Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Enerji Tüketimi, CO2 Emisyonu ve Kişi Başına GSYİH Arasındaki İlişkiye Yönelik Türkiye’den Kanıt

Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 3, 353 - 368, 31.12.2017
https://doi.org/10.17093/alphanumeric.353957

Öz

Kaynakça

  • References Akın, C. S. (2014). Kurumsal Kalitenin Çevre Üzerine Olan Etkileri: Brics Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(2), 1-8. Akyıldız, B. (2008). Çevresel Etkinlik Analizi: Kuznets Eğrisi Yaklaşımı, (Doktora Tezi, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü). Altinay, G., & Karagöl, E., (2004). Structural Break, Unit Root, and the Causality between Energy Consumption and GDP in Turkey, Energy Economics, 26(6), 985-994. Andreoni, J., &Levinson, A., (2001). The Simple Analytics of the Environmental Kuznets Curve, Journal of Public Economics, 80(2), 269-286. Ang, J.B., (2007). CO2 Emissions, Energy Consumption, and Output in France, Energy Policy, 35(10), 4772-4778. Ang, J.B., (2008). Economic Development, Pollutant Emissions and Energy Consumption in Malaysia, Journal of Policy Modelling, 30(2), 271-278. Arı, A., & Zeren, F. (2011). CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 37-47. Artan, S., Hayaloğlu, P., & Seyhan, B. (2015). Türkiye’de Çevre Kirliliği, Dışa Açıklık Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 308-325. Aslan, F. (2010). İktisadi Büyümenin Ekolojik Sınırları ve Kalkınmanın Sürdürülebilirliği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı Y.L. Tezi, Ankara. Aytun, C. (2014a). Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi: Panel Veri Analizi, Akademik Bakış Dergisi, 44(1). Aytun, C. (2014b). Gelişen Ekonomilerde Karbondioksit Emisyonu, Ekonomik Büyüme Ve Eğitim Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi, International Journal of Social Science, 27, 339-352. Başar, S. & Temurlenk, M. S. (2007). Çevreye Uyarlanmış Kuznets Eğrisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1). Bo, S., (2011), A literatüre Survey on Environmental Kuznets Curve, Energy Procedia, 5, 1322-1325. Borghesi, S., (1999). The Environmental Kuznets Curve: A Survey of the Literature, FEEM Working Paper, 85-99 Bozkurt, C. & Okumuş, İ. (2015). Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi, Ticari Serbestleşme ve Nüfus Yoğunluğunun CO2 Emisyonu Üzerindeki Etkileri: Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32). Çınar, S., Yılmazer M. & Fazlılar T.A. (2012). Kirlilik Yaratan Sektörlerin Ticareti Ve Çevre: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkeler Karşılaştırması, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13, 212-216. Dam, M.M., Karakaya, E. & Bulut, Ş. (2014). Çevresel Kuznets Eğrisi Ve Türkiye: Ampirik Bir Analiz, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayı, 85-95. Dasgupta, S., Laplante, B., Wang, H., & Wheeler, D.(2002). Confronting the Environmental Kuznets Curve. Journal of Economic Perspectives, 16(1), 147-168. Dinda, S. (2004). Environmental Kuznets Curve Hypothesis: a Survey, Ecological Economics, 49(4), 431-455. Dinda, S., Coondoo, D., & Pal, M. (2000). Air Quality and Economic Growth: An Empirical Study. Ecological Economics, 34, 409-423. Erataş, F. & Uysal, D. (2014). Çevresel Kuznets Eğrisi Yaklaşımının Brict Ülkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi, İktisat Fakültesi Mecmuası, 64(1). Ergün, S. & Polat, M. A. (2015). OECD Ülkelerinde CO2 Emisyonu, Elektrik Tüketimi ve Büyüme İlişkisi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 45, 115-141. Erol, E., Erataş, F. & Hayriye B. N. (2013). Çevresel Kuznets Eğrisi’nin Yükselen Piyasa Ekonomilerindeki Geçerliliği: Panel Veri Analizi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of Academic Social Science,1(1), 400-415. Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1991). Environmental Impacts of the North American Free Trade Agreement, NBER. Working paper, 3914. Gündüz, H. İ. (2014). Çevre Kirliliği İle Gelir Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Panel Eşbütünleşme Analizi Ve Hata Düzeltme Modeli, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 36(1), 409-423. Güllü,M., Acaroglu, H. & Beşer, M., (2017), Analysis of Environmental Kuznets Curve Hypothesis from Human Development Index Perspective, European Congress on Economic Issues, Kocaeli, Turkey. Güriş, S. & Tuna, E. (2011). Çevresel Kuznets Eğrisi'nin Geçerliliğinin Panel Veri Modelleriyle Analizi, Trakya University Journal of Social Science, 13(2). Halicioglu, F. 2009. An Econometric Study of CO2 Emissions, Energy Consumption, Income and Foreign Trade in Turkey. Energy Policy, 37: 699-702. Jobert, T, & Karanfil, F., (2007). Sectoral Energy Consumption by Source and Economic Growth in Turkey, Energy Policy, 35(11), 5447-5456. Karaca, C. (2012). Ekonomik Kalkınma Ve Çevre Kirliliği ilişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Analiz, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3). Kaufmann, R. K., Davidsdottir, B., Garnham, S., & Pauly, P. (1998). The Determinants of Atmospheric SO2 Concentrations: Reconsidering the Environmental Kuznets Curve, Ecological Economics, 25(2), 209-220. Koçak, E. (2014). Türkiye'de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 2(3), 62-73. Kremers, J.J., N.R. Ericson, & J.J. Dolado (1992). The Power of Cointegration Tests, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54, 325-347. Lau, L.S., Choong, C.K. & Eng, Y.K., (2014). Investigation of the Environmental Kuznets Curve for Carbon Emissions in Malaysia: Do Foreign Direct Investment and Trade Matter? Energy Policy, 68, 490–497. Lean, H. H., & Smyth, R. (2010). CO2 Emissions, Electricity Consumption and Output in ASEAN, Applied Energy, 87(6), 1858–1864. Lebe, F. (2016). Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi: Türkiye İçin Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17(2), 177-194. Lise, W., & Montfort, K.V., (2007). Energy Consumption And GDP In Turkey: Is There A Co‐Integration Relationship?, Energy Economics, 29(6), 1166-1178. Magnani, E., (2000). The Environmental Kuznets Curve, Environmental Protection Policy and Income Distribution. Ecological Economics, 32, 431-443. Martinez-Z., I., & Bengochea-M.,A. (2004). Pooled Mean Group Estimation of an Environmental Kuznets Curve for CO2, Economics Letters, 82(1), 121-126. Nahman, A., & Antrobus, G., (2005). The Environmental Kuznets Curve: A Literature Survey, South African Journal of Economics, 73(1), 105-120. Öztürk, I., & A. Acaravcı (2010). Energy Consumption and CO2 Emissions Economic Growth in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(9), 3220-3225. Öztürk, I, 2010, A literature survey on energy–growth nexus, Energy Policy, 38(1), 340-349. Panayotou, T. (1993). Empirical Tests and Policy Analysis of Development, ILO Technology and Employment Programme Working Paper, WP238. Pao, H.T. & Tsai, C.M. (2011). Modeling