Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 25 - 34 2018-12-25

Düzenli Egzersizin Depresyon, Mutluluk ve Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkisi

SADİYE BAŞAR [1]

97 233

ÖZET

Giriş ve Amaç: Düzenli yapılan bedensel egzersizler, sağlık için önemi gün geçtikçe daha da belirginleşmektedir. Düzenli fiziksel aktivite psikolojik sağlığın kazanılmasında ve korunmasında da olumlu katkı sağlamaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı düzenli egzersizin depresyon, mutluluk ve psikolojik iyi oluş üzerine etkisinin belirlenmesidir.

Yöntem: Çalışmanın amacı doğrultusunda düzenli egzersiz yapan 120 kişi ve düzenli egzersiz yapmayan 119 kişi gönüllü olarak araştırmaya katılmıştır. Düzenli egzersiz yapan katılımcılar en az 3 aydan beri haftada minimum 3 kere düzenli olarak spor yapanlardan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Depresyon ve Mutluluk Ölçeği- Kısa Formu (DMÖ-KF), Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu ve Warwick-Edinburgh Mental İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS 17 paket programında parametrik testler ile analiz edilmiştir. Analizlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve bağımsız gruplarda t-testi ile kullanılmıştır.

Bulgular: Düzenli egzersiz yapan grubun, düzenli egzersiz yapmayan katılımcılara göre anlamlı olarak yüksek depresyon/mutluluk, mutluluk ve psikolojik iyi oluş puanlarına sahip olduğu belirlenmiştir (p<.05).

Sonuç: Bu bulgular doğrultusunda düzenli egzersizin depresyon mutluluk ve psikolojik iyi oluş ile ilişkili olduğu belirtilebilir.

