Year 2010, Volume 3, Issue 1, Pages 116 - 132 2010-04-01

The Importance Of Small And Medium-Sized Enterprises (Smes) In Economies: Swot Analysis Of The Sme Sector In Turkey And Albania.
The Importance Of Small And Medium-Sized Enterprises (Smes) In Economies: Swot Analysis Of The Sme Sector In Turkey And Albania.

Hidayet KESKİN Canan ŞENTÜRK [1]

172 389

In developing countries SMEs constitute the main sources of national income and create an important area for entrepreneurship. Also they have great importance in terms of increase employment. Turkey and Albania aims to become a full member of the European Union and aims to strengthen mutual economic and political relations between them. So, Turkey and Albania SMEs have been selected as research subject in this study. In this context, the aim of this study is to make a comparison on Turkish and Albanian SMEs within the framework of the European Union SMEs classification and reveal the importance of the SMEs for national economy.
Gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’ler milli gelirin temel kaynağını oluşturmanın yanısıra girişimcilik için önemli bir alan yaratması ve istihdamı arttırması açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada hem Avrupa Birliği’ne tam üye olmayı hem de karşılıklı ekonomik ve politik ilişkilerini güçlendirmeyi hedeflemeleri sebebiyle Türkiye veArnavutluk KOBİ’leri araştırma konusu olarak seçilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Avrupa Birliği KOBİ sınıflandırmaları çerçevesinde Türkiye ve Arnavutluk KOBİ’lerini karşılaştırarak ülke ekonomilerindeki önemini ortaya çıkarmaktır.
 • ALPUGAN, Oktay (1994), Küçük İşletmeler, Kavramı, Kuruluşu ve Yönetimi, 2.Baskı, Der Yayını, İstanbul.
 • ATAOL C. (2006), Küçük – Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) İçin Bankalarda Kredi Değerleme Sistemi ve Bir Örnek Çalışma, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • BAUMOL, William J., (2002), The Free Market Innovation Machine, Princeton, N.J./Oxford: Princeton University Press.
 • BEESLEY, M.E and R.T. HAMILTON, (1984), “Small Firms' Seedbed Role and the Concept of Turbulence”, Journal of Industrial Economics 33(2), 217-231.
 • BITZENIS, Aristidiz, Ersanja, NITO (2005), “Obstacles to Enterpreneurship in A Transition Business Environment: The Case of Albania”, Journal of Small Business and Enterprise Development, 12(4).
 • BULMUŞ, İsmail, Erman OKTAY ve Mete, TÖRÜNER (1990), Küçük Sanayi İşletmelerimizin Konumu Önemi ve AT'a Girerken Karşılaşılabilecek Sorunlar İle Çözüm Yolları, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını No:426, Ankara.
 • ÇARIKÇI, Emin (2001), Ekonomik Gelişmeler ve AB İlişkileri, Türk Cumhuriyetleri’nde Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye’nin Ekonomik Destekleri, 1. Baskı, Tutibay Yayınları, Ankara.
 • CARREE, Martin Anthony and A. Roy THURIK (2003), “The impact of entrepreneurship on economic growth”, in D.B. Audretsch and Z.J. Acs (eds), Handbook of Entrepreneurship Research, Boston/Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 437-471.
 • DAY, John (2000); “Commentary-The Value and Importance of The Small Firm to The World Economy”, European Journal of Marketing, 34(9/10):1033-1037.
 • DEJAN, Erik (2007), “Converting South East Europe into A Region of Peace, Stability And Prosperity by Promoting Entrepreneurship: Review of The Sme Sectors in Albania, Bulgaria, Romania and Serbia”; [available at http://www.konrad.org.tr/BSEC%202007/35-60.pdf].
 • DİKEN, Ahmet, (1996), “Büyüme Sürecindeki KOBİ’lerin Problemleri ve Yeniden Yapılandırılması”, Yeni İpek Yolu Dergisi, Ankara.
 • DİNÇER, Ömer (1994), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Timaş Yayınevi, İstanbul.
 • DPT [Devlet Planlama Teşkilatı] (2007), “Kobi Stratejisi ve Eylem Planı (2007-2013), [available at http://ekutup.dpt.gov.tr/esnaf/kobi/strateji/2007.pdf].
 • DPT [Devlet Planlama Teşkilatı] (2009), Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) KOBİ Özel İhtisas Komisyon Raporu, Ankara.
 • EBRD [The European Bank for Reconstruction and Development] (1999), “Transition Report 1999: Ten Years of Transition, European Bank for Reconstruction and Development”, London.
 • EC [European Commission] (2003), “The New SME Definition User Guide and Model Decleration”, Enterprise and Industry Publication, [available at ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide.pdf].
 • EFE, B. (1998), İzmir KOBİ’leri Büyüteç Altında, İzmir Ticaret Odası Yayını, No: 57, İzmir.
 • ERKAN, Mehmet (1990), KOBİ’lerde Finansman Sorunları ve Dış Kaynaklı Krediler, A.Ü. Afyon Yıllığı, No:7, Afyon.
 • FRITSCH, Michael and Pamela MUELLER, (2008), “The Effect of New Business Formation on Regional Development over Time: The Case of Germany”, Small Business Economics, 30(1):15-29.
 • GÜCELİOĞLU, Ömer (1994), Küçük Ölçekli İşletmelerin KOSGEB’den Beklentileri, Tes- Ar Yayınları, Yayın No:13, Ankara.
 • HASHI, Iraj (2001), “Financial and Institutional Barriers to SME Growth in Albania: Results of an Enterprise Survey”, MOCT-MOST: Economic Policy in Transitional Economies, 11(3).
 • KONRAD ADENAUER STIFTUNG (2007), “Strategies for the Development of Entrepreneurship and the SMS Sector in the Black Sea Economic Cooperation Region”, http://www.kas.de/proj/home/pub/44/12/year-2008/dokument_id- 13645/index.html]. [available at
 • KOSGEB (1993), “Türkiye’de KOBİ’lerin Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Yapısı, Finansal Sorunları ve Teşvik Sistemi Çerçevesinde Uygulanabilir Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi”, Ankara.
 • KOSGEB (2000), Dünya’da ve Türkiye’de KOBİ Tanımları, Ankara.
 • KÜÇÜKÇOLAK, R. Ali (1998), KOBİ’lerin Finansman Sorununun Sermaye Piyasası Yoluyla Çözümü, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul.
 • LUKACS, Edit (2005), “The Economic Role of SMEs in World Economy, Especially In Europe”, European Integration Studies, Miskolc, 4(1):3-12.
 • MUENT, Holger; Francesca PISSARIDES, Peter SANFEY (2001), “Taxes, Competition and Finance for lbanian Enterprises: Evidence from a Field Study”, MOCT- MOST: Economic Policy in Transitional Economies, 11(3).
 • OECD [Organisation for Economic Co-operation and Development ] (2004b), “The Informal Economy in Albania Analyzes and Policy Recommendations”, OECD Puplications, [available at http://www.investmentcompact.org/dataoecd/55/11/35559558.pdf].
 • OECD [Organisation for Economic Co-operation and Development ] (2007), “SME Policy Index 2007”, OECD Publications, [available at http://www.investmentcompact.org/dataoecd/31/41/38310075.pdf].
 • OECD [Organisation for Economic Co-operation and Development ] (2004a), “Small and Medium-Sized Enterprises in Turkey Issues and Policies”, OECD Publications, [available at http://www.oecd.org/dataoecd/5/11/31932173.pdf].
 • ÖREN, Kenan (2003), “Avrupa Birliği Ve Türkiye’nin Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (Kobi) Sağladığı Devlet Teşvikleri Ve Kullanım Alanlarının Karşılaştırılması Nevşehir İli’nde Bir Uygulama”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2).
 • SARIASLAN, Halil (1994), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Finansal Sorunları: Çözüm İçin Bir Finansal Paket Önerisi, TOBB Yayını, Ankara.
 • SCHUMACHER, Ernst Friedrich(1973), Small is Beautiful: Economics as if People Mattered, Harper & Row Publishers, London.
 • TURKSTAT (2009); Turkey in Statistics, Ankara.
 • UNECE (2008), Developing Entrepreneurship In The UNECE Region Country Experiences in Reducing Barriers to Enterprise Development, United Nations Publications, New York and Geneva, [available at http://www.unece.org/ceci/publications/eed.pdf].
 • XHEPA, Selami (2006), “Competitiveness And The SME Development In Albania”, The Institute for Contemporary Studies (ISB), Tirana, [available at http://www.western-balkans.info/upload/docs/1___Albania_SMEnew.pdf].
 • XHEPA, Selami; Msc. Mimoza AGOLLI (2004), “Small And Medium-Sized Enterprises Development Albania”, [available at http://www.acit- al.org/albanian/eu/SXhepa_AGugu.pdf].
 • YILMAZ, Beytullah (2004), “Kobi’lerin Finansman Sorunlarına Bir Çözüm Önerisi: “Risk Sermayesi Finansman Modeli”, Dış Ticaret Dergisi, DTM Yayını, Yıl:9, Sayı:33.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Hidayet KESKİN Canan ŞENTÜRK

