirilmesi

Ahmet Rıza Şahin [1] , Buket Tuğan Yıldız [2] , Ayşe Aktemur [3] , Bircan Topal [4] , Selçuk Nazik [5] , Selma Ateş [6]

68 240

Giriş: Hastane enfeksiyonları  (HE) sıklığı, uzamış yaşam, gelişen teknoloji, artmış invaziv girişimler ve uzamış yatış nedeniyle giderek artmaktadır.  Yoğun bakım üniteleri (YBÜ) HE’nin en sık görüldüğü hastane birimleridir. Nöroloji YBÜ (NYBÜ)’de gelişen HE’ler altta yatan primer hastalıklar, genel durum bozukluğu, artmış invaziv işlemler sebebi ile artmış mortaliteye yol açar. Bu çalışmada NYBÜ’de bir yıl içinde invaziv alet kullanımı gelişen enfeksiyonları, izolatlarını değerlendirmeyi planladık.

Gereç-yöntem: Çalışmaya 2017 yılı içerisinde takip edilen 232 hasta alınmış, Enfeksiyon kontrol komitesi (EKK) hemşireleri ve  Enfeksiyonn Hastalıkları anabilim dalınca  NYBÜ’ne gerçekleştirilen vizitlerde HE tanısı almış hastalar, izolatlar, direnç profilleri, tutulum tanımları incelenmiştir.

Bulgular: Çalışmamızda NYBÜ’de yatan hastalarda mortalite %27,15, HE gelişen grupta ise mortalite %56,66 olarak bulunmuştur. En sık görülen enfeksiyon %43,3 ile Ventilatör İlişkili Pnomoni (VIP) en sık etken ise %28,9 ile Acinetobacter baumannii saptanmıştır.

Sonuç: NYBÜ’de EKK’nin sık rastlanan nozokomiyal patojenlerin yayılma ve bulaşmasına karşılık alacağı tedbirlere uyum sağlamak, standart önlemlere ve el hijyenine riayet etmek ve gereksiz invaziv alet kullanımından kaçınmak gerekmektedir. Enfeksiyon oran ve hızları değerlendirlmeli, ulusal sürveyans verileri ile karşılaştırılmalıdır. Sık karşılaşılan patojenler ve antibiyotik direnç özelliklerinin iyi tanımlanması ampirik tedavinin uygun ve vaktinde başlanmasında,  morbidite ve mortalite azalmasında önemlidir.

Yoğun Bakım Ünitesi, Enfeksiyon, Enfeksiyon Kontrol
 • Referans1. Eren F., Öngün G., Ural O., Öztürk Ş. Nöroloji yoğun bakım ünitesinde bir yıllık hastane enfeksiyonu oranları: Patojenik ve klinik değerlendirme. Türk Nöroloji Dergisi, (2017) 23(4), 205-210.Referans2. Yüce ZT, Alp E. Infection control bundles for the prevention of hospital infections. Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2016; 5: 8Referans3. Ok G, Gazi H, Tok D, Erbüyün K. Celal Bayar Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi’nde hastane infeksiyonlarının sürveyansı. Yoğun Bakım Dergisi 2007;7:452-457.Referans4. Yalçın AN. Yoğun bakım ünitesinde antibiyotik kullanımı ve direnç sorununa genel bakış. ANKEM Dergisi 2009;23(Özel Sayı):136-142.Referans5. Inan A, Ozgultekin A, Senbayrak Akcay S, Ozturk Engin D et al. Alterations in Bacterial Spectrum and Increasing Resistance Rat in Isolated Microorganisms from Device-Associated Infections in an Intensive Care Unit of a Teaching Hospital in Istanbul (2004–2010) Jpn J Infect Dis 2012;65(2):146-151. Referans6. Nerjaku V, Kılıç A, Küçükkaraaslan A, Baysallar M, Doğancı L. Bir askeri hastanenin yoğun bakım ünitelerindeki hastane infeksiyonlarının değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2004;46(4):305-310.Referans7. Çelikel T. Dünyada ve Türkiye’de Yoğun Bakım Uzmanlığı. Yoğun Bakım Dergisi, 2001, 1.1: 5-9.Referans8. Karabay O. Türkiye’de antibiyotik kulanımı ve direnç nereye gidiyor?. Ankem Derg, 23, 116-20.Referans9. Spencer RC. Epidemiology of infection in ICU’s. Intensive Care Med 1994;20(Suppl 4):2-6.Referans10. Inanc, Y., Gokce, M., Tuncel, D., Inanc, Y., Ozcekic