Year 2019, Volume 14, Issue 1, Pages 12 - 28 2019-01-31

BIOGAS PRODUCTION AND ELECTRICAL ENERGY PRODUCED BY INSTALLED POWER PLANTS IN
TÜRKİYE’DE BİYOGAZ ÜRETİMİ VE KURULU SANTRALLERİN ÜRETTİĞİ ELEKTRİK ENERJİSİ

Adem YILMAZ [1]

191 357


While human beings continue to research and develop renewable energy sources, they try to minimize the damage they have caused to the world. Biogas used as an energy source is produced from waste materials and organic materials. By producing the biogas, both energy is obtained and the environmentally harmful products which have become unused waste are reduced. Biogas is consumed with different uses, especially in electricity generation. By producing the biogas, both energy is obtained and the environmentally harmful products which have become unused waste are reduced. Biogas is consumed with different uses, especially in electricity generation. By producing the biogas, both energy is obtained and the environmentally harmful products which have become unused waste are reduced. Biogas is consumed with different uses, especially in electricity generation. New power plants are being established in many provinces. The Odayeri waste gas plant – biogas plant, which is located in Istanbul in the production of biomass electricity, ranks first with its installed power of 34MWe. Some of the power plants sell 1kwh to the state during the agreement with the price of $0.1330.


İnsanoğlu yenilenebilir enerji kaynaklarını araştırmaya ve geliştirmeye devam ederken dünyaya vermiş olduğu zararları en aza indirmeye çalışmaktadır. Enerji kaynağı olarak kullanılan biyogaz atık madde ve organik maddelerden üretilmektedir. Biyogazın üretilmesi ile hem enerji elde edilmekte hem de kullanılmayan atık hale gelmiş çevreye zarar verici ürünler azaltılmış olmaktadır. Biyogaz elektrik üretimi başta olmak üzere farklı kullanımlar ile tüketilmektedir. Bu çalışmada biyogazın özellikleri ve Türkiye’de lisanslı biyokütle santralleri araştırılmıştır. 2017 yılı itibariyle Türkiye’de ortalama 634MW kapasitede 122 lisanslı santral bulunmaktadır. Bu santrallerde üretilen elektrik ülke elektrik üretiminin yaklaşık %0.95’ini oluşturmaktadır. Birçok ilde yeni santraller kurulmaktadır. Biyokütleden elektrik üretiminde İstanbul’da bulunan Odayeri Çöp Gazı Santrali–Biyogaz tesisi yaklaşık 34MWe kurulu gücü ile birinci sırada bulunmaktadır. Santrallerin bir kısmı ürettiği elektriğin 1wh’lik 0.1330$ fiyat ile anlaşma süresince devlete satmaktadır.

