Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 87 - 102 2019-06-30

Investigation of Attitude About Nuclear and Renewable Energy by Using Partial Least Squares Structural Equatıon Modeling
Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesiyle (PLS-YEM) Nükleer ve Yenilenebilir Enerjiye İlişkin Tutumların Araştırılması

Veysel YILMAZ [1] , Yasemin CAN [2] , Nil ARAS [3]


In the study, the effects of university students' environmental concerns, nuclear power plants and renewable energy attitudes on sustainable consumption behavior were investigated with partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). For this purpose, a research model was designed with literature search and various hypotheses were developed to test the model relations. In the proposed model, sustainable consumption behavior is defined as endogenous, environmental concern is exogenous, and others are defined as endogenous latent variables. In the study, the proposed research model was analyzed using PLS-SEM and the suitability of the proposed model was evaluated according to various compliance measures. The model was analyzed separately for statistics department and engineering faculty students. In the statistical department model, one-unit increase in environmental concern causes 0.39 unit, 0.60 unit increase in attitudes towards economic and environmental dimension of renewable energy, respectively. In the engineering students model, these coefficients were calculated as 0.40 and 0.57, respectively. In addition, when the effect of economic and environmental attitudes towards renewable energy on sustainable consumption behavior is analyzed, it is determined that only economic dimension is meaningful (0.46) for statistical section and both dimensions are significant for engineering students. It was calculated that a one-unit increase in the attitudes of the engineering students towards the economic and environmental dimensions of renewable energy would lead to an increase of 0.24 and 0.23 units respectively in the sustainable consumption behavior.
Çalışmada, üniversite öğrencilerinin çevresel kaygılarının, nükleer enerji santrallerine ve yenilenebilir enerjiye ilişkin tutumlarının sürdürülebilir tüketim davranışlarına etkisi kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modellemesiyle (PLS-YEM) ile araştırılmıştır. Bu amaçla önce, literatür taraması yardımıyla bir araştırma modeli tasarlanmış ve modeldeki ilişkileri sınamak için çeşitli hipotezler oluşturulmuştur. Önerilen modelde sürdürülebilir tüketim davranışı içsel, çevresel kaygı dışsal ve diğerleri aracı içsel gizil değişkendenler olarak tanımlanmıştır. Çalışmada, önerilen araştırma modeli PLS-YEM kullanılarak analiz edilmiş ve önerilen modelin uygunluğu çeşitli uyum ölçütlerine göre değerlendirilmiştir. Model, istatistik bölümü ve mühendislik fakültesi öğrencileri için ayrı ayrı analiz edilmiştir. İstatistik bölümü modelinde, çevresel kaygıdaki bir birimlik artış, yenilenebilir enerjinin ekonomik ve çevre boyutuna yönelik tutumlarda sırasıyla 0,39 birim, 0,60 birim artışa neden olmaktadır. Mühendislik öğrencileri modelinde ise bu katsayılar sırasıyla 0,40 ve 0,57 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, yenilenebilir enerjiye yönelik ekonomik ve çevre tutumların, sürdürülebilir tüketim davranışına etkisi incelendiğinde, istatistik bölümü için sadece ekonomik boyutun anlamlı olduğu (0,46), mühendislik öğrencilerinde ise her iki boyutun anlamlı olduğu belirlenmiştir. Mühendislik öğrencilerinin yenilenebilir enerjinin ekonomik ve çevre boyutuna yönelik tutumlarındaki bir birimlik artışın, sürdürülebilir tüketim davranışında sırasıyla 0,24 ve 0,23 birim artışa neden olacağı hesaplanmıştır.
  • Referans1: DR.ÖGR. ÜYESİ ERKAN ARI, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İİBF, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ, erkan.ari@dpu.edu.trReferans2: PROF.DR. ZEKİ YILDIZ, ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, zyildiz@ogu.edu.trReferans3: PROF. DR. MURAT ATAN, HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, İİBF., EKONOMETRİ BÖLÜMÜ, atan@gazi.edu.tr
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5147-5047
Yazar: Veysel YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3358-480X
Yazar: Yasemin CAN
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6831-9155
Yazar: Nil ARAS
Kurum: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Eylül 2018
Kabul Tarihi : 30 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

APA Yılmaz, V , Can, Y , Aras, N . (2019). Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modellemesiyle (PLS-YEM) Nükleer ve Yenilenebilir Enerjiye İlişkin Tutumların Araştırılması . Alphanumeric Journal , 7 (1) , 87-102 . DOI: 10.17093/alphanumeric.460563