Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Liselere Geçiş Sınavının Örnek Matematik Sorularına Dair Destekleme ve Yetiştirme Kursu Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 2, 63 - 80, 20.12.2018

Öz

2017-2018 eğitim öğretim yılında, ortaokul öğrencilerini liselere yerleştirmek amacıyla uygulanan TEOG
(Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş) sınavında değişiklik yapılarak Liseye Geçiş Sınavı (LGS)
sistemine geçilmiştir. Bu yeni sistemde, birçok yenilikle birlikte soru tarzlarında da dikkate değer
değişiklikler olmuştur. Araştırmada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan ve LGS’de sorulması
planlanan, örnek matematik soruları ve yeni sınav sistemi hakkında destekleme ve yetiştirme kursunda
görev alan matematik öğretmenlerinin görüşlerinin tespiti amaçlanmıştır. Çalışmaya 2017-2018 eğitim
öğretim yılında Kastamonu ilinde bulunan 10 ortaokuldan toplam 16 matematik öğretmeni katılmıştır.
Nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması yöntemiyle yürütülen bu araştırmayla elde edilen
veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Buna göre, öğretmenler örnek soruların TEOG
sorularına göre daha ayırt edici olduğunu, yenilenen sınav sistemiyle ezbercilikten uzak, yorum yapabilen
ve bilgiyi kullanabilen öğrenciler yetiştirilebileceğini söylemişlerdir. Ancak bu değişimin hızlı bir şekilde
olmasının, öğrenci ve velide kaygı düzeyini yükselttiğini, motivasyon kaybı oluşturduğunu, orta ve düşük
seviyedeki öğrencileri umutsuzluğa sevk ettiğini belirtmişlerdir. Araştırma sonuçları doğrultusunda,
öğretmenlere, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek ve derse olan ilgilerini artırmak
amacıyla derslerde ve kurslarda farklı etkinlikler uygulamaları tavsiye edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin
üst düzey düşünme becerilerini ölçme ve değerlendirme becerilerini geliştirmek amacıyla hizmet içi
faaliyetler düzenlenebileceği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Ayvacı H. Ş. ve Er-Nas S. (2009). Fen ve teknoloji dersi konularının okulda ve dershanede işlenişiyle ilgili durumların belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 113-124.
 • Başol, G., Balgalmış, E., Karlı, M. G., & Öz, F. B. (2016) TEOG sınavı matematik sorularının MEB kazanımlarına, TIMSS seviyelerine ve Yenilenen Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(3), 5945-5967.
 • Biber, A. Ç., Tuna, A., Polat, A.C., Altunok, F. ve Küçükoğlu, U. (2017). Ortaokullarda uygulanan destekleme ve yetiştirme kurslarına dair öğrenci görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23), 103-119.
 • Bozbayındır, F. ve Kara, M. (2017). Destekleme ve yetiştirme kurslarında (DYK) karşılaşılan sorunlar ve öğretmen görüşleri temelinde çözüm Önerileri. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 324-349.
 • Brown, S. W., & King, F. B. (2000). Constructivist pedagogy and how we learn: Educational psychology meets international studies. International Studies Perspectives, 1, 245-254.
 • Canpolat, U. ve Köçer, M. (2017). Destekleme ve yetiştirme kurslarının TEOG bağlamında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak incelenmesi, Anadolu Journal of Educational Sciences International, 7(1): 123-154.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (7. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Delil, A. ve Yolcu-Tetik, B. (2015). 8. sınıf merkezi sınavlardaki matematik sorularının TIMSS-2015 bilişsel alanlarına göre analizi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 165-184.
 • Gün, B., Çelik Z. ve Coşkun, İ. (2013). Türkiye’de ortaöğretimin geleceği: hiyerarşi mi eşitlik mi? Seta Analiz, 69, 1-26.
 • Gündoğdu K., Kızıltaş E., ve Çimen N. (2010). Seviye belirleme sınavına (SBS) ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri (Erzurum il örneği). İlköğretim Online, 9 (1), 316-330.
