Year 2019, Volume 3, Issue 1, Pages 81 - 92 2019-03-27

Spor Yöneticiliği Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Sektörel Beklenti, Mesleki Belirsizlik Ve Gelecek Kaygılarının İncelenmesi: Fenomonolojik Bir Çözümleme

Ebru ARAÇ ILGAR [1] , Bekir Barış CİHAN [2]

24 42

Üniversitelerde arz-talep dengesine bakılmaksızın yetiştirilen bireyler, mezuniyet sonunda istihdam açısından ciddi sorunlar ile karşılaşmaktadır. Bu çalışma; beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin mezuniyet sonrası spor sektöründe istihdam beklentisi, mesleki kaygıları ve gelecek umutlarını incelemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Bu yöntem; konuya ilişkin özgün bakış açılarını ortaya çıkarmak amacıyla sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Katılımcılara yarı yapılandırılmış, açık uçlu sorulardan oluşan bir görüşme rehberi uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini; 2017–2018 eğitim-öğretim yılında, Bozok Üniversitesi yöneticilik bölümünde öğrenim gören 9 kız ve 9 erkek (N=18) öğrenci oluşturmuştur. Verilerin analizi sonucunda görüşler, devlet politikası, umutsuzluk, sosyal boyut, gelecek kaygıları ve istihdam olmak beş kategori altında toplanmıştır. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda, politika olarak eğitim planlamasında yanlışlıklar olduğu ve spor yönetimi alanında istihdam düzenlemesinin yapılması gerekliliği üzerinde durdukları görülmektedir. Ayrıca katılımcıların , psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmeme hali, gelecekten çok umutlu olamama, duygusal olarak tükenmişlik, çevre baskısı, şeklinde problemler  yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Gelecek Kaygısı, Spor Yöneticiliği, Fenomonoloji
 • 1-Abramson, L.Y., Metalsky, G. I. ve Alloy, L.B. (1989). Hopelessness Depression: A Theory-Based Subtype Of Depression, Psychological Review, 96, 358-372.
 • 2-AEHESIS Tematik Ağ Projesi, (2006). “Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma”, 3. Yıl proje raporu, (http://www.aehesis.com, 2018’te erişildi).
 • 3-Alpaslan, T. ve Kılcıgil, E., (2005), Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinin sosyo kültürel yapı-meslek seçimi ilişkisi, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, III(1).
 • 4-Ardahan, F., (2010). Sektör odaklı eğitim anlayışıyla Akdeniz Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümünde okuyan ve mezun öğrencilerinin bölüm tercihi ve aldıkları eğitim ile ilgili düşüncelerinin değerlendirilmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7(2), 696-715.
 • 5-Avcı, S. ve Erden, M. (2013). Gelecek zaman algısı ve akademik alanda arzuların ertelenmesinin öğretmen adaylarının akademik başarıları üzerindeki etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 389-406.
 • 6-Bayazıt, B., Yenigün, Ö., Bayazıt, B., Yenigün, N. ve Karagün, E. (2004). Marmara Bölgesindeki Üniversitelerde Okuyan Erkek Voleybol Oyuncularının Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Paper Presented At The 10th Ichper•Sd European Congress And The Tssa 8th International Sports Science Congress, 17th - 20th Of November, Antalya, Turkey.
 • 7-Bozkurt, N. (2004). Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Depresyon Ve Kaygı Düzeyleri İle Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkiler, Eğitim Ve Bilim 29(133), 52–59.
 • 8-Brown, W.T. ve Jones, J.M. (2004). The substance of things hoped for: A study of the future orientation, minority status perceptions, academic engagement and academic performance of black high school students. Journal of Black Psychology, 30(2), 248-273.
 • 9-Creswell, J. W. (2015). Nitel Araştırma Yöntemleri (2. Baskı) (Çev. Edt. M. Bütün Ve S. B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi. [Orijinal Baskı 2013].
 • 10-Çakmak, Ö. ve Hevedanlı, M. (2005). “Eğitim Ve Fen-Edebiyat Fakülteleri Biyoloji Bölümü Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (14), 115-127.
 • 11-Çerez, H. (2004). An Applıcatıon Model Of Total Qualıty Management And Strategıc Planning For Sports Management Departments Of Physıcal Educatıon And Sports Schools. The 10th Ichper.SD Europe Congress & the TSSA 8th International Sports Science Congress, Antalya, Turkey, November.
 • 12-Çoban, A. E. ve Karaman, N. G. (2013). “Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk, Kaygı ve İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaları”, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2, 86.
 • 13-Dereli, F. ve Kabataş, S. (2009). Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin İş Bulma Endişeleri ve Umutsuzluk Düzeylerinin Belirlenmesi. Yeni Tıp Dergisi, 26, 31-36.
 • 14-Dursun, S.ve Aytaç, S. (2009). Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(1), 72.
 • 15-Ersoy, A. F. (2016). Fenomenoloji. Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri. (Edt: A. Saban Ve A. Ersoy). Ankara: Anı Yayıncılık, 51-109.
 • 16-Ersoy-Kart, M. ve Erdost, H. E. (2008). Unemployment worries among Turkish university students, Social Behavior and Personality, 36(2), 275–288.
 • 17-Gençay, S. (2009). “Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Umutsuzluk ve Yaşam Doyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 380-388.
 • 18-Groenewald, T. (2004). A Phenomenological Research Design İllustrated. International Journal Of Qualitative Methods, 3(1), 1-26.
