Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Vitamin A Level and Body Mass Index in Pregnant Women with Acne Vulgaris

Yıl 2021, Cilt: 10 Sayı: 1, 55 - 64, 30.04.2021
https://doi.org/10.47493/abantmedj.2021.33

Öz

Kaynakça

 • 1. Daher M. World Report On Violence And Health. J Med Liban. 2003;51(2):59–63
 • 2. World Health Organization, OMS. World Health Report Life İn The 21st Century A Vision For All Report Of The Director-General. 51st World Health Assembly.1998;p.1–226. https://www.who.int/whr/1998/en/whr98_en.pdf?ua=1
 • 3. Tbmm. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi. 2013;Yasama Dönemi 24, 454. https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/bitstream/handle/11543/110/ss454.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • 4. Pala B, Ünalacak M, Ünlüoğlu İ. Child Maltreatment: Abuse And Neglect. Dicle Med J. 2011;38(1): 121-127.
 • 5. Karaca BK, Aydın B, Turla A, Dündar C. Samsun’da Hekimlerin Meslekleri Nedeniyle Yaşadıkları Şiddetin Özellikleri Ve Şiddetin Önlenmesi Konusundaki Düşünceleri. Bull Leg Med. 2015;20(2):76–82.
 • 6. Warshaw LJ, Messite J. Workplace Violence: Preventive And İnterventive Strategies. J Occup Environ Med. 1996;38(10):993-1006.
 • 7. Saines JC. Violence And Aggression İn A & E: Recommendations For Action. Accid Emerg Nurs. 1999;7(1):8–12.
 • 8. Arnetz JE, Arnetz BB. Violence Towards Health Care Staff And Possible Effects On The Quality Of Patient Care. Soc Sci Med. 2001;52(3):417–27.
 • 9. Kingma M. Workplace Violence İn The Health Sector: A Problem Of Epidemic Proportion. Int Nurs Rev. 2001;48(3):129-30.
 • 10. International Labour Organization (ILO). ILO Cataloguing in Publication Data.2002.3–4p. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42617/9221134466.pdf;jsessionid=F479EEB38FBDE89DD28C48A07AB88BF3?sequence=1
 • 11. Ayranci Ü, Yenilmez Ç, Günay Y, Kaptanoğlu C. Çesitli Saglik Kurumlarinda Ve Saglik Meslek Gruplarinda Siddete Ugrama Sikligi. Anadolu Psikiyatri Derg. 2002;147–54.
 • 12. Baykan Z, Öktem İS, Çetinkaya F, Naçar M. Physician Exposure To Violence: A Study Performed İn Turkey. Int J Occup Saf Ergon. 2015;21(3):291–7.
 • 13. Erkol H, Gökdoǧan MR, Erkol Z, Boz B. Aggression And Violence Towards Health Care Providers - A Problem İn Turkey? J Forensic Leg Med. 2007;14(7):423–8.
 • 14. İlhan MN, Özkan S, Kurtcebe ZÖ, Aksakal FN. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlileri Ve İntörn Doktorlarda Şiddete Maruziyet Ve Şiddetle İlişkili Etmenler. Toplum Hekim Bülteni. 2009;28(3):15–23.
 • 15. Pinar T, Acikel C, Pinar G, Karabulut E, Saygun M, Bariskin E, et al. Workplace Violence İn The Health Sector İn Turkey: A National Study. J Interpers Violence.2017;32(15):2345–65.
 • 16. Erten R, Öztora S, Dağdeviren HN. Sağlık Kuruluşlarında Doktorlara Yönelik Şiddet Maruziyetinin Değerlendirilmesi. Türk Aile Hekimleri Derg. 2019;23(2):52–63.
 • 17. Hamdan M, Abu Hamra A. Workplace Violence Towards Workers İn The Emergency Departments Of Palestinian Hospitals: A Cross-Sectional Study. Hum Resour Health. 2015;13(1):1–9.
 • 18. Wu S, Lin S, Li H, Chai W, Zhang Q, Wu Y, et al. A Study On Workplace Violence And İts Effect On Quality Of Life Among Medical Professionals İn China. Arch Environ Occup Heal. 2014;69(2):81–8.
 • 19. Atik D. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Olgusunun Bir Devlet Hastanesi Örneğinde İncelenmesi. Nwsa Med Sci. 2013;8(2):1–15.
 • 20. Çıkrıklar H, Yürümez Y, Güngör B, Aşkın R, Yücel M, Baydemir C. Violence Against Emergency Department Employees And The Attitude Of Employees Towards Violence. Hong Kong Med J. 2016;22(5):464–71.
 • 21. Aydin B, Kartal M, Midik O, Buyukakkus A. Violence Against General Practitioners İn Turkey. J Interpers Violence. 2009;24(12):1980–95.
 • 22. Çamci O, Kutlu Y. Kocaeli’nde Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşyeri Şiddetinin Belirlenmesi (Determination of Workplace Violence Toward Health Workers in Kocaeli ) Psikiyatr Hemşireliği Derg. 2011;2(2 (1)):9–16.
 • 23. Anand T, Grover S, Kumar R, Kumar M IG. Workplace Violence Against Resident Doctors İn A Tertiary Care Hospital İn Delhi. Natl Med J India. 2016;29(6):344-348.
 • 24. Ayranci U, Yenilmez C, Balci Y, Kaptanoglu C. Identification Of Violence İn Turkish Health Care Settings. J Interpers Violence. 2006;21(2):276–96.
 • 25. Winstanley S, Whittington R. Aggression Towards Health Care Staff İn A UK General Hospital: Variation Among Professions And Departments. J Clin Nurs.2004;13(1):3–10.
 • 26. Barlow CB, Rizzo AG. Violence Against Surgical Residents. West J Med. 1997;167(2):74–8.
 • 27. Buyukbayram A, Okcay H. The Socio-Cultural Factors That Affect Violence To Health Care Personnel. J Psychiatr Nurs. 2013;4(1):46–53.
 • 28. Ogur P, Utkualp N, Aydınoğlu N. Sürekli̇ Tip Eği̇ti̇mi̇ Dergi̇si̇|Journal Of Continuing Medical Education Türk Tabi̇pleri̇ Bi̇rli̇ği̇ Yayini | The Publication Of Turkish Medical Association. Sted. 2015;24(3):237–44.

