Cilt: 5 Sayı: 2, 27.03.2023

Yıl: 2023

Research Articles

Case Report

Anatolian Current Medical Journal (ACMJ) hakemli, açık erişimli, periyodik olarak çıkan bir dergidir. Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş makaleler DergiPark sistemi üzerinden kabul edilmektedir. Tüm sayılara web adresimizden ve Dergipark https://dergipark.org.tr/tr/pub/acmj/archive web sayfasından ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Amacımız uluslararası bir tabanda hastalıkların teşhis ve tedavisinde yenilikler içeren yüksek kalitede bilimsel makaleler yayımlamak ve bilime katkı sağlamaktır. Yılda dört kez (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayımlanmaktadır. Hakemli bir dergi olarak gelen yazılar biyomedikal makalelere ait Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Komitesi (www.icmje.org) tarafından tanımlanan standart gereksinimler ile ilgili ortak kurallara uygunluğu açısından değerlendirilmektedir. Dergimizde yayımlanmış makalelerin tamamına elektronik ortamdan ulaşabilir, DergiPark https://dergipark.org.tr/tr/pub/acmj  web sitemizden okuyabilir, indirebilirsiniz. Amacımız siz meslektaşlarımızın göndermiş olduğu yayınların karar ve yayımlanma sürecini en kısa sürede sonuca ulaştırmaktır. Dergimizin kalitesini yükseltmek için her zaman önerilere ve yapıcı eleştirilere açık olduğumuzu ve bu konudaki bildirimlere gereken hassasiyeti göstereceğimizi belirtmek isteriz. 


Anatolian Current Medical Journal (ACMJ) kapsam olarak tıbbın ve tıpla ilgili sağlık bilimlerinin her branşı ile ilgili retrospektif/prospektif klinik ve laboratuvar çalışmaları, ilginç olgu sunumları, davet üzerine yazılan derlemeler, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, kısa raporlar ve teknik yazıları yayımlayan bilimsel, hakemli bir dergidir. Derginin dili İngilizce’dir. Makalelerde İngilizce Başlık, Abstract, Keywords olmalıdır. Başka bir dergide yayımlanmış veya değerlendirilmek üzere gönderilmiş yazılar veya dergi kurallarına göre hazırlanmamış yazılar değerlendirme için kabul edilmez. Dergimizde yayımlanmış makalelerin tamamına elektronik ortamdan ulaşabilir, https://dergipark.org.tr/tr/pub/acmj  web sitemizden okuyabilir, indirebilirsiniz.

YAYIN KURALLARI, YAYIN POLİTİKASI, GENEL İLKELER VE MAKALE GÖNDERME KURALLARI

YAZARLARA BİLGİ

Anatolian Current Medical Journal (ACMJ) hakemli, açık erişimli, periyodik olarak çıkan bir dergidir. Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş makaleler DergiPark sistemi üzerinden kabul edilmektedir. https://dergipark.org.tr/tr/pub/acmj/archive web adresinden ve Dergipark web sayfasından tüm sayılara ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Amacımız uluslararası bir tabanda hastalıkların teşhis ve tedavisinde yenilikler içeren yüksek kalitede bilimsel makaleler yayımlamak ve bilime katkı sağlamaktır. Yılda dört kez (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayımlanmaktadır. Hakemli bir dergi olarak gelen yazılar biyomedikal makalelere ait Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Komitesi (ICMJE) www.icmje.org tarafından tanımlanan standart gereksinimler ile ilgili ortak kurallara uygunluğu açısından değerlendirilmektedir. Dergimizde yayımlanmış makalelerin tamamına elektronik ortamdan ulaşabilir, DergiPark https://dergipark.org.tr/tr/pub/acmj web sitemizden okuyabilir, indirebilirsiniz. Amacımız siz meslektaşlarımızın göndermiş olduğu yayınların karar ve yayımlanma sürecini en kısa sürede sonuca ulaştırmaktır. Dergimizin kalitesini yükseltmek için her zaman önerilere ve yapıcı eleştirilere açık olduğumuzu ve bu konudaki bildirimlere gereken hassasiyeti göstereceğimizi belirtmek isteriz. Makale işletim sisteminde ve atıflarda derginin İngilizce adı kullanılacaktır.

Anatolian Current Medical Journal (ACMJ) kapsam olarak tıbbın ve tıpla ilgili sağlık bilimlerinin her branşı ile ilgili retrospektif/prospektif klinik ve laboratuvar çalışmaları, ilginç olgu sunumları, davet üzerine yazılan derlemeler, editöre mektuplar, orijinal görüntüler, kısa raporlar ve teknik yazıları yayımlayan bilimsel, hakemli bir dergidir. Derginin dili İngilizce'dir. Makalelerde İngilizce Başlık, Abstract, Keywords olmalıdır. Başka bir dergide yayımlanmış veya değerlendirilmek üzere gönderilmiş yazılar veya dergi kurallarına göre hazırlanmamış yazılar değerlendirme için kabul edilmez. Editör, yardımcı editör ve yayıncı dergide yayımlanan yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Dergimizde yayımlanmış makalelerin tamamına elektronik ortamdan ulaşabilir, https://dergipark.org.tr/tr/pub/acmj web sitemizden okuyabilir, indirebilirsiniz. Yazıların tüm bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a aittir.