Demirhan, S., & Bavli, S. (2018). Percutaneous endoscopic gastrostomy in neurology intensive care unit. IJSM, 4(1), 33-5. Referans11. Vincent, J. L., Bihari, D. J., Suter, P. M., Bruining, H. A., White, J., Nicolas-Chanoin, M. H., ... & Hemmer, M. (1995). The prevalence of nosocomial infection in intensive care units in Europe: results of the European Prevalence of Infection in Intensive Care (EPIC) Study. Jama, 274(8), 639-644.Referans12. Vincent, J. L., Rello, J., Marshall, J., Silva, E., Anzueto, A., Martin, C. D., ... & Reinhart, K. (2009). International study of the prevalence and outcomes of infection in intensive care units. Jama, 302(21), 2323-2329.Referans13. Çevik MA, Yılmaz GR, Erdinç FŞ, Üçler S, Tülek N. Nöroloji yoğun bakım ünitesinde mortalite ile ilişkili faktörler ve nozokomiyal infeksiyonla mortalitenin ilişkisi. Yoğun Bakım Dergisi 2001;1:47-55.Referans14. Gastmeier P, Geffers C, Brandt C, et al. Effectivenes of a nationwide nosocomial infection surveillance system for reducing nosocomial infections. J Hosp Infect 2006;64(1):16-22.Referans15. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/duyurular/997-ulusal-saglik-hizmeti-ilişkili-enfeksiyonlar-surveyans-agi-etken-dagilimi-ve-antibiyotik-direnc-raporu-2017.html(Alıntılama tarihi: 08.11.2018)Referans16. Meric M, Baykara N, Aksoy S, Ozdemir Kol I,et al. Epidemiology and risk factors of intensive care unit acquired infections: a prospective multicentre cohort study in a middle-income country. Singapore Med J 2012;53(4):260-263.Referans17. Leblebicioglu H, Rosenthal VD, Arikan OA, et al. Deviceassociated hospital-acquired infection rates in Turkish intensive care units. Findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). J Hosp Infect 2007;65(3):251-7. Referans18. İnan D, Saba R, Keskin S ve ark. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde hastane enfeksiyonları. Yoğun Bakım Dergisi 2002;2(2):129-35.Referans19. Karahocagil MK, Yaman G, Göktaş U, Sünnetçioğlu M, Çıkman A, Bilici A, Yapıcı K, Baran Aİ, Binici İ, Akdeniz H. Hastane enfeksiyon etkenlerinin ve direnç profillerinin belirlenmesi. Van Tıp Derg 2011;18:27-32..Referans20. Öncül, A., Koçulu, S., Elevli K. Bir devlet hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde kazanılan hastane enfeksiyonlarının epidemiyolojisi. Şişli Etfal Tıp Bülteni, 2012 46(2), 60-66.Referans21. Zolldann D, Poetter C, Hilker R, Neveling M, Waitschies B, Klein W, Nolden-Koch M, Block F, Wenchel HM, Lemmen SW. Periodic surveillance of nosocomial infections in two neurology intensive care units. A valuable tool for quality management in intensive care. Anaesthesist 2003;52:690-696.Referans22. Dettenkofer M, Ebner W, Els T, Babikir R, Lucking C, Pelz K, Rüden H, Daschner F. Surveillance of nosocomial infections in a neurology intensive care unit. J Neurol 2001;248:959-964.Referans23. Chambless, J. D., Hunt, S. M., & Stewart, P. S. (2006). A three-dimensional computer model of four hypothetical mechanisms protecting biofilms from antimicrobials. Applied and environmental microbiology, 72(3), 2005-2013.Referans24. Luna CM, Aruj P, Niederman MS, Garzon J, Violi D, Prignoni A, Rios F, Baquero S, Gando S; Grupo Argentino de Estudio de la Neumonía Asociada al Respirador group. Appropriateness and delay to initiate therapy in ventilator associated pneumoia. Eur Respir J 2006;27:158-164.Referans25. Karlowsky JA, Draghi DC, Jones