Year 2019, Volume 32, Issue 1, Pages 109 - 115 2019-04-01

Giresun ilindeki sığırcılık işletmelerinin genel yapısının belirlenmesi
Determination of general structure of cattle enterprises in Giresun province

Sezai ALKAN [1] , Haydar ÜNLÜ [2]

60 148

Bu çalışma, Giresun ilindeki sığırcılık işletmelerinin genel yapısının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada Giresun ilinin merkezinde ve ilçelerinde bulunan sığırcılık işletmelerinde yapılan anketlerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Anket yapılan işletmeler hayvan sayılarına göre ≤ 5 baş, 6-15baş, 16-29 baş ve ≥ 30 baş olmak üzere dört kategoriye ayrılmıştır. İncelenen işletmelerin % 19.27’sinde yerli ırk, % 47.50’sinde melez, % 20.33’ünde kültür ırkı ve % 11.99’unda yerli+melez+kültür ırkı sığırlar kullanılmaktadır. Doğum bölmesi olan işletmelerin oranı % 7.59, doğum bölmesi olmayan işletmelerin oranı ise % 91.65 olarak belirlenmiştir. İşletmelerin % 36.27’sinde buzağı bölmesinin bulunduğu, % 62.82’sinde ise bulunmadığı tespit edilmiştir. Kayıt tutulan işletmelerin oranı % 15.93, kayıt tutulmayan işletmelerin oranı ise % 82.85 olarak belirlenmiştir. İşletmelerin % 88.01’inde sağımın elle yapıldığı ve süt analizi yaptırmayan işletmelerin oranının % 93.93 olduğu tespit edilmiştir. Suni tohumlama yaptıran işletmelerin oranı % 63.13 olarak saptanmıştır. Ahırların % 71.17’sinde zeminin beton olduğu tespit edilmiştir. İşletme sahiplerinin % 78.15’inin okuryazar/ilkokul mezunu olduğu belirlenmiş olup işletme sahiplerinin % 53.41’inin herhangi bir tarımsal örgüte üye olmadığı tespit edilmiştir.

This study was carried out to determine the general structure of cattle breeding enterprises in Giresun province. In the study, the data obtained from the surveys conducted in the cattle enterprises in the center and districts of Giresun province were used. According to animal numbers, surveyed cattle enterprises were divided into four categories: ≥ 5 animals, 6-15 animals, 16-29 animals and ≤ 30 animals. In the investigated enterprises, domestic breed is used in 19.27%, crossbred in 47.50%, culture breed in 20.33% and domestic+crossbred+culture breeds in 11.99%. The ratio of enterprises with birth chamber was determined as 7.59% and the ratio of those without birth chamber was found as 91.65%. It was determined that 36.27% of the enterprises have a calf chamber and 62.82% of the enterprises have no calf chamber. The ratio of recorded enterprises was determined as 15.93% and the ratio of non recorded enterprises was found as 82.85%. It was determined that in 88.01% of the enterprises milking was performed by hand and in 93.93% of the enterprises milk analysis was made. The proportion of enterprises having artificial insemination was 63.13%. It was found that 71.17% of the enterprises have concrete floor. It was determined that 78.15% of business owners were literate / primary school graduates. It has been determined that 53.41% of enterprises owners are not members of any agricultural organization.