and forecasting the CO2 emissions, energy consumption, and economic growth in Brazil, Energy, 36, 2450–2458. Payne, J.E., (2010). A Survey of the Electricity Consumption-Growth Literature, Applied Energy, 87, 723-731. Payne, J.E. (2010). Survey of the International Evidence on the Causal Relationship between Energy Consumption and Growth, Journal of Economic Studies, 37(1), 53-95 Pesaran, M.H., Shin, Y., & Smith, R.J., (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16 (3), 289-326. Saatçi, M., v& e Dumrul, Y. (2011). Çevre Kirliliği Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Çevresel Kuznets Eğrisinin Türk Ekonomisi İçin Yapısal Kırılmalı Eş-Bütünleşme Yöntemiyle Tahmini, Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37, 65-86. Şahinöz, A., & Fotourehchi, Z. (2013). Çevresel Kuznets Eğrisi: İndirgenmiş Ve Ayrıştırılmış Modellerle Ampirik Bir Analiz, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1). Sahli, I., & Rejeb, J. B. (2015). The Environmental Kuznets Curve and Corruption in the Mena Region, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 1648-1657. Say, N.P., & Yücel, M. (2006). Energy consumption and CO2 emissions in Turkey: Empirical analysis and future projection based on an economic growth, Energy Policy, 34(18), 3870-3876. Selden, T. M., & Song, D. (1994). Environmental Quality and Development: Is There a Kuznets Curve for Air Pollution Emissions?, Journal of Environmental Economics and management, 27(2), 147-162. Shen, J., (2006). A Simultaneous Estimation of Environmental Kuznets Curve: Evidence from China. China Economic Review, 17, 383-394. Soytas, U. & Sari, R. (2003). Energy Consumption and GDP: Causality Relationship in G-7 Countries and Emerging Markets, Energy Economics, 25(1), 33-37. Soytas, U. & Sari, R. (2009). Energy Consumption, Economic Growth and Carbon Emissions: Challenges Faced by a EU Candidate Member. Ecological Economics, 68: 1667-1675. Soytas, U., Sari, R. & Ewing, B.T. (2007). Energy Consumption, Income and Carbon Emissions in the United States. Ecological Economics, 62: 482-489. Stagl, S., (1999), Delinking Economic Growth from Environmental Degradation? A Literature Survey on the Environmental Kuznets Curve Hypothesis, Working Paper Series of the Research Focus Growth and Employment in Europe: Sustainability and Competitiveness, 6. Stern, D. I. (2004). The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve, World development, 32(8), 1419-1439. Stern, D.I., Common, M.S., & Barbier, E.B., (1996). Economic Growth and Environmental Degradation: The Environmental Kuznets Curve and Sustainable Development, World Development, 24(7), 1151-1160. Tokatlıoğlu, I. & Atan, M. (2007). Türkiye'de Bölgeler Arası Gelişmişlik Düzeyi Ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği: Kuznets Eğrisi Geçerli mi? Ekonomik Yaklaşım, 18(65), 25-58. Torras, M. & Boyce, J.K. (1998). Income, Inequality and Pollution: A Reassessment of the Environmental Kuznets Curve, Ecological Economics, 25, 147-60. Wang, S. S., Zhou, D. Q., Zhou, P., & Wang, Q. W. (2011). CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in China: A Panel Data Analysis, Energy Policy, 39(9), 4870–4875. Zhang, X.P. & Cheng, X.M. (2009). Energy Consumption, Carbon Emissions and Economic Growth in China. Ecological Economics, 68: 2706-2712. World Development Indicators, World Bank, 2016 World Development Indicators, World Bank, 2017

