Year 2019, Volume 18, Issue 54, Pages 76 - 87 2019-04-30

The effect of the blended learning approach in pathology education on academic achievement and satisfaction
Patoloji Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı ve Memnuniyet Üzerine Etkisi

Arif Onan [1] , Alp Usubütün [2] , Barış Sezer [3]

71 170

Background and Aim:

Pathology education at Hacettepe University Faculty of Medicine is carried out in the form of an amphitheater and a laboratory. Pathology teaching in medical faculties that conduct integrated programs aims to provide medical students with the competence in three main areas. These; (1) Understanding of disease mechanisms, (2) Integration of these mechanisms to organ system pathology and (3) application of pathology to diagnostic medicine. The current practice involves some problems with students' participation, using microscopes and evaluating the preparations. In this study, the effect of a teaching design, which is covered by a learning-centered approach and also using technology-supported learning environments, in the pathology teaching was evaluated.

Methods:

The study was carried out in the 2017-2018 academic year 3rd-year Urogenital System course with 261 medical students. The design includes the following elements: (1) Pathology course content is systematically structured and presented in an electronic indexed book format. (2) Assessment questions have been included. (3) Electronic communication channels have been formed in which students can discuss and give feedback. (4) Students have access to the electronic prepared archive and virtual microscope application. (5) For data collection; multiple-choice examination, pathology laboratory examination, program evaluation, and educational reflections forms were used.

Results:

The grades of the students who use the electronic environment in both groups are higher than the average scores. The pathology score of the students using the technology supported environment is high (U=9953.500, p=.002, r =.172;  and U=3993,500, p=.040, r=.146). The pathology laboratory test results of the same group were significantly higher than the other group (U=8627.000, p=.000, r=.261; and U=3854,500, p=.014, r=.174). The feedback from the students mentioned satisfaction with the new approach.

Conclusion:

The trainer was highly satisfied to use the new model. Multiple displays of content enhance the learning of individuals in different styles. Applications of virtual microscope can be used to support laboratory applications in view of the increase in image quality, the ability of everyone to see the same image and discuss the same image in common sessions.

Giriş ve Amaç
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde patoloji eğitimi sistem temelli program içerisinde amfi dersi ve laboratuar uygulaması şeklinde gerçekleşmektedir. Entegre program yürüten tıp fakültelerinde patoloji öğretimi tıp öğrencilerinin üç temel alanda yetkinlik kazanmalarını amaçlamaktadır. Bunlar; (1) Hastalık mekanizmalarının anlaşılması, (2) Mekanizmaların organ sistem patolojisine entegrasyonu ve (3) patolojinin tanısal tıbba uygulanmasıdır.  Mevcut uygulama öğrencinin derse katılımı, mikroskop kullanma ve preperatları değerlendirebilmelerinde sorunlar içermektedir. Bu çalışma kapsamında patoloji öğretiminde öğrenme merkezli ve teknoloji destekli bir öğretim tasarımının etkisi araştırılmıştır.

Yöntem
Çalışma 2017-2018 akademik yılı 3. sınıf Ürogenital Sistem ders kurulunda 261 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Tasarım aşağıdaki unsurları içermektedir: (1) Patoloji ders içeriği sistematik ve elektronik indeksli kitap formatında hazırlanmıştır. (2) Değerlendirme sorularına yer verilmiştir, (3) Öğrencilerin tartışacağı, geribildirim verebilecekleri elektronik iletişim kanalları oluşturulmuştur. (4) Öğrencinin elektronik preperat arşivi ve sanal mikroskop uygulamasına erişimi sağlanmıştır.  (5) Veri toplamada komite çoktan seçmeli sınav formu, patoloji laboratuar sınav formu, öğrenci program değerlendirme formu ve eğitici refleksiyon formundan yararlanılmıştır.

Bulgular
Türkçe ve İngilizce program içinde elektronik ortamı kullanan öğrencilerin komite notları diğer öğrencilerin not ortalamalarından yüksektir. Modülü kullanan öğrencilerin komite notlarındaki patoloji not ağırlığı yüksektir (Türkçe Program; U = 9953.500, p = .002, r = .172 – İngilizce Program; U = 3993,500, p = .040, r = .146). Aynı grubun patoloji laboratuar sınav sonuçları anlamlı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur (Türkçe Program; U = 8627.000, p = .000, r = .261 – İngilizce Program; U = 3854,500, p = .014, r = .174). Öğrenci geribildirimlerde tasarıma ilişkin memnuniyet ifadeleri yer almıştır. 