Depresyon, mutluluk, psikolojik iyi oluş, düzenli egzersiz
  • KAYNAKLARAlper, Y. (1999). Bütün Yönleriyle Depresyon. Gendaş AŞ. Kaya Matbaacılık, İstanbul.Argyle, M., Martin, M. ve Crossland, J. (1989). Happiness as a function of personality and social encounters. InJ.P.Forgas ve J.M.Innes (Eds.), Recent Advances in Social Psychology: an international perspective (pp.189–203). North-Holland: Elsevier.Arslan, C., Güllü, M., Tutal, V. (2011). Spor Yapan ve Yapmayan İlköğretim Öğrencilerinin Depresyon Durumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 5(2): 120-130.Aylaz, R., Güllü, E., Güneş, G. (2011). Aerobik Yüzme Egzersizinin Depresif Belirtilere Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. C4/S4(2)Bullo, V , Bergamin, M., Gobbo, S., Sieverdes, J. C., Zaccaria, M., Neunhaeuserer, D., &Ermolao, A. (2015). The effects of Pilates exercise training on physical fitness and well being in the elderly: a systematic review for future exercise prescription. Preventive medicine, 75, 1-11.Delextrat, A. A., Warner, S., Graham, S., &Neupert, E. (2016). An 8-week exercise intervention based on Zumba improves aerobic fitness and psychological well-being in healthy women. Journal of Physical Activity andHealth, 13(2), 131-139.Deniz, M. E.,Erus, S. M., & Büyükcebeci, A. (2017). Bilinçli Farkındalık ile Psikolojik İyi Oluş İlişkisinde Duygusal Zekânın Aracılık Rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7(47).Diener, E.,Suh, M., Lucas, R.E., & Smith, H.E. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, 276–302.Doğan, T.,& Çötok, N. A. (2011). Oxford mutluluk ölçeği kısa formunun Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(36), 165-170.Güleç, C. ,& Köroğlu, E. (Eds.). (1997). Psikiyatri temel kitabı. HYB Yayıncılık, Ankara.Harvey, S. B. ,Øverland, S. , Hatch, S. L. , Wessely, S. , Mykletun, A. , &Hotopf, M. (2017). Exercise and the prevention of depression: results of the HUNT Cohort Study. AmericanJournal of Psychiatry, 175(1), 28-36.Hills, P. ve Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences, 33, 1073–1082.Huang, H. , Humphreys, B.R. (2012). Sports Participation and happiness: Evidence from US microdata. Journal of Economic Psychology, 33(4): 776-793.Huck, S. W. (2012). Reading statistics and research (6th ed). Boston: Pearson.Joseph, S.,Linley, P. A., Harwood, J., Lewis, C. A., &McCollam, P. (2004). Rapid assessment of well‐being: The Short Depression‐Happiness Scale (SDHS). Psychology and psychotherapy: Theory, research and practice, 77(4), 463-478.Kangal, A. (2013). Mutluluk Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme ve Türk Hane Halkı Bazı Sonuçlar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 12(44): 214-233.Keldal, G., (2015). Turkish Version of theWarwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale: A validity and reliability study. The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 103-115.Keyes, C. L. M.,Shmotkin, D. ve Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82, 1007-1022.Khazaee‐pool, M.,Sadeghi, R., Majlessi, F., & Rahimi Foroushani, A. (2015). Effects of physical exercise programme on happiness among older people. Journal of psychiatric and Mental health nursing, 22(1), 47-57.Koydemir, S. ,& Mısır, S. (2015). Benlik Kurguları ve Mutluluk: Deneysel Bir Hazırlama Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(44).Köroğlu, E. (2006). Depresyon. Hyb Yayıncılık, Ankara.Lök, N., Bademli, K. (2017). Yetişkin Bireylerde Fiziksel Aktivite ve Depresyon Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Dergisi, 14(40):101-110.Lubans, D.,Richards, J., Hillman, C., Faulkner, G., Beauchamp, M., Nilsson, M., ... &Biddle, S. (2016). Physical activity for cognitive and Mental health in youth: a systematic review of mechanisms. Pediatrics, 138(3): e20161642.Mammen, G.,& Faulkner, G. (2013). Physical activity and the prevention of depression: a systematic review of prospective studies. American journal of preventive medicine, 45(5), 649-657.McGreal, R.,& Joseph, S. (1993). The Depression-HappinessScale. Psychological Reports, 73, 1279-1282.Örün, Ö., Orhan, D., Dönmez, P., & Kurt, A.A. (2015). Öğretmen Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Profilleri ve Teknoloji Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1): 65-76.Öztürk, O. (1997) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Hekimler Yayın Birliği, Ankara.Quinn, B. (2002). Herkes İçin Depresyon El Kitabı. (A.E. Danacı, Çev.). Hyb Yayıncılık. Ankara.Sapmaz, F.,& Temizel, S. (2013). Turkish version of the Short Depression-Happiness Scale (SDHS): A validity and reliability study. The Journal of Happiness and Well-Being, 1(1), 32-38.Savaş, İ.,& Can, İ. (2011). Euro‐Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru’nun İMKB 100 Endeksi’ne Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1): 323-339.Tekin, G., Amman, T.M., Tekin, A. (2009). Serbest Zamanlarda Yapılan Fiziksel Egzersizin Üniversite Öğrencilerinin Depresyon ve Atılganlık Düzeylerine Etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 6(2): 148-159. Tennant, R.,Hiller, L., Fishwick, R., Platt, S., Joseph, S., Weich, S., Parkinson, J., Secker, J., &Stewart-Brown, S. (2007). The Warwick-Edinburgh Mental well-being scale (WEMWBS): Development and UK validation. Health and Quality of Life Outcomes, 5(1), 50-63. doi:10.1186/1477-7525-5-63.Uğurlu, M.F.,Şakar, M., Bingöl, E. (2015). Spor Yapan ve Spor Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Mutluluk Düzeylerinin Karşılaştırılması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 3(17): 461-469.Van Dijk, M., De Groot, R., Savelberg, H., Van Acker, F., &Kirschner, P. A. (2013). Physical activity, cognitive performance, and academic achievement: an observational study in Dutch adolescents using accelerometers.Yıldırım, İ.,Özşevik, K., Özer, S., Canyurt, E., Tortop, Y. (2015). Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite ile Depresyon İlişkisi. Niğde Üniversitesi beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 9(Özel Sayı): 31-39.
Primary Language tr
Journal Section Sporda Psiko-sosyal Alanlar
Authors

Author: SADİYE BAŞAR
Country: Turkey


Bibtex @research article { inubesyo442445, journal = {İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-6786}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {25 - 34}, doi = {}, title = {Düzenli Egzersizin Depresyon, Mutluluk ve Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {BAŞAR, SADİYE} }
APA BAŞAR, S . (2018). Düzenli Egzersizin Depresyon, Mutluluk ve Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkisi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5 (3), 25-34. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inubesyo/issue/42725/442445
MLA BAŞAR, S . "Düzenli Egzersizin Depresyon, Mutluluk ve Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkisi". İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (2018): 25-34 <http://dergipark.org.tr/inubesyo/issue/42725/442445>
Chicago BAŞAR, S . "Düzenli Egzersizin Depresyon, Mutluluk ve Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkisi". İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (2018): 25-34
RIS TY - JOUR T1 - Düzenli Egzersizin Depresyon, Mutluluk ve Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkisi AU - SADİYE BAŞAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 34 VL - 5 IS - 3 SN - -2148-6786 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Düzenli Egzersizin Depresyon, Mutluluk ve Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkisi %A SADİYE BAŞAR %T Düzenli Egzersizin Depresyon, Mutluluk ve Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkisi %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2148-6786 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD BAŞAR, SADİYE . "Düzenli Egzersizin Depresyon, Mutluluk ve Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkisi". İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 / 3 (December 2018): 25-34.