Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of Teaching Practice Course According to Teacher Candidate's Opinions

Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 2, 81 - 103, 20.12.2018

Öz

Teaching practice is one of the lessons of teacher candidates' practices. The purpose of this research are to make a general evaluation of the teaching practice courseswithin the framework of the new regulations of MEB. Semi-structured interview form developed by researchers was used as data collection tool. Ondokuz Mayıs University, Department of Education, Department of Basic Education, Department of Education, 93 teacher candidates participated in the research. The answers given by students to questions were analyzed through content analysis. According to the results of the research, according to the new regulations of MEB, it has been determined that the implementation studies contributed positively to the school administrators and the application teachers. In terms of teaching staff, the result is that it does not have a significant effect. In addition to this, problems such as not being given as much importance to teacher candidates as in the application schools, the application teachers abandoning the class during the application and the lack of monitoring and guidance due to the fact that the application teachers did not reach to the application schools. In accordance with the results of the research, the following suggestions are made: making the content of the teaching practice course suitable for the needs of the day, giving the necessary training for the effective and efficient implementation of the teaching application course to the school administrators, teachers and application instructors and the necessary coordination between the University and the Ministry of National Education.

Kaynakça

 • Altıntaş, S. Görgen, İ.(2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Üzerine Görüşleri (Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Örneği). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 9/8, 97-208. Aslan, M.(2015). Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Değerlendirilmesi ve Öğretim Programlarının Hazırlanması, Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi: Eskişehir.Arkün-Kocadere, S. ve Aşkar, P. (2013). Okul uygulamaları derslerine ilişkin görüşlerin incelenmesi ve bir uygulama modeli önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hacettepe University Journal of Education, 28, 2.
 • Atmiş, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecini değerlendirmelerine yönelik görüşlerinin incelenmesi(Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi: Trabzon.
 • Aydın, Ö.(2016). İngiliz Dili Öğretimi Öğretmenlik Uygulamasında Rehberlik Sürecinin Öğretmen Adaylarının, Uygulama Öğretmenlerinin ve Uygulama Öğretim Elemanlarının Bakış Açısıyla İncelenmesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Ankara.Aytaç, A. (2010) Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Uygulama Öğretim Elemanlığının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Burdur.Aytaçlı, B.(2012).İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans programında Yer Alan okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi. Ege Ün. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: İzmir.Azar, A. (2003). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerin Yansımaları. Milli Eğitim Dergisi, 159, 1-10.Baştürk, S. (2009). Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre İncelenmesi. Elementary Education Online, 8, 2.Beck, C., ve Kosnik, C. (2002). Components of a good practicum placement: student teacher perceptions. Teacher Education Quarterly, 29 (2), 81–98.Burton, D. (1998). The changing role of the university tutor within school-based initial teacher education: issues of role contingency and complementarity within a secondary partnership scheme. Journal of Education for Teaching, 24(2), 129–146.Büyükkaragöz, Savaş ve diğ. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Konya: Mikro Yayınları.Davran, E. (2006). İlköğretim Kurumlarındaki Öğretmenlik Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterliliklerini Kazanmaları Üzerindeki Etkisi (Van İli Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Van.Durmuşçelebi, M , Yıldız, N , Saygı, E . (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum raştırmaları Dergisi, 7 (12), 8-32. DOI: 10.26466/opus.256553.
 • Eraslan, A.(2008). Fakülte Okul İşbirliği Programı: Matematik Öğretmeni Adaylarının Okul Uygulama Dersi Üzerine Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 34: 95-105
 • Eraslan, A. (2009). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Üzerine Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, (3), 1. Sayfa 207-221.
 • Gedik, N. & Göktaş, Y. (2008). Öğretmenlik Uygulaması. İ.H. Demircioğlu (Ed.). Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Anı Yayıncılık: Ankara.Gök, T. Sılay, İ. (2004) Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunları Gidermek Amacıyla Hazırlanan Öneriler Üzerine Bir Çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi: Malatya.Gökçe, E. & Demirhan, C. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38, 1.Görgen, İ.,Çokçalışkan, H., Korkut, Ü. (2012). Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar 2012 Sayı 28.
 • Karadüz, A., Eser, Y., Sahin, C. & İlbay, A. B. (2009). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin etkililik düzeyi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 11.Kale, M. (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 255-280.
 • Katrancı, M. (2008). Öğretmenlik uygulamasında uygulama okulu koordinatörleri ve uygulama öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri (Kırıkkale ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Kırıkkale.Kavas (Büyükgöze), A. Ve Bugay, A.(2009). Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi EğitimlerindeGördükleri Eksiklikler ve Çözüm Öneriler Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1) 25,13-21.Kılıç, D. (2008).Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(3), 726-737.Kuran, K. & İstanbullu, M. (2011). Uygulama okullarında öğretmen adaylarını değerlendiren uygulama öğretmenlerinin adaylarca değerlendirilmesi. I. Uluslararası eğitim programları ve öğretim kongresi özet kitabı. Anadolu Üniversitesi. 554: Eskişehir.Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma, Desen ve Uygulama için Bir Rehber (Çev. Ed. Selahattin Turan) Ankara: Nobel yayınları.Oral, B . (2014). Öğretmenin Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (5), Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6119/82096
 • Özmen, H. (2008). Okul Deneyimi- I ve Okul Deneyimi- II Derslerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25, 25-37
 • Özkan, H. H., Albayrak, M. ve Berber, K. (2005). Öğretmen adaylarının ilköğretim okullarında yaptıkları öğretmenlik uygulamasının yetişmelerindeki rolü. Milli Eğitim Dergisi, yıl 33 168.Paker, T. (2008). Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (1) 23. Sayı.Petek, B.(2014). Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlikleri Üzerindeki Etkisi (Erzurum Örneği), Atatürk Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Erzurum.Ramazan, O., Yılmaz, E. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 332-349.Rüçhan; Ö., Asude, İ. Ve Kartal, H. (2008). Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Elementary Education Online, 7(3), 726-737,Sağ, R. (2007). Öğretmen Eğitiminde Uygulama Öğretmeni Eğitiminin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi: Eskişehir.
 • Seçkin, N. Ç.(2005). Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Fizik Öğretmeni Adaylarının, Öğretim Elemanlarının Ve Uygulama Öğretmenlerinin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sözer, E. (1991). Türk Üniversitelerinde Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Öğretmenlik Davranışlarını Kazandırma Yönünden Etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.Şenel, E. A. (1999). Öğretmenlik Sertifikası Programına Katılan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlikmesleğine Yönelik Tutumlarına Öğretmenlik Uygulamalarının Etkisi. Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi.Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Tebliğler Dergisi (1998, Temmuz). Öğretmen adaylarının milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge.Temel, A. (1990). Fen- Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Öğretmenlik Formasyon Programlarının Etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi.Dergisi,1, 180-192.Ünver, G. (2003). Öğretmenlik Uygulamasında İşbirliği: Bir Durum Çalışması, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 1 (2003) 87-100.Yılmaz, M. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersini yürüten öğretim elemanlarına ilişkin görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4):1377 -1387.Yıldırım, A.ve Şimşek, H.(2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.Yiğit, N. ve Alev, N. (2007). Okul Deneyimi Dersinde Özel Danışmanlık Hizmetlerinin Mesleki Gelişime Katkısının İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 1, Sayı 1, Aralık 2007, sayfa 85-101.Yükseköğretim Kurulu (1998a). YÖK Dünya Bankası Fakülte-Okul İşbirliği Kılavuzu. Öğretmen Eğitimi Dizisi: Ankara. Yükseköğretim Kurulu (1998b). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Öğretmen Eğitimi dizisi: Ankara.Yükseköğretim Kurulu (1998c).Aday Öğretmen Kılavuzu. http://www.yok.gov.tr/web/ guest/icerik//journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18493 Erişim tarihi: 28.12.2018.Yükseköğretim Kurulu (1999). Türkiye’de öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon. Öğretmen Eğitimi dizisi: Ankara.

Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi*

Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 2, 81 - 103, 20.12.2018

Öz

Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adaylarının uygulamalı derslerinden birisidir. Bu araştırmanın amacı, MEB’in yeni düzenlemeleri çerçevesinde öğretmenlik uygulaması derslerinin genel bir değerlendirmesini yapmaktır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğretmenlik uygulaması dersini alan 93 öğretmen adayı katılmıştır. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, MEB’in yeni düzenlemelerine göre, uygulama çalışmalarının okul idarecileri ve uygulama öğretmenlerine olumlu yönde katkı sağladığı tespit edilmiştir. Uygulama öğretim elemanları açısından ise önemli bir etki sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında öğretmen adaylarına uygulama okullarında yeteri kadar değer verilmemesi, uygulama esnasında öğretmenlerin sınıfı terk etmesi, öğretim elemanlarının uygulama okullarına yeteri kadar gelmemesinden dolayı gerekli izleme ve rehberliğin yapılmaması gibi sorunlar tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları doğrultusunda ilgililere, öğretmenlik uygulaması dersinin içeriğinin günün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi, uygulama okulu idarecileri, öğretmenleri ve uygulama öğretim elemanlarına öğretmenlik uygulaması dersinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli eğitimin verilmesi, fakülte-okul işbirliğinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması ve üniversite ile MEB arasında gerekli koordinasyonun sağlanması yönünde önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Altıntaş, S. Görgen, İ.(2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Üzerine Görüşleri (Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Örneği). Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 9/8, 97-208. Aslan, M.(2015). Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Değerlendirilmesi ve Öğretim Programlarının Hazırlanması, Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi: Eskişehir.Arkün-Kocadere, S. ve Aşkar, P. (2013). Okul uygulamaları derslerine ilişkin görüşlerin incelenmesi ve bir uygulama modeli önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hacettepe University Journal of Education, 28, 2.
 • Atmiş, S. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecini değerlendirmelerine yönelik görüşlerinin incelenmesi(Yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi: Trabzon.
 • Aydın, Ö.(2016). İngiliz Dili Öğretimi Öğretmenlik Uygulamasında Rehberlik Sürecinin Öğretmen Adaylarının, Uygulama Öğretmenlerinin ve Uygulama Öğretim Elemanlarının Bakış Açısıyla İncelenmesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Ankara.Aytaç, A. (2010) Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kapsamında Uygulama Öğretim Elemanlığının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Burdur.Aytaçlı, B.(2012).İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans programında Yer Alan okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi. Ege Ün. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: İzmir.Azar, A. (2003). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Görüşlerin Yansımaları. Milli Eğitim Dergisi, 159, 1-10.Baştürk, S. (2009). Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre İncelenmesi. Elementary Education Online, 8, 2.Beck, C., ve Kosnik, C. (2002). Components of a good practicum placement: student teacher perceptions. Teacher Education Quarterly, 29 (2), 81–98.Burton, D. (1998). The changing role of the university tutor within school-based initial teacher education: issues of role contingency and complementarity within a secondary partnership scheme. Journal of Education for Teaching, 24(2), 129–146.Büyükkaragöz, Savaş ve diğ. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Konya: Mikro Yayınları.Davran, E. (2006). İlköğretim Kurumlarındaki Öğretmenlik Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Yeterliliklerini Kazanmaları Üzerindeki Etkisi (Van İli Örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Van.Durmuşçelebi, M , Yıldız, N , Saygı, E . (2017). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum raştırmaları Dergisi, 7 (12), 8-32. DOI: 10.26466/opus.256553.
 • Eraslan, A.(2008). Fakülte Okul İşbirliği Programı: Matematik Öğretmeni Adaylarının Okul Uygulama Dersi Üzerine Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 34: 95-105
 • Eraslan, A. (2009). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Üzerine Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, (3), 1. Sayfa 207-221.
 • Gedik, N. & Göktaş, Y. (2008). Öğretmenlik Uygulaması. İ.H. Demircioğlu (Ed.). Aday Öğretmenler İçin Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Anı Yayıncılık: Ankara.Gök, T. Sılay, İ. (2004) Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarında karşılaştıkları Sorunlar ve Bu Sorunları Gidermek Amacıyla Hazırlanan Öneriler Üzerine Bir Çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi: Malatya.Gökçe, E. & Demirhan, C. (2005). Öğretmen adaylarının ve ilköğretim okullarında görev yapan uygulama öğretmenlerinin öğretmenlik uygulaması etkinliklerine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38, 1.Görgen, İ.,Çokçalışkan, H., Korkut, Ü. (2012). Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar 2012 Sayı 28.
