Year 2018, Volume , Issue 1, Pages 88 - 111 2018-12-31

Şebbir Ahmet Osmânî’nin Hayatı, Fethü’l-Mülhim Adlı Eserindeki Şerh Metodu ve Ele Aldığı Temel Konular
The Life of Shabbir Ahmad ‘Uthmani, Commentary Method in His Work Fatḥ Al-Mulhim and Fundamental Issues That He Treated
شبير أحمد العثماني، حياته ومنهجه في كتابه "فتح المنعم" في شرح صحيح مسلم

Yusuf Ziya Mermertaş [1]

71 106

Hz. Peygamber’den bizlere ulaşan rivayetleri bir araya getiren ve sıhhatinde ümmetin ittifak ettiği eserlerden biri, İmam Müslim’in (ö.261/875) Sahih’idir. Sair hadis külliyatı eserlerine olduğu gibi Müslim’in Sahih’i üzerine de birçok şerh kaleme alınmıştır. Bunlar arasında Pakistan’lı âlim Şebbir Ahmet Osmani’nin (ö.1949) Fethü’l-Mülhim adlı eseri, muasır bir şerh olarak önemi haiz bir çalışmadır. Yaşadığı asra gelene kadar Sahih üzerine yapılmış şerhleri kendisi için kaynak olarak kullanan Şebbir Ahmet, çağının sorunlarını ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak; senet ve metin tahlillerinin yanında fıkhî mütalaaları ve özel başlıklarla ele aldığı konuları ile özgün bir eser ortaya koymuştur. Makalemiz, bu muasır şerhi, takip ettiği metot ve ele aldığı hususi konular açısından değerlendirmektedir. 

One of the works that brought together the narrations that came to us from the Prophet Muhammad and that the Ummah was allied in his authenticity is Imam Muslim's Sahih. As the case with other works of Hadith, many books which are known sharh have been written on the Sahih of Muslim. Among these, the work of Pakistani scholar Shabbir Ahmed Usmani named Fathul Mulhim is an important contemporary work.

Until Shabbir Ahmed Usmani arrived in his century, he used other sharhs on Sahih as a source for himself. Shabbir Ahmed Usmani, taking into account the problems and needs of the age, has revealed an original work in the field of Hadith as well as the analysis of isnads and matns, as well as fiqh discussion and special topics.

Our article evaluates this contemporary sharh in terms of the method followed and special issues handled.

إن من بين كتب الحديث التي نقلت إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  والتي اتفقت الأمة على صحتها كتاب صحيح الإمام مسلم. وقد شُرِحَ صحيح مسلم كثيرا كما شرح كثير من كتب الحديث. ومن بين هذه الشروح شرح العالم الباكستاني شبير أحمد العثماني المسمَّى "فتح الملهم" والذي يُعتبر شرحا معاصرا مهما.  وهذا البحث لدراسة هذا التأليف الذي استفاد من الشروح المؤلفة من قبل، ومن منهجه في الكتاب أنه في شرحه للأحاديث وفي المواضيع التي تناولها في الكتاب ذكر أقوالَ العلماء، ودرس ألفاظ الأحاديث ومعانيها وتطرّق إلى المسائل العديدة المتعلقة في زمانه.

كتاب "فتح الملهم" هو شرح ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في بلادنا، وذلك لأنه يعطي فكرة عن علم الحديث في باكستان، أضف إلى ذلك أن مؤلفه عالم حنفي. فلذلك حاولنا كتابة بحثنا هذا ليقف من يريد أن يطالعها على معلومات عامة عن الكتاب. وفي البداية ذكر الباحث ترجمة موجزة عن حياة المؤلف، وعن منهجه في الكتاب في شرح السند والمتن والعناوين الخاصة والأسلوب الذي تبنّاه المؤلف في المواضع التي ذكر فيها آراءَه. ولم نُدرج في بحثنا دراسة مقدمةَ المؤلف التي طُبعت ككتاب مستقل باسم "مبادئ علوم الحديث وأصوله" والتي نرى أنها ستكون دراسة مختلفة.