 • İncik, E. Y., & Tanrıseven, I. (2012). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının öğrenci merkezli eğitime ilişkin görüşleri (Mersin Üniversitesi örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 172-184.
 • Karaman, M. ve Bindak, R. (2017). İlköğretim matematik öğretmenlerinin sınav soruları ile TEOG matematik sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre analizi. Curr Res Educ, 3(2), 51-65.
 • Kumandaş H. ve Kutlu Ö. (2014). Yükseköğretime öğrenci seçmede ve yerleştirmede kullanılan sınavların oluşturduğu risk faktörlerinin okul başarısı üzerindeki etkileri, Türk Psikoloji Dergisi, 29 (74), 15-3.
 • MEB, 2016. 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf 1. Dönem Matematik Dersi Merkezi Ortak Sınavı Çıkmış Soruları. E.T: 02.04.2018 (https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/sinavlar/2015teog/MATEMATIK_A.pdf).
 • MEB, 2017. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf 2. Dönem Matematik Dersi Merkezi Ortak Sınavı Çıkmış Soruları. E.T: 02.04.2018 (http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_04/27131306_MATEMATIK_A.pdf).
 • MEB, 2018. LGS Örnek Matematik Soruları. E.T: 02.04.2018 (www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2017/ornek_sorular_sayisal_2017.pdf)Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2014). Millî Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi. 08/04/2018 tarihinde (http://www.mevzuat.meb.gov.tr/html/orgundestek_1/yonerge.pdf) adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2016). 2015-2016 TEOG yerleştirme sonuçlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, 11/05/2018 tarihinde https://www.mymemur.com.tr/d/file/teog.pdf adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2017). TEOG İstatistikleri, 02/04/2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr/teog-istatistikleri-yayimlandi/haber/11409/tr adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav başvuru ve uygulama kılavuzu. 10/05/2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2018/MERKEZI_SINAV_BASVURU_VE_UYGULAMA_KILAVUZU.pdf adresinden alınmıştır.
 • Nartgün-Sezgin Ş. & Dilekçi Ü. (2016). Eğitimi destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22 (4), 537-564.
 • Özdemir M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 323-343.
 • PISA (2015) PISA 2015Ulusal Rapor. 07/04/2018 tarihinde odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/PISA/PISA2015_Ulusal_Rapor.pdf adresinden alınmıştır.
 • Şad S. N. ve Şahiner Y. K. (2016), Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1), 53-76.
 • Taşkın, G. Ve Aksoy, G. (2018). Öğrencilerin ve öğretmenlerinin TEOG sistemi görüşleri ışığında ortaöğretime geçiş sisteminden beklentileri, International Journal of Active Learning, 3(1), 19-43.
 • Tiemann, G. E. (2011). The impact of a school-wide high school advanced placement program and culture on participating students’ high school achievement and engagement outcomes and first year university academic success. Yayımlanmış Doktora Tezi, University of Nebraska.
 • Ünsal, S. ve Korkmaz, F. (2016). Destekleme ve yetiştirme kurslarının işlevlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 87-118Brackenbury, T. (2012). A qualitative examination of connections between learner-centered teaching and past significant learning experiences. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 12, 12-28.
 • Yeşildere, S. ve Türnüklü, E.B. (2007). Öğrencilerin matematiksel düşünme ve akıl yürütme süreçlerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 181–213.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız İ. ve Uyanık N. (2004). Matematik eğitiminde ölçme değerlendirme üzerine. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 97–104.