 • 1. Anonim, (2013). Türkiye’de Hayvancılık Sektörünün Görünümü, Hayvancılık Sektör Raporu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), ss:50, Ankara.
 • 2. Karaman, S., (2006). Hayvansal Üretimden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Çözüm Olanakları. KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2):133-139.
 • 3. Şenol, H., Elibol, E.A., Açıkel, Ü. ve Şenol, M., (2017). Türkiye’de Biyogaz Üretimi İçin Başlıca Biyokütle Kaynakları, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi 6(2):81-92.
 • 4. Anonim, (201). Biyokütlenin Altın Çağı, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 28s. Türkiye.
 • 5. Yetkin, M.A., (2010). Organik Gübreler ve Önemi, Samsun İl Tarım Müdürlüğü, 24s. Samsun.
 • 6. Şenol, H., Elibol, E.A., Açıkel, Ü. ve Şenol, M., (2017). 2016’da Türkiye’de Kanatlı Hayvanlardan Üretilebilecek Biyogaz ve Elektrik Enerji Potansiyeli, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 6(1):1-11.
 • 7. Şenol, H., Elibol, E.A., Açıkel, Ü. ve Şenol, M., (2017). Biyogaz Üretimi İçin Ankara’nın Başlıca Organik Atık Kaynakları, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 6(2):15-28.
 • 8. İlkılıç, C. ve Deviren, H., (2011). Biyogazın Üretimi ve Üretimi Etkileyen Faktörler, 6th International Advanced Technologies Symposium, 16-18 May, pp:144-149, Elazığ.
 • 9. İlkılıç, C. ve Deviren, H., (2011). Biyogazın Oluşumunu Etkileyen Fiziksel Ve Kimyasal Parametreler, 6th International Advanced Technologies Symposium, 16-18 May, pp:123-131, Elazığ.
 • 10. Çanka Kılıç, F., (2011). Biyogaz, Önemi, Genel Durumu ve Türkiye'deki Yeri. Mühendis ve Makine, C:52, S:617, 94-106.
 • 11. Karakuz, S., (2007). Biyoyakıtlardan Elektrik Üretimi Biyoelektrik Avrupa Uygulamaları, http://www.albiyobir.org.tr/files/img_etk/suat_karakuz.pdf. (Erişim Tarihi: 20.06.2018).
 • 12. Tufaner, F., Avşar, Y., Dere, T. ve Gönüllü, T., (2013). Türkiye’de Biyogaz Tesisi Projelerinde Başarı ve Başarısızlık Nedenlerinin Analizi ve Merkezi Biyogaz Tesislerinin Önemi, I. Ulusal Kompost ve Biyogaz Çalıştayı 11-14 Nisan, Antalya.
 • 13. Perendeci, N.A. ve Çığgın, A.S., (2014). Çukurova Bölgesinde Oluşan Tarımsal ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Yoluyla Enerji Üretimi, Endüstriyel Simbiyoz Konferansı, 19-20 Şubat, Ankara.
 • 14. Rutz, D., Janssen, R., Epp, C., Helm, P., Grmek, M., Agrinz, G., Prassl, H., Sioulas, K., Dzene, I., Ivanov, I., Dimitrova, D., Georgiev, K., Kulisic, B., Finsterwalder, T., Köttner, M., Volk S., Kolev, N.V., Garvanska, S.M., Ofiteru, A., Adamescu, M., Bodescu, F. ve Seadi, T.A., (2008). The Biogas Market in Southern and Eastern Europe: Promoting Biogas by Non-Technical Activities, 16th European Biomass Conference & Exhibition, Valencia.
 • 15. Bacenetti, J., Baboun, S.H., Demery, F., Aburdeineh, I., and Fiala, M., (2016). Environmental Impact Assessment of Electricity Generation from Biogas in Palestine, Bacenetti et al./Environmental Engineering and Management Journal 15, 9, 1915-1922.
 • 16. İren, E., (2018). Biyogaz Üretimi, 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, 1. Gün, 3. Oturum Konuşması, İstanbul.
 • 17. Straße, T. ve Ertem, F.C., (2011). Türkiye'de Biyogaz Yatırımları İçin Geçerli Koşulların ve Potansiyelin Değerlendirilmesi, Türkiye’de Hayvansal Atıkların Biyogaz Yoluyla Kaynak Verimliliği Esasında ve İklim Dostu Kullanımı Projesi, Türk-Alman Biyogaz Projesi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 148s, Ankara.
 • 18. Biyokütle, (2018). Biyoyakıt İle İlgili Bilgi ve Belgeler, http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Biyokutle. (Erişim Tarihi: 01.05.2018).
 • 19. Yılmaz, A., Ünvar, S., Koca, T. ve Koçer, A., (2017). Türkiye’de Biyogaz Üretimi ve Biyogaz Üretimi İstatistik Bilgileri, Technological Applied Sciences, 12:218-232.
 • 20. Anonymous, (2012). Swedish Gas Technology Centre: Basic Data on Biogas, Swedish Gas Technology Centre Ltd, ISBN: 978-91-85207-10-7.
 • 21. Çelikkaya, H., (2016). Biyogaz, Fırat Kalkınma Ajansı, 39s. Malatya.
 • 22. Nacar, Koçer N., Öner, C. ve Sugözü, İ., (2006). Türkiye’de Hayvancılık Potansiyeli ve Biyogaz Üretimi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 17-20.
 • 23. Demir, M.E. ve Yılmaz, A., (2016). Appropriate Wastes for Biogas Producting and Organic Waste Quantities for Batman City, Middle East Journal of Technic, 1(2):44-55.
 • 24. Kalelioğlu, K., (2013). Yaşanabilir Dünya için Yenilenebilir Enerji Kaynakları, http://www.biyogazder.org/makaleler/mak09.pdf. (Erişim Tarihi: 24.05.2018).
 • 25. Gül, N., (2006). Tavuk Gübresinden Biyogaz Üretim Potansiyelinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 69s, Isparta.
 • 26. Seadi, T.A., Rutz, D., Prassl, H., Köttner, M., Finsterwalder, T., Volk, S., and Janssen, R., (2008). Biogas Handbook, Published by University of Southern Denmark Esbjerg, Niels Bohrs Vej 9-10, 126s. Esbjerg, Denmark.
 • 27. Adekunle, K.F. and Okolie, J.A., (2015). A Review of Biochemical Process of Anaerobic Digestion, Advances in Bioscience and Biotechnology, 6, 205-212.
 • 28. White, A.J., Kirk, D.W., and Graydon, J.W., (2011). Analysis of small-scale biogas utilization systems on Ontario cattle farms. Renewable Energy, 36:1019-1025.
 • 29. Anonim, (2010). Biyogaz Kılavuzu, Üretimden kullanıma, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Yenilenebilir Hammaddeler İhtisas Ajansı, 258s. Ankara.
 • 30. Özcan, M., Öztürk, S. ve Yıldırım, M., (2011). Türkiye’nin Farklı Kaynak Tiplerine Göre Biyogaz Potansiyellerinin Belirlenmesi, IV.Enerji Verimliliği Ve Kalitesi Sempozyumu, SK/2011/2, s279, Kocaeli.
 • 31. Weiland, P., (2010). Biogas Production: Current State And Perspectives. Applied Microbiology and Biotechnology, 85:849-860.
 • 32. Jørgensen, P.J., (2009). Biogas–Green Energy, Plan Energi and Researcher for a Day – Faculty of Agricultural Sciences, Aarhus University 2009 2nd edition, ISBN 978-87-992243-2-1, 36s.
 • 33. İlkılıç, C. ve Deviren, H., (2011). Biyogazın Oluşumu ve Biyogazı Saflaştırma Yöntemleri, 6th International Advanced Technologies Symposium, 16-18 May, pp150-155, Elazığ.
 • 34. Cindil, B., (2012). Biyogaz ve Biyogazın Avrupa ‘da Kullanımı, Türk-Alman Biyogaz Projesi, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2. Atık Yönetimi Sempozyumu, 25 Nisan, Antalya.
 • 35. Anonymous, (2016). Biogas to Biomethane, Flexible energy supply from biomass, United Nations Industrial Development Organization, Fachverband Biogas German Biogas Association, 68s.
 • 36. Korkmaz, Y., Aykanat, S. ve Çil, A., (2012). Organik Atıklardan Biyogaz Ve Enerji Üretimi, Saü Fen Edebiyat Dergisi, (2012-1), 489-497.
 • 37. Yıldız, Ş., Saltabaş, F., Balahorli, V., Sezer, K. ve Yağmur, K., (2009). Organik Atıklardan Biyogaz Üretimi (Biyometanizasyon) Projesi – İstanbul Örneği, Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, YTÜ, 15-17 Haziran, pp:1-8, İstanbul.
 • 38. Biyogaz, (2018). Biyogaz, Biyokütle, Atık Isı ve Pirolitik Yağ Enerji Santralleri, http://www.enerjiatlasi.com/biyogaz/. (Erişim Tarihi: 20.04.2018).
 • 39. Biyokütle, (2018). Türkiye Biyokütle Enerjisi Atlası, http://bepa.yegm.gov.tr/. (Erişim Tarihi: 03.03.2018).
 • 40. Biyokütle,(2018). Elektrik Üretim Sorgusu, http://lisans.epdk.org.tr/epvys-web/faces/pages/lisans/elektrikUretim/elektrikUretimOzetSorgula.xhtml. (Erişim Tarihi: 18.06.2018).
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7266-0866
Author: Adem YILMAZ (Primary Author)
Institution: BATMAN ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 31, 2019

