Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 25 - 36 2019-06-30

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföy Yapısının Piyasa Performansına Etkisi
Effect of Real Estate Investment Trusts Portfolio Structure on the Market Performance

İbrahim SIRMA [1]


Gayrimenkul yatırım ortaklıları (GYO), sahip oldukları kaynağın en az yüzde ellibirini gayrimenkul varlıklara yatırım yaparak portföy işleten kuruluşlardır. GYO’lar hukuki statüleri gereği halka açıktırlar ve pay senetlerinin asgari yüzde yirmibeşi borsada işlem görmek zorundadır Düzenleyici kurumlar tarafından GYO’lara bu statünün sağlanmasının en önemli nedeni, büyük gayrimenkul projelerine yatırım yapamayan ve kazancına ortak olamayan yatırımcıların, borsa üzerinden GYO portföyünde olan projelerin getirilerine ortak olma imkanı sağlamaktır. Böylece GYO’ların portföylerindeki gayrimenkullerin satışından veya kira getirisinden nemalanmak isteyen yatırımcılar, GYO’ların pay senetlerine yatırım yaparlar. Yatırımcılar, teorik olarak pay senetlerinin borsa değerinin, şirket varlıklarının sağladığı kazanç üzerinden fiyatlanmasını bekler. Ancak piyasada işlem gören yatırım araçları sistematik ve sistematik olmayan risk unsurlarından etkilenir. Bu çalışmada, GYO’ların pay senetlerinin getiri oranlarının şirket varlıkları üzerinden mi yoksa piyasadan mı daha ağırlıklı olarak fiyatlandığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma kapsamında Borsa İstanbul’da 2007- 2017 yılları arası işlem gören GYO’ların varlıklarındaki değer artışının, hisse senedi getir oranları üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Bu araştırma bir panel veri analizi ile yapılmış ve analiz sonucunda GYO’ların sahip oldukları varlıklardaki artışının, hisse senedi fiyatları üzerinde piyasanın genelini etkileyen faktörler kadar etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.
Real Estate Investment Trusts (REITs) are the companies that manage portfolio by investing at least fiftyone percent of the assets they own in real estate assets. REITs must be a public company.in the same way, twenty percent of the share certificates must be traded on the stock exchange.The most important reason for the provision of this status to REITs by Regulatory institutions is to enable investors to be partners in the returns of the projects in the REIT portfolio through the stock exchange. Thus, investors who want to get rid of the sale of real estate or rent income invest in the shares of REITs. Theoretically, investors expect the value of the shares to be priced over the earnings of the company's assets. However, investment instruments traded in the market are affected by systematic and non-systematic risk factors. The purpose of this study was to investigate whether the shares of REITs were affected more by company assets or by the market. In this study, the effect of the increase in the assets of REICs traded between 2007 and 2017 on stock returns was investigated. This research was done with a panel data analysis. As a result of the analysis, it is concluded that the increase in the assets of REITs is not as effective as the factors affecting the whole market.
  • Kaynakça Akçay, B. (1999). Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları. Ankara: Bilkamat Yayınevi. Baltagi, B. H. (1995). Econometric Analysis of Panel Data. Newyork: John Wiley and Sons. Borsa İstanbul. (2017, 10 20). www.borsaistanbul.com: http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/yonergeler/borsa-istanbul-kotasyon-yonergesi.pdf?sfvrsn=28 adresinden alındı Bultimer, R. J., Hyland, D. C., & Sanders, A. B. (2005). REITs, IPO Waves and Long Run Performance . Real Estate Economics, 51-87. EPRA. (2017, 12 7). www.epra.com: http://prodapp.epra.com/media/EPRA_Total_Markets_Table_-_Q3-2017_-_September_2017_1508857318915.pdf adresinden alındı Gayrimenkul Yatırım Ortakları Derneği. (2017, 11 11). www.gyoder.org.tr: http://www.gyoder.org.tr/gyolarin-listesi adresinden alındı Gayrimenkul Yatırım Ortakları Derneği. (2017, 11 9). Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2017 3.Çeyrek Raporu. İstanbul: Gyoder. www.gyoder.org.tr: http://www.gyoder.org.tr/img/mc-content/20171124151357_2583gyoder-gosterge-2017.pdf adresinden alındı Gayrimenkul Yatırım Ortakları Derneği. (2017). Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2017 3.Çeyrek Raporu. İstanbul. Hepşen, A., & Kıyılar, M. (2010). Performance Appraisal of Real Estate Investment Tursts (REITs) : A Practice in Istanbul Stock Exchange. Journal of Business Administration-Yönetim, 11-23. Kaçıra, B. F. (2009). Gayrimemenkul Yatırım Ortaklıkları. İstanbul: Bea Basım Yayın. Kennedy, P. (2006). Ekonometri Kılavuzu, Çev. M.Saımeşeli ve Ş. Açıkgöz. Ankara: Gazi Kitabevi. REIT. (2017, 12 8). www.reit.com: https://www.reit.com/data-research/data/us-reit-industry-equity-market-cap adresinden alındı Sermaye Piyasası Kanunu. (2017, 9 9). www.spk.gov.tr. http://mevzuat.spk.gov.tr/ adresinden alındı Sermaye Piyasası Kurulu. (2017, 9 9). www.spk.gov.tr. http://mevzuat.spk.gov.tr/ adresinden alındı Smith, K. V., & Shulman, D. (1976). The Performance of Equity Real Estate Investment Trusts. Financial Analysts Journal, 61-66. SPK. (2018, 10 12). www.spk.gov.tr: http://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/AylikIstatistikBultenleri adresinden alındı Şahin, O. F. (2005). The Performance of Acquisitions in the Real Estate Investment Trust Industry. Journal of Real Estate Research, 321-342. Tanrıverdi, H. (2017, 9 9). Gayrimenkul Değerleme Esasları. www.spl.com.tr: https://www.spl.com.tr/spl/eep/kurumportal/Content/sinav-calisma-notlari/56/ adresinden alındı Tatoğlu, F. Y. (2012). Panel Veri Ekonometri Stata Uygulamalı. İstanbul: Beta Basım Yayın. Tüzüntürk, S. (2007). Panel Veri Modellerinin Tahmininde Parametre Hetorjenliğinin Önemi : Geleneksel Philips Eğrisi Üzerine Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisasi ve İdari Bilimler Dergisi, 1-14. Yetgin, F. (2002). GYO'ların Performans Değerlemesi ve Türkiye Uygulaması. İstanbul: İMKB Yayınları. Zeits, E. N., Sirmans, G. S., & Friday, H. S. (2003). The Environment and Performance of Real Estate Investment Trusts. Journal of Real Estate Portfolio Management, 127-65.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3756-3654
Yazar: İbrahim SIRMA (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 5 Mayıs 2018
Kabul Tarihi : 4 Ocak 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

APA Sırma, İ . (2019). Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföy Yapısının Piyasa Performansına Etkisi . Alphanumeric Journal , 7 (1) , 25-36 . DOI: 10.17093/alphanumeric.418874