Supporting and Training Course Teachers’ Opinions on Sample Mathematics Questions of the High School Entrance Exam

Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı: 2, 63 - 80, 20.12.2018

Öz

In the academic year 2017-2018, the examination of the TEOG, implemented in order to place secondary
school students in high schools, was modified and the LGS system was introduced. This new system,
along with many innovations, has brought remarkable changes in the way of questions. In this study, it
was aimed to determine the opinions of the mathematics teachers who took part in the support and
training course on the change in the exam through the sample mathematics questions published by the Ministry of National Education. 16 mathematic teachers participated in the study. The data obtained from
this research carried out by employing case study method, a qualitative research approach, were analysed
using content analysis method. According to the data, teachers stated that the sample questions were more
differentiating than the TEOG questions, and by the help of the revised examination system students
could be trained in a way that would enable them to comment on and use the information, rather than
memorizing it. However, it was also stated that the rapid occurrence of this change raised the anxiety
level of the students and their parents, caused a loss of motivation and drove middle and lower level
students to despair.

Kaynakça

 • Ayvacı H. Ş. ve Er-Nas S. (2009). Fen ve teknoloji dersi konularının okulda ve dershanede işlenişiyle ilgili durumların belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 113-124.
 • Başol, G., Balgalmış, E., Karlı, M. G., & Öz, F. B. (2016) TEOG sınavı matematik sorularının MEB kazanımlarına, TIMSS seviyelerine ve Yenilenen Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(3), 5945-5967.
 • Biber, A. Ç., Tuna, A., Polat, A.C., Altunok, F. ve Küçükoğlu, U. (2017). Ortaokullarda uygulanan destekleme ve yetiştirme kurslarına dair öğrenci görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23), 103-119.
 • Bozbayındır, F. ve Kara, M. (2017). Destekleme ve yetiştirme kurslarında (DYK) karşılaşılan sorunlar ve öğretmen görüşleri temelinde çözüm Önerileri. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 324-349.
 • Brown, S. W., & King, F. B. (2000). Constructivist pedagogy and how we learn: Educational psychology meets international studies. International Studies Perspectives, 1, 245-254.
 • Canpolat, U. ve Köçer, M. (2017). Destekleme ve yetiştirme kurslarının TEOG bağlamında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak incelenmesi, Anadolu Journal of Educational Sciences International, 7(1): 123-154.
 • Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (7. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Delil, A. ve Yolcu-Tetik, B. (2015). 8. sınıf merkezi sınavlardaki matematik sorularının TIMSS-2015 bilişsel alanlarına göre analizi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(4), 165-184.
 • Gün, B., Çelik Z. ve Coşkun, İ. (2013). Türkiye’de ortaöğretimin geleceği: hiyerarşi mi eşitlik mi? Seta Analiz, 69, 1-26.
 • Gündoğdu K., Kızıltaş E., ve Çimen N. (2010). Seviye belirleme sınavına (SBS) ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri (Erzurum il örneği). İlköğretim Online, 9 (1), 316-330.
 • İncik, E. Y., & Tanrıseven, I. (2012). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının öğrenci merkezli eğitime ilişkin görüşleri (Mersin Üniversitesi örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 172-184.
 • Karaman, M. ve Bindak, R. (2017). İlköğretim matematik öğretmenlerinin sınav soruları ile TEOG matematik sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre analizi. Curr Res Educ, 3(2), 51-65.
 • Kumandaş H. ve Kutlu Ö. (2014). Yükseköğretime öğrenci seçmede ve yerleştirmede kullanılan sınavların oluşturduğu risk faktörlerinin okul başarısı üzerindeki etkileri, Türk Psikoloji Dergisi, 29 (74), 15-3.
 • MEB, 2016. 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf 1. Dönem Matematik Dersi Merkezi Ortak Sınavı Çıkmış Soruları. E.T: 02.04.2018 (https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/sinavlar/2015teog/MATEMATIK_A.pdf).
 • MEB, 2017. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 8. Sınıf 2. Dönem Matematik Dersi Merkezi Ortak Sınavı Çıkmış Soruları. E.T: 02.04.2018 (http://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_04/27131306_MATEMATIK_A.pdf).
 • MEB, 2018. LGS Örnek Matematik Soruları. E.T: 02.04.2018 (www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2017/ornek_sorular_sayisal_2017.pdf)Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2014). Millî Eğitim Bakanlığı örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları yönergesi. 08/04/2018 tarihinde (http://www.mevzuat.meb.gov.tr/html/orgundestek_1/yonerge.pdf) adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2016). 2015-2016 TEOG yerleştirme sonuçlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, 11/05/2018 tarihinde https://www.mymemur.com.tr/d/file/teog.pdf adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2017). TEOG İstatistikleri, 02/04/2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr/teog-istatistikleri-yayimlandi/haber/11409/tr adresinden alınmıştır.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2018). Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav başvuru ve uygulama kılavuzu. 10/05/2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2018/MERKEZI_SINAV_BASVURU_VE_UYGULAMA_KILAVUZU.pdf adresinden alınmıştır.
 • Nartgün-Sezgin Ş. & Dilekçi Ü. (2016). Eğitimi destekleme ve yetiştirme kurslarına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22 (4), 537-564.
 • Özdemir M. (2010). Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 323-343.
 • PISA (2015) PISA 2015Ulusal Rapor. 07/04/2018 tarihinde odsgm.meb.gov.tr/test/analizler/docs/PISA/PISA2015_Ulusal_Rapor.pdf adresinden alınmıştır.
 • Şad S. N. ve Şahiner Y. K. (2016), Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1), 53-76.
 • Taşkın, G. Ve Aksoy, G. (2018). Öğrencilerin ve öğretmenlerinin TEOG sistemi görüşleri ışığında ortaöğretime geçiş sisteminden beklentileri, International Journal of Active Learning, 3(1), 19-43.
 • Tiemann, G. E. (2011). The impact of a school-wide high school advanced placement program and culture on participating students’ high school achievement and engagement outcomes and first year university academic success. Yayımlanmış Doktora Tezi, University of Nebraska.
 • Ünsal, S. ve Korkmaz, F. (2016). Destekleme ve yetiştirme kurslarının işlevlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 87-118Brackenbury, T. (2012). A qualitative examination of connections between learner-centered teaching and past significant learning experiences. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 12, 12-28.
 • Yeşildere, S. ve Türnüklü, E.B. (2007). Öğrencilerin matematiksel düşünme ve akıl yürütme süreçlerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 181–213.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız İ. ve Uyanık N. (2004). Matematik eğitiminde ölçme değerlendirme üzerine. Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1), 97–104.
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdullah Çağrı Biber 0000-0001-7635-3951

Abdulkadir Tuna

Ramazan Uysal Bu kişi benim

Ülke Nursaç Kabuklu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Biber, A. Ç., Tuna, A., Uysal, R., Kabuklu, Ü. N. (2018). Liselere Geçiş Sınavının Örnek Matematik Sorularına Dair Destekleme ve Yetiştirme Kursu Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. Asian Journal of Instruction (E-AJI), 6(2), 63-80.

ASYA ÖĞRETİM DERGİSİ (E-AJI)

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.