Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı ve Beğenilme Arzusunun İncelenmesi

Reşat SADIK [1] , Nurgül TEZCAN KARDAŞ [2]

127 189

Sosyal Medya Ağlarının yaşamımıza girmesiyle birlikte beğenilme arzusu da çeşitlilik göstermiştir. Bu çeşitlilik özellikle gençler arasında araştırmaya değer konular arasında bulunmaktadır. Yapılan çalışmada amaç, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin beğenilme arzusunu ve sosyal medya ağlarını kullanma düzeyini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Spor Bilimleri Fakültesinde eğitim görmekte olan 301 gence, araştırmacılar tarafından geliştirilen “kişisel bilgiler formu”, Kaşıkara ve Doğan (2017) tarafından geliştirilen “Beğenilme Arzusu” ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programına aktarılmıştır. Verilerin parametrik istatistiklere uygun olmaması nedeniyle, çalışmada nanparametrik testlerden yararlanılmıştır. Çalışmada, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.  Yapılan analizlerin sonrasında, değişkenler açısından farka rastlanmazken, öğrencilerin en çok kullandığı sosyal medya ağının facebook olduğu ve ayrıca instagramı sıklıkla kullananlarda beğenilme arzusunun daha yüksek olduğu görülmüştür.

İnternet, Sosyal Medya, Sosyal Ağlar, Beğenilme
  • Akın, A. (2010). İki boyutlu sosyal istenirlik ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin araştırılması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 771-784.Ayan, G. (2016). Tüketim kültürü bağlamında kimlik inşasının sosyal medyada kullanımı. İnstagram Örneği. Ankara: Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.Aytaç, S. (2000). İnsanı anlama çabası. Bursa: Ezgi Kitabevi.Balcı, Ş., Gölcü, A. A & Öcalan, M. E. (2013). Üniversite öğrencileri arasında internet kullanım örüntüleri. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 7 (4), 5-22. Eroğlu, F. (2000). Davranış bilimleri (5.Baskı). Kırklareli: Beta Yayınları.Horzum, T., I. (2015). Facebook ve beğenilme güdüsü. International Journal of Social Sciences and Education Research, 4, 1473-1486. İnce, M. ve Koçak, M. C. (2017). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları. Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 736-749.İşçi, M. (1999). Davranış bilimleri (Genişletilmiş 2.Baskı). İstanbul: DerKarasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. (17. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Kaşıkara, G. ve Doğan, U. (2017). Beğenilme arzusu: ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik çalışması. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 51-60.Küçükali, A. (2015). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı: Atatürk üniversitesi örneği. Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 7(13), 531-546. O'Brien, K. A. (2011). Attenuating desirable responding: a comparison of self-compassion and selfaffirmation strategies. University of Manitoba (Canada).Özdemir, Z. (2015) Sosyal medyada kimlik inşasında yeni akım;özçekim kullanımı. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2(1), 112-131.Paulhus, D. L. (1984) Two components of social desirable responding. Journal of Personality and Social Psychology, 46, 598-609.Polat, R. (2017). Dijital hastalık olarak nomofobi. İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Elektronik Dergi, 10(4), 164-172.Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z. ve Demir, M. (2013). İnternet ve sosyal medya kullanımı üzerine bir uygulama. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(4), 23-32.Tokgöz Bakıroğlu, C. (2013). Sosyalleşme ve kimlik inşası ekseninde sosyal paylaşım ağları. Antalya: Akdeniz Üniversitesi, XV. Akademik Bilişim Konferansı. Uğurlu, Ö. (2015). Kadının benlik sunumunun güncel bir aracı olarak sosyal ağlar bir tasarım unsuru: “kusursuzlaştırma”. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 231-247.Yağmurlu, A. (2011) Kamu yönetiminde halkla ilişkiler ve sosyal medya. Selçuk İletişim Dergisi, 7 (1), 5-15.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0002-2312-8213
Author: Reşat SADIK (Primary Author)
Institution: DUZCE UNIVERSITY, SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Country: Turkey


Author: Nurgül TEZCAN KARDAŞ
Institution: DUZCE UNIVERSITY, SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS
Country: Turkey


APA SADIK, R , TEZCAN KARDAŞ, N . (2018). Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı ve Beğenilme Arzusunun İncelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 2 (Özel Sayı 1), 39-46. Retrieved from http://dergipark.org.tr/seder/issue/39775/475601