Araştırma Görevlisi Hekimlerin Sağlıkta Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Sağlıkta Şiddet Konusundaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt: 10 Sayı: 1, 55 - 64, 30.04.2021
https://doi.org/10.47493/abantmedj.2021.33

Öz

Amaç: Bu çalışma ile hekimlerin şiddete maruz kalma sıklıkları, maruz kaldıkları şiddet ile ilişkili etmenler değerlendirilmiş; hekimlerin sağlıkta şiddetin nedenleri hakkındaki düşüncelerinin ve şiddeti önleme konusundaki önerilerinin alınması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı olarak planlanan bu araştırma bir eğitim araştırma hastanesinde görev yapan araştırma görevlisi hekimlerde yürütülmüştür. Araştırma verileri, şiddete uğrama durumu ve düşüncelerini belirlemeye yönelik iki bölümden oluşan 17 soruluk anket yoluyla gözlem altında toplanmıştır. SPSS 22.0 programında analiz edilmiştir. P<0.05 anlamlı kabul edilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya 298 (katılım oranı %82) araştırma görevlisi hekim katılmıştır ve hekimlerin %65,8’i dahili birimlerdedir. Hekimlerin %49,3’ü meslek hayatları boyunca şiddete maruz kalmıştır. Erkek hekimlerin şiddete uğrama sıklığı %56,3,kadınların şiddete uğrama sıklığı %44,2’dir (p=0.038) Hekimlerin %35,9’u meslek hayatı boyunca beyaz kod vermiştir. Yaşadıkları şiddet türlerinin % 79,4’ü sözel, %2,2’si fiziksel, %18,4’ü sözel+fiziksel şiddettir. Hekimlerin %84,9’unda sosyal medyanın sağlık çalışanı üzerinde saygınlık azaltıcı ve halkı şiddete yönlendirici etkisinin olduğu ve %90,3’ünde ise caydırıcı yasal düzenlemelerin şiddeti önlemek için alınacak tedbir olabileceği görüşünün var olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına bakılarak meslek hayatları boyunca her iki hekimden birinin şiddete maruz kaldığı göz önünde bulundurulduğunda; bu yüksek oran sağlık hizmeti kalitesine etkisi yönünden politika düzenleyicilere yol gösterici olmalı, şiddet sıklığı; hizmet içi ve toplumsal eğitimlerle, kamusal ve hukuksal düzenlemelerle azaltılabilmelidir.

