Year 2018, Volume 5, Issue 3, Pages 35 - 45 2018-12-25

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELECEĞİ ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Veysel Temel [1] , Kazım Nas [2]

24 73

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kariyer geleceği algı düzeylerinin farklı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın modeli, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel niteliktedir. Araştırma grubunu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde öğrenim gören 508 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların kariyer geleceği algısını belirlenmesi amacıyla, Rottinghaus, Day ve Borgen (2005) tarafından geliştirilen Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL) kullanılmıştır. Ölçümlerin, normal dağılıma uygun olup olamadığını belirlemek için tek örneklem Kolmogorov Smirnov Testi uygulanmıştır. Kariyer uyumluluğu alt boyutu normal dağılım gösterdiği için t ve Anova testleri uygulanarak anlamlılık P>.05 alınmış, fakat diğer boyutlarda normal dağılım göstermediği için verilerin çözüm ve yorumlanmasında, Kruskal Wallis-H testi ve Mann Whitney-U testi kullanılarak anlamlılık düzeyi P<.05 alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS (Statistical package for social sciences) paket programı kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin genel kariyer geleceği boyutu ortalamalası (Ort.=83,58) ve kariyer geleceği alt boyutlarından kariyer iyimserliği puan ortalaması (Ort.=36,65) orta seviyede, kariyer uyumluluğu alt boyut puan ortalaması (Ort.=37,61) yüksek seviyede ve iş piyasasına ilişkin algı bilgisi alt boyut puan ortalaması ise (Ort.=9,31) orta düzeyin üzerinde olduğu söylenebilir. Kişisel özelliklere göre ise üniversite öğrencilerinin kariyer geleceği algı düzeylerinin baba öğrenim durumu, “Boş zamanlarını nasıl değerlendirir siniz?” ve  “Boş Zamanlarını Değerlendirmede Güçlük Çekiyor musunuz?”  değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunurken, diğer değişkenlerine (Yaş, Cinsiyet, Gelir durumu Anne eğitim, Aktif spor yapma durumu ve Boş zaman yeterlimi?) göre anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Beden Eğitimi ve Spor, Kariyer, Kariyer Geleceği
  • Anafarta, N. (2001). “Orta Düzey Yöneticilerin Kariyer Planlamasına Bireysel Perspektif”, Akdeniz Üniversitesi, İİBF Dergisi(İİBFD), Cilt(C.)1, Sayı (S.)2, s. 3.
  • Aytaç, S. (2005). Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Geliştirilmesi Sorunları (2. Baskı). Bursa: 4 Nokta Matbaacılık Ltd. Şti.
  • Büyüköztürk,Ş.(2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
  • Rottinghaus, P. J., Day, S. X., ve Borgen, F. H. (2005). The Career Futures Inventory: A Measure of Career-Related Adaptability and Optimism. Journal of Career Assessment, 13 (1) , 3-24.
  • Kalafat, T. (2014). Kariyer geleceği algısını etkileyen kişisel faktörlerin Belirlenmesine yönelik bir model çalışması. Yayınlanmamış doktora tezi, eğitim bilimleri enstitüsü, ankara üniversitesi, Ankara.
  • Kurtoğlu, E.(2010). Kariyer Yönetiminin Kamu Kurumlarının Etkinliği Üzerindeki Olası Sonuçlarının İncelenmesi ve Çorum Örneği, Hitit Üniversitesi(HU), SBE, YYLT, Çorum,s.67.
Primary Language tr
Journal Section Sporda Psiko-sosyal Alanlar
Authors

Author: Veysel Temel (Primary Author)
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Kazım Nas
Institution: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { inubesyo452352, journal = {İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-6786}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {35 - 45}, doi = {}, title = {BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELECEĞİ ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Temel, Veysel and Nas, Kazım} }
APA Temel, V , Nas, K . (2018). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELECEĞİ ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5 (3), 35-45. Retrieved from http://dergipark.org.tr/inubesyo/issue/42725/452352
MLA Temel, V , Nas, K . "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELECEĞİ ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (2018): 35-45 <http://dergipark.org.tr/inubesyo/issue/42725/452352>
Chicago Temel, V , Nas, K . "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELECEĞİ ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (2018): 35-45
RIS TY - JOUR T1 - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELECEĞİ ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ AU - Veysel Temel , Kazım Nas Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 45 VL - 5 IS - 3 SN - -2148-6786 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELECEĞİ ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %A Veysel Temel , Kazım Nas %T BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELECEĞİ ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2148-6786 %V 5 %N 3 %R %U
ISNAD Temel, Veysel , Nas, Kazım . "BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELECEĞİ ALGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ". İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 / 3 (December 2018): 35-45.