Güncel Sayı

Cilt: 7 Sayı: 3, 26.12.2022

Yıl: 2022

“Archives of Clinical and Experimental Medicine” açık erişimli, bağımsız, çift kör hakemli bir genel tıp dergisidir. Hakem değerlendirme politikası, uluslararası yönergeler dikkate alınarak bağımsız, tarafsız ve çift-kör incelemeye dayanmaktadır. Dergi, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanır. Sağlık bilimleri ile ilgili nitelikli bilimsel deneysel ve klinik çalışmaları yayınlamayı amaçlar.

"Archives of Clinical and Experimental Medicine" yayın politikası, insan sağlığı bağlamında cerrahi, tıp ve temel bilimlerle ilgili araştırma makalesi, olgu sunumu, derleme, editoryel mektup ve editoryal yorumu içermektedir. Dergi, sadece İngilizce dilinde makaleler yayınlamaktadır.

Makale hazırlama
Makaleler hazırlanırken "ICMJE-Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals" (Aralık 2016 güncellenmiş form- http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf) kriterleri dikkate alınmalıdır.

Makale dili İngilizce’dir. Buna karşın Türkçe başlık, kısa başlık, anahtar kelimeler ve özet, ingilizce metin ile birlikte yüklenmelidir. Makale gönderimi yalnızca "https://dergipark.org.tr/ACEM" adresindeki çevrimiçi makale yükleme ve değerlendirme sistemi üzerinden yapılabilir. Gönderilen makalelerin dergi yazım kurallarına uygunluğu öncelikle sekretarya tarafından kontrol edilecek ve dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmayan makaleler teknik düzeltme talepleri ile iade edilecektir.

Tüm makalelerin Başlık Sayfası ve Ana Metin dosyası ayrı ayrı hazırlanmalı, görseller de sisteme ayrı olarak yüklenmelidir. Yazılar 12 punto, sola dayalı, çift aralıklı ve "Times New Roman" karakteri ile Microsoft Word® belgesi olarak yazılmalıdır.

Her makale için "Telif Hakkı Devri, Yazarların Rolleri ve Sorumluluğu, Çıkar Çatışması ve Mali Açıklama Beyanı/Copyright transfer, Roles and Responsibility of Authors, and Conflict of Interest and Financial Disclosure Statements" formu tüm yazarlar tarafından imzalanmış olarak gönderim anında sisteme yüklenmelidir.

Ana metindeki tüm kısaltmalar ilk kullanıldıkları yerde verilmeli, açıklamadan sonra parantez içinde kısaltmaları verilmelidir.
Ürün adı, üretici, şehir ve ülke bilgilerini içeren ürün bilgileri ana metinde parantez içinde verilmelidir.

İstatistiksel analiz, tıp dergilerinde istatistiksel verilerin rapor edilmesine ilişkin kurallara göre yapılmalıdır (Altman DG, Gore SM, Gardner MJ, Pocock SJ, Statistical guidelines for contributors to medical journals, Br Med J 1983: 7, 1489-93). Yöntemler bölümünde istatistiksel analiz ile ilgili bilgiler yazılmalı ve kullanılan yazılım kesin olmalıdır. Birimler, uluslararası birim sistemi olan Uluslararası Birimler Sistemine (SI) göre hazırlanmalıdır.

Başlık sayfası

Gönderilen tüm makalelerle birlikte ayrı bir "Başlık Sayfası" dosyası gönderilmelidir. Bu sayfa şunları içermelidir;

- Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları,

- Türkçe ve İngilizce kısa başlıklar,

- Yazarların adları, akademik ünvanları, kurumları ve e-posta adresleri,

- Sorumlu yazarın adı, adresi, cep telefonu ve e-posta adresi,

- Bilimsel kongrelerde sunulan çalışmalar için kongrenin tam adı, yapıldığı tarih ve yer,

- Retrospektif ve prospektif çalışmalar dahil tüm insan çalışmaları için etik kurul onayı mevcut olmalıdır. Başlık Sayfasında kuruma ilişkin bilgiler ve onaya ilişkin sayı/tarih belirtilmelidir.

- Deney hayvanları için etik kurul onayı varsa kurum bilgisi ve etik kurul onay numarası/tarihi ile birlikte yer almalıdır.

- Prospektif insan çalışmaları ve hayvanların kullanıldığı deneysel çalışmalar için, makalenin sunulması sırasında etik kurul onayının taranmış bir kopyası sunulmalıdır.

