Year 2016, Volume 2, Issue 4, Pages 1058 - 1069 2016-10-01

A Turkish adaptation of short version of International Personality Inventory-IPI: Reliability and validity analysis
Uluslararası Kişilik Envanteri (IPI) kısa versiyonunun Türkçeye uyarlanması: Güvenilirlik ve geçerlilik analizi

Elif Güneri Yöyen [1]

1025 910

This study was realized with the participation of 539 university students in order to adapt short version of International Personality Inventory (IPI) to Turkish and test its reliability and validity. Confirmatory factor analysis, cronbach’s alpha reliability coefficient and classroom corelational test methods were used to analyze the data of the survey to which test-retest method was applied by use of 513 students two weeks later. According to analysis findings the reliability and validity rates of the scale were adequate: Goodness of fit indexes acquired from two confirmatory factor analyses are in harmony with the model. Internal consistency coefficients of subscales of IPI were between .64 and .75; on the other hand the rate for the whole scale was found 0.82. In addition content validity ratio of the scale was  %80 and CVR of all the items was %94 on overage while their Content Validity Index was %97. The factor loadings of confirmatory factor analyses of the scale are between 0.448 and 0.656 for extraversion sub-dimension, 0.408 and 0.606 for emotional stability sub-dimension, 0.387 and 0.629 for conscientiousness sub-dimension , 0.339 and 0.698 for openness to experiences sub-dimension, 0.290 and 0.589 for agreeableness sub-dimension, o.466 and 0.690 for hostility sub-dimension. Depending on these findings it is clear that Turkish adaptation of short version of International Personality Inventory is reliable and valid enough to be used in studies related to the subject.

Uluslararası Kişilik Envanteri ( IPI) Kısa Versiyonu’nun Türkçe’ye uyarlayarak geçerlilik ve güvenilirliğini sınamak amacıyla yapılan bu çalışma 539 üniversite öğrencisi katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. İki hafta sonra 513 öğrenci ile test tekrar test çalışması yapılan araştırmanın verilerinin analizinde Doğrulayıcı Faktör Analizi, Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayıları, Sınıf İçi Korelasyon Testi yöntemleri kullanılmıştır. Analiz bulgularına göre ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik değerleri yeterli düzeyde bulunmuştur: İki Doğrulayıcı Faktör Analizinden elde edilen uyum iyiliği indeksleri modele uyum sağladığını göstermektedir. IPI’nin alt ölçeklerinin iç tutarlılık katsayıları .64 ile .75 arasında değişirken, tüm ölçek için bu oran  0.82 olarak saptanmıştır.  Ek olarak ölçeğin kapsam geçerlilik oranının (KGO) %80,  tüm maddelerin ortalama KGO (%94), KGI (%97) olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizlerinin faktör yükleri dışadönüklük alt boyutu için 0,448 ile 0,656; duygusal denge alt boyutu için 0,408 ile 0,606; sorumluluk alt boyutu için 0,387 ile 0,629; açıklık alt boyutu için 0,339 ile 0,698; uyumluluk alt boyutu için 0,290 ile 0,589; düşmanlık alt boyutu için 0,466 ile 0 690 arasında değişmektedir. Bu bulgulara dayanarak IPI’nin Kısa Versiyonu Türkçe formunun konu ile ilgili yapılacak araştırmalarda kullanılabilecek düzeyde geçerlilik ve güvenilirliğe sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara:Pegem Akademi.
 • Chapman, K.E., Bowler, M.C., Bowler,J.L. ve Cope, J.G. (2012). The impact of cognitive complexity on frequency-based measurement big five measures. International Journal of Business and Social Science, 3 (7),16-24.
 • Costa, P., T., Bush, C.M., Zonderman,A.B. ve McCrae, R. (1986). Correlations of mmpı factor scales with measures of the five factor model of personality. Journal of Personality Assessment, 50 (4), 640-650.
 • Costa, P. T. ve. McCrea, R. (1995). Domains and facets: hierarchical personality assessment using the revisedneo personality ınventory. Journal of Personality Assessment, 44 (1), 21-50.
 • Goldberg, L.R. (1993).The structure of phenotypic personality traits. American Psychologist, 48, 26-34.
 • Girgin, B. ( 2007). Beş faktör kişilik modelinin işyerinde duygusal tacize ( mobbing) etkileri. Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Kütahya.
 • Goldberg, L.R. (1999): A broad-bandwidth, public domain, personality ınventory measuring the lower-level facets of several five-factor models: Personality Psychology in Europe. Netherlands: Tilburg University Press.
 • Goldberg, L.R. ve ark. ( 2006). International personality ıtem pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40, 84–96.
 • Gözüm, S. Ve Aksayan, S. (2003). Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber II: Psikometrik özellikler ve kültürlerarası karşılaştırma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 1, 3-14.
 • Klimstra, T.A. (2012). The dynamics of personality and identity in adolescence. Euro J Dev Psycho, 9, 472-484.
 • Mccrae, R.R., Costa, P.T. ve Martin, T.A. (2004). The neo–pı– 3: a more readable revised neo personality inventory. Journal of Personality Assessment, 84 (3), 261–270.
 • Morsünbül, Ü. ( 2014). Hızlı büyük beşli kişilik testi türkçe versiyonu geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 27, 316-322.
 • Morris, C.T. (2002). Psikolojiyi anlamak. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayını.
 • Petot, J.M. (2004). Le modele de personnalite en cinq facteurs et le test de Rorschach. Psychologie Française, 49, 81-94.
 • Ryckman, R.M. (2000). Theories of personality. USA: Wadsworth Thomson Learning.
 • Somer, O., Korkmaz, M. ve Tatar, A. (2002) Beş faktör kişilik envanteri’nin geliştirilmesi-ı: ölçek ve alt ölçeklerin oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi, 17 (49), 21 - 33.
 • Tabak, A., Basım, N., Tatar, İ. ve Çetin, F. ( 2010). İzlenim yönetimi taktiklerinde beş faktör kişilik özelliklerinin rolü: Savunma sanayiinde bir araştırma. Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review, 10 (2), 539-557.
 • Tatlılıoğlu, K. (2014). Üniversite öğrencilerinin beş faktör kişilik kuramı’na göre kişilik özellikleri alt boyutlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS), 17, 939-971.
 • Veneziano L. ve Hooper J. (1997). A method for quantifying content validity of health-related question naires. American Journal of Health Behavior, 21(1), 67-70.
 • Yıldırım, H. (2003). Empati ile beş faktör kişilik modeli arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisitü.
 • Yılmaz, V. ve Çelik, H. E. (2009). Lisrel ile yapısal eşitlik modellemesi-I. Ankara: Pegem Akademi.
 • Zhang, L. F. (2002). Thinking styles and the big five personality traits. Educational Psychology, 1 (1), 19.
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Elif Güneri Yöyen