ME, et al. Surveil¬lance for antimicrobial susceptibility among clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa and Acineto¬bacter baumannii from hospitalized patients in the United States, 1998 to 2001. Antimicrob Agents Che¬mother 2003;47:1681-1688.Referans26. Yüce A, Yapar N, Eren Kutsoylu O. İzmir Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi yoğun bakım hastalarından izo¬le edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter spp. suşlarının 2000-2002 ve 2003-2006 yıllarında saptanan antibiyotik duyarlılık paternlerinin değerlen¬dirilmesi. Mikrobiyol Bul 2009;43:195-202.Referans27. İnanç Y, İnanç Y. An evaluation of the infection agents and the demographic characteristics of patients followed up on a mechanical ventilator in neurology intensive care: A retrospective, single center, observational study J Surg Med. 2018;2(3):262-264. DOI: 10.28982/josam.427084Referans28. Warren JW. Catheter associated urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents 2001;17:299-303.Referans29. Sherertz RJ, Ely EW, Westbrook DM, Gledhill KS, Streed SA, Kiger B, Flynn L, Hayes S, Strong S, Cruz J, Bowton DL, Hulgan T, Haponik EF. Education of physicians in training can decrease the risk for vascular catheter infection. Ann Intern Med 2000;132:641-648.
 • Referans2. Yüce ZT, Alp E. Infection control bundles for the prevention of hospital infections. Mediterr J Infect Microb Antimicrob 2016; 5: 8
 • Referans3. Ok G, Gazi H, Tok D, Erbüyün K. Celal Bayar Üniversitesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi’nde hastane infeksiyonlarının sürveyansı. Yoğun Bakım Dergisi 2007;7:452-457.
 • Referans4. Yalçın AN. Yoğun bakım ünitesinde antibiyotik kullanımı ve direnç sorununa genel bakış. ANKEM Dergisi 2009;23(Özel Sayı):136-142.
 • Referans5. Inan A, Ozgultekin A, Senbayrak Akcay S, Ozturk Engin D et al. Alterations in Bacterial Spectrum and Increasing Resistance Rat in Isolated Microorganisms from Device-Associated Infections in an Intensive Care Unit of a Teaching Hospital in Istanbul (2004–2010) Jpn J Infect Dis 2012;65(2):146-151.
 • Referans6. Nerjaku V, Kılıç A, Küçükkaraaslan A, Baysallar M, Doğancı L. Bir askeri hastanenin yoğun bakım ünitelerindeki hastane infeksiyonlarının değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2004;46(4):305-310.
 • Referans7. Çelikel T. Dünyada ve Türkiye’de Yoğun Bakım Uzmanlığı. Yoğun Bakım Dergisi, 2001, 1.1: 5-9.
 • Referans8. Karabay O. Türkiye’de antibiyotik kulanımı ve direnç nereye gidiyor?. Ankem Derg, 23, 116-20.
 • Referans9. Spencer RC. Epidemiology of infection in ICU’s. Intensive Care Med 1994;20(Suppl 4):2-6.
 • Referans10. Inanc, Y., Gokce, M., Tuncel, D., Inanc, Y., Ozcekic Demirhan, S., & Bavli, S. (2018). Percutaneous endoscopic gastrostomy in neurology intensive care unit. IJSM, 4(1), 33-5.
 • Referans11. Vincent, J. L., Bihari, D. J., Suter, P. M., Bruining, H. A., White, J., Nicolas-Chanoin, M. H., ... & Hemmer, M. (1995). The prevalence of nosocomial infection in intensive care units in Europe: results of the European Prevalence of Infection in Intensive Care (EPIC) Study. Jama, 274(8), 639-644.
 • Referans12. Vincent, J. L., Rello, J., Marshall, J., Silva, E., Anzueto, A., Martin, C. D., ... & Reinhart, K. (2009). International study of the prevalence and outcomes of infection in intensive care units. Jama, 302(21), 2323-2329.