JOURNAL NAME
Anatolian Current Medical Journal

DERGİ ADININ KISALTMASI
Anatolian Curr Med J / ACMJ / acmj

YAZIŞMA ADRESİ
Yazılar e-posta yoluyla sorumlu yazar tarafından, DergiPark’a kayıt olunduktan sonra DergiPark üzerinden https://dergipark.org.tr/tr/journal/3449/submission/step/manuscript/new linkine girilerek gönderilmelidir.

MAKALE GENEL YAZIM KURALLARI
Yazıların tüm bilimsel sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Editör, yardımcı editör ve yayıncı dergide yayımlanan yazılar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

EDİTÖRYAL ÖN KONTROL DEĞERLENDİRMESİ
Anatolian Current Medical Journal (ACMJ)'a gönderilen yazılar format ve intihal açısından değerlendirilir. Formata uygun olmayan yazılar değerlendirilmeden sorumlu yazara geri gönderilir. Bu tarz bir zaman kaybının olmaması için yazım kuralları gözden geçirilmelidir. Basım için gönderilen tüm yazılar iki veya daha fazla yerli/yabancı hakem tarafından değerlendirilir. Makalelerin değerlendirilmesi, bilimsel önemi, orijinalliği göz önüne alınarak yapılır. Yayıma kabul edilen yazılar editörler kurulu tarafından içerik değiştirilmeden yazarlara haber verilerek yeniden düzenlenebilir. Makalenin dergiye gönderilmesi veya yayıma kabul edilmesi sonrası isim sırası değiştirilemez, yazar ismi eklenip çıkartılamaz.

BİLİMSEL VE ETİK SORUMLULUK
Anatolian Current Medical Journal (ACMJ) yayın süreçleri, Dünya Tıbbi Editörler Derneği (World Association of Medical Editors (WAME)), Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics (COPE)), Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Konseyi (International Council of Medical Journal Editors (ICMJE)), Bilim Editörleri Konseyi (Council of Science Editors (CSE)), Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) ve Ulusal Bilgi Standartları Organizasyonu (National Information Standards Organization (NISO)) kurallarına uygun olarak şekillendirilmiştir. Dergi, Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri'ne (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing (www.doaj.org/bestpractice)) uygundur.
Klinik araştırma makalelerinin protokolü Etik Komitesi tarafından onaylanmış olmalıdır. İnsanlar üzerinde yapılan tüm çalışmalarda “Gereç ve Yöntem” bölümünde çalışmanın ilgili komite tarafından onaylandığı veya çalışmanın Helsinki İlkeler Deklarasyonu’na ( https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/) uyularak gerçekleştirildiğine dair bir cümle yer almalıdır. Çalışmaya dahil edilen tüm kişilerin Bilgilendirilmiş Onam Formu’nu imzaladığı metin içinde belirtilmelidir. Journal of Medicine and Palliative Care'e (JOMPAC) gönderilen makalelerdeki çalışmaların Helsinki İlkeler Deklarasyonu’na uygun olarak yapıldığı, kurumsal etik ve yasal izinlerin alındığı varsayılacak ve bu konuda sorumluluk kabul edilmeyecektir. Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin Gereç ve Yöntem bölümünde hayvan haklarını Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (https://www.nap.edu/catalog/5140/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals) prensipleri doğrultusunda koruduklarını, çalışmalarında ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır. Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş rıza” alınmalıdır. Makalede Etik Kurul Onayı alınması gerekli ise; alınan belge makale ile birlikte gönderilmelidir. Makale yazarlar tarafından akademik intihal önleme programından geçirilmelidir. Makalenin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
Tüm makale başvuruları intihal araştırılması için taranmalı ve sonrasında dergi sistemine yüklenmelidir. İntihal, atıf manipülasyonu ve gerçek olmayan verilerden şüphelenilmesi veya araştırmaların kötüye kullanılması durumunda, yayın kurulu COPE yönergelerine uygun olarak hareket eder. Bakınız: Guidance from the Committee on Publication Ethics (COPE).
Yazar olarak listelenen her bireyin Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (ICMJE - www.icmje.org) tarafından önerilen yazarlık kriterlerini karşılaması gerekir. ICMJE yazarlığın aşağıdaki 4 kritere dayanmasını önerir: (1) Çalışmanın tasarımı, verilerin elde edilmesi, analizi veya yorumlanması (2) Dergiye gönderilecek kopyanın hazırlanması veya bu kopyanın içeriğini bilimsel olarak etkileyecek ve ileriye götürecek şekilde katkı sağlanması (3) Yayımlanacak kopyanın son onayı (4) Çalışmanın tüm bölümleri hakkında bilgi sahibi olma ve tüm bölümleri hakkında sorumluluğu alma.
Bir yazar, yaptığı çalışmanın bölümlerinden sorumlu olmanın yanı sıra, çalışmanın diğer belirli bölümlerinden hangi ortak yazarların sorumlu olduğunu bilmeli ayrıca yazarlar, ortak yazarlarının katkılarının bütünlüğüne güvenmelidir. Yazar olarak atananların tümü yazarlık için dört kriteri de karşılamalı ve dört kriteri karşılayanlar yazar olarak tanımlanmalıdır. Dört kriterin tümünü karşılamayanlara makalenin başlık sayfasında teşekkür edilmelidir. Yayın kurulu yazarlık şartlarını karşılamayan bir kişinin yazar olarak eklendiğinden şüphe ederse yazı daha fazla incelenmeksizin reddedilecektir.
Anatolian Current Medical Journal (ACMJ)'ye gönderilen bir çalışma için bireylerden veya kurumlardan alınan mali hibeler veya diğer destekler Editör Kurulu'na bildirilmelidir. Potansiyel bir çıkar çatışmasını bildirmek için, ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması Bildirim Formu, katkıda bulunan tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve gönderilmelidir. Editörlerin, yazarların veya hakemlerin çıkar çatışması olasılığı, derginin Editör Kurulu tarafından COPE ve ICMJE yönergeleri kapsamında çözümlenecektir.Derginin Editör Kurulu, tüm itiraz durumlarını COPE kılavuzları kapsamında ele almaktadır. Bu gibi durumlarda, yazarların itirazları ile ilgili olarak yazı işleri bürosu ile doğrudan temasa geçmeleri gerekmektedir. Gerektiğinde, dergi içinde çözülemeyen olayları çözmek için bir kamu denetçisi atanabilir. Baş editör itiraz durumlarında karar alma sürecinde alınacak kararlarla ilgili nihai otoritedir. Yazarlar, dergiye bir makale gönderirken, yazıların telif haklarını Anatolian Current Medical Journal (ACMJ)'ye devretmiş olmayı kabul ederler. Yazı yayımlanmamak üzere reddedilirse veya herhangi bir sebepten geri çekilirse telif hakkı yazarlara geri verilir.Şekiller, tablolar veya diğer basılı materyaller de dahil olmak üzere basılı ve elektronik formatta daha önce yayımlanmış içerik kullanılıyorsa yazarlar telif hakları sahiplerinden gerekli izinleri almalıdır. Bu konudaki hukuki, finansal ve cezai yükümlülükler yazarlara aittir. Anatolian Current Medical Journal (ACMJ)'de yayımlanan makalelerde belirtilen ifade veya görüşler, editörlerin, yayın kurulunun veya yayıncının görüşlerini yansıtmaz; editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Yayınlanan içerikle ilgili nihai sorumluluk yazarlara aittir.

