Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Alfa Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (AMUBD) temel mühendislik bilimleri alanlarına yönelik nitelikli bilimsel çalışmaları yayınlamayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda, Dergimiz; Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE: Committee on Publication Ethics) web sayfasında açıklanan ilkeler ve kılavuzlarda yer alan kurallara uygun olan makaleleri yayınlamaktadır. Yazarlar tarafından makalelerde oluşturulan verilerin yanlış aktarılması, çarpıtılması, bilimsel verilere yer verilmeksizin çalışmanın aktarılması ve Türkçe tam metin olarak yayınlanan bildiri çevirisinin Dergimize gönderilmesi gibi durumların tespit edilmesi sonucunda makale yazarlarına bu durum bildirilerek çalışmaları kabul edilmeyecektir. Dergimiz bünyesinde bilimsel çalışmanın yayınlanmasına katkı sağlayan bütün paydaşlardan (Editör, Yazar, Hakem, Yayıncı ve Okuyucu) Yayın Etiği ve Dergi Politikasına uyum sağlamaları beklenmektedir. Bu beklentiler doğrultusunda paydaşlara ait görev ve sorumluluklar aşağıda sıralanmaktadır:

Editör Kurulunun Görevleri

Editör Kurulu Alfa Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi (AMUBD)’nin bilimsel niteliğinin artırılması ve çeşitli bilimsel platformlarda taranmasına ve endekslenmesine gayret göstermekle yükümlüdür. Editör Kurulu, Dergiye gönderilen çalışmaların gizliliğine önem verilmekte olup, bu makalelere ilişkin herhangi bir bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşmamaktadır, makalelerde adı geçen yazarlar hakkında bilgi vermemektedir, yazarlarla hakemlere dair bilgi paylaşmamaktadır. Dergiye başvurusu yapılan her makaleden Editör Kurulu sorumlu olup, yayınlanacak olan makalenin incelenmesi, hakemlerin çalışma konuları göz önünde bulundurularak şeffaf bir biçimde seçilmesi ve hakemlere gönderilmesi, kabul/red durumlarının belirlenmesi Editör Kurulu tarafından karara bağlanmaktadır. Editör Kurulu makalelerin Dergide basılması ile ilgili olumlu veya olumsuz karar verirken; makalenin alana katkısına, ilgili alana yönelik yapılan diğer çalışmalardan ayırt edilebilir olmasına, araştırma yöntemlerinin geçerliliğine, anlatımın açıklığına ve yeterli sayıda referans verilmesine dikkat etmektedir. Makaleler, yazar adı belirtilmeksizin, kör hakemlik inceleme sürecine uygun olarak değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilmektedir. Hakemlerden gelen değerlendirmeler ve öneriler, hakem bilgileri paylaşılmaksızın, yazarlara gönderilmektedir. Gerekli görülen düzeltmeler sonrasında makalenin dergide yayınlanmasına ilişkin nihai karar Editör Kurulu tarafından verilmektedir.

Hakemlerin Görevleri

Hakemler, taraflarına gönderilen makaleleri değerlendirmeyi kabul ederken, bu makalelerin uzmanlık alanlarına yönelik olduğunu beyan ederler. Hakemler, makaleleri değerlendirme davetlerine kendilerine tanınan süre içerisinde olumlu/olumsuz cevap vermek durumundadır. Makaleyi değerlendirmeyi kabul eden hakem(ler), kendilerine tanınan süre içerisinde makaleyi değerlendirmekle sorumludur. Etik Kurallar çerçevesinde, hakemler çıkar çatışmalarından uzak durmalı, herhangi bir çalışmanın çıkar çatışmasına dayalı olduğunu fark etmeleri durumunda Editör Kuruluna bilgi vermeli ve çalışmayı değerlendirmeyi red etmelidir. Hakemler, değerlendirme süreci ve sonrasında gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun davranmalı, Yayın Değerlendirme Formunu doldurmakla birlikte, akademik ilkeler doğrultusunda değerlendirdiği makaleye ilişkin olumlu/olumsuz yorumlarda bulunmalıdır. Hakemler gönderi diline bağlı olarak değerlendirme yaparlar.


Yazarların Görevleri

Yazarlar, başka bir dergide değerlendirme aşamasında olan çalışmayı Dergimize göndermemelidir. Yazarlar, Etik İlkelere ve Kurallara bağlı olarak çalışmalarını Dergimize göndermelidir. Bu bağlamda, gerekiyorsa Etik Kurul Onayı Yazısını da başvuru esnasında Dergimize göndermelidir. Makalede içeriğinde “Kaynaklar” başlığının üzerinde Etik Kurul Kararının gerektiği/gerekmediği bütün durumlar bir paragraf ile açıklanmalıdır. Yazarlar, gönderdikleri makalelerin içeriğinden, anlatımından, dilinden ve özgünlüğünden sorumludur. İntihal araştırması için ilgili programlar kullanılacak olup (Turnitin, iThenticate veya intihal.net), benzerlik oranı %20’yi aşmamalıdır. Bu oranın üzerinde olan çalışmalar ön kontrol aşamasında reddedilecektir. Yazarların, makalelerinde kullandıkları verileri, kurum/kuruluşlardan alındığı durumlarda ilgili kurum/kuruluşların onayını gösteren belgeyi ve Telif Hakkı Devir Formunu Dergimize sunmaları gerekmektedir. Kabul edilen makaleler, Dergimizde basılmadan önce, ön onay için yazarlar tarafından incelenip belirtilen süre içerisinde gerekli görülen düzeltmeler yapılıp, basım onayı verilmelidir. Makale basıldıktan sonra, herhangi bir değişiklik talebinde bulunan yazarlar basım tarihinden sonraki ilk 5 iş gün içerisinde Editör Kurulu ile iletişime geçmelidir. Yazarlar, makale ile ilgili her türlü yazışmada Dergipark Web Sayfasında bulunan iletişim butonunu kullanmalıdır. Editörlerin kişisel e-posta adreslerine gönderilen yazışmalar, Etik Kurallar çerçevesince, dikkate alınmamaktadır.

Dergi Politikası

Makalelerin Dergimiz tarafından değerlendirilmesi, basılması için yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergimizin değerlendirme süreci aşağıda verilmektedir:

İşlem süresi geçen tüm durumlar için verilecek ek süre: 5 gün
Yeni makalenin işleme alınması için gereken maksimum süre: 10 gün
Sekreter adımındayken sekretere verilen maksimum süre: 10 gün
Editörün makaleyi üzerine alması için gereken maksimum süre (Kontrol Tamamlandı Adımı): 10 gün
Editörün üzerine aldıktan sonra işleme devam etmesi için gereken maksimum süre (Editörde Adımı): 10 gün
Makalenin karar için hazır olduktan sonra işleme devam edilmesi için verilen maksimum süre (Karar İçin Hazır Adımı): 7 gün
Editörün karar vermesi için verilen maksimum süre (Karar Bekleniyor Adımı): 7 gün
Yayın süreci için editöre verilen maksimum süre (Yayın Süreci Adımı): 10 gün
Yazım, Dil, İstatistik Editörü ve Son Okuyucu için maksimum işlem süresi: 15 gün
Mizanpaj Editörü için maksimum işlem süresi: 20 gün
Yazara tekrar gönderildiğinde verilen süre: 15 gün
Yazara minör revizyon için verilen süre: 10 gün
Yazara major revizyon için verilen süre: 20 gün
Hakeme değerlendirme yapması için gönderilen davete cevap süresi: 7 gün
Hakeme verilen değerlendirme süresi: 15 gün