Kaynakça

 • 1. Daher M. World Report On Violence And Health. J Med Liban. 2003;51(2):59–63
 • 2. World Health Organization, OMS. World Health Report Life İn The 21st Century A Vision For All Report Of The Director-General. 51st World Health Assembly.1998;p.1–226. https://www.who.int/whr/1998/en/whr98_en.pdf?ua=1
 • 3. Tbmm. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi. 2013;Yasama Dönemi 24, 454. https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/bitstream/handle/11543/110/ss454.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • 4. Pala B, Ünalacak M, Ünlüoğlu İ. Child Maltreatment: Abuse And Neglect. Dicle Med J. 2011;38(1): 121-127.
 • 5. Karaca BK, Aydın B, Turla A, Dündar C. Samsun’da Hekimlerin Meslekleri Nedeniyle Yaşadıkları Şiddetin Özellikleri Ve Şiddetin Önlenmesi Konusundaki Düşünceleri. Bull Leg Med. 2015;20(2):76–82.
 • 6. Warshaw LJ, Messite J. Workplace Violence: Preventive And İnterventive Strategies. J Occup Environ Med. 1996;38(10):993-1006.
 • 7. Saines JC. Violence And Aggression İn A & E: Recommendations For Action. Accid Emerg Nurs. 1999;7(1):8–12.
 • 8. Arnetz JE, Arnetz BB. Violence Towards Health Care Staff And Possible Effects On The Quality Of Patient Care. Soc Sci Med. 2001;52(3):417–27.
 • 9. Kingma M. Workplace Violence İn The Health Sector: A Problem Of Epidemic Proportion. Int Nurs Rev. 2001;48(3):129-30.
 • 10. International Labour Organization (ILO). ILO Cataloguing in Publication Data.2002.3–4p. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42617/9221134466.pdf;jsessionid=F479EEB38FBDE89DD28C48A07AB88BF3?sequence=1
 • 11. Ayranci Ü, Yenilmez Ç, Günay Y, Kaptanoğlu C. Çesitli Saglik Kurumlarinda Ve Saglik Meslek Gruplarinda Siddete Ugrama Sikligi. Anadolu Psikiyatri Derg. 2002;147–54.
 • 12. Baykan Z, Öktem İS, Çetinkaya F, Naçar M. Physician Exposure To Violence: A Study Performed İn Turkey. Int J Occup Saf Ergon. 2015;21(3):291–7.
 • 13. Erkol H, Gökdoǧan MR, Erkol Z, Boz B. Aggression And Violence Towards Health Care Providers - A Problem İn Turkey? J Forensic Leg Med. 2007;14(7):423–8.
 • 14. İlhan MN, Özkan S, Kurtcebe ZÖ, Aksakal FN. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlileri Ve İntörn Doktorlarda Şiddete Maruziyet Ve Şiddetle İlişkili Etmenler. Toplum Hekim Bülteni. 2009;28(3):15–23.
 • 15. Pinar T, Acikel C, Pinar G, Karabulut E, Saygun M, Bariskin E, et al. Workplace Violence İn The Health Sector İn Turkey: A National Study. J Interpers Violence.2017;32(15):2345–65.
 • 16. Erten R, Öztora S, Dağdeviren HN. Sağlık Kuruluşlarında Doktorlara Yönelik Şiddet Maruziyetinin Değerlendirilmesi. Türk Aile Hekimleri Derg. 2019;23(2):52–63.
 • 17. Hamdan M, Abu Hamra A. Workplace Violence Towards Workers İn The Emergency Departments Of Palestinian Hospitals: A Cross-Sectional Study. Hum Resour Health. 2015;13(1):1–9.