MAKALE “BAŞKA BİR YERDE YAYIMLANMAMIŞTIR” İBARESİ
Her yazar makalenin bir bölümünün veya tamamının başka bir yerde yayımlanmadığını ve aynı anda bir diğer dergide değerlendirilme sürecinde olmadığını, editöre sunum sayfasında belirtmelidirler. Kongrelerde sunulan sözlü veya poster bildirilerin, başlık sayfasında kongre adı, yer ve tarih verilerek belirtilmesi gereklidir. Dergide yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu (etik, bilimsel, yasal, vb.) yazarlara aittir. https://dergipark.org.tr/tr/journal/3449/file-manager/19908/download

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU
Telif Hakkı Devir Formu (https://dergipark.org.tr/tr/journal/3449/file-manager/19908/download) linkinden temin edilebilir.  1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı yayıncıya aittir.

YAZIM DİLİ KONTROLÜ
Derginin yayın dili İngilizce’dir; sadece İngilizce olarak kabul edilmektedir. Makaleler gönderilmeden önce profesyonel bir dil uzmanı tarafından kontrol edilmelidir. Gereken durumlarda makaledeki yazım ve gramer hataları içerik değişmeyecek şekilde İngilizce dil danışmanımız ve redaksiyon komitemiz tarafından düzeltilmektedir.

İSTATİSTİK DEĞERLENDİRMESİ
Tüm prospektif, deneysel ve retrospektif araştırma makaleleri istatistik yönünden (gerekirse istatistik uzmanı tarafından) değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz ve raporlama ile belirtilmelidir.

YAYIMA KABUL EDİLMESİ
Editör ve hakemlerin uygunluk vermesi sonrası makalenin gönderim tarihi esas alınarak yayım sırasına alınır. Her yazı için bir Doi numarası alınır.

MAKALE YAZIM KURALLARI
Yazılar Microsoft Word programı ile çift satır aralıklı ve ana başlık yazıları (Makale Adı, Öz, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Kaynaklar vs.) 12 punto olarak, makalenin diğer kısımları 11 punto olacak şekilde, her sayfanın iki yanında ve alt ve üst kısmında 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Yazı stili Times New Roman olmalıdır. “System International” (SI) unitler kullanılmalıdır. Şekil, tablo ve grafikler metin içinde refere edilmelidir. Kısaltmalar, kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilmelidir. Makalelerde %50 bitişik yazılmalı, ondalıklarda nokta (55.78) kullanılmalıdır. Derleme ve araştırma makalesi 4000 kelime (Başlık, Öz, Kaynaklar ve Etik Bildirimler hariç), olgu sunumu 2000 kelime (Başlık, Öz, Kaynaklar ve Etik Bildirimler hariç), editöre mektup 500 kelime (Başlık, Kaynaklar ve Etik Bildirimler hariç)'yi geçmemelidir. Öz sayfasından itibaren sayfalar numaralandırılmalıdır.