 • Referans13. Çevik MA, Yılmaz GR, Erdinç FŞ, Üçler S, Tülek N. Nöroloji yoğun bakım ünitesinde mortalite ile ilişkili faktörler ve nozokomiyal infeksiyonla mortalitenin ilişkisi. Yoğun Bakım Dergisi 2001;1:47-55.
 • Referans14. Gastmeier P, Geffers C, Brandt C, et al. Effectivenes of a nationwide nosocomial infection surveillance system for reducing nosocomial infections. J Hosp Infect 2006;64(1):16-22.
 • Referans15. https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/duyurular/997-ulusal-saglik-hizmeti-ilişkili-enfeksiyonlar-surveyans-agi-etken-dagilimi-ve-antibiyotik-direnc-raporu-2017.html
 • Referans16. Meric M, Baykara N, Aksoy S, Ozdemir Kol I,et al. Epidemiology and risk factors of intensive care unit acquired infections: a prospective multicentre cohort study in a middle-income country. Singapore Med J 2012;53(4):260-263.
 • Referans17. Leblebicioglu H, Rosenthal VD, Arikan OA, et al. Deviceassociated hospital-acquired infection rates in Turkish intensive care units. Findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). J Hosp Infect 2007;65(3):251-7.
 • Referans18. İnan D, Saba R, Keskin S ve ark. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde hastane enfeksiyonları. Yoğun Bakım Dergisi 2002;2(2):129-35.
 • Referans19. Karahocagil MK, Yaman G, Göktaş U, Sünnetçioğlu M, Çıkman A, Bilici A, Yapıcı K, Baran Aİ, Binici İ, Akdeniz H. Hastane enfeksiyon etkenlerinin ve direnç profillerinin belirlenmesi. Van Tıp Derg 2011;18:27-32..
 • Referans20. Öncül, A., Koçulu, S., Elevli K. Bir devlet hastanesinin yoğun bakım ünitelerinde kazanılan hastane enfeksiyonlarının epidemiyolojisi. Şişli Etfal Tıp Bülteni, 2012 46(2), 60-66.
 • Referans21. Zolldann D, Poetter C, Hilker R, Neveling M, Waitschies B, Klein W, Nolden-Koch M, Block F, Wenchel HM, Lemmen SW. Periodic surveillance of nosocomial infections in two neurology intensive care units. A valuable tool for quality management in intensive care. Anaesthesist 2003;52:690-696.
 • Referans22. Dettenkofer M, Ebner W, Els T, Babikir R, Lucking C, Pelz K, Rüden H, Daschner F. Surveillance of nosocomial infections in a neurology intensive care unit. J Neurol 2001;248:959-964.
 • Referans23. Chambless, J. D., Hunt, S. M., & Stewart, P. S. (2006). A three-dimensional computer model of four hypothetical mechanisms protecting biofilms from antimicrobials. Applied and environmental microbiology, 72(3), 2005-2013.
 • Referans24. Luna CM, Aruj P, Niederman MS, Garzon J, Violi D, Prignoni A, Rios F, Baquero S, Gando S; Grupo Argentino de Estudio de la Neumonía Asociada al Respirador group. Appropriateness and delay to initiate therapy in ventilator associated pneumoia. Eur Respir J 2006;27:158-164.
 • Referans25. Karlowsky JA, Draghi DC, Jones ME, et al. Surveil¬lance for antimicrobial susceptibility among clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa and Acineto¬bacter baumannii from hospitalized patients in the United States, 1998 to 2001. Antimicrob Agents Che¬mother 2003;47:1681-1688.
 • Referans26. Yüce A, Yapar N, Eren Kutsoylu O. İzmir Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi yoğun bakım hastalarından izo¬le edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter spp. suşlarının 2000-2002 ve 2003-2006 yıllarında saptanan antibiyotik duyarlılık paternlerinin değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bul 2009;43:195-202.
 • Referans27. İnanç Y, İnanç Y. An evaluation of the infection agents and the demographic characteristics of patients followed up on a mechanical ventilator in neurology intensive care: A retrospective, single center, observational study J Surg Med. 2018;2(3):262-264. DOI: 10.28982/josam.427084
 • Referans28. Warren JW. Catheter associated urinary tract infections. Int J Antimicrob Agents 2001;17:299-303.