 • 18. Wu S, Lin S, Li H, Chai W, Zhang Q, Wu Y, et al. A Study On Workplace Violence And İts Effect On Quality Of Life Among Medical Professionals İn China. Arch Environ Occup Heal. 2014;69(2):81–8.
 • 19. Atik D. Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Olgusunun Bir Devlet Hastanesi Örneğinde İncelenmesi. Nwsa Med Sci. 2013;8(2):1–15.
 • 20. Çıkrıklar H, Yürümez Y, Güngör B, Aşkın R, Yücel M, Baydemir C. Violence Against Emergency Department Employees And The Attitude Of Employees Towards Violence. Hong Kong Med J. 2016;22(5):464–71.
 • 21. Aydin B, Kartal M, Midik O, Buyukakkus A. Violence Against General Practitioners İn Turkey. J Interpers Violence. 2009;24(12):1980–95.
 • 22. Çamci O, Kutlu Y. Kocaeli’nde Sağlık Çalışanlarına Yönelik İşyeri Şiddetinin Belirlenmesi (Determination of Workplace Violence Toward Health Workers in Kocaeli ) Psikiyatr Hemşireliği Derg. 2011;2(2 (1)):9–16.
 • 23. Anand T, Grover S, Kumar R, Kumar M IG. Workplace Violence Against Resident Doctors İn A Tertiary Care Hospital İn Delhi. Natl Med J India. 2016;29(6):344-348.
 • 24. Ayranci U, Yenilmez C, Balci Y, Kaptanoglu C. Identification Of Violence İn Turkish Health Care Settings. J Interpers Violence. 2006;21(2):276–96.
 • 25. Winstanley S, Whittington R. Aggression Towards Health Care Staff İn A UK General Hospital: Variation Among Professions And Departments. J Clin Nurs.2004;13(1):3–10.
 • 26. Barlow CB, Rizzo AG. Violence Against Surgical Residents. West J Med. 1997;167(2):74–8.
 • 27. Buyukbayram A, Okcay H. The Socio-Cultural Factors That Affect Violence To Health Care Personnel. J Psychiatr Nurs. 2013;4(1):46–53.
 • 28. Ogur P, Utkualp N, Aydınoğlu N. Sürekli̇ Tip Eği̇ti̇mi̇ Dergi̇si̇|Journal Of Continuing Medical Education Türk Tabi̇pleri̇ Bi̇rli̇ği̇ Yayini | The Publication Of Turkish Medical Association. Sted. 2015;24(3):237–44.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Klinik Tıp Bilimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hatice İKİIŞIK
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-0958-0649
Türkiye


Feyza KUTAY YILMAZ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-9575-5291
Türkiye


Alperen KARACANOĞLU
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-7698-2712
Türkiye


Ayça KADAYİF
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-8883-5771
Türkiye


İbrahim GÜVEN
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-5089-0465
Türkiye


Gizem Merve ÖZDEMİR
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-7367-4434
Türkiye


Hilal TAŞDAN
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-5927-161X
Türkiye


Fulya KOÇ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-0545-3944
Türkiye


Çağatay EVLİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-1111-333X
Türkiye


İsmail Gökhan DEMİRCİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-8341-9912
Türkiye