Yazının Bölümleri

1. Editöre Sunum Sayfası
Anatolian Current Medical Journal (ACMJ)'de yayımlanmak üzere değerlendirilmesi isteğinin belirtildiği, makalenin sorumlu yazarı tarafından dergi editörüne hitaben gönderdiği yazıdır. Bu kısımda makalenin bir bölümünün veya tamamının başka bir yerde yayımlanmadığı ve aynı anda bir diğer dergide değerlendirilme sürecinde olmadığı, “Maddi Destek ve Çıkar İlişkisi” durumu, dil ve istatistik kontrolünün yapıldığı belirtilmelidir.

2. Başlık Sayfası
Sayfa başında gönderilen makalenin kategorisi belirtilmedir (klinik analiz, araştırma makalesi, deneysel çalışma, olgu sunumu, derleme vs). Tüm yazarların ad ve soyadları yazıldıktan sonra üst simge ile 1’den itibaren numaralandırılıp, çalıştıkları kurum, klinik, şehir ve ülke yazar isimleri altına eklenmelidir. Başlık sayfasında her yazarın Orcid no bilgisi, e-posta adresi olmalıdır. Bu sayfada Sorumlu Yazar belirtilmeli isim, açık adres, telefon ve e-posta bilgileri eklenmelidir (Dergimizin formatı gereği adres bilgileri, kurumları makale dili Türkçe ise Türkçe olarak, İngilizce ise İngilizce olarak belirtilmelidir). Kongrelerde sunulan Sözlü veya Poster bildiriler başlık sayfasında kongre adı, yer ve tarih verilerek belirtilmelidir.

3. Makale Dosyası
Yazar ve kurum isimleri bulunmamalıdır, bu bilgiler sadece başlık sayfasında olmalıdır.

Başlık: Kısa ve net bir başlık olmalıdır. Kısaltma içermemelidir. Araştırma makalelerinde Öz; Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümlerine ayrılmalı ve 400 kelimeyi geçmemelidir. Derleme, olgu sunumları ve benzerlerinde Öz; kısa ve tek paragraflık olmalı, derlemelerde 300, olgu sunumlarında 200 kelimeyi geçmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Öz sonunda bulunmalıdır. En az 3 en fazla 6 adet yazılmalıdır. Kelimeler birbirlerinden noktalı virgül ile ayrılmalıdır.Anahtar Kelimeler (Keywords) “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) olarak verilmelidir. 

Şekil, Fotoğraf, Tablo ve Grafikler: Metin içinde geçtiği yerlerde ilgili cümlenin sonunda belirtilmeli, metin içine yerleştirilmemeli, kaynaklardan sonra metin sonuna eklenmelidir. Kullanılan kısaltmalar altındaki açıklamada belirtilmelidir. Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir. Makale yazarlar tarafından akademik intihal önleme programından geçirilmelidir. Resim/fotoğraf jpeg ve en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.

Metin Bölümleri
Yayımlanmak üzere gönderilecek yazı örnekleri şu şekildedir.

Editöryal Yorum/Tartışma: Yayınlanan orijinal araştırma makaleleri ile ilgili, araştırmanın yazarları dışındaki, o konunun uzmanı tarafından değerlendirilmesidir. Dergide makalelerden önce yayımlanır.

Araştırma Makalesi: Prospektif-retrospektif ve her türlü deneysel çalışmalar yayımlanabilmektedir. Makale Başlığı, Öz (yaklaşık 400 kelime;Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç), Anahtar Kelimeler,  Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Etik Bildirimler, Kaynaklar, Tablolar/Görseller olarak düzenlenmelidir.  

Derleme: Davet edilen yazarlar tarafından veya doğrudan hazırlanabilir. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanabilir. Makale Başlığı, Öz (yaklaşık 300 kelime, bölümsüz), konu ile ilgili Başlıklar, Sonuç, Etik Bildirimler, Kaynaklar, Tablolar/Görseller.

Olgu Sunumu: Tanı ve tedavide farklılık gösteren veya nadir görülen makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır. Makale Başlığı, Öz (yaklaşık 200 kelime; bölümsüz), Giriş, Olgu sunumu, Tartışma, Sonuç, Etik Bildirimler, Kaynaklar, Tablolar/Görseller olarak düzenlenmelidir.

Editöre Mektup: Dergide son bir yıl içinde yayımlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 500 kelimelik yazılardır. Başlık ve Öz bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 5 (en fazla 10) ile sınırlıdır. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.

Eğitim: Derginin kapsamı içinde güncel konularda okuyucuya mesaj veren son klinik ve laboratuvar uygulamaların da desteklediği bilimsel makalelerdir. Makale Başlığı, Öz (yaklaşık 300 kelime; bölümsüz), Giriş, konu ile ilgili Başlıklar, Sonuç, Etik Bildirimler, Kaynaklar, Tablolar/Görseller olarak düzenlenmelidir.

Kitap Değerlendirmeleri: Derginin kapsamı içinde güncel değeri olan ulusal veya uluslararası kabul görmüş kitapların değerlendirmeleridir.

