Cilt: 2 - Sayı: 2

Yıl: 2013

Research Article

2. Ektropion Düzeltilmesinde Etkin Bir Yöntem: Kuhnt Szymanowski Tekniğinin Smith Modifikasyonu

4. Histerektomi Materyallerinde Histopatolojik Tanıların İncelenmesi

6. Ürolojik Cerrahi Girişim Planlanan Hastalarda Pencere Dönemi Sıklığı

7. Sağlık çalışanlarında başağrısı sıklığı ve çalışma şartları ile ilişkisi

11. Penil fraktür ve eşlik eden üretral travma: Tam idrar tahlili rutinde yapılmalı mıdır?

17. Serozal Tutulumlu Eozinofilik Gastroenterit ve Siklik Nötropeni

19. Peripartum Kardiyomiyopati

Olgu Sunumu

14. Kronik Eozinofilik Pnömoni: iki olgu sunumu

15. Rastlantısal Olarak Beş Renal Arter Saptanan Parsiyel Nefrektomi Olgusu

16. Ülseratif Kolit Hastasında Nadir Yerleşimli Dijital Tromboemboli Olgusu

Editöre Mektup

21. Statin ve Fenofibrat Birlikte Kullanımına Bağlı Rabdomyoliz: Bir Olgu Nedeniyle

23. Esansiyel Trombositemi’li bir hastada Sistemik Lupus Eritematozus

Collection

18. Transversus Abdominis Plan TAP Bloğu

20. Böbrek Tümörlerinde Radyofrekans Ablasyon Tedavisi