Işıl MARAL
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-5234-6108
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Gönderilme Tarihi 20 Ağustos 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 10 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
İKİIŞIK, H., KUTAY YILMAZ, F., KARACANOĞLU, A., KADAYİF, A., vd. (2021). Araştırma Görevlisi Hekimlerin Sağlıkta Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Sağlıkta Şiddet Konusundaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Abant Tıp Dergisi, 10(1), 55-64. https://doi.org/10.47493/abantmedj.2021.33
MLA
İKİIŞIK, Hatice vd. “Araştırma Görevlisi Hekimlerin Sağlıkta Şiddete Maruz Kalma Durumları Ve Sağlıkta Şiddet Konusundaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi”. Abant Tıp Dergisi, c. 10, sy. 1, 2021, ss. 55-64, doi:10.47493/abantmedj.2021.33.
Chicago
İKİIŞIK, Hatice, Feyza KUTAY YILMAZ, Alperen KARACANOĞLU, Ayça KADAYİF, İbrahim GÜVEN, Gizem Merve ÖZDEMİR, Hilal TAŞDAN, Fulya KOÇ, Çağatay EVLİ, İsmail Gökhan DEMİRCİ, ve Işıl MARAL. “Araştırma Görevlisi Hekimlerin Sağlıkta Şiddete Maruz Kalma Durumları Ve Sağlıkta Şiddet Konusundaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi”. Abant Tıp Dergisi 10, sy. 1 (Nisan 2021): 55-64. https://doi.org/10.47493/abantmedj.2021.33.
EndNote
İKİIŞIK H, KUTAY YILMAZ F, KARACANOĞLU A, KADAYİF A, GÜVEN İ, ÖZDEMİR GM, TAŞDAN H, KOÇ F, EVLİ Ç, DEMİRCİ İG, MARAL I (01 Nisan 2021) Araştırma Görevlisi Hekimlerin Sağlıkta Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Sağlıkta Şiddet Konusundaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Abant Tıp Dergisi 10 1 55–64.
ISNAD
İKİIŞIK, Hatice vd. “Araştırma Görevlisi Hekimlerin Sağlıkta Şiddete Maruz Kalma Durumları Ve Sağlıkta Şiddet Konusundaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi”. Abant Tıp Dergisi 10/1 (Nisan 2021), 55-64. https://doi.org/10.47493/abantmedj.2021.33.
AMA
İKİIŞIK H, KUTAY YILMAZ F, KARACANOĞLU A, KADAYİF A, GÜVEN İ, ÖZDEMİR GM, TAŞDAN H, KOÇ F, EVLİ Ç, DEMİRCİ İG, MARAL I. Araştırma Görevlisi Hekimlerin Sağlıkta Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Sağlıkta Şiddet Konusundaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Abant Med J. Nisan 2021;10(1):55-64. doi:10.47493/abantmedj.2021.33
Vancouver
İKİIŞIK H, KUTAY YILMAZ F, KARACANOĞLU A, KADAYİF A, GÜVEN İ, ÖZDEMİR GM, TAŞDAN H, KOÇ F, EVLİ Ç, DEMİRCİ İG, MARAL I. Araştırma Görevlisi Hekimlerin Sağlıkta Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Sağlıkta Şiddet Konusundaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Abant Med J. 2021;10(1):55-64.
IEEE
H. İKİIŞIK, “Araştırma Görevlisi Hekimlerin Sağlıkta Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Sağlıkta Şiddet Konusundaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi”, Abant Med J, c. 10, sy. 1, ss. 55–64, 2021, doi: 10.47493/abantmedj.2021.33.
JAMA
İKİIŞIK H, KUTAY YILMAZ F, KARACANOĞLU A, KADAYİF A, GÜVEN İ, ÖZDEMİR GM, TAŞDAN H, KOÇ F, EVLİ Ç, DEMİRCİ İG, MARAL I. Araştırma Görevlisi Hekimlerin Sağlıkta Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Sağlıkta Şiddet Konusundaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Abant Med J. 2021;10:55–64.