Ana Metin dosyası

Metin dosyasının içeriği aşağıda özetlenmiştir ve metin dosyasının her bir bölümü Word'deki sayfa sonu işlevini kullanarak yeni bir sayfada başlamalıdır:

Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları, Abstract/Öz (Türkçe özet), İngilizce anahtar kelimelerle aynı sayfada/Türkçe anahtar kelimeler, Giriş, Gereç ve Yöntemler, Sonuçlar, Tartışma, Teşekkür (isteğe bağlı), Referanslar, Şekil açıklamaları, Tablolar.

Özet / Öz

“Editöre Mektup” ve “Editör Yorumu” dışındaki tüm makalelerin İngilizce ve Türkçe özetleri "Özet"/"Öz" olarak en fazla 250 kelime olmalıdır.

“Özgün Araştırma” makalelerinin özetleri “Amaç/Amaç”, “Yöntemler/Yöntemler”, “Sonuç/Bulgular” ve “Sonuç/Sonuç” alt başlıklarını içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

“İnceleme” ve “Olgu Sunumu” için yapılandırılmamış özet kabul edilir. "Olgu Sunumu" için bir özet, olgu sunumunun bilimsel arka planı, olgu sunumu ve sonuç bölümlerini içermelidir.

Özet içerisinde mümkün olduğunca kısaltma kullanılmamalıdır. Ayrıca, yüklenen metin dosyasının ilk sayfasının en üstünde makalenin başlığı olacak şekilde sistem tekrar yüklenmelidir.

Anahtar kelimeler / Anahtar kelimeler

Tüm makaleler en az 3 en fazla 6 anahtar kelime ile gönderilmeli ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce makalelerin hemen altına "Anahtar kelimeler" olarak yazılmalıdır. Kısaltmalar anahtar kelime olarak kullanılmamalıdır. Anahtar kelimeler National Library of Medicine (NLM) tarafından hazırlanan Medical Subject Headings (MeSH) ve TR Index Keyword List veya Turkish Science Terimleri (www.bilgiterimleri.com) veri tabanlarından seçilmelidir. Anahtar kelimeler online makale sistemine yüklendiğinden metin dosyasının ilk sayfasına özet ile birlikte yazılmalıdır.

Makale türüne göre makale metni özellikleri

-Özgün araştırma: Ana metinde “Giriş”, “Materyal ve Yöntemler”, “Sonuçlar” ve “Tartışma” bölümleri yer almalıdır. Orijinal araştırmanın sınırlılıkları, engelleri ve yetersizlikleri Tartışma bölümünde sonuç paragrafından önce belirtilmelidir. Tartışma bölümünün son paragrafı, makalenin son kısmı olarak tasarlanmalıdır.

-Derleme: Yazı hakkında bilgi birikimine sahip ve birikimi uluslararası yayın ve atıf sayılarına yansıyan uzmanlar tarafından hazırlanan yazılı derlemelerdir. Yazarlar dergi tarafından da davet edilebilir. Nihai bilgi düzeyine veya konunun klinik kullanıma yönelik kullanımına yönelik açıklayan, tartışan, değerlendiren ve gelecekteki çalışmaları yürüten bir formatta hazırlanmalıdır. Tanımlanmış bir alt başlık bölümü yoktur, ancak makalenin bölümleri yazar tarafından belirtilmelidir.

-Olgu Sunumu: Ana metin: “Giriş”, “Olgu Sunumu” ve “Tartışma” alt başlıkları.

-Editoryal Yorum: Bu yazının amacı, bir konunun o konuda uzman bir yazar tarafından yorumlanmasıdır. Yazarlar dergi tarafından seçilir ve davet edilir. Davetsiz editoryal yorumlar kabul edilmez.

-Editöre Mektup: Makaleler daha önce yayınlanmış bir makalenin önemini, ayrıntılı bir ayrıntıyı veya eksik kısımları tartışmak için editör mektubu olarak gönderilebilir. Makalenin bir numaralı referansı, yazılan mektubun ilanına ait olmalı ve metinde yer almalıdır. Özet, anahtar kelimeler, tablolar, şekiller, görseller ve diğer görseller kullanılmamaktadır. Ana metin alt başlık olarak yazılmalıdır. Maksimum referans sayısı ondan fazla olmalıdır.

Tablolar

Tablolar, ana metindeki geçiş sırasına göre numaralandırılarak, referans listesinden sonra sunulan ana dosyaya eklenmelidir. Tablolara tanımlayıcı başlıklar konulmalı ve tablodaki kısaltmaların açılımları tablonun altında tanımlanmalıdır. Tablolar bir Microsoft Office Word dosyasında “Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve kolay okunabilir olmalıdır. Tablolarda sunulan veriler, ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalıdır; ana metindeki veriler destekleyici olmalıdır.

