Year 2019, Volume 4, Issue 1, Pages 25 - 34 2019-06-10

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ BECERİ DÜZEYLERİ
Classroom Management Skill Levels of Preschool Teachers

Zehra Betül Yaman [1] , Ömer Faruk Tutkun [2]

45 61

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmada, araştırma yöntemi olarak betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Sakarya ili merkez ve ilçelerinde görev yapan toplam 705 ve örneklemi ise, bu öğretmenlerden ulaşılabilen toplam 500 okul öncesi öğretmeninden oluşmuştur. Araştırmada elde edilen bulgular şunlardır: 1- Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf becerileri düzeyleri ortanın biraz üstünde bulunmuştur. 2- Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerisi düzeylerinde medeni durum, yaş, algılanan gelir düzeyi, eğitim düzeyi, mesleki kıdem yılı, sınıftaki öğrenci sayısı ve hizmet içi eğitim değişkenleri açısından anlamlı bir fark yoktur. 3- Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerisi düzeylerinde kadro unvanı, okulun bulunduğu konum ve okul türü açısından anlamlı bir fark vardır. Buna göre, sözleşmeli olarak çalışan öğretmenler sınıf yönetim becerilerini, kadrolu ve ücretli öğretmenlere kıyasla daha yüksek algılamaktadırlar. İl merkezinde çalışan öğretmenler sınıf yönetim becerilerini, ilçe ve diğer yerleşim birimlerinde çalışan öğretmenlere kıyasla daha yüksek algılamaktadırlar. Özel okullarda çalışan öğretmenler sınıf yönetim becerilerini, devlet okullarında çalışan öğretmenlere kıyasla daha yüksek olarak algılamaktadırlar.

The aim of this study was to determine the classroom management skill levels of preschool teachers. Descriptive screening method was used as the research method in the study. The population of the study consisted of 705 preschool teachers in Sakarya while the study sample was comprised of 500 preschool teachers who were reached from the population. The findings obtained in the study are as follows: 1- It was found that the classroom skill levels of the pre-school teachers were slightly above the mean. 2- There was not any significant difference in the classroom management skill levels of the pre-school teachers according to marital status, age, perceived income level, educational level, professional seniority years, number of students in the classroom and taking in-service training. 3- There were significant differences in the classroom management skill levels of the preschool teachers according to staff title, school location and school type. Accordingly, the contracted teachers perceived their classroom management skills higher than the permanent and substitute teachers. The teachers working in the city center perceived their classroom management skills higher than the teachers working in the district and other settlements. The teachers working in the private schools perceived their classroom management skills higher than the teachers working in the public schools. 

 • Adıgüzel, İ. (2016), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki ilişki, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
 • Aydın, D. (2017), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Öğretmenlik Stilleri Üzerindeki Etkisi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Dal M. (2016), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarıyla Baş Etmede Kullandıkları Sınıf Yönetimi Stratejileri, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Daştan Ş. (2016), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Düzeyleri İle Üstün yeteneklilerin Eğitimine Yönelik Tutumların Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Demir, T. (2015), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algılarının ve Sınıf Yönetimi Stratejilerinin Çocuk-Öğretmen İlişkileri Üzerinde Etkileri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Denizel Güven, E. ve Cevher, F. N. (2005). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c.2 s.18, ss.1-22.
 • İpek S. (2015), Temel Eğitimde Görev Yapan Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Öz-Yeterlik İnançları ve Mesleki Tutumları (Rize İli Örneği), Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Karatekin K.N.Ç (2018), Okul Öncesi Öğretmenlerinin İletişim Becerileri İle Sınıf Yönetimi Becerileri arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü , Yüksek Lisans Tezi.
 • Keleş O. (2013), Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Tutum Ve İnançlarının İncelenme, Türkiye Cumhuriyeti Çukurova Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Küsmüş G.İ. (2018), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri İle Mesleki Profesyonellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Nur İ. (2012), Anaokullarında Örgüt İklimi İle Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Özen Ş. (2008), Okul Öncesi Eğitim ve Aile: Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitimden Beklentileri, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Öztürk A. (2006), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Duygusal Zekâ Yetenekleri İş Doyumları Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Semerci, D. (2015) Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri, Öz Yeterlik Algıları ve Mesleki Motivasyonları arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Yeşilyurt, Z.C. (2011), Çocukları Anaokuluna Devam Eden Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Beklentileri ve Kurumların Bu Beklentileri Karşılama Durumları, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Yıldırım Ö. (2016), Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyumu İle Sınıf Yönetimi Becerileri arasındaki İlişki Başakşehir ve Küçükçekmece İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Yıldız M. (2018), Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ile ilişkisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Zehra Betül Yaman (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Author: Ömer Faruk Tutkun (Primary Author)
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { jfce545945, journal = {Journal of Family Counseling and Education}, issn = {}, eissn = {2548-1290}, address = {Eyüp ÇELİK}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {25 - 34}, doi = {10.32568/jfce.545945}, title = {Classroom Management Skill Levels of Preschool Teachers}, key = {cite}, author = {Yaman, Zehra Betül and Tutkun, Ömer Faruk} }
APA Yaman, Z , Tutkun, Ö . (2019). Classroom Management Skill Levels of Preschool Teachers. Journal of Family Counseling and Education, 4 (1), 25-34. DOI: 10.32568/jfce.545945
MLA Yaman, Z , Tutkun, Ö . "Classroom Management Skill Levels of Preschool Teachers". Journal of Family Counseling and Education 4 (2019): 25-34 <http://dergipark.org.tr/jfce/issue/43502/545945>
Chicago Yaman, Z , Tutkun, Ö . "Classroom Management Skill Levels of Preschool Teachers". Journal of Family Counseling and Education 4 (2019): 25-34
RIS TY - JOUR T1 - Classroom Management Skill Levels of Preschool Teachers AU - Zehra Betül Yaman , Ömer Faruk Tutkun Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32568/jfce.545945 DO - 10.32568/jfce.545945 T2 - Journal of Family Counseling and Education JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 34 VL - 4 IS - 1 SN - -2548-1290 M3 - doi: 10.32568/jfce.545945 UR - https://doi.org/10.32568/jfce.545945 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Family Counseling and Education Classroom Management Skill Levels of Preschool Teachers %A Zehra Betül Yaman , Ömer Faruk Tutkun %T Classroom Management Skill Levels of Preschool Teachers %D 2019 %J Journal of Family Counseling and Education %P -2548-1290 %V 4 %N 1 %R doi: 10.32568/jfce.545945 %U 10.32568/jfce.545945
ISNAD Yaman, Zehra Betül , Tutkun, Ömer Faruk . "Classroom Management Skill Levels of Preschool Teachers". Journal of Family Counseling and Education 4 / 1 (June 2019): 25-34. https://doi.org/10.32568/jfce.545945