 • Akman N (2006) Türkiye’nin Hayvansal Üretimi. Ziraat Fakültesi Yayınları. Ankara.
 • Anonim (2008) SPSS İstatistik Paket Programı.
 • Anonim (2015) Hayvancılık Raporu. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Tarımsal Ekonomi ve Politika Araştırmaları Bölüm Başkanlığı, Yıl: 2 Sayı: 2.
 • Anonim (2016) Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Bilgi Sistemi Türk-Vet Kayıt Sistemi Giresun İli Verileri.
 • Anonim (2017) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Hayvansal üretim istatistikleri.
 • Aydın R, Güler O, Yanar M, Diler A, Koçyiğit R, Avcı M (2016) Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Barınak Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi 19(1): 98-42.
 • Aygül H, Özkütük K (2012) Malatya İli süt Sığırcılığı ve Sığır Besiciliğinin Yapısı. Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi 2: 7-11.
 • Bakan Ö, Aydın R (2016) Ağrı İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 47(2): 113-122.
 • Bakır G (2002) Van ilindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Durumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 12(2): 1-10.
 • Bardakçıoğlu HE, Türkyılmaz MK, Nazlıgül A (2004) Aydın İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kullanılan Barınakların Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 30(2): 51-62.
 • Çağı U, Odabaşıoğlu F (2009) Antakya Yöresi Besi Sığırcılığı İşletmelerinin Bilimsel Değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 14(2): 69-82.
 • Demir P (2011) Kars İlindeki süt Üreticilerinin Bazı Teknik Bilgi Düzeylerinin Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 6(1): 47-54.
 • Demir P, Aral S (2009) Kars İlinde Faaliyet Gösteren Süt Sığırcılık İşletmelerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 80(3): 17-22.
 • Demir P, Ayvazoğlu C (2012) Hayvancılık İşletmelerinin Veteriner Hekimlik Hizmetlerinden Beklentileri. Kars İli Örneği. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 9(3): 169-174.
 • Demirtaş M (2006) Manavgat İlçesi Süt Sığırcılık İşletmelerinin Genel Profili Üzerine Bir Araştırma. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi).
 • Hocquette JF, Gigli S (2005) Challange of quality. Indicatorsof Milk and Beef Quality. EAAP Publication No: 112.
 • Hozman SB, Akçay H (2016) Sivas İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Bazı Teknik ve Ekonomik Özellikleri. Tarım Ekonomisi Dergisi 22(1): 57-65.
 • Karabacak A, Topak R (2007) Ereğli Bölgesinde Süt sığırı Barınaklarının Yapısal Durumu ve Sorunları. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 21(42): 55-58.
 • Koçyiğit R, Diler A, Yanar M, Güler O, Aydın R, Avcı M (2015) Erzurum İli Hınıs İlçesi Sığırcılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri: Çiftlik Yönetimi ve Buzağı Yetiştirme Uygulamaları. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5(4): 85-97.
 • Özyürek S, Koçyiğit R, Tüzemen N (2014) Erzincan İlinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri: Çayırlı İlçesi Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 11(3): 19-26.
 • Soyak A, Soysal Mİ, Gürcan EK (2007) Tekirdağ İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Bu İşletmelerdeki Siyah Alaca Süt Sığırlarının Çeşitli Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4(3): 297-305.
 • Şahin K, Gül A, Koç B, Dağıstan E (2001) Adana İlinde Entansif Süt Sığırcılığı Üretim Ekonomisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 11(2): 19-28.
 • Şahin K, Yılmaz İH (2008) Van İli Gürpınar İlçesinde Yem Bitkileri Üretimi ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi 14(1): 16-21.
 • Şeker İ, Tasalı H, Güler H (2012) Muş İlinde Sığır Yetiştiriciliği Yapılan İşletmelerin Yapısal Özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 26(1): 09-16.
 • Tapkı İ (1996) Hatay İli Ve Çevresinde Süt Sığırı Yetiştiriciliği Ve Sığır Besiciliği Yapılan Tarım İşletmelerinin, Teknik, Ekonomik Ve Yapısal Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, s. 71, Hatay.
 • Tapkı N, Tapkı İ, Dağıstan E, Selvi MH, Kaya A, Güzey YZ, Demirtaş B, Çelik AD (2018) Hatay İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Üyesi İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri. Journal of Animal Production 59(1): 25-32.
 • Tugay A, Bakır G (2005) Giresun Yöresindeki Özel Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Irk Tercihleri ve Barınakların Yapısal Durumu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 37(1): 39-47.
 • Yamane T (1967) Statistics. An Introductory Analysis, 2nd Ed. New York: Harper and Row.
 • Yener H, Atalar B, Mundan D (2013) Şanlıurfa İlindeki Sığırcılık İşletmelerinin Biyogüvenlik ve Hayvan Refahı Açısından Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2(2): 87-93.
Primary Language tr
Subjects Agricultural, Engineering
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Sezai ALKAN (Primary Author)
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Haydar ÜNLÜ

Bibtex @research article { mediterranean474790, journal = {Mediterranean Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2528-9675}, address = {Akdeniz University}, year = {2019}, volume = {32}, pages = {109 - 115}, doi = {10.29136/mediterranean.474790}, title = {Giresun ilindeki sığırcılık işletmelerinin genel yapısının belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ALKAN, Sezai and ÜNLÜ, Haydar} }
APA ALKAN, S , ÜNLÜ, H . (2019). Giresun ilindeki sığırcılık işletmelerinin genel yapısının belirlenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences, 32 (1), 109-115. DOI: 10.29136/mediterranean.474790
MLA ALKAN, S , ÜNLÜ, H . "Giresun ilindeki sığırcılık işletmelerinin genel yapısının belirlenmesi". Mediterranean Agricultural Sciences 32 (2019): 109-115 <http://dergipark.org.tr/mediterranean/issue/41736/474790>
Chicago ALKAN, S , ÜNLÜ, H . "Giresun ilindeki sığırcılık işletmelerinin genel yapısının belirlenmesi". Mediterranean Agricultural Sciences 32 (2019): 109-115
RIS TY - JOUR T1 - Giresun ilindeki sığırcılık işletmelerinin genel yapısının belirlenmesi AU - Sezai ALKAN , Haydar ÜNLÜ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.29136/mediterranean.474790 DO - 10.29136/mediterranean.474790 T2 - Mediterranean Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 115 VL - 32 IS - 1 SN - -2528-9675 M3 - doi: 10.29136/mediterranean.474790 UR - https://doi.org/10.29136/mediterranean.474790 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mediterranean Agricultural Sciences Giresun ilindeki sığırcılık işletmelerinin genel yapısının belirlenmesi %A Sezai ALKAN , Haydar ÜNLÜ %T Giresun ilindeki sığırcılık işletmelerinin genel yapısının belirlenmesi %D 2019 %J Mediterranean Agricultural Sciences %P -2528-9675 %V 32 %N 1 %R doi: 10.29136/mediterranean.474790 %U 10.29136/mediterranean.474790
ISNAD ALKAN, Sezai , ÜNLÜ, Haydar . "Giresun ilindeki sığırcılık işletmelerinin genel yapısının belirlenmesi". Mediterranean Agricultural Sciences 32 / 1 (April 2019): 109-115. https://doi.org/10.29136/mediterranean.474790