Resim ve Resim Altyazıları

Resimlere/Şekillere ana metinde uygun yerlerde numara verilerek atıfta bulunulmalıdır. Resim, grafik ve fotoğrafların (TIFF veya JPEG formatında) ayrı dosyalar olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Görüntüler bir Word belgesine veya ana belgeye yerleştirilmemelidir. Alt birimlerle ayrılmış görseller varken alt birimler tek bir görselde verilmemelidir. Her alt birim sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Resimler, alt birimleri (a, b, c, vb.) tanımlamak amacıyla etiketlenmemelidir. Resimlerde alt yazıları desteklemek için kalın ve ince oklar, ok uçları, yıldızlar, yıldız işaretleri ve benzeri işaretler kullanılabilir. Resimlerdeki kişi ve kuruluş bilgileri kör olmalıdır. Görüntülerin minimum çözünürlüğü 300 dpi olmalıdır. Gönderilen tüm görseller, değerlendirme sürecinde herhangi bir kesinti olmaması için net bir çözünürlüğe ve büyük boyuta (minimum boyutlar 100x100 mm) sahip olmalıdır. Resim alt yazıları ana metnin sonuna yerleştirilmelidir.

Referanslar

Atıf yapılırken en son ve en yeni yayınlar tercih edilmelidir. Tüm kaynaklara ana metinde uygun yerlerde numara verilerek atıfta bulunulmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Mümkünse daha önce atıf yapılan çevrimiçi makalelerin DOI numaraları sağlanmalıdır. Dergi adları Index Medicus / Medline / PubMed’deki dergi kısaltmalarına uygun olarak kısaltılmalıdır. Altı veya daha az yazar olduğunda tüm yazar adları listelenmelidir. Yedi veya daha fazla yazar varsa, ilk altı yazar sonrasındaki yazarlar “et al” şeklinde yazılmalıdır. Metinde yazım için ana metindeki kaynaklara atıfta bulunulurken köşeli parantez içinde Arapça rakamlar kullanılmalıdır, örneğin [1].

Kaynakların yazım stilleri NLM Stili ile uyumlu olmalıdır. (www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7282/)

Farklı yayın türleri için referans stilleri aşağıdaki örneklerde gösterilmiştir:

Araştırma makalesi

Basak F, Hasbahceci M, Canbak T, Sisik A, Acar A, Yucel M, et al. Incidental findings during routine pathological evaluation of gallbladder specimens: review of 1,747 elective laparoscopic cholecystectomy cases. Ann R Coll Surg Engl. 2016;98:280-3.

Kitap bölümü

Sherry S. Detection of thrombi. In: Strauss HE, Pitt B, James AE, editors. Cardiovascular Medicine. St Louis: Mosby; 1974.p.273-85.

Tek yazarlı kitap

Cohn PF. Silent myocardial ischemia and infarction. 3rd ed. New York: Marcel Dekker; 1993.

Yazar olarak editör(ler)

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

Toplantı bildirisi

Bengisson S. Sothemin BG. Enforcement of dataprotection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sept 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992.p.1561-5.

Bilimsel ya da teknik rapor

Smith P. Golladay K. Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility stays. Final report. Dallas (TX) Dept. Of Health and Human Services (US). Office of Evaluation and Inspections: 1994 Oct. Report No .: HHSIGOE 169200860.

Tez

Kaplan SI. Post-hospital home healthcare: the elderly Access and utilization (dissertation). St. Louis (MO): Washington Univ. 1995.

Erken çevrim içi yayım

Aksu HU, Ertürk M, Gul M, Uslu N. Successful treatment of a patient with pulmonary embolism and biatrial thrombus. Anadolu Kardiyol Derg 2012 Dec 26. doi: 10.5152 / akd.2013.062. [Epub ahead of print]
Elektronik formatta basılmış yayın

Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis (serial online) 1995 Jan-Mar (cited 1996 June 5): 1 (1): (24 screens). Available from: URL: http://www.cdc.gov/ncidodlElD/cid.htm.

"Archives of Clinical and Experimental Medicine" editörler, hakemler, yazarlar ve tüm paydaşları tarafından kabul edilen, etik ilkelere uygun, açık erişimli, hakemli bir dergidir.

Dergi, the Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan yayın etiği kurallarını ve açık erişim politikasını benimsemiştir. Ayrıca dergimize gönderilen bilimsel makalelerin the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), the International Standards for Editors and Authors of COPE (Committee on Publication Ethics), the World Association of Medical Editors (WAME), the Council of Science Editors (CSE), the European Association of Science Editors (EASE), ve National Information Standards Organization (NISO) tavsiyelerine uygun olması gerekmektedir.