المباحث الرئيسية والمسائل التي تناولها هذا العمل باختصار ابتداء من حياة المؤلف:

-         شيبر أحمد بدأ تحصيلَ العلوم وهو في السابعة من عمره، وعندما بلغ العشرين من عمره وصل إلى مستوى التدريس في مدرسة دار العلوم التي تخرج منها. وفي سنة 1930 تولّى التدريس في جامعة  دابهيل وفي ذات الوقت عُيِّن رئيسا للمدرسين في مدرسة ديوبند. ولكن المؤلف ترك لاحقا عملَه في الجامعة بسبب مرضه وجاء إلى ديوبند. وبعد أن تحسنّت صحته اشتغل بالسياسة وتقلّد وظائف هامّة في إنشاء دولة باكستان. تُوُفِّيَ المؤلف رحمه الله في سنة 1949 في مدينة كراتشي ودُفِن فيها.

-         شبير أحمد العثماني وإن كان في آخر عمره قد شُغِل بالسياسة فإنه بلا شك يعتبر أحد العلماء في باكستان، ويتجلى ذلك في كتاباته التي شملت مجالات التفسير والحديث والعقائد أو من خلال محاضراته وخطبه التي فرغت وتم تحويلها إلى كتب.

-          ولقد اهتم المؤلف بآراء العلماء في دراسة شروط الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، ولقد أفادنا بتضمين آراءه تحت عناوين خاصة به. ويلاحظ أن في شرحه للكتاب يبدأ أولا في قسم الرواية بعناوين الأبواب ويشرحها لغة واصطلاحا، ثم ينتقل إلى تدقيق السند والمتن، ولقد قام المؤلف في شرحه للسند بضبط قراءة أسماء الرواة وتمييز الكنى وشرح الألقاب وتعلقاتها، وكذلك ترجم للرواة، أما في قسم المتن فقد شرح غريب الألفاظ وأعطى معلومات عن مفهوم الحديث ومعناه.

-         إن من أهم مميزات هذا الأثر الذي يعتبر معاصرا هو رؤيته لمسائل العصر ومستجداته وإفراده لعناوين خاصة وتعليقه عليها. ولقد ضمّن المؤلف في شرحه كثيرا من العناوين كالتحقيقات والاختلافات والدلائل والمسائل والتنبيهات والأقوال والبيان والأسئلة والفوائد والحكم. وتحت هذه العناوين يمكننا أن نلاحظ خوض المؤلف في تفسير المصطلحات والفروق بين المذاهب وبيان الأدلة الشرعية للأحكام الفقهية، إضافة إلى ذلك يمكننا مشاهدة الإيضاحات حول المسائل الاعتقادية والعملية الواقعة على عاتق المكلف، والتعليقات على ذلك، وكذلك تفسير ما يشكل على العقل في تلك الروايات. كل ذلك الجهد هو حصيلة الاستفادة والتحضير من الشروح السابقة ومن آراء العلماء. كتاب فتح الملهم جمع لنا الكثير من الرؤى والمسائل في مكان واحد وأسقطها على الواقع، ولذلك فإن فتح الملهم بهذه المميزات هو مرجع من المراجع.

إن الانتقادات التي تناولت الكتاب مثل "إعلام المعلوم" و"والوقوع في التكرار" التي يوجّهها البعضُ إلى أصول الشرح الذي له مكانة مهمة في تاريخ علمنا هي غير موضوعية. لأن كل شرح ثمرة محاولة الفهم. وبالرغم من عشرات الشروح التي سبقت الكتاب فإننا نعتقد أن شرح "فتح الملهم" في شرحه للأحاديث تطرَّق تقريبا إلى كافَّة المسائل التي كانت موضوعَ النقاش في زمانه. وكذلك أسّس أصولا مختلفة بتناوله المسائل تحت عناوين خاصة في انسجام مما أسهم في فهم الأحاديث إسهاما عظيما. 