Bibtex @research article { nwsaecolife499184, journal = {Ecological Life Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7258}, address = {NWSA}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {12 - 28}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE BİYOGAZ ÜRETİMİ VE KURULU SANTRALLERİN ÜRETTİĞİ ELEKTRİK ENERJİSİ}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Adem} }
APA YILMAZ, A . (2019). TÜRKİYE’DE BİYOGAZ ÜRETİMİ VE KURULU SANTRALLERİN ÜRETTİĞİ ELEKTRİK ENERJİSİ. Ecological Life Sciences, 14 (1), 12-28. Retrieved from http://dergipark.org.tr/nwsaecolife/issue/42898/499184
MLA YILMAZ, A . "TÜRKİYE’DE BİYOGAZ ÜRETİMİ VE KURULU SANTRALLERİN ÜRETTİĞİ ELEKTRİK ENERJİSİ". Ecological Life Sciences 14 (2019): 12-28 <http://dergipark.org.tr/nwsaecolife/issue/42898/499184>
Chicago YILMAZ, A . "TÜRKİYE’DE BİYOGAZ ÜRETİMİ VE KURULU SANTRALLERİN ÜRETTİĞİ ELEKTRİK ENERJİSİ". Ecological Life Sciences 14 (2019): 12-28
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE BİYOGAZ ÜRETİMİ VE KURULU SANTRALLERİN ÜRETTİĞİ ELEKTRİK ENERJİSİ AU - Adem YILMAZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Ecological Life Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 28 VL - 14 IS - 1 SN - -1308-7258 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ecological Life Sciences TÜRKİYE’DE BİYOGAZ ÜRETİMİ VE KURULU SANTRALLERİN ÜRETTİĞİ ELEKTRİK ENERJİSİ %A Adem YILMAZ %T TÜRKİYE’DE BİYOGAZ ÜRETİMİ VE KURULU SANTRALLERİN ÜRETTİĞİ ELEKTRİK ENERJİSİ %D 2019 %J Ecological Life Sciences %P -1308-7258 %V 14 %N 1 %R %U
ISNAD YILMAZ, Adem . "TÜRKİYE’DE BİYOGAZ ÜRETİMİ VE KURULU SANTRALLERİN ÜRETTİĞİ ELEKTRİK ENERJİSİ". Ecological Life Sciences 14 / 1 (January 2019): 12-28.
AMA YILMAZ A . TÜRKİYE’DE BİYOGAZ ÜRETİMİ VE KURULU SANTRALLERİN ÜRETTİĞİ ELEKTRİK ENERJİSİ. NWSA. 2019; 14(1): 12-28.
Vancouver YILMAZ A . TÜRKİYE’DE BİYOGAZ ÜRETİMİ VE KURULU SANTRALLERİN ÜRETTİĞİ ELEKTRİK ENERJİSİ. Ecological Life Sciences. 2019; 14(1): 28-12.