Etik Sorumluluk/Etik Kurallar: Klinik araştırma makalelerinin protokolü Etik Komitesi tarafından onaylanmış olmalıdır. İnsanlar üzerinde yapılan tüm çalışmalarda “Gereç ve Yöntem” bölümünde çalışmanın ilgili komite tarafından onaylandığı veya çalışmanın Helsinki İlkeler Deklarasyonu’na (https://www.wma.net/what-we-do/medical-ethics/declaration-of-helsinki/) uyularak gerçekleştirildiğine dair bir cümle yer almalıdır (Örn; Tüm işlemler etik kurallara ve Helsinki Bildirgesi ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir). Çalışmaya dahil edilen tüm kişilerin “Bilgilendirilmiş Onam Formu”nu imzaladığı metin içinde belirtilmelidir. Anatolian Current Medical Journal'a gönderilen makalelerdeki çalışmaların Helsinki İlkeler Deklarasyonu’na uygun olarak yapıldığı, kurumsal etik ve yasal izinlerin alındığı varsayılacak ve bu konuda sorumluluk kabul edilmeyecektir. Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin Gereç ve Yöntem bölümünde bu durumu Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır. Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş rıza” alınmalıdır. Makalede ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum (doğrudan veya dolaylı) mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını veya varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar vs.), editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır. Makalede “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; alınan belge makale ile birlikte gönderilmelidir. Makale yazarlar tarafından akademik “İntihal Önleme Programı”ndan geçirilmelidir. Makalenin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Maddi Destek ve Çıkar İlişkisi: Makale sonunda varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ve varsa bu kuruluşların yazarlarla olan çıkar ilişkileri belirtilmelidir. Olmaması durumunda da “Çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi/kuruluş yoktur ve yazarların herhangi bir çıkar dayalı ilişkisi yoktur” şeklinde yazılmalıdır.

Teşekkür Yazısı: Varsa kaynaklardan önce yazılmalıdır.

Kaynaklar: Kaynaklar makalede geliş sırasına göre yazılmalıdır. Kaynaktaki yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar (soyadı ve adının ilk harfi olacak şekilde olmalı, yazar isimleri birbirinden virgül ile ayırılmalı) belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 3 isim yazılıp ve ark. (“et al”) eklenmeli, kısa dergi adı, yıl, cilt, kısa sayfa no (15-8. şeklinde olacak, 15-18 olmayacak) eklenmeli ve noktalama işaretleri arasında birer boşluk bırakılmalıdır. Kaynak yazımı için kullanılan format Index Medicus’ta belirtilen şekilde olmalıdır (www.icmje.org). Kaynak listesinde yalnızca yayınlanmış ya da yayınlanması kabul edilmiş veya Doi numarası almış çalışmalar yer almalıdır. Dergi kısaltmaları Cumulated Index Medicus’ta kullanılan stile uymalıdır (http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus.php?lang=eng.). Kaynak sayısının araştırma makalelerinde 40, derlemelerde 60, olgu sunumlarında 20, editöre mektupta 10 ile sınırlandırılmasına özen gösterilmelidir. Kaynaklar metinde cümle sonunda nokta işaretinden hemen önce parantez kullanılarak belirtilmelidir. Örneğin (4,5). Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Yerli ve yabancı kaynakların sentezine önem verilmelidir.

4. Şekil, Grafik, Resim ve Tablo Başlıkları
Başlıklar kaynaklardan sonra yazılmalıdır. Her biri ayrı bir görüntü dosyası (en az 300 dpi çözünürlükte, jpg) olarak gönderilmelidir.

Makalenin basıma kabulünden sonra Dizginin ilk düzeltme nüshası sorumlu yazara e-posta yoluyla gönderilecektir. Bu metinde sadece yazım hataları düzeltilecek, ekleme çıkartma yapılmayacaktır. Sorumlu yazar düzeltmeleri 2 gün içinde bir dosya halinde e-posta ile yayın idare merkezine bildirecektir.

Kaynak Yazım Örnekleri
Dergilerden yapılan alıntı;
Cesur S, Aslan T, Hoca NT, Çimen F, Tarhan G, Çifci A. Clinical importance of serum neopterin level in patients with pulmonary tuberculosis. Int J Mycobacteriol 2014; 3: 15-8 (15-18 değil).

Kitaptan yapılan alıntı;
Tos M. Cartilage tympanoplasty. 1st ed. Stuttgart-New York: Georg Thieme Verlag; 2009.

Tek yazar ve editörü olan kitaptan alıntı;
Neinstein LS. The office visit, interview techniques, and recommendations to parents. In: Neinstein LS (ed). Adolescent Health Care. A practical guide. 3rd ed. Baltimore: Williams&Wilkins; 1996: 46-60.

Çoklu yazar ve editörü olan kitaptan alıntı;
Schulz JE, Parran T Jr: Principles of identification and intervention. In:Principles of Addicton Medicine, Gra- ham AW. Shultz TK (eds). American Society of Addiction Medicine, 3rd ed. Baltimore: Williams&Wilkins; 1998: 1-10.

Eğer editör aynı zamanda kitap içinde bölüm yazarı ise;
Diener HC, Wilkinson M (editors). Drug-induced headache. In: Headache. First ed., New York: Springer- Verlag; 1988: 45-67.

Doktora/lisans tezinden alıntı;
Kılıç C. General Health Survey: A Study of Reliability and Validity. phD Thesis, Hacettepe University Fa- culty of Medicine, Department of Psychiatrics, Ankara; 1992.

Bir internet sitesinden alıntı;
Sitenin adı, URL adresi, yazar adları, erişim tarihi detaylı olarak verilmelidir.