The Relationship between Energy Consumption, CO2 Emissions and GDP per Capita: A Revisit of the Evidence from Turkey

Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 3, 353 - 368, 31.12.2017
https://doi.org/10.17093/alphanumeric.353957

Öz

In this study, the relationship between total energy consumption and carbon dioxide (CO2) emissions is measured in the Environmental Kuznets Curve (EKC) framework. Based on the data in Turkey between the years of 1960-2015, the relationship is analyzed for long term through ARDL-bounds test. In this context, CO2 emissions, gross domestic product per capita, total energy consumption and some other related variables such as capital, labor, openness and population are considered. In the long-run equilibrium CO2 emissions and energy use appear to be both output elastic where the results indicate that output is a significant determinant of emissions and energy use. In accordance with these results of the inverted U-shaped relationships of both emissions–income and energy consumption–income imply that both environmental damage and energy consumption firstly increase with income, then stabilize, and eventually decline. Various policy recommendations about the estimated income elasticity of carbon emissions and energy consumption are presented with additional analyses of adverse effects. The overall results indicates that EKC is valid, besides, energy conservation policies and controlling CO2 emissions, are likely to have adverse effect on the real output growth of Turkey.

Kaynakça

  • References Akın, C. S. (2014). Kurumsal Kalitenin Çevre Üzerine Olan Etkileri: Brics Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(2), 1-8. Akyıldız, B. (2008). Çevresel Etkinlik Analizi: Kuznets Eğrisi Yaklaşımı, (Doktora Tezi, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü). Altinay, G., & Karagöl, E., (2004). Structural Break, Unit Root, and the Causality between Energy Consumption and GDP in Turkey, Energy Economics, 26(6), 985-994. Andreoni, J., &Levinson, A., (2001). The Simple Analytics of the Environmental Kuznets Curve, Journal of Public Economics, 80(2), 269-286. Ang, J.B., (2007). CO2 Emissions, Energy Consumption, and Output in France, Energy Policy, 35(10), 4772-4778. Ang, J.B., (2008). Economic Development, Pollutant Emissions and Energy Consumption in Malaysia, Journal of Policy Modelling, 30(2), 271-278. Arı, A., & Zeren, F. (2011). CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2), 37-47. Artan, S., Hayaloğlu, P., & Seyhan, B. (2015). Türkiye’de Çevre Kirliliği, Dışa Açıklık Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1), 308-325. Aslan, F. (2010). İktisadi Büyümenin Ekolojik Sınırları ve Kalkınmanın Sürdürülebilirliği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı Y.L. Tezi, Ankara. Aytun, C. (2014a). Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi: Panel Veri Analizi, Akademik Bakış Dergisi, 44(1). Aytun, C. (2014b). Gelişen Ekonomilerde Karbondioksit Emisyonu, Ekonomik Büyüme Ve Eğitim Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi, International Journal of Social Science, 27, 339-352. Başar, S. & Temurlenk, M. S. (2007). Çevreye Uyarlanmış Kuznets Eğrisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1). Bo, S., (2011), A literatüre Survey on Environmental Kuznets Curve, Energy Procedia, 5, 1322-1325. Borghesi, S., (1999). The Environmental Kuznets Curve: A Survey of the Literature, FEEM Working Paper, 85-99 Bozkurt, C. & Okumuş, İ. (2015). Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi, Ticari Serbestleşme ve Nüfus Yoğunluğunun CO2 Emisyonu Üzerindeki Etkileri: Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32). Çınar, S., Yılmazer M. & Fazlılar T.A. (2012). Kirlilik Yaratan Sektörlerin Ticareti Ve Çevre: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkeler Karşılaştırması, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13, 212-216. Dam, M.M., Karakaya, E. & Bulut, Ş. (2014). Çevresel Kuznets Eğrisi Ve Türkiye: Ampirik Bir Analiz, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Özel Sayı, 85-95. Dasgupta, S., Laplante, B., Wang, H., & Wheeler, D.