 • 19-Güler, B.,K. (2005). “İşsizlik Ve Yarattığı Psiko-Sosyal Sorunların Öğrenilmiş Çaresizlik Bağlamında İncelenmesi” İktisat Fakültesi Mecmuası, (Prof. Dr. Toker Dereliye Armağan Özel Sayısı), 55(1), 373-393.
 • 20-Gürvardar, D. (2001). Yetiştirme Yurdunda Yetişen Çocuklar İle Ana-Baba Yanında Yetişen Çocukların Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, İzmir: D.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • 21-Hilpert, J. C., Husman, J., Stump, G. S., Kim, W., Chung, W. T. ve Duggan, M. A. (2012). Examining students’ future time perspective: Pathways to knowledge building. Japanese Psychological Research, 54(3), 229–240.
 • 22-Karaman, S. (2009). Sağlık İle İlgili Programlarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Durumluluk Ve Sürekli Kaygı Düzeyleri, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • 23-Kaya, M. ve Varol, K. (2004). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri Ve Kaygı Nedenleri (Samsun Örneği), Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 31-63.
 • 24-Kemer, G. ve Atik, K. (2005). “Kırsal Ve İl Merkezinde Yaşayan Lise Öğrencilerinin Umut Düzeylerinin Aileden Algılanan Sosyal Destek Düzeyine Göre Karşılaştırılması”. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 162-168.
 • 25-Kıcır, B. (2010). Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinde İşsizlik Kaygısı: Psikolojik Etmenler Açısından Bir İnceleme, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • 26-Kırımoğlu, H. (2010). Türkiye’deki Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Son Sınıf Öğrencilerinin İstihdam Sorunu Açısından Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi: 18(1), 37-46.
 • 27-Koruç, Z. ve Bayar, P. (2004). Egzersizin Depresyon Tedavisindeki Yeri Ve Etkileri, Hacettepe Journal Of Sport Sciences, 15(1), 49-64.
 • 28-Merriam, S. B. (2015). Nitel Araştırma: Desen Ve Uygulama İçin Bir Rehber. (3. Baskı). (Çev. Edt. S. Turan). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • 29-Miles, M.B. ve Huberman, A.M. (2016). Nitel Veri Analizi. S.Akbaba Altun Ve A. Ersoy. (Çev.Edt.), Ankara: Pegem.
 • 30-O’Connor, R.C., Connery, H. ve Cheyne, W. M. (2000). Hopelessness: The Role Of Depression, Future Directed Thinking And Cognitive Vulnerability, Psychology, Health & Medicine, 5(2), 155-162.
 • 31-Oğuztürk, Ö., Akça, F. ve Şahin, G. (2011). “Üniversite Öğrencilerinde Umutsuzluk Düzeyi ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Üzerinden İncelenmesi”, Klinik Psikiyatri, 14, 182.
 • 32-Özgüven, İ. E. (1992). “Üniversite Öğrencilerinin Sorunları Ve Baş Etme Yolları”. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(5), 13. Rideout, E. ve Montemuro, M. (1986). “Hope, Morale And Adaptation İn Patient With Chronic Heart Failure”, Adv Nursing, 11, 429-438.
 • 33-Robson, C. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Gerçek Dünya Araştırması. Ş. Çınkır ve N. Demirkasımoğlu (Çev.), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • 34-Taşmektepligil, Y. Hazar, F. S., Ağaoğlu, A., Öğreten, N. E. ve Terzioğlu, A. (2009). Beden Eğitimi Ve Spor Alanı Mezunlarının İstihdam Sorunları Ve Yeni İş Olanakları Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 11-2.
 • 35-Tekin, M. ve Filiz, K. (2008). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının Antrenörlük Eğitimi Ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Umutsuzluk Ve Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 27-37.
 • 36-Turgut, M., Gökyürek, B. ve Yenel, F. (2004). “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bu Bölümleri Seçme Nedenleri ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma” Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 91-99.
 • 37-Tümkaya, S. (2005). Ailesi Yanında ve Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 445-457.
 • 38-Yetim, A.A. ve Şenel, Ö. (2001). Türkiye’de Spor Yöneticisi Yetiştirme Faaliyetlerinin Görünümü. Milli Eğitim Dergisi, 150,40.
 • 39-Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • 40-Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • 41-Yıldız, M.A. ve Özdağ, S. (2008). Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 5(1), 1-6.
 • 42-Yıldız, S. M. (2008). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretimi Veren Yükseköğretim Kurumları Ve İstihdam Durumları. Kastamonu Eğitim Dergisi 16(2), 651-656.
 • 43-Yıldız, S. M. ve Tüfekçioğlu, E. (2008). Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında eğitim destekleri, kariyer gelişim olanakları ve eğitim sonrasında istihdam durumunun öğretim elemanları ve öğrencilerin görüşlerine göre karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 89-97.
Primary Language tr
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0002-0442-1158
Author: Ebru ARAÇ ILGAR (Primary Author)
Institution: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3107-3849
Author: Bekir Barış CİHAN
Institution: YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


APA ARAÇ ILGAR, E , CİHAN, B . (2019). Spor Yöneticiliği Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Sektörel Beklenti, Mesleki Belirsizlik Ve Gelecek Kaygılarının İncelenmesi: Fenomonolojik Bir Çözümleme. Spor Eğitim Dergisi, 3 (1), 81-92. Retrieved from http://dergipark.org.tr/seder/issue/42512/525065