 • Referans29. Sherertz RJ, Ely EW, Westbrook DM, Gledhill KS, Streed SA, Kiger B, Flynn L, Hayes S, Strong S, Cruz J, Bowton DL, Hulgan T, Haponik EF. Education of physicians in training can decrease the risk for vascular catheter infection. Ann Intern Med 2000;132:641-648.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0002-4415-076X
Author: Ahmet Rıza Şahin (Primary Author)
Institution: FACULTY OF MEDICINE
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6783-2336
Author: Buket Tuğan Yıldız
Institution: FACULTY OF MEDICINE
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2202-7779
Author: Ayşe Aktemur
Institution: Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0258-8974
Author: Bircan Topal
Institution: FACULTY OF MEDICINE
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0587-0104
Author: Selçuk Nazik
Institution: FACULTY OF MEDICINE
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2515-8578
Author: Selma Ateş
Institution: FACULTY OF MEDICINE
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 27, 2019

Bibtex @research article { gopctd481366, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {Rabia YILMAZ}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {43 - 47}, doi = {10.16899/gopctd.481366}, title = {Bir Üniversite Hastanesi Noroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonların Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Şahin, Ahmet Rıza and Tuğan Yıldız, Buket and Aktemur, Ayşe and Topal, Bircan and Nazik, Selçuk and Ateş, Selma} }
APA Şahin, A , Tuğan Yıldız, B , Aktemur, A , Topal, B , Nazik, S , Ateş, S . (2019). Bir Üniversite Hastanesi Noroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonların Değerlendirilmesi. Çağdaş Tıp Dergisi, 9 (1), 43-47. DOI: 10.16899/gopctd.481366
MLA Şahin, A , Tuğan Yıldız, B , Aktemur, A , Topal, B , Nazik, S , Ateş, S . "Bir Üniversite Hastanesi Noroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonların Değerlendirilmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 9 (2019): 43-47 <http://dergipark.org.tr/gopctd/issue/44052/481366>
Chicago Şahin, A , Tuğan Yıldız, B , Aktemur, A , Topal, B , Nazik, S , Ateş, S . "Bir Üniversite Hastanesi Noroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonların Değerlendirilmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 9 (2019): 43-47
RIS TY - JOUR T1 - Bir Üniversite Hastanesi Noroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonların Değerlendirilmesi AU - Ahmet Rıza Şahin , Buket Tuğan Yıldız , Ayşe Aktemur , Bircan Topal , Selçuk Nazik , Selma Ateş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16899/gopctd.481366 DO - 10.16899/gopctd.481366 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 47 VL - 9 IS - 1 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.481366 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.481366 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Bir Üniversite Hastanesi Noroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonların Değerlendirilmesi %A Ahmet Rıza Şahin , Buket Tuğan Yıldız , Ayşe Aktemur , Bircan Topal , Selçuk Nazik , Selma Ateş %T Bir Üniversite Hastanesi Noroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonların Değerlendirilmesi %D 2019 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 9 %N 1 %R doi: 10.16899/gopctd.481366 %U 10.16899/gopctd.481366
ISNAD Şahin, Ahmet Rıza , Tuğan Yıldız, Buket , Aktemur, Ayşe , Topal, Bircan , Nazik, Selçuk , Ateş, Selma . "Bir Üniversite Hastanesi Noroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonların Değerlendirilmesi". Çağdaş Tıp Dergisi 9 / 1 (March 2019): 43-47. https://doi.org/10.16899/gopctd.481366
AMA Şahin A , Tuğan Yıldız B , Aktemur A , Topal B , Nazik S , Ateş S . Bir Üniversite Hastanesi Noroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonların Değerlendirilmesi. J Contemp Med. 2019; 9(1): 43-47.
Vancouver Şahin A , Tuğan Yıldız B , Aktemur A , Topal B , Nazik S , Ateş S . Bir Üniversite Hastanesi Noroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Enfeksiyonların Değerlendirilmesi. Çağdaş Tıp Dergisi. 2019; 9(1): 47-43.