 • Birgivi, Muhammed b. Ali, Usûlü’l-Hadîs, İstanbul: Dâru’l İlim, 2012.
 • Cevherî, İsmail b. Hammad, Es-Sıhâhu Tâcü’l-Luga ve Sıhâhu’l-Arabiyye, Beyrut: Dâru’l-İlmi li’l-Melâyîn, 1990.
 • Çakan, İsmail Lütfi, Hadis Edebiyatı, İstanbul: İFAV Yayınları, 2013.
 • el-Kuşeyrî, Ebu’l-Hüseyn Müslim b. El-Haccâc, Sahih-i Müslim, Beyrut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, [t.y].
 • İbn Abidin, Muhammed Emin, Raddü’l-Muhtâr ala Dürri’l-Muhtâr Şerhu Tenvîri’l-Ebsâr, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2011.
 • İbn Kesir, İsmail b. Ömer, el-Bâ’isü’l-Hasîs Şerhu İhtisâri Ulûmi’l-Hadîs, Kahire: Mektebetü Dâri’t-Turâs, 2003.
 • Kevserî, Muhammed Zahid, Makâlâtü’l-Kevserî, Kahire: Mektebetü’l-Ezheriye li’t-Turâs, 2009.
 • Koçyiğit, Talat, Hadis Tarihi, Ankara: TDV Yayınları, 2009.
 • Nevevî, Muhyiddin, El-Minhâc Şerhu Sahihi Müslim b. el-Haccac, Beyrut: Dâru’l-Ma’rife, 2009.
 • Osmani, Şebbir Ahmet, Fethü’l-Mülhim bi Şerhi Sahîhi’l-İmâm Müslim, Dimeşk: Dâru’l-Kalem, 2006.
 • Osmani, Şebbir Ahmet, Mebâdi Ulûmi’l-Hadisi ve Usûlüh, Beyrut: Mektebetü’l-Matbûâti’l-İslâmiyye, Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 2011.
 • Özşenel, Mehmet, Pakistan’da Hadis Çalışmaları, İstanbul: İFAV, 2014.
 • Suyuti, El-Hafız Celaleddin, Tedrîbu’r-Râvî fi Şerhi Takrîbi’n-Nevevî, Beyrut: Dâr’ul-Kelimi’t-Tayyib, 2010.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8701-3055
Author: Yusuf Ziya Mermertaş (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 31, 2018

Bibtex @book review { hadith497718, journal = {HADITH}, issn = {2667-5455}, address = {Veysel ÖZDEMİR}, year = {2018}, volume = {}, pages = {88 - 111}, doi = {}, title = {Şebbir Ahmet Osmânî’nin Hayatı, Fethü’l-Mülhim Adlı Eserindeki Şerh Metodu ve Ele Aldığı Temel Konular}, key = {cite}, author = {Mermertaş, Yusuf Ziya} }
APA Mermertaş, Y . (2018). Şebbir Ahmet Osmânî’nin Hayatı, Fethü’l-Mülhim Adlı Eserindeki Şerh Metodu ve Ele Aldığı Temel Konular. HADITH, (1), 88-111. Retrieved from http://dergipark.org.tr/hadith/issue/41959/497718
MLA Mermertaş, Y . "Şebbir Ahmet Osmânî’nin Hayatı, Fethü’l-Mülhim Adlı Eserindeki Şerh Metodu ve Ele Aldığı Temel Konular". HADITH (2018): 88-111 <http://dergipark.org.tr/hadith/issue/41959/497718>
Chicago Mermertaş, Y . "Şebbir Ahmet Osmânî’nin Hayatı, Fethü’l-Mülhim Adlı Eserindeki Şerh Metodu ve Ele Aldığı Temel Konular". HADITH (2018): 88-111
RIS TY - JOUR T1 - Şebbir Ahmet Osmânî’nin Hayatı, Fethü’l-Mülhim Adlı Eserindeki Şerh Metodu ve Ele Aldığı Temel Konular AU - Yusuf Ziya Mermertaş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - HADITH JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 111 VL - IS - 1 SN - 2667-5455- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 HADITH Şebbir Ahmet Osmânî’nin Hayatı, Fethü’l-Mülhim Adlı Eserindeki Şerh Metodu ve Ele Aldığı Temel Konular %A Yusuf Ziya Mermertaş %T Şebbir Ahmet Osmânî’nin Hayatı, Fethü’l-Mülhim Adlı Eserindeki Şerh Metodu ve Ele Aldığı Temel Konular %D 2018 %J HADITH %P 2667-5455- %V %N 1 %R %U
ISNAD Mermertaş, Yusuf Ziya . "Şebbir Ahmet Osmânî’nin Hayatı, Fethü’l-Mülhim Adlı Eserindeki Şerh Metodu ve Ele Aldığı Temel Konular". HADITH / 1 (December 2019): 88-111.
AMA Mermertaş Y . Şebbir Ahmet Osmânî’nin Hayatı, Fethü’l-Mülhim Adlı Eserindeki Şerh Metodu ve Ele Aldığı Temel Konular. HADITH. 2018; (1): 88-111.
Vancouver Mermertaş Y . Şebbir Ahmet Osmânî’nin Hayatı, Fethü’l-Mülhim Adlı Eserindeki Şerh Metodu ve Ele Aldığı Temel Konular. HADITH. 2018; (1): 111-88.