Year 2015, Volume 6, Issue 1, Pages 21 - 32 2015-05-01

An exploratory qualitative study on mobile leisure (m-leisure): a case of mobile phone users in Turkey
Mobil boş zaman (m-leisure) üzerine keşifsel bir nitel araştırma: Türkiye’deki cep telefonu kullanıcıları örneği

Sabri Kaya [1] , Metin Argan [2]

114 707

Anywhere in the world, billions of mobile phone users are chatting, messaging, spending their times, socializing with other users, and entertaining themselves. In Turkey, as in many other countries around the world, mobile phone has grown incredibly popular and become an object of collective attachment. From the leisure or recreation perspective, many mobile phone users are mostly engaging in spending time by smart phones. Mobile leisure (m-leisure) practice has gained attention as a phenomenon that can develop new application. The purpose of this study is to explore meaning of mobile phones within leisure context among Turkish college students. In-depth interview as qualitative research method was selected to collect and analyze data. Purposive sampling method was applied to individuals using mobile phone. In total, 25 students participated in this study, consisting of 13 men and 12 women. The results of this study revealed six themes titled as boredom and escape, engagement, socialization, entertainment, dependence and explore new experiences. The results highlight that both boredom and escape, and engagement were dominant dimensions for mobile users in leisure context. This research has also indicated that the use of mobile phones in leisure context mainly based on dependence and entertainment as well.
Dünyanın her yerinde milyarlarca cep telefonu kullanıcısı, diğer kullanıcılarla konuşmakta, mesajlaşmakta, vakit geçirmekte, sosyalleşmekte ve kendilerini eğlendirmektedir. Dünyadaki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de cep telefonu, oldukça popüler bir hal almış ve kolektif bağlılık nesnesi olmuştur. Boş zaman ya da rekreasyon açısından, cep telefonu kullanıcıları, çoğunlukla akıllı telefon ile meşgul olarak vakitlerini geçirmektedirler. Mobil boş zaman (m-leisure) uygulaması, yeni uygulamaların geliştirilmesine yardımcı olabilecek bir olgu olarak önem kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki üniversite öğrencileri arasında, boş zaman (leisure) bağlamı kapsamında cep telefonlarının anlamını araştırmaktır. Verilerin toplanması ve analiz edilmesi için, nitel araştırma metodu olarak, derinlemesine görüşme seçilmiştir. Amaçlı örnekleme metodu, cep telefonu kullanan bireylere uygulanmıştır. Bu çalışmaya, 13’ü erkek ve 12’si kadın olmak üzere toplam 25 öğrenci katılmıştır. Çalışmanın sonucunda, can sıkıntısı ve kaçma, meşguliyet, sosyalleşme, eğlence, bağımlılık ve yeni deneyimler keşfetme başlığı altında altı tema ortaya çıkmıştır. Sonuçlar, hem can sıkıntısı ve kaçış hem de meşguliyet kavramlarının boş zaman bağlamı içerisinde cep telefonu kullanıcıları için daha baskın boyutlar olduğunu vurgulamaktadır. Bu araştırma ayrıca boş zaman açısından cep telefonu kullanımının temel olarak bağımlılık ve eğlence boyutlarına da dayalı olduğunu göstermiştir.
Other ID JA82BP39HY
Journal Section Collection
Authors

Author: Sabri Kaya

Author: Metin Argan

Dates

Publication Date: May 1, 2015

APA Kaya, S , Argan, M . (2015). An exploratory qualitative study on mobile leisure (m-leisure): a case of mobile phone users in Turkey. Journal of Internet Applications and Management, 6 (1), 21-32. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iuyd/issue/34115/377377