Uluslararası anlaşmalara uygun olarak araştırma protokollerinin Etik Kurul tarafından onaylanması (World Medical Association Declaration of Helsinki “Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects,” amended in October 2013, www.wma.net) gereklidir. İnsan ve hayvanlar üzerinde etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel çalışmaları içeren disiplinler ile kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca geriye dönük çalışmalar ve gerektiğinde olgu sunumları için etik kurul onamı gerekmektedir.
Yazarlardan etik kurul raporları veya eşdeğer bir resmi belge istenecektir. Bu onay, başvuru sürecinde belirtilmeli ve belgelenmelidir.

İnsan denekleri içeren araştırmalardan elde edilen verileri sunan tüm yazılar, katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş rızasının alındığına ve çalışmanın kurumsal bir inceleme kurulu veya eşdeğer bir organ tarafından onaylandığına dair bir beyan içermelidir. Olgu raporlarının yazarları, makalenin yayınlanması için raporun konu(lar)ının veya hastanın yasal temsilcilerinin yazılı bilgilendirilmiş onayını sunmalıdır.

Tüm çalışmalar, Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi'ne uygun olarak, en son revizyon tarihini kapsayan şekilde yapılmalıdır. Hasta gizliliği evrensel olarak kabul edilen kılavuz ve kurallara göre korunmalıdır. Hayvanlar üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçlarını bildiren yazılar, çalışma protokolünün kurumun hayvan etik kurulu tarafından onaylanmalı ve çalışmanın Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Omurgalı Hayvanların Korunmasına İlişkin Sözleşme, Laboratuvar Hayvanları Biliminin İlkeleri ve Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımına İlişkin El Kitabı kriterlerine uygun olarak yapıldığı belirtilmelidir.

Bu derginin tüm editörlerinin ve bilimsel komitesinin the COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors Kılavuzunu benimsediğini ifade ediyoruz.

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından geliştirilen bir bibliyografik/tam metin veri tabanı olan TR Dizin'de indekslenen dergilerin bir üyesi olarak, makalelerini "Archives of Clinical and Experimental Medicine"e göndermeyi amaçlayan yazarlar tarafından aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır:
• "Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda yazıda gerekli izinlere ilişkin bilgilere yer verilmelidir".
• Dergimizde değerlendirilecek makalelerde etik kurul onayının alındığı makalede belirtilmelidir. İzinlerin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya numara ile alındığı açıkça belirtilmelidir.

Bu yönergeleri araştırma ve yayın etiği için de öneriyoruz (https://trdizin.gov.tr/en/guide/).


Yayın ve Danışma Kurulunun Etik Sorumlulukları

• İlgili kurulların öğretim üyeleri, kendilerini kanıtlamış ve hiçbir çıkar gözetmeden dergi için çalışmayı taahhüt etmiş bilim insanlarıdır.

• Yayın Kurulu üyeleri, sağlık bilimleri dalları dikkate alınarak herhangi bir süre sınırı olmaksızın atanır.

• Baş editör veya yayın kurulu, Yayın Kurulu üyesi olmayan akademisyenlere, makalenin alanına göre gerektiğinde alan editörü veya editör yardımcısı olarak değerlendirilmek üzere makale gönderebilir.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Bu dergide makale değerlendirme adımlarında çift-kör hakemlik süreci kullanılmaktadır. Tüm hakemler ve yazarlar isim, kurum ve akademik ilişkilerle ilgili bilgilere kördür. Hakemler ve yazarlar için birbirleriyle iletişim kurmak mümkün değildir.

Yazarların Etik Sorumlulukları
Derginin yazarları şunları garanti eder:
• Makaleleri özgündür;
• Çalışma başka bir yere gönderilmemiştir ve başka bir dergide yayınlanmak için değerlendirilmemektedir;
• Eser, karalayıcı, karalayıcı veya yasa dışı ifadeler içermemektedir;
• Çalışmada yer verilen herhangi bir materyal için ilgili yerden izin alınmıştır;
• Çalışma taraflarından onamları alınmıştır.
• Adı geçen herhangi bir kişi veya kuruluş için onay belgesi alınmıştır;
• Yazarlık onayı, gönderimden önce her bir yazar tarafından kabul edilmiştir ve katkısı olmayan hiç kimseye hediye yazarlık /gifted authorship) verilmemiştir ya da katkısı olan bir yazarın katkısı reddedilerek hayalet yazarlık (ghost aurhorship) olarak değerlendirilmemiştir. 

Yazarlardan herhangi bir gönderim, işlem, sayfa, renkli şekil veya yayın ücreti alınmamaktadır. Tüm makalelere erken çevrimiçi olarak ve yayınlandığı gün derginin web sitesinde ücretsiz olarak erişilebilir. JOSAM makaleleri Açık Erişimlidir (AE) ve fon sağlayıcı AE zorunluluklarıyla tamamen uyumludur; abonelik olmadan okumakta özgürdürler ve telif hakkı yazarlarında kalır.