 • Karadüz, A., Eser, Y., Sahin, C. & İlbay, A. B. (2009). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin etkililik düzeyi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 11.Kale, M. (2011). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Karşılaştıkları Sorunlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 255-280.
 • Katrancı, M. (2008). Öğretmenlik uygulamasında uygulama okulu koordinatörleri ve uygulama öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri (Kırıkkale ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Kırıkkale.Kavas (Büyükgöze), A. Ve Bugay, A.(2009). Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi EğitimlerindeGördükleri Eksiklikler ve Çözüm Öneriler Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1) 25,13-21.Kılıç, D. (2008).Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(3), 726-737.Kuran, K. & İstanbullu, M. (2011). Uygulama okullarında öğretmen adaylarını değerlendiren uygulama öğretmenlerinin adaylarca değerlendirilmesi. I. Uluslararası eğitim programları ve öğretim kongresi özet kitabı. Anadolu Üniversitesi. 554: Eskişehir.Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma, Desen ve Uygulama için Bir Rehber (Çev. Ed. Selahattin Turan) Ankara: Nobel yayınları.Oral, B . (2014). Öğretmenin Hizmet Öncesi ve Hizmet İçi Eğitimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (5), Retrieved from http://dergipark.gov.tr/esosder/issue/6119/82096
 • Özmen, H. (2008). Okul Deneyimi- I ve Okul Deneyimi- II Derslerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25, 25-37
 • Özkan, H. H., Albayrak, M. ve Berber, K. (2005). Öğretmen adaylarının ilköğretim okullarında yaptıkları öğretmenlik uygulamasının yetişmelerindeki rolü. Milli Eğitim Dergisi, yıl 33 168.Paker, T. (2008). Öğretmenlik Uygulamasında Öğretmen Adaylarının Uygulama Öğretmeni ve Uygulama Öğretim Elemanının Yönlendirmesiyle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (1) 23. Sayı.Petek, B.(2014). Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterlikleri Üzerindeki Etkisi (Erzurum Örneği), Atatürk Üniversitesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Erzurum.Ramazan, O., Yılmaz, E. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 332-349.Rüçhan; Ö., Asude, İ. Ve Kartal, H. (2008). Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Elementary Education Online, 7(3), 726-737,Sağ, R. (2007). Öğretmen Eğitiminde Uygulama Öğretmeni Eğitiminin Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi: Eskişehir.
 • Seçkin, N. Ç.(2005). Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Fizik Öğretmeni Adaylarının, Öğretim Elemanlarının Ve Uygulama Öğretmenlerinin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sözer, E. (1991). Türk Üniversitelerinde Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Öğretmenlik Davranışlarını Kazandırma Yönünden Etkililiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.Şenel, E. A. (1999). Öğretmenlik Sertifikası Programına Katılan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlikmesleğine Yönelik Tutumlarına Öğretmenlik Uygulamalarının Etkisi. Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi.Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Tebliğler Dergisi (1998, Temmuz). Öğretmen adaylarının milli eğitim bakanlığına bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapacakları öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönerge.Temel, A. (1990). Fen- Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Öğretmenlik Formasyon Programlarının Etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi.Dergisi,1, 180-192.Ünver, G. (2003). Öğretmenlik Uygulamasında İşbirliği: Bir Durum Çalışması, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 1 (2003) 87-100.Yılmaz, M. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersini yürüten öğretim elemanlarına ilişkin görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4):1377 -1387.Yıldırım, A.ve Şimşek, H.(2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.Yiğit, N. ve Alev, N. (2007). Okul Deneyimi Dersinde Özel Danışmanlık Hizmetlerinin Mesleki Gelişime Katkısının İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), Cilt 1, Sayı 1, Aralık 2007, sayfa 85-101.Yükseköğretim Kurulu (1998a). YÖK Dünya Bankası Fakülte-Okul İşbirliği Kılavuzu. Öğretmen Eğitimi Dizisi: Ankara. Yükseköğretim Kurulu (1998b). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Öğretmen Eğitimi dizisi: Ankara.Yükseköğretim Kurulu (1998c).Aday Öğretmen Kılavuzu. http://www.yok.gov.tr/web/ guest/icerik//journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18493 Erişim tarihi: 28.12.2018.Yükseköğretim Kurulu (1999). Türkiye’de öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon. Öğretmen Eğitimi dizisi: Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yaşar ÇELİK> (Sorumlu Yazar)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8159-5189
Türkiye