Doi numarası vermek;
Joos S, Musselmann B, Szecsenyi J. Integration of complementary and alternative medicine into family prac- tice in Germany: Result of National Survey. Evid Based Complement Alternat Med 2011 (doi:10.1093/ecam/nep019).

Diğer referans stilleri için “ICMJE Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Sample References” sayfasını ziyaret ediniz.

“Bu çalışmanın içindeki materyalin tamamı ya da bir kısmının daha önce herhangi bir yerde yayımlanmadığını ve halihazırda da yayın için başka bir yerde değerlendirilmede olmadığını beyan ederim.” Bu 400 kelimeye kadar olan özler hariç, sempozyumlar, bilgi aktarımları, kitaplar, davet üzerine yazılan makaleler, elektronik formatta gönderimler ve her türden ön bildirileri içerir.

Sponsorluk Beyanı
Yazarlar aşağıda belirtilen alanlarda, varsa çalışmaya sponsorluk edenlerin rollerini beyan etmelidirler:

1. Çalışmanın dizaynı
2. Veri toplanması, analizi ve sonuçların yorumlanması
3. Raporun yazılması

KONTROL LİSTESİ
"Kontrol listesindekiler eksiksiz yapılmalıdır."

Makalede mutlaka olması gerekenler;

-Editöre Sunum Sayfası

-Başlık Sayfası

· Etik Durum,

· “Çıkar Çatışması Durumu” belirtir cümle,

· Orcid numaraları ve yazar bilgileri bu sayfada olmalıdır.

-Ana Metin

-Telif Hakkı Devri Formu

1. Editöre sunum sayfası: Sorumlu Yazar tarafından editöre hitaben yazılmış olmalıdır. Telefon ve E-posta eklenmelidir. Gönderilen makalenin adı, kısa adı, “Daha önceden yayımlanmamış, şu an herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmemiştir ve yazarların kendi orijinal çalışmasıdır” ibaresi, “Çıkar Çatışması Beyanı” içermelidir.

2. Başlık sayfası: Türkçe ve İngilizce Makale başlıkları/Kısa başlıklar, Yazarlar ve Kurumları, Sorumlu Yazar posta adresi ve telefon, tüm yazarların Orcid no (2019 yılından itibaren zorunludur) ve E-posta adresleri. Başlıkta özel isimler ve ilk harf dışında küçük harf kullanılmalıdır.

3. Makalenin ana metin sayfaları: Türkçe ve İngilizce Makale Başlıkları / Kısa Başlıklar, Türkçe ve İngilizce Öz / Abstract ve Anahtar Kelimeler / Keywords, Makale Metni, Kaynaklar, Tablo ve Şekil Başlıkları, Tablolar. Bu sayfada yazar isimleri, kurum bilgileri olmayacaktır.

4. Yazı tipi: Başlıklarda “Times New Roman” ve 12 punto olmalı, makalenin diğer kısımlarında 11 punto, çift boşluklu satır arası ve tüm alanlarda 2,5 cm girinti ayarıyla yazılmalıdır.

5. Öz: Giriş/Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç” kısımlarını içermelidir. 

. Anahtar Kelimeler/Keywords: Öz kısmının altına Anahtar Kelimeler (Keywords) birleşik halde eklenmelidir. Anahtar kelimeler en az 3, en çok 6 kelime/sözcük olmalı, birbirlerinden virgülle ayırılmalı ve MeSH’e uygun olmalıdır.

7. Gereç ve Yöntem kısmında Etik Kurul Onayı alındığı (Alındığı yer, tarih, etik kurul no olacak şekilde yazılması önerilir) belirtilmelidir. Etik Kurul Onayı gerektirmeyen makalelerde Kurum Onayı / İzni alındığı (Çıkar Çatışması olmaması için) belirtilmelidir. İlgili belgeler talep edildiğinde gönderilmelidir. Etik problemlerde sorumluluğun yazar(lar)da olduğu unutulmamalıdır.

8. Tartışma kısmında istatiksel terimler (p, r, α gibi) kullanılmamalıdır.

9. Maddi Destek/Çıkar Çatışması Durumu” kaynakçadan önce belirtilmeli, “Teşekkür Yazısı” varsa kaynakçadan önce yazılmalıdır.

10. Kaynak Gösterimi:  Yazım kurallarında detaylı anlatıldığı gibi olmalıdır. Derginin sayı numarası “(2)” parantez içinde olacak şekilde bizim kaynakça gösterimimizde bulunmamaktadır. Altı yazara kadar yazarı olan makalelerde bütün yazarların adı yazılmalı (Soyadı ve Adının ilk harfi olacak şekilde), yedi ve daha üstü yazarlı makalelerde ilk üç yazar, et al (ve ark.) şeklinde kaynak gösterilmelidir. Makalenin adı Tümce kullanımı şeklinde (özel isimler ve ilk harf dışında küçük harf kullanılmalıdır) olmalıdır. Derginin kısa adı verilmelidir. Dergi adından sonraki noktalama işaretleri arasında birer boşluk bırakılmalıdır.

11. Tablo, Şekil ve Resimler: Ayrı bir başlık altında kaynakçadan sonra yerleştirilmelidir. Şekil/Resim (En az 300 dpi çözünürlükte, jpeg dosyası olmalıdır) ve Tablolar ayrı bir veya daha fazla dosya halinde gönderilmelidir.

