Year 2018, Volume 1, Issue 4, Pages 1 - 9 2018-12-30

GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNİN TAM SAYILAR KONUSUNDA BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİLİLİĞİ

Mevlüde DOĞAN [1] , Haşim IŞITAN [2]

37 170

Bu araştırma, Gerçekçi Matematik Eğitimi(GME) ile desteklenen 6. Sınıf matematik öğretiminin öğrencilerin başarı ve kalıcılığına etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yarı deneysel yöntemin kullanıldığı bu araştırma deney ve kontrol grubunda 33 er öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma kapsamında ortaya çıkan verilerin toplanması için Matematik Başarı Testi kullanılmıştır. Bu test tüm deney ve kontrol grubu öğrencilerine uygulama öncesi ve uygulama sonrası ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Son testten 3 ay sonra da kalıcılık testi gerçekleştirilmiştir. Uygulamaların sonucunda ortaya çıkan veriler SPSS 17.0 paket programında yer alan Bağımlı Gruplar t-Testi ve Bağımsız Gruplar t-Testi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, Gerçekçi Matematik Eğitimi ile desteklenen matematik öğretimin öğrencilerde başarı ve kalıcılığa olumlu etkide bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Gerçekçi Matematik Eğitimi (GME), Başarı, Kalıcılık
 • Akyüz, M. C. (2010). Gerçekçi Matematik Eğitimi Yönteminin Ortaöğretim 12. Sınıf Matematik (İntegral Ünitesi) Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Altun, M. (1999). “Sayı Kavramı ve Öğretimi”. Aynur ÖZDAŞ (Ed.), Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı Matematik Eğitimi. Eskişehir: Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Yayın No:591, 119.
 • Aydın, G. N. (2014). Gerçekçi Matematik Eğitiminin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerine Kesirlerin Öğretiminde Başarıya, Kalıcılığa ve Tutuma Etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Aydın-Ünal, Z. (2008). Gerçekçi Matematik Eğitiminin İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına ve Matematiğe Karşı Tutumlarına Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Baykul, Y. (2009). İlköğretimde Matematik Öğretimi (6-8. Sınıflar İçin)(1. Baskı). Ankara: Pegema Yayıncılık.Bıldırcın, V. (2012). Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının (GME) İlköğretim Beşinci Sınıflarda Uzunluk, Hacim ve Alan Kavramlarının Öğretimine Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem akademi Yayınları.
 • Can, M. (2012). İlköğretim 3. Sınıfta Ölçme Konusunda Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının Öğrenci Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Çakır, Z. (2011). Gerçekçi Matematik Eğitimi Yönteminin İlköğretim 6. Sınıf Düzeyinde Cebir ve Alan Konularında Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Çakır, P. (2013). Gerçekçi Matematik Eğitimi Yaklaşımının İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Erişilerine ve Motivasyonlarına Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ercan, B. (2010). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayı Kavramı ile İlgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi), Çukurova Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Ersoy, E. (2013). Gerçekçi Matematik Eğitimi Destekli Öğretimi Yönteminin 7. Sınıf Olasılık ve İstatistik Kazanımlarının Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Freudenthal, H. (1991). Revisiting Mathematics Education. China Lectures. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • İşgüden, E. (2008). 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılar Konusunda Karşılaştıkları Güçlükler (Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaylak, S. (2014). Gerçekçi Matematik Eğitimine Dayalı Ders Etkinliklerinin Öğrenci Başarısına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Keıjzer, R. (2003). Teaching Formal Mathematics in Primary Education. Utracht: CD- Beta Press.
 • Kurt, E. S. (2015). Gerçekçi Matematik Eğitimi’nin Uzunluk Ölçme Konusunda Başarı ve Kalıcılığa Etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • M.E.B., (2009). İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı ve Kılavuzu Ankara, Turkey: MEB Publications.
 • M.E.B., (2013). PISA 2012 Projesi Ulusal Ön Raporu. http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2013/12/pisa2012-ulusal-on-raporu.pdf Erişim Tarihi: 29.03.2015
 • Özdemir, E. (2008). Gerçekçi Matematik Eğitimine Dayalı Olarak Yapılan Yüzey Ölçüleri ve Hacimler Ünitesinin Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi ve Öğretime Yönelik Öğrenci Görüşleri (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Özmantar, M. F., Bingölbali, E. Ve Akkoç, H. (Editörler) (2010). Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Sevim-Atayev, G. (2015). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayıları Kavrama ve Sıralama Kavramlarındaki Başarı Düzeyleri, Yaptıkları Hatalar ve Bu Hataların Nedenleri (Yüksek Lisans Tezi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Uygur, S. (2012). 6. Sınıf Kesirlerle Çarpma ve Bölme İşlemlerinin Öğretiminde Gerçekçi Matematik Eğitiminin Öğrenci Başarısına Etkisi (Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Üzel, D. (2007). Gerçekçi Matematik Eğitimi Destekli Eğitiminin İlköğretim 7. Sınıf Matematik Öğretiminde Öğrenci Başarısına Etkisi (Doktora Tezi), Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Verschaffel, L. and De Corte, E. (1997). Teaching Realistic Mathematical Modeling And Problem Solving In The Elementary School. A Teaching Experiment With Fifth Graders. Journal For Research In Mathematics Education, 28, 577-601. doi: 10.2307/749692
 • Yazgan, Y. (2007). 10- 11 Yaş Grubundaki Öğrencilerin Kesirleri Kavramaları Üzerine Bir Çalışma (Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Mevlüde DOĞAN (Primary Author)
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Haşim IŞITAN
Institution: Samsun Yıldırım Beyazıt Ortaokulu
Country: Turkey


Bibtex @research article { mead450139, journal = {Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, address = {Istanbul Medeniyet University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {1 - 9}, doi = {}, title = {GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNİN TAM SAYILAR KONUSUNDA BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİLİLİĞİ}, key = {cite}, author = {DOĞAN, Mevlüde and IŞITAN, Haşim} }
APA DOĞAN, M , IŞITAN, H . (2018). GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNİN TAM SAYILAR KONUSUNDA BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİLİLİĞİ. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (4), 1-9. Retrieved from http://dergipark.org.tr/mead/issue/43089/450139
MLA DOĞAN, M , IŞITAN, H . "GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNİN TAM SAYILAR KONUSUNDA BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİLİLİĞİ". Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (2018): 1-9 <http://dergipark.org.tr/mead/issue/43089/450139>
Chicago DOĞAN, M , IŞITAN, H . "GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNİN TAM SAYILAR KONUSUNDA BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİLİLİĞİ". Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 (2018): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNİN TAM SAYILAR KONUSUNDA BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİLİLİĞİ AU - Mevlüde DOĞAN , Haşim IŞITAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 1 IS - 4 SN - - M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNİN TAM SAYILAR KONUSUNDA BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİLİLİĞİ %A Mevlüde DOĞAN , Haşim IŞITAN %T GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNİN TAM SAYILAR KONUSUNDA BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİLİLİĞİ %D 2018 %J Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi %P - %V 1 %N 4 %R %U
ISNAD DOĞAN, Mevlüde , IŞITAN, Haşim . "GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNİN TAM SAYILAR KONUSUNDA BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİLİLİĞİ". Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi 1 / 4 (December 2019): 1-9.