(2002). Confronting the Environmental Kuznets Curve. Journal of Economic Perspectives, 16(1), 147-168. Dinda, S. (2004). Environmental Kuznets Curve Hypothesis: a Survey, Ecological Economics, 49(4), 431-455. Dinda, S., Coondoo, D., & Pal, M. (2000). Air Quality and Economic Growth: An Empirical Study. Ecological Economics, 34, 409-423. Erataş, F. & Uysal, D. (2014). Çevresel Kuznets Eğrisi Yaklaşımının Brict Ülkeleri Kapsamında Değerlendirilmesi, İktisat Fakültesi Mecmuası, 64(1). Ergün, S. & Polat, M. A. (2015). OECD Ülkelerinde CO2 Emisyonu, Elektrik Tüketimi ve Büyüme İlişkisi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 45, 115-141. Erol, E., Erataş, F. & Hayriye B. N. (2013). Çevresel Kuznets Eğrisi’nin Yükselen Piyasa Ekonomilerindeki Geçerliliği: Panel Veri Analizi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of Academic Social Science,1(1), 400-415. Grossman, G. M., & Krueger, A. B. (1991). Environmental Impacts of the North American Free Trade Agreement, NBER. Working paper, 3914. Gündüz, H. İ. (2014). Çevre Kirliliği İle Gelir Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Panel Eşbütünleşme Analizi Ve Hata Düzeltme Modeli, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 36(1), 409-423. Güllü,M., Acaroglu, H. & Beşer, M., (2017), Analysis of Environmental Kuznets Curve Hypothesis from Human Development Index Perspective, European Congress on Economic Issues, Kocaeli, Turkey. Güriş, S. & Tuna, E. (2011). Çevresel Kuznets Eğrisi'nin Geçerliliğinin Panel Veri Modelleriyle Analizi, Trakya University Journal of Social Science, 13(2). Halicioglu, F. 2009. An Econometric Study of CO2 Emissions, Energy Consumption, Income and Foreign Trade in Turkey. Energy Policy, 37: 699-702. Jobert, T, & Karanfil, F., (2007). Sectoral Energy Consumption by Source and Economic Growth in Turkey, Energy Policy, 35(11), 5447-5456. Karaca, C. (2012). Ekonomik Kalkınma Ve Çevre Kirliliği ilişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Analiz, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3). Kaufmann, R. K., Davidsdottir, B., Garnham, S., & Pauly, P. (1998). The Determinants of Atmospheric SO2 Concentrations: Reconsidering the Environmental Kuznets Curve, Ecological Economics, 25(2), 209-220. Koçak, E. (2014). Türkiye'de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin Geçerliliği: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 2(3), 62-73. Kremers, J.J., N.R. Ericson, & J.J. Dolado (1992). The Power of Cointegration Tests, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54, 325-347. Lau, L.S., Choong, C.K. & Eng, Y.K., (2014). Investigation of the Environmental Kuznets Curve for Carbon Emissions in Malaysia: Do Foreign Direct Investment and Trade Matter? Energy Policy, 68, 490–497. Lean, H. H., & Smyth, R. (2010). CO2 Emissions, Electricity Consumption and Output in ASEAN, Applied Energy, 87(6), 1858–1864. Lebe, F. (2016). Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi: Türkiye İçin Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17(2), 177-194. Lise, W., & Montfort, K.V., (2007). Energy Consumption And GDP In Turkey: Is There A Co‐Integration Relationship?, Energy Economics, 29(6), 1166-1178. Magnani, E., (2000). The Environmental Kuznets Curve, Environmental Protection Policy and Income Distribution. Ecological Economics, 32, 431-443. Martinez-Z., I., & Bengochea-M.,A. (2004). Pooled Mean Group Estimation of an Environmental Kuznets Curve for CO2, Economics Letters, 82(1), 121-126. Nahman, A., & Antrobus, G., (2005). The Environmental Kuznets Curve: A Literature Survey, South African Journal of Economics, 73(1), 105-120. Öztürk, I., & A. Acaravcı (2010). Energy Consumption and CO2 Emissions Economic Growth in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(9), 3220-3225. Öztürk, I, 2010, A literature survey on energy–growth nexus, Energy Policy, 38(1), 340-349. Panayotou, T. (1993). Empirical Tests and Policy Analysis of Development, ILO Technology and Employment Programme Working Paper, WP238. Pao, H.T. & Tsai, C.M. (2011). Modeling and forecasting the