Dates

Publication Date: October 1, 2016

Bibtex @ { ijsser278983, journal = {International Journal of Social Sciences and Education Research}, issn = {}, eissn = {2149-5939}, address = {Mahmut DEMİR}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {1058 - 1069}, doi = {10.24289/ijsser.278983}, title = {A Turkish adaptation of short version of International Personality Inventory-IPI: Reliability and validity analysis}, key = {cite}, author = {Güneri Yöyen, Elif} }
APA Güneri Yöyen, E . (2016). A Turkish adaptation of short version of International Personality Inventory-IPI: Reliability and validity analysis. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2 (4), 1058-1069. DOI: 10.24289/ijsser.278983
MLA Güneri Yöyen, E . "A Turkish adaptation of short version of International Personality Inventory-IPI: Reliability and validity analysis". International Journal of Social Sciences and Education Research 2 (2016): 1058-1069 <http://dergipark.org.tr/ijsser/issue/26511/278983>
Chicago Güneri Yöyen, E . "A Turkish adaptation of short version of International Personality Inventory-IPI: Reliability and validity analysis". International Journal of Social Sciences and Education Research 2 (2016): 1058-1069
RIS TY - JOUR T1 - A Turkish adaptation of short version of International Personality Inventory-IPI: Reliability and validity analysis AU - Elif Güneri Yöyen Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.24289/ijsser.278983 DO - 10.24289/ijsser.278983 T2 - International Journal of Social Sciences and Education Research JF - Journal JO - JOR SP - 1058 EP - 1069 VL - 2 IS - 4 SN - -2149-5939 M3 - doi: 10.24289/ijsser.278983 UR - https://doi.org/10.24289/ijsser.278983 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Sciences and Education Research A Turkish adaptation of short version of International Personality Inventory-IPI: Reliability and validity analysis %A Elif Güneri Yöyen %T A Turkish adaptation of short version of International Personality Inventory-IPI: Reliability and validity analysis %D 2016 %J International Journal of Social Sciences and Education Research %P -2149-5939 %V 2 %N 4 %R doi: 10.24289/ijsser.278983 %U 10.24289/ijsser.278983
ISNAD Güneri Yöyen, Elif . "A Turkish adaptation of short version of International Personality Inventory-IPI: Reliability and validity analysis". International Journal of Social Sciences and Education Research 2 / 4 (October 2016): 1058-1069. https://doi.org/10.24289/ijsser.278983
AMA Güneri Yöyen E . A Turkish adaptation of short version of International Personality Inventory-IPI: Reliability and validity analysis. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2016; 2(4): 1058-1069.
Vancouver Güneri Yöyen E . A Turkish adaptation of short version of International Personality Inventory-IPI: Reliability and validity analysis. International Journal of Social Sciences and Education Research. 2016; 2(4): 1069-1058.