Bibtex @ { niguiibfd211352, journal = {Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-4208}, eissn = {1308-4216}, address = {Ömer Halisdemir Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {3}, pages = {116 - 132}, doi = {}, title = {The Importance Of Small And Medium-Sized Enterprises (Smes) In Economies: Swot Analysis Of The Sme Sector In Turkey And Albania.}, key = {cite}, author = {ŞENTÜRK, Hidayet KESKİN Canan} }
APA ŞENTÜRK, H . (2010). The Importance Of Small And Medium-Sized Enterprises (Smes) In Economies: Swot Analysis Of The Sme Sector In Turkey And Albania.. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 116-132. Retrieved from http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19746/211352
MLA ŞENTÜRK, H . "The Importance Of Small And Medium-Sized Enterprises (Smes) In Economies: Swot Analysis Of The Sme Sector In Turkey And Albania.". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2010): 116-132 <http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19746/211352>
Chicago ŞENTÜRK, H . "The Importance Of Small And Medium-Sized Enterprises (Smes) In Economies: Swot Analysis Of The Sme Sector In Turkey And Albania.". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2010): 116-132
RIS TY - JOUR T1 - The Importance Of Small And Medium-Sized Enterprises (Smes) In Economies: Swot Analysis Of The Sme Sector In Turkey And Albania. AU - Hidayet KESKİN Canan ŞENTÜRK Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 132 VL - 3 IS - 1 SN - 1308-4208-1308-4216 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi The Importance Of Small And Medium-Sized Enterprises (Smes) In Economies: Swot Analysis Of The Sme Sector In Turkey And Albania. %A Hidayet KESKİN Canan ŞENTÜRK %T The Importance Of Small And Medium-Sized Enterprises (Smes) In Economies: Swot Analysis Of The Sme Sector In Turkey And Albania. %D 2010 %J Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-4208-1308-4216 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD ŞENTÜRK, Hidayet KESKİN Canan . "The Importance Of Small And Medium-Sized Enterprises (Smes) In Economies: Swot Analysis Of The Sme Sector In Turkey And Albania.". Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 3 / 1 (April 2010): 116-132.