CO2 emissions, energy consumption, and economic growth in Brazil, Energy, 36, 2450–2458. Payne, J.E., (2010). A Survey of the Electricity Consumption-Growth Literature, Applied Energy, 87, 723-731. Payne, J.E. (2010). Survey of the International Evidence on the Causal Relationship between Energy Consumption and Growth, Journal of Economic Studies, 37(1), 53-95 Pesaran, M.H., Shin, Y., & Smith, R.J., (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16 (3), 289-326. Saatçi, M., v& e Dumrul, Y. (2011). Çevre Kirliliği Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Çevresel Kuznets Eğrisinin Türk Ekonomisi İçin Yapısal Kırılmalı Eş-Bütünleşme Yöntemiyle Tahmini, Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37, 65-86. Şahinöz, A., & Fotourehchi, Z. (2013). Çevresel Kuznets Eğrisi: İndirgenmiş Ve Ayrıştırılmış Modellerle Ampirik Bir Analiz, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1). Sahli, I., & Rejeb, J. B. (2015). The Environmental Kuznets Curve and Corruption in the Mena Region, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 1648-1657. Say, N.P., & Yücel, M. (2006). Energy consumption and CO2 emissions in Turkey: Empirical analysis and future projection based on an economic growth, Energy Policy, 34(18), 3870-3876. Selden, T. M., & Song, D. (1994). Environmental Quality and Development: Is There a Kuznets Curve for Air Pollution Emissions?, Journal of Environmental Economics and management, 27(2), 147-162. Shen, J., (2006). A Simultaneous Estimation of Environmental Kuznets Curve: Evidence from China. China Economic Review, 17, 383-394. Soytas, U. & Sari, R. (2003). Energy Consumption and GDP: Causality Relationship in G-7 Countries and Emerging Markets, Energy Economics, 25(1), 33-37. Soytas, U. & Sari, R. (2009). Energy Consumption, Economic Growth and Carbon Emissions: Challenges Faced by a EU Candidate Member. Ecological Economics, 68: 1667-1675. Soytas, U., Sari, R. & Ewing, B.T. (2007). Energy Consumption, Income and Carbon Emissions in the United States. Ecological Economics, 62: 482-489. Stagl, S., (1999), Delinking Economic Growth from Environmental Degradation? A Literature Survey on the Environmental Kuznets Curve Hypothesis, Working Paper Series of the Research Focus Growth and Employment in Europe: Sustainability and Competitiveness, 6. Stern, D. I. (2004). The Rise and Fall of the Environmental Kuznets Curve, World development, 32(8), 1419-1439. Stern, D.I., Common, M.S., & Barbier, E.B., (1996). Economic Growth and Environmental Degradation: The Environmental Kuznets Curve and Sustainable Development, World Development, 24(7), 1151-1160. Tokatlıoğlu, I. & Atan, M. (2007). Türkiye'de Bölgeler Arası Gelişmişlik Düzeyi Ve Gelir Dağılımı Eşitsizliği: Kuznets Eğrisi Geçerli mi? Ekonomik Yaklaşım, 18(65), 25-58. Torras, M. & Boyce, J.K. (1998). Income, Inequality and Pollution: A Reassessment of the Environmental Kuznets Curve, Ecological Economics, 25, 147-60. Wang, S. S., Zhou, D. Q., Zhou, P., & Wang, Q. W. (2011). CO2 Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in China: A Panel Data Analysis, Energy Policy, 39(9), 4870–4875. Zhang, X.P. & Cheng, X.M. (2009). Energy Consumption, Carbon Emissions and Economic Growth in China. Ecological Economics, 68: 2706-2712. World Development Indicators, World Bank, 2016 World Development Indicators, World Bank, 2017

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Kemal Beşer>

0000-0002-9988-1965
Türkiye


Berna Hızarcı Beşer>

0000-0002-2957-5030
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Başvuru Tarihi 15 Kasım 2017
Kabul Tarihi 20 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Beşer, M. K. & Hızarcı Beşer, B. (2017). The Relationship between Energy Consumption, CO2 Emissions and GDP per Capita: A Revisit of the Evidence from Turkey . Alphanumeric Journal , Cilt 5, Sayı 3, 2017 , 353-368 . DOI: 10.17093/alphanumeric.353957

Alphanumeric Journal is hosted on DergiPark, a web based online submission and peer review system powered by TUBİTAK ULAKBIM.

Alphanumeric Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License