İbrahim GÜL>
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aji430482, journal = {Asya Öğretim Dergisi}, eissn = {2148-2659}, address = {}, publisher = {Yeni Eğitim Yayıncılık}, year = {2018}, volume = {6}, number = {2}, pages = {81 - 103}, title = {Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi*}, key = {cite}, author = {Çelik, Yaşar and Gül, İbrahim} }
APA Çelik, Y. & Gül, İ. (2018). Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi* . Asya Öğretim Dergisi , 6 (2) , 81-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aji/issue/41386/430482
MLA Çelik, Y. , Gül, İ. "Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi*" . Asya Öğretim Dergisi 6 (2018 ): 81-103 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aji/issue/41386/430482>
Chicago Çelik, Y. , Gül, İ. "Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi*". Asya Öğretim Dergisi 6 (2018 ): 81-103
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi* AU - YaşarÇelik, İbrahimGül Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Asya Öğretim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 103 VL - 6 IS - 2 SN - -2148-2659 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Asya Öğretim Dergisi Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi* %A Yaşar Çelik , İbrahim Gül %T Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi* %D 2018 %J Asya Öğretim Dergisi %P -2148-2659 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Çelik, Yaşar , Gül, İbrahim . "Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi*". Asya Öğretim Dergisi 6 / 2 (Aralık 2018): 81-103 .
AMA Çelik Y. , Gül İ. Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi*. Asya Öğretim Dergisi. 2018; 6(2): 81-103.
Vancouver Çelik Y. , Gül İ. Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi*. Asya Öğretim Dergisi. 2018; 6(2): 81-103.
IEEE Y. Çelik ve İ. Gül , "Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Değerlendirilmesi*", Asya Öğretim Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 81-103, Ara. 2018

ASYA ÖĞRETİM DERGİSİ (E-AJI)

Creative Commons Lisansı Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.