Sonuç
Bu çalışmada eğitici, ders performansına yönelik olumlu yönde doyum ifadeleri kullanmış, yeni öğretim yaklaşımını diğer komitelerde de kullanma isteğini belirtmiştir. Sanal mikroskop ve elektronik preperat arşivi uygulamalarının laboratuvar uygulamalarını desteklemek amaçlı kullanılabileceği söylenebilir. Öğrencilerin etkileşim ve iletişim kanallarını etkin kullanmama durumlarındaki sorunları irdeleyen çalışmalara gereksinim olduğu değerlendirilmektedir.
 • Knollmann-Ritschel, B. E., Regula, D. P., Borowitz, M. J., Conran, R., & Prystowsky, M. B. (2017). Pathology competencies for medical education and educational cases. Academic pathology, 4, 2374289517715040.
 • Maley, M. A., Harvey, J. R., Boer, W. B. D., Scott, N. W., & Arena, G. E. (2008). Addressing current problems in teaching pathology to medical students: blended learning. Medical teacher, 30(1), e1-e9.
 • Sadofsky, M., Knollmann-Ritschel, B., Conran, R. M., & Prystowsky, M. B. (2014). National standards in pathology education: developing competencies for integrated medical school curricula. Archives of Pathology and Laboratory Medicine, 138(3), 328-332.
 • Sağol, Ö., Yörükoğlu, K., Lebe, B., Durak, M. G., UlukuŞ, Ç., Tuna, B., ... & Özer, E. (2015). Transition to Virtual Microscopy in Medical Undergraduate Pathology Education: First Experience of Turkey in Dokuz Eylül University Hospital. Turkish Journal of Pathology, 31(3), 175-180
 • Hamilton, P. W., Wang, Y., & McCullough, S. J. (2012). Virtual microscopy and digital pathology in training and education. Apmis, 120(4), 305-315.
 • Dee, F. R., & Meyerholz, D. K. (2007). Teaching medical pathology in the twenty-first century: virtual microscopy applications. Journal of veterinary medical education, 34(4), 431-436.
 • Carneiro, R., Lefrere, P., Steffens, K., & Underwood, J. (Eds.). (2012). Self-regulated learning in technology enhanced learning environments (Vol. 5). Springer Science & Business Media.
 • Fermozelli, J. A., Cesaretti, M. L. R., & Barbo, M. L. P. (2017). Blended learning strategies in teaching general pathology at a medical course. Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial, 53(3), 202-209.
 • Horzum, M. B. (2011). Transaksiyonel uzaklık algısı ölçeğinin geliştirilmesi ve karma öğrenme öğrencilerinin transaksiyonel uzaklık algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(3), 1571-1587.
 • Ariana, A., Amin, M., Pakneshan, S., Dolan-Evans, E., & Lam, A. K. (2016). Integration of traditional and E-learning methods to improve learning outcomes for dental students in histopathology. Journal of dental education, 80(9), 1140-1148.
 • Balaman, F., & Tüysüz, C. (2011). Harmanlanmış öğrenme modelinin 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarılarına, tutumlarına ve motivasyonlarına etkisinin incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 75-90.
 • Butler, D. L., & Winne, P. H. (1995). Feedback and self-regulated learning: A theoretical synthesis. Review of educational research, 65(3), 245-281.
 • Winne, P. H., & Hadwin, A. F. (1998). Studying as self-regulated learning. In D. J. Hacker, J. Dunlosky, & A. C. Graesser (Eds.), The educational psychology series.
 • Metacognition in educational theory and practice (pp. 277-304). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Camus, M., Hurt, N. E., Larson, L. R., & Prevost, L. (2016). Facebook as an online teaching tool: Effects on student participation, learning, and overall course performance. College Teaching, 64(2), 84-94.
 • Wang, Q., Woo, H. L., Quek, C. L., Yang, Y., & Liu, M. (2012). Using the Facebook group as a learning management system: An exploratory study. British Journal of Educational Technology, 43(3), 428-438.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Article
Authors

Orcid: 0000-0003-1666-9078
Author: Arif Onan (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9572-7875
Author: Alp Usubütün
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0695-0819
Author: Barış Sezer
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { ted480130, journal = {Tıp Eğitimi Dünyası}, issn = {1303-328X}, address = {Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği}, year = {2019}, volume = {18}, pages = {76 - 87}, doi = {10.25282/ted.480130}, title = {Patoloji Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı ve Memnuniyet Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Onan, Arif and Usubütün, Alp and Sezer, Barış} }
APA Onan, A , Usubütün, A , Sezer, B . (2019). Patoloji Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı ve Memnuniyet Üzerine Etkisi. Tıp Eğitimi Dünyası, 18 (54), 76-87. DOI: 10.25282/ted.480130
MLA Onan, A , Usubütün, A , Sezer, B . "Patoloji Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı ve Memnuniyet Üzerine Etkisi". Tıp Eğitimi Dünyası 18 (2019): 76-87 <http://dergipark.org.tr/ted/issue/44031/480130>
Chicago Onan, A , Usubütün, A , Sezer, B . "Patoloji Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı ve Memnuniyet Üzerine Etkisi". Tıp Eğitimi Dünyası 18 (2019): 76-87
RIS TY - JOUR T1 - Patoloji Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı ve Memnuniyet Üzerine Etkisi AU - Arif Onan , Alp Usubütün , Barış Sezer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25282/ted.480130 DO - 10.25282/ted.480130 T2 - Tıp Eğitimi Dünyası JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 87 VL - 18 IS - 54 SN - 1303-328X- M3 - doi: 10.25282/ted.480130 UR - https://doi.org/10.25282/ted.480130 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tıp Eğitimi Dünyası Patoloji Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı ve Memnuniyet Üzerine Etkisi %A Arif Onan , Alp Usubütün , Barış Sezer %T Patoloji Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı ve Memnuniyet Üzerine Etkisi %D 2019 %J Tıp Eğitimi Dünyası %P 1303-328X- %V 18 %N 54 %R doi: 10.25282/ted.480130 %U 10.25282/ted.480130
ISNAD Onan, Arif , Usubütün, Alp , Sezer, Barış . "Patoloji Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı ve Memnuniyet Üzerine Etkisi". Tıp Eğitimi Dünyası 18 / 54 (April 2019): 76-87. https://doi.org/10.25282/ted.480130
AMA Onan A , Usubütün A , Sezer B . Patoloji Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı ve Memnuniyet Üzerine Etkisi. Tıp Eğitimi Dünyası. 2019; 18(54): 76-87.
Vancouver Onan A , Usubütün A , Sezer B . Patoloji Eğitiminde Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Akademik Başarı ve Memnuniyet Üzerine Etkisi. Tıp Eğitimi Dünyası. 2019; 18(54): 87-76.