12. Telif Hakkı Devri Formu: Makalenin asıl dilinde doldurulmalıdır. Tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır. Tüm yazarların imzasının olmadığı durumlarda Sorumlu Yazar tüm yazarlar adına sorumluluğu alarak imzalayabilir.

13. Kabul edilebilir benzerlik oranları: Bire bir benzerlik için %5'e kadar, toplam benzerlik için en fazla %20 olmalıdır.

Anatolian Current Medical Journal (ACMJ)’a gönderilen bir çalışma için bireylerden veya kurumlardan alınan mali hibeler veya diğer destekler Editör Kurulu'na bildirilmelidir. Potansiyel bir çıkar çatışmasını bildirmek için, ICMJE Potansiyel Çıkar Çatışması Bildirim Formu, katkıda bulunan tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve gönderilmelidir. Editörlerin, yazarların veya hakemlerin çıkar çatışması olasılığı, derginin Editör Kurulu tarafından COPE ve ICMJE yönergeleri kapsamında çözümlenecektir. Derginin Editör Kurulu, tüm itiraz durumlarını COPE kılavuzları kapsamında ele almaktadır. Bu gibi durumlarda, yazarların itirazları ile ilgili olarak yazı işleri bürosu ile doğrudan temasa geçmeleri gerekmektedir. Gerektiğinde, dergi içinde çözülemeyen olayları çözmek için bir kamu denetçisi atanabilir. Baş editör itiraz durumlarında karar alma sürecinde alınacak kararlarla ilgili nihai otoritedir.

Yazarlar, dergiye bir makale gönderirken, yazıların telif haklarını ACMJ’ye devretmiş olmayı kabul ederler. Yazı yayımlanmamak üzere reddedilirse veya herhangi bir sebepten geri çekilirse telif hakkı yazarlara geri verilir. Şekiller, tablolar veya diğer basılı materyaller de dahil olmak üzere basılı ve elektronik formatta daha önce yayımlanmış içerik kullanılıyorsa yazarlar telif hakları sahiplerinden gerekli izinleri almalıdır. Bu konudaki hukuki, finansal ve cezai yükümlülükler yazarlara aittir.
ACMJ’de yayımlanan makalelerde belirtilen ifade veya görüşler, editörlerin, yayın kurulunun veya yayıncının görüşlerini yansıtmaz; editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Yayınlanan içerikle ilgili nihai sorumluluk yazarlara aittir.

Ayrıntılı bilgi için Dergi Ücret Politikası'na bakınız----Yağmacı/şüpheli dergiler hakkında yazar açıklama metnine tıklayınız (Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kriterleri).
https://dergipark.org.tr/tr/pub/acmj/price-policy

Anatolian Current Medical Journal (ACMJ) periyodik olarak yılda 6 sayı yayımlanan, uluslararası alan indekslerinde indekslenen, hakemli, açık erişimli bir dergidir. Derginin bugüne kadar giderleri kendi kaynakları ve bağışlarla karşılanmıştır. Makale sayısının artmasıyla birlikte artan yayın maliyetleri nedeniyle, makalelerin en kısa sürede değerlendirilmesi ve daha iyi danışmanlık verilebilmesi için makale gönderen yazarlardan makale işlem ücreti talep edilecektir. Kabul veya ret şartına bağlı olmayan bu makale gönderme ücreti, makalenin dergi kapsamına uygunluğu kontrol edildikten sonra talep edilir.

Makale gönderim/değerlendirme ücreti; özgün (orijinal) makaleler için 3000 TL (Türk Lirası) veya 180 ABD Doları (USD), ayrıca derleme ve olgu sunumu makaleleri için 1500 TL (Türk Lirası) veya 90 ABD Doları (USD)'dır.

Hızlı takip/değerlendirme süreci (fast-track process): Aşağıdaki tüm süreçler; editöryal ön inceleme için değerlendirme, ön koşul kontrolü, en az iki hakem tarafından kör inceleme, editör kararı (Üçüncü bir hakem değerlendirmesi gerekirse süreç daha uzun sürebilir) 30 iş günü (iş günü pazartesi-cuma arasıdır) içinde sonuçlandırılacaktır. Bu süreci seçmek makalenin kabul edilme şansını artırmaz. Hakem değerlendirmesi sonucunda makale reddedilirse ücret iadesi yapılmaz.

Hızlı takip/değerlendirme süreci (fast-track process): Özgün (orijinal) makaleler için ücret 5000 TL (Türk Lirası) veya 300 ABD Doları (USD), ayrıca derleme ve olgu sunumu makaleleri hızlı takip/değerlendirme ücreti 2500 TL (Türk Lirası) veya 150 ABD Doları (USD)'dır.

Editöre mektup, teknik rapor, kısa tartışma ve davetli derlemelerden ücret alınmamaktadır.

Hızlı takip/değerlendirme sürecini seçmiş olmak, makalenin kabul edilme şansını artırmaz. Hakem değerlendirmesi sonucunda makale reddedilirse ücret iadesi yapılmaz.

Yazışmalar mha@medihealthacademy.com adresinden yapılacaktır.

Gelirler Nerelerde Kullanılır: Dergimize yatırılan ücretler için fatura düzenlenir ve vergiler verilir. Bu gelirler dergileri geliştirmek için kullanılır. Profesyonel sekreterlik, dizgi, tasarım, mizanpaj, İngilizce dil destek hizmetleri verilmektedir. Ek olarak gelirler bazı indekslere başvurmak için kullanılır.

Başvurunun Uygunluğu - Başvuru Ücreti ya da Ret
(Lütfen aşağıdaki metni okuduktan sonra ödeme yapınız.)
Makale gönderme süreciniz bittikten sonra;
Makalenizin, Dergi yazım kurallarına uygunluk ve içerik yönünden asgari yeterlilikte olup olmadığı değerlendirilecektir.
• Makale uygun ise; size e-posta ile yazının uygun olduğu bildirilecek ve makale başvuru ücretini ödemek için yönlendirileceksiniz,
• Makale uygun değil ise; başvuru ücreti talep edilmeksizin e-posta ile ret mektubu gönderilecektir.

Başvuru ücreti, kabul-ret şartına bağlı değildir. Yazınızın değerlendirilmeye alınması için alınmaktadır. Ücret yatırmanız makalenin kabul edileceği anlamına gelmez ve kabul şansını arttırmaz. Hakem değerlendirmeleri sonucu kabul edilen makaleler gönderilme ve kabul edilme tarihleri dikkate alınarak yayımlanır.
Makale yükleme sırasında, değerlendirme süreci sırasında veya kabul alındıktan sonra alınacak herhangi bir ücretin yağmacı dergi kriteri olmasından ötürü; ancak "kabul/ret şartına bağlı olmayan bir ücret" başvuru aşamasında-hakem değerlendirmesi öncesinde alınabilmektedir. Aksi takdirde parayla yayın yapılan dergi durumuna düşülmektedir.

Gelirler Nerelerde Kullanılır: Dergimize yatırılan ücretler için fatura düzenlenmekte ve vergileri verilmektedir. Bu gelirler dergilerimizi geliştirmek için kullanılmaktadır; profesyonel sekreterlik, dizgi, tasarım, mizanpaj, İngilizce dil destek hizmetleri verilmektedir. Ek olarak, bu gelirler indekslere başvuru sürecinde kullanılmaktadır.

Yağmacı/Şaibeli Dergi Hakkında Yazar Bilgilendirme
A. http://www.uak.gov.tr/duyuru/2019E_S%C4%B1kcaSorulanSorularveCevaplar%C4%B1_141019.pdf
44. Soru: Hangi dergiler Doçentlik Başvuru Şartlarında (Beyannamede) kullanılamaz?
Cevap: Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği, 07.03.2019 sonrası yayımlanmış makaleler için geçerli olmak üzere; Makale kabulünden sonra yayımlanması için yazardan ücret veya ek ücret talep eden dergiler (Yağmacı/Şaibeli Dergiler), bu ilişkinin bir çıkar çatışması içermesi nedeniyle doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılamaz. Ancak özgeçmiş ve eserler listesine eklenmelidir.

Bu bağlamda aşağıdaki dergiler doçentlik başvuru şartlarında (beyannamede) kullanılabilir:
a. Makale başvurusu sırasında -kabul/ret şartına bağlı olmaksızın- ücret alan dergiler,
b. Abonelik usulü ile çalıştığı halde ilgili makaleyi açık erişimli yapmak için ücret talep eden dergiler,
c. Makale basımı sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmeyen dergiler.
B. Başvuruda beyan edilen makalenin yayımlandığı dergi, şeklen yukarıda belirtilen “beyannamede kullanılamaz dergiler” nitelemesine uymakla birlikte, ilgili derginin bu kapsamda değerlendirilmemesi gerektiğini iddia eden adaylar gerekçesini belirterek ilgili makaleyi beyan edebilir.
C. http://portal.dpu.edu.tr/orhan.elmaci/makale_oku/165/yagmaci-dergi-beall-predatory-listesi-ve-tubitak-turkiye-adresli-uluslararasi-bilimsel-yayinlari-tesvik-ubyt-programi-dergi-listesi
D. https://beallslist.net/

Makale Gönderim/İşlem Ücreti: 3000 TL (180 ABD Doları)

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Eşdeğerliği: Ulakbim TR Dizin'de olan dergilerde yayımlanan makale [10 PUAN] ve 1a, b, c hariç uluslararası indekslerde (1d) olan dergilerde yayımlanan makale [5 PUAN]

-  Dahil olduğumuz İndeksler (Dizinler) ve Platformlar sayfanın en altındadır.

Not: Dergimiz WOS indeksli değildir ve bu nedenle Q olarak sınıflandırılmamaktadır.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kriterlerine göre yağmacı/şüpheli dergiler hakkındaki kararları ile yazar aydınlatma metni ve dergi ücretlendirme politikasını tarayıcınızdan indirebilirsiniz. https://dergipark.org.tr/tr/journal/3449/page/10809/update 

Dergi Dizin ve Platformları

TR Dizin ULAKBİM, Google Scholar, Crossref, Worldcat (OCLC), DRJI, EuroPub, OpenAIRE, Turkiye Citation Index, Turk Medline, ROAD, ICI World of Journal's, Index Copernicus, ASOS Index, General Impact Factor, Scilit.